به کلینیک تخصصی ما خوش آمدید…

کلیه حقوق برای آزمایشگاه آنیه فردا محفوظ می باشد.

doctors orders

کدهای تامین اجتماعی و خدمات درمانی برای استفاده  پزشکان عزیز 

راهنما  برای جستجوی آزمایش مورد نظر، نام آزمایش خود را بصورت کامل (بطور مثال Cholesterol ) یا بصورت بخشی از کلمه (بطور مثال (Chol در قسمت نام آزمایش جدول زیر نوشته و نتیجه‌ی جستجو به صورت خودکار نمایان خواهد شد.

کلیه حقوق برای آزمایشگاه آنیه فردا محفوظ می باشد.

راحتی بیماران
تکنولوژی منحصربفرد
پزشکان متخصص
چکاپ روتین
آزمایشات تخصصی
پرسنل ویژه
نام فارسینام انگلیسیلوئینککد وزارتکدملی
SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA در نمونه تنفسي توسط پروبSARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Respiratory specimen by NAA with probe detection094500-60094500-6805119
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab در سرم يا پلاسما با روش ايمونواسيSARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay094505-50094505-5803720
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab در سرم يا پلاسما با روش ايمونواسيSARS-CoV-2 (COVID-19) IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay094563-40094563-4803720
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM Ab در سرم يا پلاسما با روش ايمونواسيSARS-CoV-2 (COVID-19) IgM Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay094506-30094506-3803720
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM Ab [در سرم يا پلاسما با روش ايمونواسيSARS-CoV-2 (COVID-19) IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay094564-20094564-2803720
مخاط حلق و بيني - SARS-CoV-2 (COVID-19) IgA Ab در سرم يا پلاسما با روش ايمونواسيSARS-CoV-2 (COVID-19) IgA Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay094562-60094562-6803720
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgA Ab در سرم يا پلاسما با روش ايمونواسيSARS-CoV-2 (COVID-19) IgA Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay094720-00094720-0803720
SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab در سرم يا پلاسما با روش ايمونواسيSARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay094762-20094762-2803720
SARS-CoV-2 (COVID-19) Ab در سرم يا پلاسما با روش ايمونواسيSARS-CoV-2 (COVID-19) Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay094769-70094769-7803720
SARS-CoV-2 (COVID-19) آنتي بادي خنثي کننده RBD پروتئين S در سرم يا پلاسما با روش ايمونواسيSARS-CoV-2 (COVID-19) S protein RBD neutralizing antibody [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay096603-60096603-6803720
ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، هر آنتي‌بادي- ريهايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، هر آنتي‌بادي- ريه(Immunohistochemistry (including tissue immunoperoxide), any antibody - lung)807135-401807135
نمونه بافت نرم (نمونه)Soft tissue sample (specimen)807207-000309072003807207
نمونه از بافت گرانولاسيون (نمونه)Specimen from granulation tissue (specimen)807207-001446951004807207
نمونه از بافت نکروزه (نمونه)Specimen from necrotic tissue (specimen)807207-002447407009807207
نمونه از زخم جراحي (نمونه)Specimen from surgical wound (specimen)807207-003734380008807207
نمونه از زخم سطحي (نمونه)Specimen from superficial wound (specimen)807207-004734381007807207
نمونه از زخم جراحي عميق (نمونه)Specimen from deep surgical wound (specimen)807207-00516211011000119108807207
نمونه از زخم عميق (نمونه)Specimen from deep wound (specimen)807207-00616211051000119109807207
بررسي يک واريانت سوماتيک در يک نفر به تنهايي XXX gene somatic variant XXX analysis(Vareant-somatice one onle)055731-00055731810036
نمونه سرومن (نمونه)Cerumen specimen (specimen)807190-000122580007807190
نمونه بيوپسي گوش مياني (نمونه)Middle ear biopsy sample (specimen)807190-001309167009807190
کلستئاتوم (ناهنجاري مورفولوژيک)Cholesteatoma (morphologic abnormality)807190-002575006807190
انجماد اسپرم Freezing sperm809040-000809040
بررسي سيکل سل مرحله اول براي پدر به همراه فرزند HBB gene.p.Glu7Val-Evaluation of the first stage tuberculosis cycle for father with child(Mutation Cycle cell father with child- 1)810080-000810080
ساير موارد گروه 7 (بررسي 2 تا 5 اگزون با روش تعيين توالي)Other cases of group 7 (examination of 2 to 5 exons by sequencing method)(ساير موارد گروه 7 (بررسي 2 تا 5 اگزون با روش تعيين توالي))810166-000810166
تشخيص اسپرم از بافت بيضه به روش ميکروسکوپي (Micro TESE) Detection of sperm from testicular tissue by microscopic method (Micro TESE)809198-000809198
نمونه اي از بيضه به دست آمده با قرار گرفتن در معرض اينگوينال با جداسازي بيضه و بيوپسي (نمونه)Specimen from testis obtained by inguinal exposure with testicular isolation and biopsy (specimen)807269-000122728001807269
نمونه اي از بيضه به دست آمده با بيوپسي سوزني ترانس اسکروتال (نمونه)Specimen from testis obtained by transscrotal needle biopsy (specimen)807269-001122729009807269
