به کلینیک تخصصی ما خوش آمدید…

urine 24 hour

 روش جمع آوری ادرار 24 ساعته:

هدف از جمع آوري نمونه ادرار 24 ساعته اندازه گیري و ارزیابی میزان دفع مواد مختلف ( مثل پروتئین، کراتینین، کلسیم و ….) در ادرار طی 24 ساعت شبانه روز می باشد.

روش جمع آوری

 1: اولین نمونه ادرار خود را دور بریزید

2: از آن به بعد ادرار خود رادر ظرف مخصوص بریزید

3: ریختن ادرار در ظرف را تا 24 ساعت از زمان دور ریختن نمونه اول ادامه دهید

4: نمونه روز بعد ( روز دوم ) را نیز درست در همان زمانی که نمونه صبح روز اول را دور ریخته در داخل ظرف مخصوص بریزید

5: ظرف حاوي نمونه را در اسرع وقت به آزمایشگاه منتقل کنید

مثال: نمونه ادرار ساعت 8 صبح روز اول را دور ریخته و نمونه هاي بعد از آن را (هر چند بار ) تا ساعت 8 صبح روز بعد در ظرف مخصوص بریزید و ادرار ساعت 8 صبح روز دوم را نیز در ظرف مخصوص بریزید.

 نکات ایمنی: ظرف مخصوص جمع آوري ممکن است داراي مواد نگهدارنده اسید قوي باشد لذا از تماس آن با دست و اعضاء بدن پرهیز نمایید.

جمع آوری این نمونه دقیقاً 24 ساعت به طول می انجامد. طی این مدت سعی کنید به مقدار معمول (مانند روزهای قبل) آب و مایعات مصرف کنید

ماده موجود در ظرف را دور نریخته و از تماس آن با پوست یا مخاط بدن جداً پرهیز کنید و در صورت بروز تماس، محل موردنظر را فوراً با مقدار زیادي آب شستشو دهید.

لطفا نکات زیر را رعایت نمایید

1: طی این مدت سعی کنید به مقدار معمول آب مصرف کنید و از مصرف زیاد مایعات خودداري کنید

2:هنگام جمع آوري ابتدا ادرار خود را در لیوان ریخته سپس به ظرف منتقل کنید.

3: در طی جمع آوري ظرف را در جای خنک (یخچال) نگهداری نمایید.

4: توجه نمایید که نام و نام خانوادگی، شماره بیمار و نوع نمونه روي ظرف جمع آوري نمونه حتما قید شده باشد.