به کلینیک تخصصی ما خوش آمدید…

در این صفحه برای شما لیستی از تمام آزمایشاتی که در آزمایشگاه آتیه فردا انجام میشود قرار داده شده است.

رديفنام آزمايشزير بخشکد ملي
1 پنل ناشنوايي NGSNGS
2% ReticulocyteHematology802020
3(AMACR) (IHC)
(AMACR) (IHC)
(AMACR) (IHC)
AMACR
Cytology & Pathology807135
417-OH ProgesteroneSpecial Hormones801480
52ME-Wright Routine Serology802840
65FU-DPDMolecular Pathology
75FU-DPD panelMolecular Pathology
85-NucleotidaseImmunology
9A/G RatioBlood Biochemistry800520
10Abortion,L3Cytology & Pathology807180
11Abscess sugarBlood Biochemistry800400
12Abscess,L3Cytology & Pathology807181
13ACEImmunology801525
14AcetaminophenDrug Monitoring
15Acetylcholine ReceptorInfectious disease803532
16Achondroplasia (FGFR3 gene)Genetic810084
17Acid fast Bacilli Smear Microbiology804075
18Acid Phosphatase (Prostatic) Blood Biochemistry800550
19Acid Phosphatase (Total)Blood Biochemistry800545
20ACTH Immunoassay801545
21ACTH 8 amImmunoassay801545
22Acylcarnitine profileRoutine Serology
23Adalimumab AbInfectious disease
24Adalimumab Level (drug)Drug Monitoring
25Adams 13 AbImmunology803696
26Adams 13 activityImmunology803696
27Adenoid,L3Cytology & Pathology807212
28ADRENAL RESECTION,L6Cytology & Pathology807310
29AFP Tumor Markers801810
30AFP Tumor Markers801810
31AFP CSFTumor Markers801810
32AFP serum MOMImmunoassay0
33Albumin Blood Biochemistry800515
34Aldolase Blood Biochemistry800575
35Aldosterone PlasmaSpecial Hormones801535
36Aldosterone serumSpecial Hormones801535
37Aldosterone Serum (Supine) Special Hormones801535
38Aldosterone Serum (Upright)Special Hormones801535
39Alfa 1 trypsinImmunoassay803295
40Alfa thalassemia IMolecular Pathology810156
41Alfa thalassemia IIMolecular Pathology806507
42ALKMolecular Pathology810056
43Alk P (Heat Resistant)Blood Biochemistry800540
44Alkaline PhosphataseBlood Biochemistry800540
45Allergic pannel II , IIIInfectious disease
46Alpha-1-antitrypsinRoutine Serology803295
47Aminiotic cultureMicrobiology804030
48Aminiotic fluid AFPImmunoassay801815
49Aminiotic fluid glucoseBlood Biochemistry800400
50Amino AcideBlood Biochemistry800670
51AminocentesisImmunoassay0
52Aminotic fluid AFP MOMImmunoassay0
53AmmoniaSpecial Blood Biochemistry801010
54Amniotic fluid Acetyl Cholin EstraseImmunoassay0
55Amphetamine Toxicology
56Amphetamine (HPLC)Toxicology801235
57Amphetamine QToxicology800820
58AmylaseSpecial Blood Biochemistry800585
59ANA (elisa)Immunology802880
60ANA (IF)Immunology802881
61ANA fluidImmunology802880
62Anaerobic CultureMicrobiology804030
63Anaerobic cultureMicrobiology804030
64Anal skin tag ,L3Cytology & Pathology807183
65ANCAImmunology802895
66Androstendione SerumSpecial Hormones801495
67Aneurysm,L3Cytology & Pathology807182
68Anti GBMImmunology803360
69Anti Acetylcholine Receptor AbInfectious disease803530
70Anti B2-glycoprotein IgAImmunoassay803430
71Anti B2-glycoprotein IgGImmunoassay803431
72Anti B2-glycoprotein IgMImmunoassay803432
73Anti C1q AbRoutine Serology803717
74Anti cardiolipin Immunology803135
75Anti CCP Routine Serology803425
76Anti Centromeric AbImmunology803435
77Anti Chlamydia IgA Infectious disease803055
78Anti Chlamydia IgGInfectious disease803050
79Anti Chlamydia IgM Infectious disease803060
80Anti Endomysial Ab. (IgA)Immunology803370
81Anti Endomysial Ab. (IgG)Immunology803371
82Anti FTA Ab (ABS) Immunology803030
83Anti FTA Ab IgMImmunology803035
84Anti GAD AbImmunoassay803701
85Anti gamaglutamyl transpeptidas IgGInfectious disease
86Anti gamaglutamyl transpeptidas IgMInfectious disease
87Anti H.Pylori IgG Infectious disease803075
88Anti H.Pylori IgA Infectious disease803080
89Anti H.Pylori IgMInfectious disease803085
90Anti HBc Ab (IgM) Hepatitis803195
91Anti Histone AbInfectious disease
92Anti HSV (type 1&2) IgGInfectious disease803020
93Anti HSV (type 1&2) IgMInfectious disease803025
94Anti Hu (HuD)Immunology0
95Anti Hydatid Ab (IgG)Infectious disease803170
96Anti Leptospira Ab (IgG)Immunology803493
97Anti Leptospira Ab (IgM)Immunology803494
98Anti Listeria Ab (IgG) IFAInfectious disease802885
99Anti Listeria Ab (IgM) IFAInfectious disease802885
100Anti Listeria Ab( IgG) ELISAInfectious disease803491
101Anti Listeria Ab( IgM) ELISAInfectious disease803492
102Anti MCVInfectious disease803426
103Anti MI2Immunology
104Anti MOG AbImmunology
105Anti MPOImmunology803335
106Anti Mullerian HormoneSpecial Hormones803510
107Anti musk AbImmunology803531
108Anti Neuronal Ab (autoimmne encephalitis)Immunology
109Anti Neuronal Ab (Paraneoplastic)Immunology0
110Anti NMO Ab (IgG)Immunology803703
111Anti parvo virus B19 IgGInfectious disease0
112Anti parvo virus B19 IgMInfectious disease0
113Anti PLA2 ReceptorInfectious disease
114Anti platelet Ab IgGImmunology802325
115Anti platelet Ab IgMImmunology
116Anti PR3Immunology803455
117Anti RNPImmunology803410
118Anti Smith Immunology803345
119Anti Spike AbRoutine Serology
120Anti strongyloides AbRoutine Serology1
121Anti TBGImmunoassay0
122Anti tetanus Ab (IgG)Infectious disease803545
123Anti Thrombin III Coagulation802290
124Anti Thyroglobulin ( IgG )Immunoassay803155
125Anti Toxocara Ab (IgG)Infectious disease803100
126Anti Toxocara Ab (IgM)Infectious disease803101
127Anti TPOImmunoassay803630
128Anti TSH receptor Immunoassay
129Anti TTG Ab IgAImmunology803625
130Anti TTG Ab IgGImmunology803626
131Antibody HLA (PRA)Transplant
132Anti-Cardiolipin (IgG) Immunology803135
133Anti-Cardiolipin (IgM)Immunology803136
134Anti-Cardiolipin IgA*Immunology803135
135Anti-DNA Immunology802955
136Anti-ds DNA Immunology803505
137Anti-EBV Early Ag IgGInfectious disease803120
138Anti-EBV Early Ag IgMInfectious disease803121
139Anti-Fasciola Ab (IgG) Infectious disease803095
140Anti-Gliadin (IgA) Immunology803375
141Anti-Gliadin (IgG)Immunology803376
142Anti-HAV TotalHepatitis803200
143Anti-HCV Ab Hepatitis803255
144Anti-HDV ( ELISA )*Hepatitis803251
145Anti-HDV IgM ( ELISA )*Hepatitis803251
146Anti-Jo-1Immunology803415
147Anti-Mitochondrial Ab (AMA)Immunology803140
148Anti-Parietal Cell Immunology803355
149Anti-Phospholipid (IgG)Immunology803130
150Anti-Phospholipid (IgM) Immunology803131
151Anti-Scl-70 Immunology803395
152Anti-Smith Immunology803345
153Anti-Smooth Muscle AntibodyImmunology803145
154Anti-Sperm Antibody *Semen Analysis803150
155Anti-SSA (Ro) Ab Immunology803400
156Anti-SSB (La) AbImmunology803405
157Apolipoprotein ABlood Biochemistry801200
158Apolipoprotein BBlood Biochemistry801200
159Appendix,L3Cytology & Pathology807184
160Arginase (IHC)
Arginase (IHC)
Cytology & Pathology807135
161Arry-CGH AmnionGenetic
162ArsenicToxicology
163Arsenic Random UrineToxicology
164Arterial biopsy,L3Cytology & Pathology807217
165Arterial blood gasBlood Biochemistry801082
166ASCA (IgA)Immunology803445
167ASCA (IgG)Immunology803445
168Ascitic ADABody Fluid Chemistry 800631
169Ascitic AmylaseBody Fluid Chemistry 800585
170Ascitic ANAMicrobiology802881
171Ascitic CEATumor Markers801806
172Ascitic creatinineBody Fluid Chemistry 800420
173Ascitic fluid AFPBody Fluid Chemistry 801810
174Ascitic fluid cultureMicrobiology804030
175Ascitic fluid routineBody Fluid Hematology804420
176Ascitic PHBody Fluid Chemistry 800205
177Ascitic RFRoutine Serology802810
178Ascitic-A/GBody Fluid Chemistry 800520