نمونه اي از بيضه به دست آمده با بيوپسي باز ترانسکروتال (نمونه)Specimen from testis obtained by transcrotal open biopsy (specimen)807269-002122730004807269
نمونه بافت از بيضه (نمونه)Tissue specimen from testis (specimen)807269-003127475005807269
نمونه از بيضه (نمونه)Specimen from testis (specimen)807269-004128154006807269
نمونه بيضه (نمونه)Testes sample (specimen)807269-005309136007807269
نمونه بيوپسي بيضه (نمونه)Testes biopsy sample (specimen)807269-006309137003807269
نمونه اپيديديم (نمونه)Epididymis sample (specimen)807269-007309140003807269
نمونه از کيسه مني (نمونه)Specimen from seminal vesicle (specimen)807269-008430131006807269
نمونه از تونيک بيضه (نمونه)Specimen from tunica of testis (specimen)807269-009430228002807269
نمونه از بند ناف اسپرماتيک (نمونه)Specimen from spermatic cord (specimen)807269-010430234009807269
نمونه از اپيديديم به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from epididymis obtained by biopsy (specimen)807269-011431205006807269
نمونه اي از تونيک بيضه به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from tunica of testis obtained by biopsy (specimen)807269-012431413009807269
نمونه از وزيکول مني به‌دست‌آمده از بيوپسي (نمونه)Specimen from seminal vesicle obtained by biopsy (specimen)807269-013433854001807269
نمونه از بند ناف اسپرماتيک به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from spermatic cord obtained by biopsy (specimen)807269-014433873002807269
نمونه از غده بزاقي که با بيوپسي (نمونه) به دست آمده استSpecimen from salivary gland obtained by biopsy (specimen)807262-000433119005807262
نمونه حساب بزاق (نمونه)Salivary calculus specimen (specimen)807262-001732293002807262
نمونه از غده پاروتيد به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from parotid gland obtained by biopsy (specimen)807262-00216222971000119102807262
تجزيه و تحليل کروموزوم. اينترفاز [تفسير] در مغز استخوان توسط FISH NarrativeChromosome analysis.interphase [Interpretation] in Bone marrow by FISH Narrative(Interphase FISH each probe/sp santromer non sp santeromer by specific locus)050659-20050659-2810342
VHL gene mutation analysis limited to known familial mutations in Blood or Tissue by Molecular genetics methodVHL gene mutation analysis limited to known familial mutations in Blood or Tissue by Molecular genetics method069489-30069489-3810086
SERPINF1 gene mutation analysis limited to known familial mutations in Blood or Tissue by Molecular genetics methodSERPINF1 gene mutation analysis limited to known familial mutations in Blood or Tissue by Molecular genetics method077081-80077081-8810086
BRCA1 gene mutation analysis limited to known familial mutations in Blood or Tissue by Molecular genetics methodBRCA1 gene mutation analysis limited to known familial mutations in Blood or Tissue by Molecular genetics method079207-70079207-7810086
BRCA2 gene mutation analysis limited to known familial mutations in Blood or Tissue by Molecular genetics methodBRCA2 gene mutation analysis limited to known familial mutations in Blood or Tissue by Molecular genetics method079208-50079208-5810086
CYP21A2 gene mutation analysis limited to known familial mutations in Blood or Tissue by Molecular genetics methodCYP21A2 gene mutation analysis limited to known familial mutations in Blood or Tissue by Molecular genetics method081854-20081854-2810086
Gene XXX mutation analysis limited to known familial mutations in Blood or Tissue by Molecular genetics methodGene XXX mutation analysis limited to known familial mutations in Blood or Tissue by Molecular genetics method095786-00095786-0810086
نمونه از اندوسرويکس به‌دست‌آمده با کورتاژ (نمونه)Specimen from endocervix obtained by curettage (specimen)807236-00016210491000119104807236
نمونه از غده تيموس (نمونه)Specimen from thymus gland (specimen)807307-000396896007807307
نمونه اي از غده تيموس به دست آمده با تيمکتومي ترانس سرويکال (نمونه)Specimen from thymus gland obtained by transcervical thymectomy (specimen)807307-001396897003807307
نمونه از غده تيموس که با توراکوتومي (نمونه) به دست آمدSpecimen from thymus gland obtained by thoracotomy (specimen)807307-002396898008807307
نمونه از غده تيموس که با توراکوتومي محدود (نمونه) به دست آمدSpecimen from thymus gland obtained by limited thoracotomy (specimen)807307-005396904001807307
نمونه اي از غده تيموس که با کمک توراکوتومي ويدئويي (نمونه) به دست آمدSpecimen from thymus gland obtained by video assisted thoracotomy (specimen)807307-006396906004807307
نمونه بافت از غده تيموس (نمونه)Tissue specimen from thymus gland (specimen)807307-007399572009807307
نمونه از غده تيموس که با بيوپسي (نمونه) به دست آمده استSpecimen from thymus gland obtained by biopsy (specimen)807307-008399633004807307
نمونه از مدياستن (نمونه)Specimen from mediastinum (specimen)807307-009433326001807307