179Ascitic-AlbuminBody Fluid Chemistry 800515
180Ascitic-ALPBody Fluid Chemistry 800540
181Ascitic-ALTBody Fluid Chemistry 800535
182Ascitic-ASTBody Fluid Chemistry 800530
183Ascitic-BunBody Fluid Chemistry 800416
184Ascitic-ChlorideBody Fluid Chemistry 800470
185Ascitic-GlobulinBody Fluid Chemistry
186Ascitic-GlucoseBody Fluid Chemistry 800400
187Ascitic-K Body Fluid Chemistry 800465
188Ascitic-LDHBody Fluid Chemistry 800556
189Ascitic-NaBody Fluid Chemistry 800460
190Ascitic-Protein Body Fluid Chemistry 800510
191Asitic-Osmolality Body Fluid Chemistry 801100
192ASO TitrationRoutine Serology802850
193Aspergillus fumigatus Ab (IgM)Infectious disease803705
194Aspergillus fumigatus Ab(IgG)Infectious disease803704
195Aspergillus galactomanan AgInfectious disease803684
196Aspergilous pcrMolecular Pathology
197Atheromatous plaque ,L3Cytology & Pathology807185
198Atypical MycobacteriumMolecular Pathology0
199B thalassemia I Molecular Pathology810152
200B thalassemia IIMolecular Pathology806505
201B2 Glycoprotein Ab (IgM)Blood Biochemistry803432
202B2 microglobulin UrineUrine Chemistry 802925
203B2 transferineImmunology
204B2-Glycoprotein Ab (IgG)Blood Biochemistry803431
205Bartholin gland cyst ,L3Cytology & Pathology807186
206Bartonella h-IgGInfectious disease
207Bartonella h-IgMInfectious disease
208Bcl 2 IHCCytology & Pathology807135
209BCL 6 (IHC)Cytology & Pathology807135
210BCR-ABL P190 Qualitative (T9-22)Molecular Pathology810062
211BCR-ABL P190 Quantitative (T9-22)Molecular Pathology805086
212BCR-ABL P210 Qualitative (T9-22)Molecular Pathology810062
213BCR-ABL P210 Quantitative (T9-22)Molecular Pathology805086
214B-D-GlucanRoutine Serology
215Bence Jones (Kappa) *Routine Serology803175
216Bence Jones (Lambda)*Routine Serology803175
217Bence jones proteinUrine Chemistry 800230
218Bence jones protein (24 h)Urine Chemistry 800230
219Bence jones protein urine (Rn)Urine Chemistry 800230
220BENZODIAZEPINS : Toxicology
221Beta CTXTumor Markers803450
222Beta fibrinogen PCRMolecular Pathology
223Beta HCGImmunoassay801590
224Beta HCG TiterImmunoassay801595
225Beta HCG TitreTumor Markers801595
226Beta2-Microglobulin(serum)Immunoassay802925
227Beta-caroteneImmunoassay
228BilirubinUrinalysis800205
229Bilirubin (Total) Blood Biochemistry800525
230BK Virus (DNA) PCR QualyMolecular Pathology805098
231Bleeding Time(BT) Coagulation802200
232Block ExtractionMolecular Pathology
233Blood Amino Acid chromatographyBlood Biochemistry800796
234Blood Culture Microbiology804010
235Blood culture x2Microbiology804010
236Blood culture x3Microbiology804010
237Blood galactoseBlood Biochemistry801055
238Blood Group Hematology802500
239Blood Sampling VenPatient Charge800012
240Blood Sampling.AdultPatient Charge800010
241Blood Sampling.childPatient Charge800015
242Blood sugar Blood Biochemistry800400
243Blood sugar 1 h after lunchBlood Biochemistry800405
244Blood Sugar 1 PMBlood Biochemistry800400
245Blood Sugar 1/2h ppBlood Biochemistry800405
246Blood sugar 1h after dinnerBlood Biochemistry800405
247Blood sugar 1hr pp Blood Biochemistry800405
248Blood sugar 2h after lunch Blood Biochemistry800405
249Blood sugar 2h dinnerBlood Biochemistry800400
250Blood sugar 2hr ppBlood Biochemistry800405
251Blood sugar 3hr ppBlood Biochemistry800400
252Blood sugar 4 PM Blood Biochemistry800400
253Blood sugar 5 PM Blood Biochemistry800400
254Blood sugar 6 PM Blood Biochemistry800400
255Blood sugar 7 PM Blood Biochemistry800400
256Blood/HbUrinalysis800205
257Bone biopsyCytology & Pathology807300
258Bone marrow Aspiration takiCytology & Pathology807050
259Bone Marrow(Aspiration&Biopsy)Cytology & Pathology807055
260Bone Marrow(Aspiration)Cytology & Pathology
261BorreliaHematology802070
262Borrelia Ab IgGImmunology803620
263Borrelia Ab IgMImmunology803621
264BRAFMolecular Pathology810020
265B-RAFMolecular Pathology810020
266BRAF V600E MutationMolecular Pathology810020
267Brain biopsy,L5Cytology & Pathology807301
268Brain or meningial tumor,L5Cytology & Pathology807302
269BRCA 1/2Genetic810280
270BREAST BIOPSY,L4Cytology & Pathology807230
271Breast CultureMicrobiology804035
272Brobchial biopsy,L4Cytology & Pathology807232
273BRONCHIAL BIOPSY,L4Cytology & Pathology807273
274Brucella Ab (IgG)Infectious disease803496
275Brucella Ab (IgM)Infectious disease803497
276Brucella CultureMicrobiology804160
277Brucella DNA PCR Molecular Pathology805097
278BS 10 AMBlood Biochemistry800400
279BS 11 amBlood Biochemistry800400
280BT (IVY method) Coagulation802205
281Buccal smear Cytology & Pathology807015
282BunBlood Biochemistry800415
283BUN Blood Biochemistry800415
284BuprenorphineToxicology
285Bursa cyst ,L3Cytology & Pathology807187
286C.B.CHematology802000
287C1 inhibitor functionalRoutine Serology803331
288C1q Routine Serology803290
289C1q inhibitorRoutine Serology803330
290C3 Routine Serology803284
291C4 Routine Serology803285
292C5 Routine Serology803285
293C9 Routine Serology803289
294Ca Special Blood Biochemistry800485
295Ca ++Special Blood Biochemistry800490
296CA 125 Tumor Markers801845
297CA 125 (IHC)Cytology & Pathology807135
298CA 15-3 Tumor Markers801840
299CA 19- 9Tumor Markers801835
300CA 19-9 IHCCytology & Pathology807135
301CA 242Tumor Markers801850
302CA 27.29Tumor Markers
303CA 72-4Tumor Markers801850
304CafeineToxicology
305CalcitoninImmunoassay801505
306Calculi Analysis Urine Chemistry 801160
307Caldesmon (IHC)Cytology & Pathology807135
308CALRGenetic
309CalreticulinMolecular Pathology810050
310Calretinin (IHC)Cytology & Pathology807135
311C-ANCA (PR3)Immunology803455
312CannabisToxicology
313Carbamazepine Toxicology800840
314Carbamazepine Q Drug Monitoring800840
315Cardiac,valve,L4Cytology & Pathology807243
316CarotenImmunoassay801105
317Carpal tunel syndrome ,L3Cytology & Pathology807188
318CD 10Flow Cytometry802590
319CD 10 IHCCytology & Pathology807135
320CD 103Flow Cytometry802590
321CD 11 cFlow Cytometry802590
322CD 117Flow Cytometry802590
323CD 117 (IHC)Cytology & Pathology807135
324CD 11bFlow Cytometry802590
325CD 13Flow Cytometry802590
326CD 138Flow Cytometry802590
327CD 138 (IHC)Cytology & Pathology807135
328CD 14Flow Cytometry802590
329CD 15Flow Cytometry802590
330CD 15 IHCCytology & Pathology807135
331CD 16Flow Cytometry802590
332CD 19 Flow Cytometry802590
333CD 1aFlow Cytometry802590
334CD 2Flow Cytometry802590
335CD 20Flow Cytometry802590
336CD 20 IHCCytology & Pathology807135
337CD 21Flow Cytometry802590
338CD 22Flow Cytometry802590
339CD 22 CytoFlow Cytometry802590
340CD 23Flow Cytometry802590
341CD 23 (IHC)Cytology & Pathology807135
342CD 25Flow Cytometry802590
343CD 27Flow Cytometry802590
344CD 3 Flow Cytometry802590
345CD 3 IHCCytology & Pathology807135
346CD 30 IHCCytology & Pathology807135
347CD 31 ( IHC )Cytology & Pathology807135
348CD 33Flow Cytometry802590
349CD 34Flow Cytometry802590
350CD 34 (IHC)Cytology & Pathology807135
351CD 38Flow Cytometry802590
352CD 4Flow Cytometry802590
353CD 4 (IHC)Cytology & Pathology807135
354CD 43 IHCCytology & Pathology807135
355CD 45Flow Cytometry802590
356CD 45 (IHC)Cytology & Pathology807135
357CD 45 RO IHCCytology & Pathology807135
358CD 5Flow Cytometry802590
359CD 5 IHCCytology & Pathology807135
360CD 55Flow Cytometry802590
361CD 56Flow Cytometry802590
362CD 56 (IHC)Cytology & Pathology807135
363CD 58Flow Cytometry802590
364CD 59Flow Cytometry802590
365CD 64Flow Cytometry802590
366CD 68 (IHC)Cytology & Pathology807135
367CD 7Flow Cytometry802590
368CD 79Flow Cytometry802590
369CD 79 IHC Cytology & Pathology807135
370CD 8Flow Cytometry802590
371CD 8 (IHC)Cytology & Pathology807135
372CD 9Flow Cytometry802590
373CD 99 (IHC)Cytology & Pathology807135
374CD B-cellFlow Cytometry802590
375CD cMPOFlow Cytometry802591
376CD CRL F2Flow Cytometry802591
377CD Cyclin D1Flow Cytometry802590
378CD FMC7Flow Cytometry802590
379CD HLA-DRFlow Cytometry802590
380CD KappaFlow Cytometry802590
381CD LambdaFlow Cytometry802590
382CD MPOFlow Cytometry802590
383CD PASFlow Cytometry802590
384CD T-cellFlow Cytometry802590
385CD TDTFlow Cytometry802591
386CD X2 (IHC)Cytology & Pathology807135
387CD19 (IHC)Cytology & Pathology807135
388CD4+/CD8+Ratio *ELECTROPHORESIS802990
389CEA Tumor Markers801805
390CEA ( IHC )Cytology & Pathology807135
391Cell Block Cytology & Pathology
392Cell free DNA test 5 Immunoassay810348
393Cell free IrImmunoassay
394C-erb B-2 ( Her 2-neu )Cytology & Pathology807135
395CerB2 (Her 2) IHCCytology & Pathology807135
396Ceruloplasmin Special Blood Biochemistry801005
397CH50 Routine Serology803265
398Child Sampling <5 VenPatient Charge800017
399Cholesteatoma ,L3Cytology & Pathology807190
400Cholesterol Blood Biochemistry800435
401CholinestraseInfectious disease800620
402Chondroid curretage ,L3Cytology & Pathology807189
403Chromogranin (IHC)Cytology & Pathology807135
404Chromogranin ATumor Markers801857
405CIC (Immune Complex)Immunology802640
406CISH testMolecular Pathology803575
407CKBlood Biochemistry800565
408CK (IHC ) Cytology & Pathology807135
409CK 19(IHC)Cytology & Pathology807135
410CK 20 IHCCytology & Pathology807135
411Ck 20(IHC)Cytology & Pathology807135
412CK 5/6 IHCCytology & Pathology807135
413Ck 7 (IHC)Cytology & Pathology807135
414CK-MBBlood Biochemistry800570
415CK-MB (ECLIA)Blood Biochemistry800571
416Cl (Chloride)Special Blood Biochemistry800470
417Clostridum difficile toxin A&BImmunoassay803645
418Clotting Time (CT)Coagulation802210
419CMV (DNA) PCR QuantitativeMolecular Pathology805083
420CMV (IHC)Cytology & Pathology807135
421CMV Ag PP65Infectious disease803650
422cmv avidity Infectious disease
423CMV(DNA) PCR Qualitative Molecular Pathology805090
424CocaeineToxicology801220
425CodeineToxicology
426Cold Agglutinin Routine Serology802940
427colectomy,L6Cytology & Pathology807320
428Collagen IV (IHC)
Collagen IV (IHC)
Collagen IV
Cytology & Pathology807135
429Colonic biopsy,L4Cytology & Pathology807234
430CombinedPatient Charge
431Comelete Urinalysis Third vUrinalysis800200
432Complete Urinalysis Urinalysis800200
433Complete Urinalysis First vUrinalysis800200
434Complete Urinalysis Seconf vUrinalysis800200
435Conjuctiva mucosa ,L3Cytology & Pathology807191
436Connexin 26Molecular Pathology810142
437Connexin 26+30Molecular Pathology810144
438Connexin 30Molecular Pathology810140
439ConsultCytology & Pathology807120
440Consult &SLIDECytology & Pathology807125
441Container 24hMetabolic Screening0
442Container 24hPatient Charge0
443Coombs Wright Routine Serology802835
444CortisolImmunoassay801550
445Cortisol 8 AMImmunoassay801550
446Cortisol 8 AM (Supine)Immunoassay801551
447Cortisol 8 AM (Upright)Immunoassay801551
448Cortisol 8 PM Immunoassay801550
449Cortisol AMImmunoassay801550
450Covid 19 (SubType) RT- PCRMolecular Pathology805119
451Covid 19 RT- PCRMolecular Pathology805119
452Covid Anti RBD TotalRoutine Serology
453Covid IgG Routine Serology803281
454Covid IgMRoutine Serology803283
455Covid Neut.Ab TotalRoutine Serology
456Covid SamplingPatient Charge
457Covid-19 (IgG)Routine Serology803281
458Covid-19 (IgM)Routine Serology803283
459C-peptid 2hppImmunoassay801570
460C-Peptide Immunoassay801570
461Creatinin clearanceBlood Biochemistry800655
462Creatinine Blood Biochemistry800420
463Creatinine Clearance 24hUrine Chemistry 800650
464CRPRoutine Serology802800
465CRP High Sensitive Immunology803325
466CRP Quantitative Routine Serology802805
467Cryoglobulin qualitativeRoutine Serology803315
468CrystalToxicology
469CSF ACEImmunology801525
470CSF ADABody Fluid Chemistry 800631
471CSF CultureMicrobiology804030
472CSF- Glucose Body Fluid Chemistry 800400
473CSF Routine Body Fluid Hematology804420
474CSF XanthochromiaRoutine Serology
475CSF-A/G RatioBody Fluid Chemistry 800520
476CSF-Albumin Body Fluid Chemistry 800515
477CSF-ChlorideBody Fluid Chemistry 800470
478CSF-CPK Body Fluid Chemistry 800565
479CSF-ELECTROPHORESISELECTROPHORESIS800741
480CSF-GammaGlobulinsBody Fluid Chemistry 804420
481CSF-IgA *Routine Serology803275
482CSF-IgE *Routine Serology803260
483CSF-IgGRoutine Serology803275
484CSF-IgM *Routine Serology803275
485CSF-K Body Fluid Chemistry 800465
486CSF-LDH Body Fluid Chemistry 800556
487CSF-NaBody Fluid Chemistry 800460
488CSF-Osmolality Body Fluid Chemistry 801100
489CSF-ProteinBody Fluid Chemistry 800510
490CT EGFR T790Molecular Pathology
491CultureMicrobiology
492Cyclin D1 IHCCytology & Pathology807135
493Cyclosporine Toxicology800845
494Cyclosporine 2 hrsToxicology800845
495Cyfra 21-1Tumor Markers801855
496CystatedinImmunoassay
497Cystatin CImmunoassay801255
498Cytokeratin (IHC)Cytology & Pathology807135
499Cytology-Urine Cytology & Pathology807035
500D-Dimer Coagulation802330
501DECALCIFICATIONCytology & Pathology807090
502DepakinDrug Monitoring800840
503Desmin IHCCytology & Pathology807135
504Desmogelin 1Routine Serology
505Desmogelin 3Routine Serology
506DHEAImmunoassay801470
507DHEA-SO4 Special Hormones801465
508DHR TestFlow Cytometry802590
509Di Calcificasion Cytology & Pathology807090
510Digoxin LevelBlood Biochemistry801165
511DihydrotestosteroneImmunoassay801461
512Diphtheria Ab (IgG)Infectious disease803520
513Direct Coombs Routine Serology802525
514Direct SamplingPatient Charge800045
515Direct SmearMicrobiology804425
516Dirofilaria ImmitisMicrobiology
517DNA ExtractionMolecular Pathology805000
518DNA testingGenetic810346
519DNA-IndexFlow Cytometry802590
520DOG 1 (IHC)Cytology & Pathology807135
521Doubel InterpretationImmunoassay806200
522Double testImmunoassay806200
523Drumsticks Hematology807020
524DRVVTImmunology0
525DRVVT ConfirmedCoagulation
526DRVVT ScreenCoagulation
527Dual CD 5+19Flow Cytometry802590
528Dual CD5+20Flow Cytometry802590
529Dudenal biopsy,L4Cytology & Pathology807235
530DUPTURIEAN,L3Cytology & Pathology807193
531Dystrophi DMD IGenetic810180
532Dystrophi IIGenetic810102
533Dystrophi NGSNGS
534E.Histolytica Ab (IgG)Infectious disease803165
535Ear Discharge CultureMicrobiology804035
536EBV Nuclear Ag IgGInfectious disease803120
537EBV(DNA) PCR QualitativeMolecular Pathology805010
538EcstazyToxicology
539EctopicCytology & Pathology807239
540EGFR (IHC)Cytology & Pathology807135
541EGFR MutationMolecular Pathology810058
542EMA ( IHC )Cytology & Pathology807135
543Embolectomy,l3Cytology & Pathology807211
544Endocervical curetting,L4Cytology & Pathology807236
545Endometrial curetting,L4Cytology & Pathology807237
546Entamoeba Histolytica Ab (IgG)Infectious disease803166
547Eosinophil CountHematology802040
548ErythropoietinImmunoassay801540