نمونه از مدياستن به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from mediastinum obtained by biopsy (specimen)807307-010434014007807307
نمونه از توده مدياستن خلفي (نمونه)Specimen from mass of posterior mediastinum (specimen)807307-011734341000807307
نمونه از توده مدياستن قدامي (نمونه)Specimen from mass of anterior mediastinum (specimen)807307-012734342007807307
نمونه از غده تيموس که با بيوپسي سوزني ترانس قفسه سينه (نمونه) به دست آمده استSpecimen from thymus gland obtained by transthoracic needle biopsy (specimen)807307-004396902002807307
نمونه اي از غده تيموس که با بيوپسي سوزني و با استفاده از راهنماي توموگرافي کامپيوتري (نمونه) به دست آمد.Specimen from thymus gland obtained by needle biopsy using computed tomography guidance (specimen)807307-003396900005807307
نمونه از روده بزرگ که با کولکتومي کامل شکمي (نمونه) به دست آمده استSpecimen from large intestine obtained by total abdominal colectomy (specimen)807320-000122647009807320
نمونه کلکتومي کامل (نمونه)Total colectomy sample (specimen)807320-001309487001807320
Other cases of group 3 (examination of more than one somatic variant (such as mutation of cancer genes) or translocation in leukemias or tests performed by quantitative PCR)Other cases of group 3 (examination of more than one somatic variant (such as mutation of cancer genes) or translocation in leukemias or tests performed by quantitative PCR)(ساير موارد گروه سه (بررسي بيش از يک واريانت سوماتيک (همانند موتاسيون ژن هاي سرطاني) يا ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون و ياآزمايشاتي که از طريق PCR کمي انجام مي شود))810064-000810064
نمونه استخوان (نمونه)Bone specimen (specimen)807300-000119330002807300
نمونه بافت استخواني (نمونه)Bone tissue sample (specimen)807300-001258417006807300
نمونه استخوان و مفصل (نمونه)Bone and joint sample (specimen)807300-002258539005807300
نمونه مايع وزيکولي (نمونه)Vesicle fluid sample (specimen)807005-169258482009807005
نمونه مخاطي (نمونه)Mucus sample (specimen)807005-170258483004807005
اسمير غدد لنفاوي (نمونه)Lymph node smear (specimen)807005-171258488008807005
رشته دوازدهه (نمونه)Duodenal string (specimen)807005-172258553005807005
نمونه ترشح خوراکي (نمونه)Oral secretion sample (specimen)807005-173258558001807005
نمونه مايع لثه (نمونه)Gingivocrevicular fluid sample (specimen)807005-174258559009807005
نمونه بزاق دهان (نمونه)Oral saliva sample (specimen)807005-175258560004807005
نمونه بزاق غده پاروتيد (نمونه)Parotid gland saliva sample (specimen)807005-176258561000807005
نمونه سلول آمنيوتيک (نمونه)Amniotic cell sample (specimen)807005-177258563002807005
نمونه اسمير باکال (نمونه)Buccal smear sample (specimen)807005-178258564008807005
نمونه مني (نمونه)Semen sample (specimen)807005-179258573000807005
نمونه آسپيرات سوپراپوبيک (نمونه)Suprapubic aspirate sample (specimen)807005-180258576008807005
شستشوي آنترال (نمونه)Antral washings (specimen)807005-181258605000807005
شستشوي کليه (نمونه)Renal washings (specimen)807005-34516224291000119101807005
نمونه مايع شستشوي بيني (نمونه)Nasal lavage fluid sample (specimen)807005-34616224371000119105807005
نمونه مايع لاواژ برونکوآلوئولار (نمونه)Bronchoalveolar lavage fluid sample (specimen)807005-182258607008807005
نمونه خلط به دست آمده از آسپيراسيون (نمونه)Sputum specimen obtained by aspiration (specimen)807005-183258608003807005
نمونه خلط به دست آمده از آسپيراسيون از ناي (نمونه)Sputum specimen obtained by aspiration from trachea (specimen)807005-184258609006807005
نمونه خلط حاصل از القاي خلط (نمونه)Sputum specimen obtained by sputum induction (specimen)807005-185258610001807005
نمونه خلط به دست آمده از تله مکش خلط (نمونه)Sputum specimen obtained from sputum suction trap (specimen)807005-186258611002807005
سلول هاي مايع سينوويال (نمونه)Synovial fluid cells (specimen)807005-187264380007807005
منبع مايع سينوويال (نمونه)Synovial fluid source (specimen)807005-188270030004807005
مني براي C/S (و ارسال شده) (نمونه)Semen for C/S (& sent) (specimen)807005-189270051001807005
آسپيراسيون بيني معده (نمونه)Nasogastric aspirate (specimen)807005-190302794003807005
آسپيراسيون غدد لنفاوي (نمونه)Lymph node aspirate (specimen)807005-191302795002807005
Body fluid sample (specimen)Body fluid sample (specimen)807005-192309051001807005
نمونه مايع پستان (نمونه)Breast fluid sample (specimen)807005-193309055005807005
نمونه اسمير مستقيم پستان (نمونه)Breast direct smear sample (specimen)807005-194309057002807005
نمونه مايع چشم (نمونه)Eye fluid sample (specimen)807005-195309128003807005
نمونه مايع تيروئيد (نمونه)Thyroid fluid sample (specimen)807005-196309145008807005
نمونه مايع کيست تيروئيد (نمونه)Thyroid cyst fluid sample (specimen)807005-197309147000807005
نمونه اسمير مستقيم تيروئيد (نمونه)Thyroid direct smear sample (specimen)807005-198309148005807005
نمونه مايع تنفسي تحتاني (نمونه)Lower respiratory fluid sample (specimen)807005-199309171007807005
نمونه مسواک زدن برونش (نمونه)Bronchial brushings sample (specimen)807005-200309176002807005
نمونه اسمير مستقيم ريه (نمونه)Lung direct smear sample (specimen)807005-201309177006807005
نمونه مايع گوارشي (نمونه)Gastrointestinal fluid sample (specimen)807005-202309199003807005
نمونه مايع آسيتي (نمونه)Ascitic fluid sample (specimen)807005-203309201001807005
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b3a2 (مغز استخوان روش مولکولار)t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b3a2 fusion transcript [Presence] in Bone marrow by Molecular genetics method075016-60075016-6810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e19a2(نمون مغز استخوان)t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e19a2 fusion transcript [Presence] in Bone marrow by Molecular genetics method075017-40075017-4810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e19a2(درخون يا بافت) t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e19a2 fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method075018-20075018-2810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e1a2(مغز استخوان)t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e1a2 fusion transcript [Presence] in Bone marrow by Molecular genetics method075019-00075019-0810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR)- نمونه مغز استخوان روش NARATIVEt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) fusion transcript [Identifier] in Bone marrow by Molecular genetics method Narrative075020-80075020-8810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) نمونه مغزاستخوان روش NOMINOt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) fusion transcript break points [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal075892-00075892-0810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA)(نمونه خون روش fish)t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) fusion transcript in Blood or Tissue by FISH077031-30077031-3810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(8;14)(q24;q32)(MYC,IGH)t(8;14)(q24;q32)(MYC,IGH) fusion transcript in Blood or Tissue by FISH077032-10077032-1810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(14;16)(q32;q23)(IGH,MAFt(14;16)(q32;q23)(IGH,MAF) fusion transcript in Blood or Tissue by FISH077033-90077033-9810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(14;18)(q32;q21)(IGH,MALT1t(14;18)(q32;q21)(IGH,MALT1) fusion transcript in Blood or Tissue by FISH077035-40077035-4810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(11;18)(q21;q21)(BIRC3,MALT1t(11;18)(q21;q21)(BIRC3,MALT1) fusion transcript in Blood or Tissue by FISH077036-20077036-2810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(11;14)(q13;q32)(CCND1,IGH روش FISHt(11;14)(q13;q32)(CCND1,IGH) fusion transcript in Blood or Tissue by FISH077037-00077037-0810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(14;18)(q32;q21.3)(IGH,BCL2) در خون و بافتt(14;18)(q32;q21.3)(IGH,BCL2) fusion transcript in Blood or Tissue by FISH077038-80077038-8810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(12;21)(p13;q22.3)(ETV6,RUNX1) درخون و بافت روش fisht(12;21)(p13;q22.3)(ETV6,RUNX1) fusion transcript in Blood or Tissue by FISH077039-60077039-6810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1)(خون و بافت روش fish)t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusion transcript in Blood or Tissue by FISH077040-40077040-4810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(6;9)(p22;q34)(DEK,NUP214)t(6;9)(p22;q34)(DEK,NUP214) fusion transcript in Blood or Tissue by FISH077042-00077042-0810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(2;3)(q13;p25)(PAX8,PPARG)t(2;3)(q13;p25)(PAX8,PPARG) fusion transcript [Presence] in Tissue by Molecular genetics method079209-30079209-3810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) نمونه مغز استخوانt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) fusion transcript in Bone marrow by Molecular genetics method081750-20081750-2810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(1;13)(p36.13;q14.1)(PAX7,FOXO1) and t(2;13)(q36.1;q14.4)(PAX3,FOXO1)t(1;13)(p36.13;q14.1)(PAX7,FOXO1) and t(2;13)(q36.1;q14.4)(PAX3,FOXO1) fusion transcript in Blood or Tissue by Molecular genetics method081849-20081849-2810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA)(نمونه مغز استخوان) روش مولکولارt(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Bone marrow by Molecular genetics method082903-60082903-6810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) نمونه مغزاستخوان روش مولکولارt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) fusion