549Esophageal Biopsy,L4Cytology & Pathology807238
550Esophagectomy,L6Cytology & Pathology807321
551ESR 1st hrHematology802030
552ESR 2nd hr Hematology802030
553Estradiol Special Hormones801485
554Estradiol ( pregnancy )Immunoassay801485
555Estriol ( unconjugated)Immunoassay801490
556Estrogen Receptor (BETA)IHCCytology & Pathology807135
557Estrogen Receptor IHCCytology & Pathology807135
558EthosuximideToxicology800840
559Exostosis,L3Cytology & Pathology807218
560EXTERIMITY,L6Cytology & Pathology807322
561Eye CultureMicrobiology804035
562Eye Enucleation,L4Cytology & Pathology807279
563Factor IICoagulation802246
564Factor IX Coagulation802250
565Factor VCoagulation802247
566Factor V leiden A-PCRCoagulation802290
567Factor V leiden PCRMolecular Pathology810000
568Factor VIICoagulation802248
569Factor VIIICoagulation802249
570Factor XCoagulation802251
571Factor XICoagulation802252
572Factor XIICoagulation802253
573Factor XIIICoagulation802270
574Factor XIII PCRMolecular Pathology
575Fallopian Tube , L2Cytology & Pathology807165
576Fanconi AnemiaMolecular Pathology810336
577fani pathCytology & Pathology807160
578FAP (APC gene mutation)Genetic810226
579Fascein (IHC)Cytology & Pathology807135
580Fasciola (HA)Infectious disease803096
581Fast State GHImmunoassay801555
582Fasting Blood SugarBlood Biochemistry800400
583Fasting GastrinImmunoassay801580
584Fctor XIIICoagulation802270
585FDPCoagulation802255
586Fe (Iron)Special Blood Biochemistry800500
587Fecal Fat Parasitology804120
588Fecal Immunochemical TestParasitology
589Fecal trypsin ActivityParasitology801210
590Femoral head , fracture , L4Cytology & Pathology807240
591FEMORAL HEAD,L3Cytology & Pathology807194
592FerritinSpecial Blood Biochemistry801170
593Fetus GeneticGenetic810334
594FETUS,L6Cytology & Pathology807323
595FGF23Immunology
596FibrinogenCoagulation802225
597Finger , Toe , nontrumatic , L4Cytology & Pathology807241
598Finger , Toe traumaticCytology & Pathology807166
599FIP1 L1 PDGFR alphaMolecular Pathology
600Fish 2 probeMolecular Pathology
601FISH TestMolecular Pathology0
602FISTULE ,FISSURE,L3Cytology & Pathology807195
603Flow cytometryFlow Cytometry802590
604FLT3-ITDTransplant810036
605Fluid AlbuminBody Fluid Chemistry 800515
606Fluid CultureMicrobiology804030
607Fluid CytologyCytology & Pathology807005
608Fluid GlobulinBody Fluid Chemistry
609Fluid ProteinBody Fluid Chemistry 800510
610FMF 12 MutationMolecular Pathology810024
611FMF secansMolecular Pathology
612FNACytology & Pathology807045
613Folate RBCImmunoassay801125
614Folic AcidImmunoassay801125
615foreskin , neonate , L2Cytology & Pathology807167
616FORESKIN,NO NEONATECytology & Pathology807070
617Fragile X syndromeGenetic806535
618Fragility test DEB (Anemia)Molecular Pathology
619Free BHCGImmunoassay801620
620Free Kappa (24 h urine)Immunology803175
621Free Kappa (urine)Immunology803175
622Free Kappa serumImmunology803175
623Free Lambda (24 h urine)Immunology803175
624Free lambda (urine)Immunology803175
625Free lambda serumImmunology803175
626Free PSATumor Markers801825
627Free T3 Immunoassay801420
628Free T4 Immunoassay801425
629Free Testosterone Special Hormones801460
630FrozenCytology & Pathology807130
631FSH Immunoassay801440
632FTA-ABS AbInfectious disease803030
633Fungi cultureMicrobiology804095
634Fungi direct examMicrobiology804090
635G.6.P.DHematology800580
636G.6.P.D ( Quantitative )Hematology800580
637GabapentinDrug Monitoring800840
638Galactomannan Infectious disease803684
639GALBLADDER STONECytology & Pathology801160
640GALLBLADDER,L3Cytology & Pathology807197
641Gamma-Glutamyl Transferase Blood Biochemistry800605
642GANGLION CYST,L3Cytology & Pathology807198
643Ganglioside panelImmunology803525
644Gasterectomy,L6Cytology & Pathology807330
645Gastrectomy Tumor,L6Cytology & Pathology807330
646Gastric biopsy,L4Cytology & Pathology807267
647Gastric,small intestine polyp Cytology & Pathology807259
648Gastrin Immunoassay801580
649GATA3 (IHC)
GATA3 (IHC)
GATA3 (IHC)
Cytology & Pathology807135
650GCDFP-15 (IHC)Cytology & Pathology807135
651GCT 1h after 50gr glucoseBlood Biochemistry800675
652Gengliosiode Ab panelImmunology
653GFAP (IHC)Cytology & Pathology807135
654GH Suppression/100g GlucoseImmunoassay801560
655Gimesa(STOMACH)Cytology & Pathology807095
656GlobulinBlood Biochemistry0
657Glucagon *Immunoassay801575
658Glucose in Urine Urinalysis800205
659Glucose PowderPatient Charge0
660Glutamate receptor ( NMDA )Routine Serology
661Gram Stain Cytology & Pathology804194
662Gross evaluation (Level 1)Cytology & Pathology807160
663Growth hormon 120 minImmunoassay801555
664Growth hormon 180 minImmunoassay801555
665Growth hormon 1h after 75 gr Immunoassay801555
666Growth hormon 2h after 75 grImmunoassay801555
667Growth hormon 30 minImmunoassay801555
668Growth hormon 60 minImmunoassay801555
669Growth HormoneImmunoassay801555
670GTT 75 grBlood Biochemistry800410
671GTT 1.75 gr/kg glucoseBlood Biochemistry800410
672GTT 100 grBlood Biochemistry800410
673H pylori cultureMicrobiology804125
674H. pylori (Cag A) IgGInfectious disease801610
675Haemochromatosis HFEMolecular Pathology810026
676HaptoglobinRoutine Serology801185
677HbHematology802010
678Hb A1cBlood Biochemistry800800
679Hb A2 (EP)Electrophoresis800730
680Hb A2 ColumnElectrophoresis800730
681Hb ElectrophoresisElectrophoresis800705
682Hb F Electrophoresis800725
683Hb HHematology800730
684HbA1C (HPLC)Blood Biochemistry800780
685HBc Ab TotalHepatitis803225
686HBe AntibodyHepatitis803215
687HBe Antigen Hepatitis803210
688HBS Ab ( ELISA )Hepatitis803220
689HBS Ag Hepatitis803205
690HBV(DNA) PCR QualitativeMolecular Pathology805094
691HBV(DNA) PCR QuantitativeMolecular Pathology805084
692Hct Hematology802015
693HCV Genotyping Molecular Pathology803470
694HCV(RNA) PCR QualitativeMolecular Pathology805102
695HCV(RNA) PCR QuantitativeMolecular Pathology805082
696HDL Blood Biochemistry800440
697HDV AbInfectious disease803251
698HDV PCRMolecular Pathology
699HE 4 Tumor Markers803655
700Heinz BodiesHematology802075
701HEMATOMA,L3Cytology & Pathology807199
702Hemoglobin capillary electrophoresisHematology800705
703HemophiliGenetic810262
704HEMORRHOIDS,L3Cytology & Pathology807200
705HEP-PAR (IHC)Cytology & Pathology807135
706Hernia , L2Cytology & Pathology807168
707HeroineToxicology
708Heterophil AntibodyRoutine Serology802855
709HEV Ab IgMHepatitis803250
710HEV Ab TotalHepatitis803250
711HIV p24 Ag Hepatitis803190
712HIV RNA PCR QualitativeMolecular Pathology805100
713HIV RNA PCR QuantitativeMolecular Pathology805081
714HLA ABDR (PCR) Transplant805105
715HLA B27 HLA Diagnosis802570
716HLA B5HLA Diagnosis802570
717HLA B51HLA Diagnosis802570
718HLA B7HLA Diagnosis802570
719HLA B8HLA Diagnosis802570
720HLA Class I A,B,C typingTransplant805106
721HLA Class I typing (A,B,C)Transplant802580
722HLA Class II DQ+DRTransplant802585
723HLA Class II DRTransplant802585
724HLA DQ 2Transplant805107
725HLA DQ 8Transplant805107
726HMB 45 (IHC)Cytology & Pathology807135
727HMWK (BE12) (IHC)
HMWK (BE12) (IHC)
Cytology & Pathology807135
728HomocysteineBlood Biochemistry801050
729HPV 16Molecular Pathology803475
730HPV 18Molecular Pathology803475
731HPV DNA PCRMolecular Pathology803580
732HPV general - DNA (PCR) 6TypeMolecular Pathology803580