transcript [Presence] in Bone marrow by Molecular genetics method082904-40082904-4810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR نمونه مغز استخوان روش مولکولار[Log Number Ratiot(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) fusion transcript/control transcript [Log Number Ratio] in Bone marrow by Molecular genetics method082905-10082905-1810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(11;18)(q21;q21)(BIRC3,MALT1) t(11;18)(q21;q21)(BIRC3,MALT1) fusion transcript in Blood or Tissue by Molecular genetics method087826-40087826-4810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(14;20)(q32;q12)(IGH,MAFB)t(14;20)(q32;q12)(IGH,MAFB) fusion transcript in Blood or Tissue by FISH090043-10090043-1810062
تجزيه و تحليل کروموزوم. اينترفاز [تفسير] در خون توسط روايت ماهيChromosome analysis.interphase [Interpretation] in Blood by FISH Narrative050684-00050684-0810342
تجزيه و تحليل کروموزوم. اينترفاز [تفسير] در مايع آمنيوتيک توسط FISH NarrativeChromosome analysis.interphase [Interpretation] in Amniotic fluid by FISH Narrative055192-90055192-9810342
تجزيه و تحليل کروموزوم. اينترفاز [تفسير] در نمونه پرز کوريوني توسط FISH NarrativeChromosome analysis.interphase [Interpretation] in Chorionic villus sample by FISH Narrative055193-70055193-7810342
تجزيه و تحليل کروموزوم. اينترفاز [تفسير] در نمونه توسط FISH NarrativeChromosome analysis.interphase [Interpretation] in Specimen by FISH Narrative059050-50059050-5810342
آناليز کروموزوم پانل اينترفاز - Blood by FISHChromosome analysis.interphase panel - Blood by FISH062345-40062345-4810342
آناليز کروموزوم پانل اينترفاز - مايع آمنيوتيک توسط FISHChromosome analysis.interphase panel - Amniotic fluid by FISH062346-20062346-2810342
بررسي جهش هاي نقطه اي در ژن VHL در بيماري Von Hippel-Lindau VHL gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing(Mutation VHL hn Lindau)082528-10082528-1810164
بررسي هموفيلي A با روش تعيين توالي کل ژن F8 gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing( determan squense hemophili-A)094234-20094234-2810262
ختم حاملگي (اختلال)Induced termination of pregnancy (disorder)807180-00057797005807180
نمونه از دهانه رحم (نمونه)Specimen from uterine cervix (specimen)807233-000119395005807233
نمونه از دهانه رحم که با بيوپسي برشي (نمونه) به دست آمده استSpecimen from uterine cervix obtained by incisional biopsy (specimen)807233-001122698003807233
نمونه بافت از دهانه رحم (نمونه)Tissue specimen from uterine cervix (specimen)807233-002127481002807233
نمونه بيوپسي دهانه رحم (نمونه)Cervical biopsy sample (specimen)807233-003309283000807233
نمونه از دهانه رحم يا واژن (نمونه)Specimen from cervix or vagina (specimen)807233-004702701006807233
نمونه کيست دهانه رحم (نمونه)Uterine cervix cyst sample (specimen)807233-00516210611000119105807233
بررسي موتاسيون تکرار هاي سه نوکلئوتيدي در بيماري هانتينگتون HTT gene CAG repeats [Entitic number] in Blood or Tissue by Molecular genetics method( Repet mutation Hnington disase 3nocleotid)053782-90053782-9810104
نمونه از کبد به‌دست‌آمده از لوبکتومي راست (نمونه)Specimen from liver obtained by right lobectomy (specimen)807314-000396476009807314
نمونه‌اي از کبد به‌دست‌آمده از بخش داخلي (نمونه)Specimen from liver obtained by medial segmentectomy (specimen)807314-002396478005807314
نمونه‌اي از کبد به‌دست‌آمده از سگمنکتومي جانبي چپ (نمونه)Specimen from liver obtained by left lateral segmentectomy (specimen)807314-003396479002807314
نمونه از کبد به دست آمده از لوبکتومي چپ کامل (نمونه)Specimen from liver obtained by total left lobectomy (specimen)807314-004396480004807314
نمونه از کبد جدا شده (نمونه)Specimen from explanted liver (specimen)807314-005396481000807314
نمونه بافتي از کبد که با اکسيزيون به دست آمده است (نمونه)Tissue specimen from liver obtained by excision (specimen)807314-006439034006807314
نمونه از کبد به‌دست‌آمده از لوبکتومي جزئي (نمونه)Specimen from liver obtained by partial lobectomy (specimen)807314-00716212091000119109807314
نمونه از کبد به دست آمده با برداشتن جزئي (نمونه)Specimen from liver obtained by partial resection (specimen)807314-00816212131000119106807314
نمونه از کبد به‌دست‌آمده از لوبکتومي راست راست (نمونه)Specimen from liver obtained by extended right lobectomy (specimen)807314-001396477000807314
نمونه از سينوس بيني (نمونه)Specimen from nasal sinus (specimen)807263-000430238007807263
نمونه از سينوس بيني که با بيوپسي (نمونه) به دست آمده استSpecimen from nasal sinus obtained by biopsy (specimen)807263-001433860001807263
نمونه از سينوس اتموئيد به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from ethmoid sinus obtained by biopsy (specimen)807263-00216212731000119107807263
نمونه مخاط سينوس بيني که با بيوپسي (نمونه) به دست آمدSpecimen of mucosa of nasal sinus obtained by biopsy (specimen)807263-00316223091000119106807263
نمونه بيوپسي استخوان (نمونه)Bone biopsy sample (specimen)807300-003309105004807300
نمونه بيوپسي ماستوئيد (نمونه)Mastoid biopsy sample (specimen)807300-004309181006807300
استخوان انسان براي شناسايي (نمونه)Human bone for identification (specimen)807300-005371782000807300
نمونه از استخوان (نمونه)Specimen from bone (specimen)807300-006430268003807300
نمونه از جمجمه (نمونه)Specimen from cranium (specimen)807300-007440136004807300
نمونه بافت از استخوان برداشت شده (نمونه)Tissue specimen from harvested bone (specimen)807300-008446304007807300
نمونه از استخوان به دست آمده توسط کورتاژ (نمونه)Specimen from bone obtained by curettage (specimen)807300-00916210451000119109807300
نمونه از استخوان جمجمه به دست آمده توسط کرانيوتومي (نمونه)Specimen from cranium bone obtained by craniotomy (specimen)807300-01016212931000119109807300
نمونه از استخوان به دست آمده با بيوپسي سوزني هسته (نمونه)Specimen from bone obtained by core needle biopsy (specimen)807300-01116213011000119107807300
نمونه از توده نازوفارنکس (نمونه)Specimen from mass of nasopharynx (specimen)807324-000734337004807324
بررسي 26 تا 50 اگزون Mutation Exogen 26-50( determan Mutation Exogen 26-50)810268-000810268
نمونه از فيستول (نمونه)Specimen from fistula (specimen)807195-000119370009807195
آزمايش NIPT با استفاده از cell free DNA جنيني براي غربالگري سندروم داون (اين کد با ساير کدها قابل گزارش و محاسبه نمي باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعايت استانداردهاي ابلاغي وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکي، 90 درصد جزء فني و 5 درصد جزء حرفه اي قابل محاسبه و پرداخت است.) (قيمت توليد داده خام به عنوان بخشي از جزء فني براساس اعلام رسمي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به صورت دوره اي، قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.)Fetal Chromosome 21 trisomy [Interpretation] based on Plasma cell-free DNA by Dosage of chromosome-specific cfDNA Qualitative(NIPT by cell free DNA/ Down sandrom)075976-10075976-1810348
تشخيص اسپرم از بافت بيضه (تازه و منجمد) Detection of sperm from testicular tissue (fresh and frozen)809055-000809055
اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم لوسين آمينوپپتيداز(LAP) در ادرار و مايعات بدن Losin Amini peptidas cCnc-a [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma(LAP/urin & liqu)800611-000800611
سيتوزول آمينوپپتيداز [فعاليت آنزيمي / حجم] در ادرارCytosol aminopeptidase [Enzymatic activity/volume] in Urine002189-0002189-9800611
بررسي فاکتور2 (Prothrombin G20210A) به تنهايي F2 gene c.20210G>A [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method(F2 (Prothrombin G20210A) )024475-60024475-6810002
HLAABDR به روش PCR با 96 پرايمر-دهنده پيوندHLA ABDR by 96-donor PCR-binding primer(HLAABDR PCR 96praymer)805105-001805105
نمونه بافت از کيسه صفرا (نمونه)Tissue specimen from gallbladder (specimen)807197-000122656001807197
نمونه سنگ صفراوي (نمونه)Biliary stone sample (specimen)807197-001258490009807197
نمونه سنگ کيسه صفرا (نمونه)Gallstone sample (specimen)807197-002258492001807197
نمونه کوله سيستکتومي (نمونه)Cholecystectomy sample (specimen)807197-003309205005807197
نمونه بافتي که از کيسه صفرا با بيوپسي گرفته شده است (نمونه)Tissue specimen obtained from gallbladder by biopsy (specimen)807197-004369616003807197
نمونه بافتي که با کوله سيستکتومي با هپاتکتومي جزئي از کيسه صفرا به دست آمده است (نمونه)Tissue specimen obtained from gallbladder by cholecystectomy with partial hepatectomy (specimen)807197-005369617007807197
نمونه از کيسه صفرا (نمونه)Specimen from gallbladder (specimen)807197-006449446003807197
بررسي موتاسيون هاي شايع ژن MEFV در بيماري FMF MEFV gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative(mutation gen MEFV in disase fmf)036925-60036925-6810024
نمونه از دم پانکراس به دست آمده با برداشتن جزئي (نمونه)Specimen from pancreatic tail obtained by partial resection (specimen)807326-002122663001807326
نمونه از لوزالمعده به دست آمده با پانکراتکتومي کامل (نمونه)Specimen from pancreas obtained by total pancreatectomy (specimen)807326-003122664007807326
نمونه‌اي از پانکراس به‌دست‌آمده با پانکراتيکودئودنکتومي (رزکسيون ويپل) (نمونه)Specimen from pancreas obtained by pancreaticoduodenectomy (Whipple resection) (specimen)807326-004122665008807326
نمونه از لوزالمعده به‌دست‌آمده از پانکراتيکودئودنکتومي پيلور اسپرينگ (نمونه)Specimen from pancreas obtained by pylorus sparing pancreaticoduodenectomy (specimen)807326-005122666009807326
اسمير مستقيم دستگاه گوارش (نمونه)Gastrointestinal direct smear (specimen)807005-204309202008807005
نمونه اسمير مستقيم کبد (نمونه)Liver direct smear sample (specimen)807005-205309204009807005
نمونه مسواک زدن مري (نمونه)Esophageal brushings sample (specimen)807005-206309210009807005