733HPV SamplingPatient Charge
734HSV 1,2 (DNA) PCR QualitativeMolecular Pathology805096
735HTLV I (Elisa)Hepatitis803240
736HTLV I/II ( ELISA )Hepatitis803240
737HTLV II (ELISA)Hepatitis803245
738Huntington 3nGenetic810104
739Huntington IIGenetic806535
740Hydrocele Sac , L2Cytology & Pathology807169
741Hypophoseal tumor,L4Cytology & Pathology807256
742Hysterectomy ,L6Cytology & Pathology807334
743IF (Indirect)Cytology & Pathology807145
744IF C1qCytology & Pathology807140
745IF C3Cytology & Pathology807140
746IF C4Cytology & Pathology807140
747IF fibrinogenCytology & Pathology807140
748IF IgACytology & Pathology807140
749IF IgGCytology & Pathology807140
750IF IgMCytology & Pathology807140
751IFOBRoutine Serology
752IFOB in stoolParasitology0
753IgA (Serum) Routine Serology803277
754IgE (Serum) Routine Serology803260
755IGF-1 Immunoassay801615
756IGF-1 1hppImmunoassay801615
757IGF-1 2hppImmunoassay801615
758IgG (Serum) Routine Serology803276
759IgG 1 Subclass Routine Serology
760IgG 4 Subclass Routine Serology803303
761IgM (Serum)Routine Serology803278
762IHCCytology & Pathology807135
763IL-6 Routine Serology0
764IL-6 serumRoutine Serology0
765Immunoelectrophores-SImmunology800760
766Immunoelectrophores-UImmunology800761
767Indirect CoombsRoutine Serology802530
768Inflammatory nasal polyp,L3Cytology & Pathology807206
769Inflixi-mab AbInfectious disease
770Inflixi-mab Level (drug)Drug Monitoring
771Influenza A PCRMolecular Pathology
772Influenza A&B PCRMolecular Pathology805104
773Inhibin AImmunoassay803535
774Inhibin Alpha (IHC)Cytology & Pathology807135
775Inhibin BTumor Markers
776Insulin Immunoassay801565
777Insulin (1hpp)Immunoassay801565
778Insulin (2hpp)Immunoassay801565
779Insulin 2h after 75gr glucoseImmunoassay801565
780Insulin like Growth Factor BP3Immunoassay
781Inter Double GHImmunoassay0
782INTERVERTEBRAL DISC,L3Cytology & Pathology807202
783Inversion 16Molecular Pathology810062
784Iris ,L3Cytology & Pathology807192
785Iron Stain Cytology & Pathology807100
786Islet cell AbImmunology
787JAK 2 exon 12 MutationMolecular Pathology
788JAK 2-V617F MutationMolecular Pathology810020
789JC Virus (DNA) PCR QualyMolecular Pathology805098
790JC Virus (DNA) PCR QualyMolecular Pathology
791Joint resection,L4Cytology & Pathology807244
792K (Potassium)Special Blood Biochemistry800465
793Kala Azar AbImmunology804025
794kart BG.RhPatient Charge
795Karyotape Bone marrowGenetic810326
796Karyotype Aminon Genetic810328
797Karyotype bloodMolecular Pathology810320
798Karyotype CVSGenetic810330
799Karyotype HRGenetic810322
800Keppra (Levetiracetam)Drug Monitoring800840
801KetoneUrinalysis800205
802Ki 67 IHCCytology & Pathology807135
803KIDNY BIOPSY,L5Cytology & Pathology807295
804KrackToxicology
805K-RASMolecular Pathology
806KRAS and NRASMolecular Pathology0
807L.E. Cell PreparationHematology802035
808LactateSpecial Blood Biochemistry800640
809Lactoferrin stoolImmunology
810LamotriginToxicology800840
811Lampectomy breastCytology & Pathology807295
812Laryngectomy,l6Cytology & Pathology807313
813Laryx Biopsy,L4Cytology & Pathology807245
814LCA-CD45 IHCCytology & Pathology807135
815LDHBlood Biochemistry800555
816LDL ( Direct method )Blood Biochemistry800445
817LE testRoutine Serology802035
818LeadBlood Biochemistry800805
819Leishman BodyHematology804020
820Leishmania cultureMicrobiology804020
821LeptinImmunoassay803540
822LH Immunoassay801445
823Li (Lithium)Special Blood Biochemistry800480
824Lip wedge Biopsy,L4Cytology & Pathology807246
825Lipase Special Blood Biochemistry800590
826Lipoprotein aBlood Biochemistry801205
827Lipoprotein AImmunoassay801205
828Lipoprotein bBlood Biochemistry801205
829liqued based pap smearCytology & Pathology807027
830liqued based pap smear Cytology & Pathology807027
831LishmaniyaInfectious disease
832Liver Biopsy,L5Cytology & Pathology807306
833Liver lobectomy,L6Cytology & Pathology807314
834LKM Ab Immunology803350
835LOOSE BODY,L3Cytology & Pathology807203
836Lung Lobectomy,L6Cytology & Pathology807325
837Lupus PTTCoagulation803180
838LYMPH NODE BIOPSY,L5Cytology & Pathology807296
839Lymph Node FNA PTHImmunoassay801500
840Lymph Node FNA ThyroglobulinImmunoassay801435
841M.T.B (DNA) PCR QualitativeMolecular Pathology805092
842M.T.B (DNA) PCR QuantitativeMolecular Pathology805079
843M2-PK in stoolRoutine Serology
844Malaria (Thick & Thin) Hematology802070
845Mammoglobin (IHC)Cytology & Pathology807135
846MAR-IgA*Semen Analysis803590
847MAR-IgG*Semen Analysis803585
848MAR-IgM*Semen Analysis803595
849MarijuanaToxicology
850MDABlood Biochemistry801265
851Mediastinal Mass,l5Cytology & Pathology807307
852Melan A (IHC)Cytology & Pathology807135
853Mercury (Hg)Toxicology800805
854Metabolic Screen AbRoutine Serology
855Metabolic ScreeningMetabolic Screening0
856MethadoneToxicology801245
857MethamphetamineToxicology
858Mg Special Blood Biochemistry800810
859microscopic urine examinationUrinalysis800210
860Missed AbortionCytology & Pathology807216
861MLH 1 (IHC)Cytology & Pathology807135
862Mono testRoutine Serology802820
863MorphineToxicology
864MPL - PCRMolecular Pathology810050
865Ms Ms panelBlood Biochemistry
866MSH 2 (IHC)Cytology & Pathology807135
867MSH 6 (IHC)Cytology & Pathology807135
868Msud (DNPH) urineUrine Chemistry 803380
869MTB culture Microbiology804080
870MTHFR A-1298 TCoagulation810022
871MTHFR C-677 TCoagulation810022
872MTXDrug Monitoring
873MUC 5 (IHC)Cytology & Pathology807135
874Mucopolysacharides Random urine QualiUrine Chemistry 800925
875Mucopolysacharides Random urine QuantiUrine Chemistry 800930
876Mullerian Inhibiting FactorImmunoassay803510
877Muscle Biopsy,l6Cytology & Pathology807339
878Mycoplasma hominis Ab (IgG)Infectious disease803065
879Mycoplasma P.Ab (IgG)Infectious disease803065
880Mycoplasma P.Ab (IgM)Infectious disease803070
881MYOCARDIAL BIOPSY,L4Cytology & Pathology807281
882MyoglobinImmunoassay801025
883Myomectomy,L3Cytology & Pathology807220
884Na (Sodium)Special Blood Biochemistry800460
885Napsin A IHCCytology & Pathology807135
886Nasal CultureMicrobiology804035
887Nasal Eosinophil countCytology & Pathology802045
888Nasal mucosa Biopsy,L4Cytology & Pathology807248
889Neisseria gonorrhoeae cultureMicrobiology804192
890Nephrectomy,l6Cytology & Pathology807312
891Nerve biopsy,L6Cytology & Pathology807341
892Neuronal panel I Immunology
893Neuronal panel IIImmunology
894Neuro-Specific Enolase (IHC)Cytology & Pathology807135
895NGSNGS
896NicotineToxicology
897Nitrit urinary 24hUrine Chemistry 800205
898NitriteUrinalysis800205
899Nitro blue tetrazoliumRoutine Serology802900
900Nitrobloue Tetrazolium TestRoutine Serology802900
901Nontraumatic amputation,L5Cytology & Pathology807305
902Noremetanephrine (24 h)Urine Chemistry 800876
903N-RASMolecular Pathology
904OCBRoutine Serology
905OCB IgG IndexImmunology
906OCB Immuno CSFImmunology
907Occult Blood x1Parasitology804105
908Occult Blood x2Parasitology804105
909Occult Blood x3Parasitology804105
910Odontogenic ,dental cyst,L4Cytology & Pathology807250
911ODONTOGENIC TUMOR,L4Cytology & Pathology807282
912Omental biopsy,L4Cytology & Pathology807251
913Oral Biopsy,L4Cytology & Pathology807242
914Orchiectomy Tumor ,L6Cytology & Pathology807331
915Oro,Nasopharyngeal BiopsyCytology & Pathology807249
916Osmotic Fragility Hematology802055
917Osmotic Fragility TestHematology802055
918Osmotic Fragility TestHematology802055
919Osseous Resection,L6Cytology & Pathology807317
920Ovarian wedge biopsy,L4Cytology & Pathology807253
921P 16 (IHC)Cytology & Pathology807135
922P- ANCA (MPO)Immunology803335
923P.S.ATumor Markers801820
924P.T.TCoagulation802220
925P53 IHCCytology & Pathology807135
926P63 (IHC)Cytology & Pathology807135
927PAI-1 (PCR)Molecular Pathology810008
928PAI-1 5G/4G pcr (675)Coagulation810008
929PAI-1 675Coagulation
930PAI-1 844 pcrCoagulation810008
931Pancreas,l6Cytology & Pathology807326
932PANCREATIC BIOPSY,L4Cytology & Pathology807284
933Panel Reactive AbImmunology
934Panel Reactive Ab *Transplant802565
935Pap smearCytology & Pathology807026
936Pap smear samplingPatient Charge0
937PAPP-AImmunoassay803340
938Parathyroid,L4Cytology & Pathology807254
939Paratubal cyst,L3Cytology & Pathology807201
940Pathergy testRoutine Serology
941Pathology-Level fiveCytology & Pathology0
942Pathology-Level fourCytology & Pathology0
943Pathology-Level OneCytology & Pathology0
944Pathology-Level sixCytology & Pathology0
945Pathology-Level threeCytology & Pathology0
946Pathology-Level twoCytology & Pathology0
947PAX5 (IHC)Cytology & Pathology807135
948pazireshPatient Charge800005
949paziresh pathCytology & Pathology807000
950PD-1 (IHC)Cytology & Pathology
951PDGFRTransplant
952PDL-1Molecular Pathology
953PDL1 (IHC)Cytology & Pathology
954PEG ProlactinImmunoassay0
955Perciardial-Albumin Body Fluid Chemistry 800515
956Pericardial ADABody Fluid Chemistry 800631
957Pericardial fluid RFRoutine Serology802810
958Pericardial-ChlorideBody Fluid Chemistry 800470
959Pericardial-Glucose Body Fluid Chemistry 800400
960Pericardial-KBody Fluid Chemistry 800465
961Pericardial-LDH Body Fluid Chemistry 800556
962Pericardial-NaBody Fluid Chemistry 800460
963Pericardial-OsmolalityBody Fluid Chemistry 801100
964Pericardial-Protein Body Fluid Chemistry 800510
965Peritoneal biopsy,L4Cytology & Pathology807255
966Peritoneal fluid routineBody Fluid Hematology804420
967PF4Routine Serology
968pH Urinalysis800205
969Ph (Phosphorous)Special Blood Biochemistry800495
970Phenobarbital Toxicology800840
971Phenobarbital Drug Monitoring800840
972Phenothiazin Toxicology800840
973PhenothiazineDrug Monitoring800840
974PhenycyclidineToxicology
975Phenylalanine (HPLC)Blood Biochemistry801180
976Phenylalanine DBSBlood Biochemistry800780
977Phenytoin Drug Monitoring800840
978Pilonial cyst,sinus,L3Cytology & Pathology807205
979Placenta 1&2,L3Cytology & Pathology807221
980PLACENTA 3,L4Cytology & Pathology807285
981Plasma ADH Immunoassay801600
982Plasma Amino acid (HPLC)Blood Biochemistry800780
983Plasma Renin Activity Immunoassay801520
984Plastic skin ,L2Cytology & Pathology807170
985Platelet Hematology802025
986Pleural - ADABody Fluid Chemistry 800631
987Pleural AmylaseBody Fluid Chemistry 800585
988Pleural CholesterolBody Fluid Chemistry 800435
989Pleural fluid cultureMicrobiology804030
990Pleural Fluid RoutineBody Fluid Hematology804420
991Pleural HctBody Fluid Hematology802015
992Pleural or pericard Biopsy,L4Cytology & Pathology807257
993Pleural PHBody Fluid Chemistry 800205
994Pleural TriglycerideBody Fluid Chemistry 800430
995Pleural WBCBody Fluid Chemistry 802005
996Pleural-Albumin Body Fluid Chemistry 800515
997Pleural-Chloride Body Fluid Chemistry 800470
998Pleural-GlobulinBody Fluid Chemistry
999Pleural-Glucose Body Fluid Chemistry 800400
1000Pleural-KBody Fluid Chemistry 800465
1001Pleural-LDHBody Fluid Chemistry 800556
1002Pleural-Na Body Fluid Chemistry 800460
1003Pleural-Protein Body Fluid Chemistry 800510
1004PML-RARA Qualitative (T15-17)Molecular Pathology810062
1005PML-RARA Quantitative (T15-17)Molecular Pathology805086
1006PMS 2 (IHC)Cytology & Pathology807135
1007PNDGenetic806580
1008pneumocystis carinii PCRMolecular Pathology805094
1009Pneumonia Ab (IgG1)Infectious disease803515
1010Pneumonia Ab (IgG2)Infectious disease803515
1011POLE mutationMolecular Pathology
1012Polyp Endometrial/cervicalCytology & Pathology807258
1013pooling prolactinImmunoassay801450
1014Pooling testosteroneImmunoassay801455
1015Pooling testosteroneSpecial Hormones801455
1016Postcoital Test ( PCT )Semen Analysis804415
1017PPD Skin Test Routine Serology802860
1018Pregnancy Test ( Gravid index)Urinalysis802870
1019PrimidoneDrug Monitoring800840
1020Pro Calcitonin Immunoassay803670
1021Pro-BNPRoutine Serology803660
1022Progesteron Receptor IHCCytology & Pathology807135
1023Progesterone Special Hormones801475
1024Prolactin Immunoassay801450
1025Prolactin 7 PMImmunoassay801450
1026Prolactin 8 AmImmunoassay801450
1027Prostatate CultureMicrobiology804030
1028Prostate ,TUR,L4Cytology & Pathology807261
1029Prostate Biopsy,L4Cytology & Pathology807260
1030PROSTATECTOMY,NOCytology & Pathology807286
1031Prostatic CultureMicrobiology804030
1032Protein Urinalysis800205
1033Protein C Coagulation802280
1034Protein S Coagulation802285
1035PROTEIN-ELECTROPHORESIS Serum ELECTROPHORESIS800735
1036Prothrombin G 20210A factor IIMolecular Pathology810002
1037Prothrombin Time (PT)Coagulation802215
1038PSA (IHC)Cytology & Pathology807135
1039PTH Immunoassay801500
1040PTT MIXCoagulation802220
1041PyruvateSpecial Blood Biochemistry800635
1042QF-PCR (Aminon)Genetic810346
1043Quadruple MarkerImmunoassay806210
1044QuantiFERON-TB BloodImmunology803682
1045Quardi InterpretationImmunoassay806210
1046R urine protein electrophoresisELECTROPHORESIS800740
1047R.B.C. DysmorphicUrine Items800290
1048Radical Mastectomy,l6Cytology & Pathology807318
1049Radical prostatectomy,L6Cytology & Pathology807327
1050Random Ureine GlucoseUrine Chemistry 800400
1051Random Urinary ca++Urine Chemistry 800490
1052Random urinary ClUrine Chemistry 800471
1053Random urinary creatinineUrine Chemistry 800421
1054Random urinary KUrine Chemistry 800465
1055Random Urinary MetanephrineUrine Chemistry 800876
1056Random urinary MgUrine Chemistry 800810
1057Random urinary NaUrine Chemistry 800461
1058Random urine AlbuminUrine Chemistry 801605
1059Random Urine AldosteroneUrine Chemistry 801535
1060Random urine CaUrine Chemistry 800486
1061Random urine CalciumUrine Chemistry 800486
1062Random Urine ceruloplasminUrine Chemistry 801005
1063Random urine cortisolUrine Chemistry 801551
1064Random urine creatinineUrine Chemistry 800421
1065Random Urine DopaminUrine Chemistry 800876
1066Random urine free cortisolUrine Chemistry 801551
1067Random Urine Homosysteine Urine Chemistry 801051
1068Random urine microalbuminUrine Chemistry 801605
1069Random urine osmolalityUrine Chemistry 801100
1070Random urine oxalateUrine Chemistry 800315
1071Random Urine phosphorousUrine Chemistry 800496
1072Random urine proteinUrine Chemistry 800225
1073Random Urine UreaUrine Chemistry 800416
1074Random urine Uric AcidUrine Chemistry 800426
1075Randome urinary citrateUrine Chemistry 800320
1076Rast inviromental allergyImmunology803686
1077Rast test Food allergens testImmunology803686
1078Rast test mix allergensImmunology803686
1079RAST test respiratory Breath allergens Immunology803686
1080Reducing Substances in stoolParasitology0