نمونه مسواک زدن معده (نمونه)Gastric brushings sample (specimen)807005-207309213006807005
نمونه براشينگ کولون سيگموئيد (نمونه)Sigmoid colon brushings sample (specimen)807005-208309261004807005
نمونه مايع اورولوژي (نمونه)Urological fluid sample (specimen)807005-209309268005807005
نمونه مايع تخمدان (نمونه)Ovarian fluid sample (specimen)807005-210309292002807005
نمونه ترشحات نوک سينه (نمونه)Breast nipple discharge sample (specimen)807005-211309503002807005
نمونه اگزوداي زخم (نمونه)Wound exudate sample (specimen)807005-212309686000807005
مواد سيتولوژيک مجراي صفراوي خارج کبدي (نمونه)Extrahepatic bile duct cytologic material (specimen)807005-213370108001807005
مواد سيتولوژيک پستان به دست آمده با بيوپسي هسته از راه پوست (نمونه)Breast cytologic material obtained by percutaneous core biopsy (specimen)807005-214373101006807005
مواد سيتولوژيک پستان به دست آمده با بيوپسي برش (نمونه)Breast cytologic material obtained by incisional biopsy (specimen)807005-215373103009807005
نمونه اسمير خلط (نمونه)Sputum smear specimen (specimen)807005-216404643001807005
نمونه ترانسودات مخاطي دهان (نمونه)Oral mucosal transudate sample (specimen)807005-217409876003807005
نمونه مايع تنفسي فوقاني (نمونه)Upper respiratory fluid sample (specimen)807005-218410581002807005
نمونه مايع آمنيوسنتز (نمونه)Amniocentesis fluid sample (specimen)807005-219410729004807005
ترشحات تنفسي (نمونه)Respiratory secretion (specimen)807005-220415293009807005
نمونه مايع صفراوي به دست آمده از زهکشي (نمونه)Biliary fluid specimen obtained by drainage (specimen)807005-221429832000807005
نمونه از سينوس ماگزيلاري به دست آمده با آبياري (نمونه)Specimen from maxillary sinus obtained by irrigation (specimen)807005-222429836002807005
مواد سيتولوژيک ناحيه چشم (نمونه)Eye region cytologic material (specimen)807005-223430117006807005
مواد سيتولوژيک گوش (نمونه)Ear cytologic material (specimen)807005-224430241003807005
مواد سيتولوژيک به دست آمده از محل نامشخص بدن (نمونه)Cytologic material obtained from unspecified body site (specimen)807005-225430297000807005
مواد سيتولوژيک به دست آمده از ترشحات نوک سينه (نمونه)Cytologic material obtained from breast nipple discharge (specimen)807005-226430309006807005
مواد سيتولوژيک به دست آمده از خلط (نمونه)Cytologic material obtained from sputum (specimen)807005-227430310001807005
مواد سيتولوژيک به دست آمده از مايع سينوويال (نمونه)Cytologic material obtained from synovial fluid (specimen)807005-228430312009807005
مواد سيتولوژيک به دست آمده از مايع پريکارد (نمونه)Cytologic material obtained from pericardial fluid (specimen)807005-229430379005807005
مواد سيتولوژيک اسپرم (نمونه)Spermatozoa cytologic material (specimen)807005-230430386002807005
روش سيتوپاتولوژي، تهيه اسمير، منبع غير تناسلي (روش)Cytopathology procedure, preparation of smear, nongenital source (procedure)807005-3478638007807005
روش سيتوپاتولوژي، تهيه اسمير و تفسير، منبع غير تناسلي (روش)Cytopathology procedure, preparation of smear and interpretation, non-genital source (procedure)807005-348104163007807005
روش سيتوپاتولوژي، آماده سازي، غربالگري و تفسير، منبع غير تناسلي (روش)Cytopathology procedure, preparation, screening and interpretation, nongenital source (procedure)807005-34988242007807005
غربالگري سيتوپاتولوژيک اسمير، منبع روتين، غير تناسلي، توسط سيتوتکنولوژيست (روش)Cytopathology screening of smear, routine, nongenital source, by cytotechnologist (procedure)807005-35031385005807005
سيتوپاتولوژي، بررسي نمونه لاواژ برونش آلوئولار (روش)Cytopathology, review of bronchioalveolar lavage specimen (procedure)807005-351359825008807005
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(2;5)(p23;q35.1)(ALK,NPM1) t(2;5)(p23;q35.1)(ALK,NPM1) fusion transcript in Blood or Tissue by Molecular genetics method090305-40090305-4810062
Cyclin D1/BCL1/t(11;14) بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون MutationCyclin D1/BCL1/t(11;14(Cyclin D1/BCL1/t(11;14))810062-001810062
EWS-FLI1 t(11;22)بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون t(11;22)(q24;q12.2)(FLI1,EWSR1) and t(21;22)(q22.3;q12.2)(ERG,EWSR1) fusion transcript in Blood or Tissue by Molecular genetics method(EWS-FLI1 t(11;22))081879-90081879-9810062
IGH/BCL2/t(14;18)بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون t(14;18)(q32;q21.3)(IGH,BCL2) fusion transcript major break points [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method(IGH/BCL2/t(14;18))021809-90021809-9810062
PAX3-FKHR t(2;13)بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون MutationPAX3-FKHR t(2;13)(PAX3-FKHR t(2;13))810062-004810062
PAX7-FKHR t(1;13)بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون t(1;13)(p36.13;q14.1)(PAX7,FOXO1) and t(2;13)(q36.1;q14.4)(PAX3,FOXO1) fusion transcript in Bone marrow by Molecular genetics method(PAX7-FKHR t(1;13))081848-40081848-4810062