1081reduction mamoplasy,L4Cytology & Pathology807231
1082REGIAL RESECTION OF lymph,L6Cytology & Pathology807315
1083Renin ( After Captopril)Immunoassay801520
1084Renin (Before Captopril)Immunoassay801520
1085Renin (Direct)Immunoassay801520
1086Renin Activity ( Supine )Immunoassay801520
1087Renin Activity ( Upright )Immunoassay801520
1088RESECTION OF SMALLCytology & Pathology807328
1089Retikoli StainCytology & Pathology807100
1090RFRoutine Serology802810
1091RF QuantitativeRoutine Serology802815
1092Right Breast SamplingPatient Charge800025
1093RNA Extraction TranslocationTransplant
1094RNA-Extraction Molecular Pathology805005
1095RPRRoutine Serology802825
1096Rubella avidity testInfectious disease
1097S-100 IHCCytology & Pathology807135
1098Salicylate (Aspirin) Q Drug Monitoring800830
1099Salivary Gland Biopsy,l4Cytology & Pathology807287
1100Salmonela cultureMicrobiology
1101SALPIGOCytology & Pathology807283
1102Salpingo-oophorectomy,NoCytology & Pathology807252
1103Sampling in home bloodPatient Charge0
1104SEGMENTAL COLECTOMYCytology & Pathology807319
1105SeleniumBlood Biochemistry800810
1106Sem Ana.lyseSemen Analysis804405
1107Semen AnalysisSemen Analysis804400
1108Semen CultureMicrobiology804030
1109Semen Fructose *Semen Analysis804410
1110Serum ADABlood Biochemistry800630
1111Serum AFPImmunoassay801810
1112Serum Anti EBV IgG (VCA)Infectious disease803120
1113Serum Anti EBV IgM (VCA)Infectious disease803121
1114Serum Anti Measles IgG Infectious disease803115
1115Serum Anti Measles IgM Infectious disease803116
1116Serum Anti Mumps IgG Infectious disease803110
1117Serum Anti Mumps IgM Infectious disease803111
1118Serum Anti-CMV (IgG )Infectious disease803010
1119Serum Anti-CMV (IgM )Infectious disease803015
1120Serum Anti-HSV Type 1 IgG Infectious disease803025
1121Serum Anti-HSV Type 1 IgM Infectious disease803025
1122Serum Anti-HSV Type 2 IgG Infectious disease803025
1123Serum Anti-HSV Type 2 IgM Infectious disease803020
1124Serum Anti-Rubella (IgG)Infectious disease803000
1125Serum Anti-Rubella (IgM)Infectious disease803005
1126Serum Anti-VZV ( IgG )Infectious disease803105
1127Serum Anti-VZV ( IgM )Infectious disease803106
1128Serum BK Virus PCR QuantiMolecular Pathology805080
1129Serum BK Virus PCR QuantityMolecular Pathology805079
1130Serum CopperBlood Biochemistry800265
1131Serum HAV IgMHepatitis803500
1132Serum HIV(1&2) Hepatitis803186
1133Serum IGDRoutine Serology803275
1134Serum JC Virus PCR QuantiMolecular Pathology805080
1135Serum JC Virus PCR QuantityMolecular Pathology805079
1136serum osmolalityBlood Biochemistry801100
1137Serum SerotoninBlood Biochemistry
1138SGOT (AST)Blood Biochemistry800530
1139SGPT (ALT) Blood Biochemistry800535
1140SHBGImmunoassay801830
1141Sickle Cell TestHematology802060
1142Simple parietal mastectomy,L5Cytology & Pathology807303
1143Sinus paranasal Biopsy,L4Cytology & Pathology807263
1144Sirulimus Drug Monitoring
1145Skin,l5Cytology & Pathology807299
1146Slivary Glands,L4Cytology & Pathology807262
1147SLOSGenetic810190
1148SMAGenetic810158
1149SMA (IHC)Cytology & Pathology807135
1150Small intestine biopsy,L4Cytology & Pathology807264
1151Small intestine,NO tumor,L4Cytology & Pathology807288
1152Smear for Diphtheria*Microbiology804425
1153Smooth muscle actin( IHC )Cytology & Pathology807135
1154Soft tissue debridment ,L3Cytology & Pathology807207
1155Soft tissue tumor ,L4Cytology & Pathology807289
1156Soft Tissue Tumor,L6Cytology & Pathology807329
1157Soft tissue,L4Cytology & Pathology807265
1158Sp.Gravity Urinalysis800215
1159Special stainCytology & Pathology807095
1160Spelenectomy,l4Cytology & Pathology807266
1161Sperm DNA Fragmentation testGenetic810032
1162Spermatocele,L3Cytology & Pathology807208
1163Sputum CultureMicrobiology804035
1164Sputum Eosinophil CountCytology & Pathology802050
1165SRYMolecular Pathology810030
1166STD panelMolecular Pathology
1167Stool H Pylori AgRoutine Serology803560
1168Stool pHParasitology800205
1169Stool calprotectin Routine Serology803640
1170Stool culture x1Microbiology804005
1171Stool culture x2Microbiology804005
1172Stool culture x3Microbiology804005
1173Stool ElastaseInfectious disease
1174STOOL EXAM OP x1Parasitology804100
1175STOOL EXAM OP x2Parasitology804100
1176STOOL EXAM OP x3Parasitology804100
1177Stool trypsin Activity Routine Serology801210
1178Sudan StainParasitology0
1179Sulfonyl UreaBlood Biochemistry
1180Sweat testImmunology800950
1181Sympatheic ganglion ,L2Cytology & Pathology807171
1182Synaptophysin (IHC)Cytology & Pathology807135
1183Synovial Albumin Body Fluid Chemistry 800515
1184Synovial biopsy,L4Cytology & Pathology807268
1185Synovial calprotectinRoutine Serology803640
1186Synovial Chloride Body Fluid Chemistry 800470
1187Synovial fluid Anti CCPRoutine Serology803425
1188Synovial Fluid CultureMicrobiology804030
1189Synovial Fluid RFRoutine Serology802810
1190Synovial fluid RF QuantitativeRoutine Serology802815
1191Synovial Fluid Routine Body Fluid Hematology804035
1192Synovial GlucoseBody Fluid Chemistry 800400
1193Synovial KBody Fluid Chemistry 800465
1194Synovial LDH Body Fluid Chemistry 800556
1195Synovial Na Body Fluid Chemistry 800460
1196Synovial Osmolality Body Fluid Chemistry 801100
1197Synovial Protein Body Fluid Chemistry 800510
1198Synovial uric acidBody Fluid Chemistry 800425
1199Synovial-ADABody Fluid Chemistry 800631
1200Syphilis testImmunology803030
1201T.S.H Immunoassay801415
1202T3Immunoassay801400
1203T3-UptakeImmunoassay801410
1204T4 Immunoassay801405
1205T4 (CLIA)Immunoassay801405
1206Tacrolimous (Prograf)Drug Monitoring800847
1207Tacrolimous 1 (Prograf)Drug Monitoring800847
1208Tape Test for Pin WormParasitology804110
1209Tape Test for Pin Worm x3 Parasitology804110
1210TB Culture Microbiology804080
1211TBGImmunoassay
1212TDT (IHC)Cytology & Pathology807135
1213TegrotolDrug Monitoring800840
1214Tendone ,L3Cytology & Pathology807209
1215Testis ,L2Cytology & Pathology807172
1216TESTIS AAPPENDIX,L3Cytology & Pathology807210
1217Testis biopsy,L4Cytology & Pathology807269
1218Testosterone Special Hormones801455
1219TG IHCCytology & Pathology807135
1220Thalassemia IIMolecular Pathology
1221Throat cultureMicrobiology804015
1222Throat CultureMicrobiology804015
1223ThrombinCoagulation802240
1224Thrombin Time (T.T)Coagulation802240
1225thrombophilia panelGenetic810022
1226ThyroglobulinImmunoassay801435
1227Thyroglossal duct/bronchialCytology & Pathology807270
1228Thyroid FNA PTHImmunoassay801500
1229Thyroid FNA ThyroglobulinImmunoassay801435
1230Thyroid,L4Cytology & Pathology807290
1231TIBCSpecial Blood Biochemistry800505
1232TNF-alphaRoutine Serology803711
1233Tongue biopsy,L4Cytology & Pathology807271
1234Tongue/Tonsile tumorCytology & Pathology807332
1235Tonsilectomy,L4Cytology & Pathology807272
1236TopiramateDrug Monitoring800840
1237Total proteinBlood Biochemistry800510
1238TOTAL/PARTIALCytology & Pathology807324
1239Tox.Ext.bloodToxicology
1240Tox.Ext.urineToxicology
1241Tox.staineToxicology
1242Toxo ( DNA ) pcr QualitativeMolecular Pathology
1243Toxo avidity testInfectious disease
1244Toxocara TotalInfectious disease803100
1245Toxoplasma (IgG)Infectious disease803040
1246Toxoplasma (IgM)Infectious disease803045
1247TPMT PCRMolecular Pathology
1248TramadolToxicology
1249Transbronchial lung Biopsy,L4Cytology & Pathology807247
1250TransferPatient Charge0
1251Transferrin Blood Biochemistry801145
1252Transferrin saturation Special Blood Biochemistry801150
1253Translocation 1-19Transplant810062
1254Translocation 1-19Transplant810062
1255Translocation 12-21 (TEL-AML1)Transplant810062
1256Translocation 15-17Transplant810062
1257Translocation 16-16Transplant810062
1258Translocation 4-11 (MLL-AF4)Transplant810062
1259Translocation 8-21 (AML1-ETO)Transplant810062
1260Translocation 9-22 p-190Transplant810062
1261Translocation 9-22 P-210Transplant810062
1262TRICHROME&RETICULIECytology & Pathology807100
1263Tricyclic AntidepressantsToxicology
1264Triglyceride Blood Biochemistry800430
1265Triple InterpretationImmunoassay806205
1266Triple MarkerImmunoassay806205
1267Troponine IBlood Biochemistry801045
1268Troponine TBlood Biochemistry
1269Trumatic distal,L3Cytology & Pathology807219
1270Trumatic neuroma,L3Cytology & Pathology807204
1271TTF 1 (IHC)Cytology & Pathology807135
1272Typical & MycoMolecular Pathology0
1273TyrosineBlood Biochemistry801175
1274Tyrosine Urinalysis800270
1275Tyrosine (HPLC)Immunology801175
1276Tzanck TestTzanck807026
1277U1 RNPImmunology803410
1278UBT PackImmunology
1279Urea Breath Test (C14)Immunology804165
1280Ureter biopsy,L4Cytology & Pathology807274
1281Urethral /(Mycoplasma Culture)Microbiology804070
1282URETHRAL BIOPSY,L4Cytology & Pathology807275
1283Urethral CultureMicrobiology804035
1284Urethral culture for gonorrheaMicrobiology804070
1285Urethral discharge CultureMicrobiology804035
1286Urethral discharge smear Microbiology804425
1287URETHRAL RESECTION,L4Cytology & Pathology807291
1288Urethral SamplingPatient Charge800020
1289Uric Acid Blood Biochemistry800425
1290Urinary 24 h CeruloplasminUrine Chemistry 801005
1291Urinary 24 h WBCUrine Chemistry 802005
1292Urinary 5-HIAA 24hUrine Chemistry 800855
1293Urinary Albumin (24 h)Urine Chemistry 801605
1294Urinary Amylase (24h)Urine Chemistry 800586
1295Urinary bladder TUR,L4Cytology & Pathology807292
1296Urinary bladder,L4Cytology & Pathology807276
1297Urinary bladder,L6Cytology & Pathology807333
1298Urinary Ca (24h)Urine Chemistry 800486
1299Urinary citrate (24h)Urine Chemistry 800320
1300Urinary Cl (24h)Urine Chemistry 800471
1301Urinary Creatinine(12h)Urine Chemistry 800421
1302Urinary Creatinine(24h)Urine Chemistry 800421
1303Urinary cystein 24 h QuantiUrine Chemistry 0
1304Urinary Cystine 24 hUrine Chemistry 800275
1305Urinary Cystine(Random)Urine Chemistry 800275
1306Urinary Glucose 24 hUrine Chemistry 800400
1307Urinary K (24h)Urine Chemistry 800466
1308Urinary Metanephrine(24h)Urine Chemistry 800876
1309Urinary Mg (24h)Urine Chemistry 800810
1310Urinary microalbumin (24h)Urine Chemistry 801605
1311Urinary Microalbumin(12h)Urine Chemistry 801605
1312Urinary Myoglobin Immunoassay801025
1313Urinary Na (24h) Urine Chemistry 800461
1314Urinary Oxalate(24h)Urine Chemistry 800315
1315Urinary PH (24h)Urine Chemistry 800205
1316Urinary Ph(24h)Urine Chemistry 800496
1317Urinary protein (24h)Urine Chemistry 800225
1318Urinary RBC dysmorphicUrinalysis800290
1319Urinary stoneUrinalysis801160
1320Urinary stoneMicrobiology801160
1321Urinary Urea (24h)Urine Chemistry 800416
1322Urinary Uric Acid (24h)Urine Chemistry 800426
1323Urinary VMA (24h)Urine Chemistry 800860
1324Urinary17-ketosteroid (24h)Urine Chemistry 800880
1325Urine (24h) S.P.GravityUrine Chemistry 800215
1326Urine 17Ketogenic Steroid (KGS)Urine Chemistry 800885
1327Urine 17ketosteroid RUrine Chemistry 800880
1328Urine Aldosterone (24h)Urine Chemistry 801535
1329Urine amino acid (HPLC)Urine Chemistry 800780
1330Urine Aminoacid ChromatographyUrine Chemistry 800797
1331Urine bag for childernPatient Charge0
1332Urine BK Virus PCR QuantiMolecular Pathology805080
1333Urine BK Virus PCR QuantityMolecular Pathology805079
1334Urine Copper (24 h)Urine Chemistry 800266
1335Urine Cortisol (24h)Urine Chemistry 801551
1336Urine CultureMicrobiology804000
1337Urine Culture (First)Microbiology800200
1338Urine Culture (Second)Microbiology800200
1339Urine Culture (Third)Microbiology800200
1340Urine culture for tuberculosisMicrobiology804080
1341urine Dopamin 24 h Urine Chemistry 800876
1342Urine Epinephrine (24 h)Urine Chemistry 800871
1343Urine Free cortisol 24 hUrine Chemistry 801551
1344Urine HemosiderineUrinalysis807100
1345Urine IgA *Routine Serology803275
1346Urine IgG*Routine Serology803275
1347Urine IgM *Routine Serology803275
1348Urine JC Virus PCR QuantiMolecular Pathology805080
1349Urine JC Virus PCR QuantityMolecular Pathology805079
1350Urine MTB CultureMicrobiology804080
1351Urine MTB Smear Urinalysis804075
1352Urine Norepinephrine (24 h)Urine Chemistry 800873
1353Urine Organic acidSpecial Blood Biochemistry0
1354Urine Osmolality (24h)Urine Chemistry 801100
1355Urine PKUUrine Chemistry 800255
1356Urine protein electrophoresisELECTROPHORESIS800740
1357URINE Quantiative HCG *Urinalysis802875
1358Urine Reducing Substances Urine Items800295
1359Urine sugar ChromatographyUrine Chemistry 800795
1360Urine Total Volume (24h) Urine Chemistry 800030
1361Urine Total Volume(12h) Urine Chemistry 800030
1362Urine Volume (Random) Urine Chemistry 800030
1363Urine/(Mycoplasma Culture)*Microbiology804070
1364URINE-PRO.ELECTRO (24h) ELECTROPHORESIS800740
1365Urobilinogen Urinalysis800240
1366Uterine cervix biopsy,L4Cytology & Pathology807233
1367Uterine cervix conization,L5Cytology & Pathology807304
1368Vag.Wet PrepMicrobiology804425
1369Vaginal biopsy,L4Cytology & Pathology807277
1370Vaginal culture (Mycoplasm) Microbiology804070
1371Vaginal Culture for Listeria*Microbiology804155
1372Vaginal discharge cultureMicrobiology804040
1373Vaginal discharge Mycoplasma CultureMicrobiology804070
1374Vaginal mucosa ,L2Cytology & Pathology807173
1375Vaginal SamplingPatient Charge800020
1376Valporate NaDrug Monitoring800840
1377valporic acid levelToxicology800840
1378Varicocele ,L3Cytology & Pathology807162
1379Varicose,l3Cytology & Pathology807162
1380VariyantGenetic810086
1381Vasa Deferance NOCytology & Pathology807163
1382Vasa Deferens , L2Cytology & Pathology807174
1383VDRLRoutine Serology802825
1384VDRL (CSF)Routine Serology802825
1385VEGF (IHC)Cytology & Pathology807135
1386Venous blood gasBlood Biochemistry801082
1387Vimentin IHCCytology & Pathology807135
1388Vit KImmunoassay
1389Vitamin AImmunoassay800780
1390Vitamin B12 Immunoassay801130
1391Vitamin B6Immunoassay
1392Vitamin CImmunoassay801110
1393Vitamin D (1,25-Dihydroxy) Immunoassay801515
1394Vitamin D3 (25-OH) Immunoassay801510
1395Vitamin EImmunoassay800780
1396Von Willebrand Factor ActivityCoagulation802265
1397Von Willebrand Factor AgCoagulation802265
1398Vulvar labia biopsy,L4Cytology & Pathology807278
1399Vulvectomy,L6Cytology & Pathology807335
1400VZV (DNA) PCR QualitativeMolecular Pathology805096
1401W.B.C Hematology802005
1402WBC Xmatch *Transplant802560
1403WEDGE BIOPSY OF LUNGCytology & Pathology807280
1404whole exone NGSNGS
1405WIDAL Routine Serology802845
1406Wound cultureMicrobiology804035
1407WrightRoutine Serology802830
1408WT1 (IHC)Cytology & Pathology807135
1409Y chromosome microdeletionMolecular Pathology810028
1410Zn( Zinc)Special Blood Biochemistry800810