SYT;SSX t(X;18)بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون MutationSYT;SSX t(X;18)(SYT;SSX t(X;18))810062-006810062
t(1;14) /SIL-TALبررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون Mutation t(1;14) /SIL-TAL(t(1;14) /SIL-TAL)810062-007810062
T(1;19) E2A-PBX1 PCRبررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون t(1;19)(q23.3;p13.3)(PBX1,TCF3) fusion transcript in Blood or Tissue by FISH(T(1;19) E2A-PBX1 PCR)077030-50077030-5810062
t(10:19) KDM4B/CUL2بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون Mutation CUL2(t(10:19) KDM4B/CUL2)810062-009810062
T(11:17) PLZF-RARAبررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون t(11;17)(q23;q21.1)(ZBTB16,RARA) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method(T(11:17) PLZF-RARA)070284-50070284-5810062
T(12;21) TEL-AML PCRبررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون Mutation T(12;21) TEL-AML PCR(T(12;21) TEL-AML PCR)810062-011810062
T(15;17) PML-RARA APL Qualitativeبررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method(T(15;17) PML-RARA APL Qualitative)021551-70021551-7810062
T(4;11) MLL-AF4 PCRبررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون Mutation PCR(T(4;11) MLL-AF4 PCR)810062-013810062
T(8;21) AML1-ETO بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون Mutation ETO(T(8;21) AML1-ETO )810062-014810062
WT1 بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون WT1 Evaluation of translocation in leukemias810062-015810062
MDR1 بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون MDR1 Evaluation of translocation in leukemias810062-016810062
FLT3 بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون FLT3 Evaluation of translocation in leukemias810062-017810062
T(16:16)CBFE-MYH11 بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون T (16:16) CBFE-MYH11 Evaluation of translocation in leukemias810062-018810062
T(9:11) (p22:q23) بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون T (9:11) (p22: q23) Evaluation of translocation in leukemias810062-019810062
T(6:9) (p23:q34) DEK-NUP214 بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون T (6: 9) (p23: q34) DEK-NUP214 Evaluation of translocation in leukemias810062-020810062
t(11;14)(q13;q32)بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(11;14)(q13;q32)(CCND1,IGH) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method021801-60021801-6810062
t(4;11)(q21.3;q23)(AFF1,MLL) بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(4;11)(q21.3;q23)(AFF1,MLL) fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method072313-00072313-0810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1 نمونه مغز استخوانt(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Bone marrow by Molecular genetics method072208-20072208-2810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(8;21)(q22;q22.3)(ETV6,RUNX1))t(12;21)(p13;q22.3)(ETV6,RUNX1) fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method072218-10072218-1810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون در مغز استخوان-روش مولکولارt(12;21)(p13;q22.3)(ETV6,RUNX1)t(12;21)(p13;q22.3)(ETV6,RUNX1) fusion transcript [Presence] in Bone marrow by Molecular genetics method048821-30048821-3810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(12;21)(p13;q22.3)(ETV6,RUNX1) در مغز استخوانt(12;21)(p13;q22.3)(ETV6,RUNX1) fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Bone marrow by Molecular genetics method072217-30072217-3810062
رنگ آميزي گرم براي هرنمونه و يا کلني ايزوله شده (پشتيباني از مهار مقاومت ميکروبي و مديريت مصرف آنتي بيوتيک-اضافه شدن کد ميکروبشناسي بيمارستاني) (محدود به بيمارستانها و مشروط به رعايت استانداردهاي آزمايشگاه مرجع سلامت و مميزي آزمايشگاههاي ميکروب شناسي) (پوشش بيمه اي منوط به تأييد مراکز پايلوت توسط شوراي عالي بيمه مي باشد)Microscopic observation [Identifier] in Isolate by Gram stain(S.t gram for each sample & coloni isolated)087975-90087975-9804194
نمونه حفره دهان (نمونه)Oral cavity sample (specimen)807242-000309185002807242
نمونه بافت دهان (نمونه)Oral tissue sample (specimen)807242-001309186001807242
نمونه بيوپسي دهان (نمونه)Mouth biopsy sample (specimen)807242-002309188000807242
نمونه از بافت پريودنتال (نمونه)Specimen from periodontal tissue (specimen)807242-003734379005807242
نمونه بيوپسي لثه (نمونه)Gingiva biopsy sample (specimen)807242-00416212691000119100807242
نمونه از روده کوچک (نمونه)Specimen from small intestine (specimen)807288-000119380008807288
نمونه بافت از روده کوچک (نمونه)Tissue specimen from small intestine (specimen)807288-001122638001807288
نمونه اي از دوازدهه به دست آمده با برداشت ويپل (نمونه)Specimen from duodenum obtained by Whipple resection (specimen)807288-002122639009807288
نمونه اي از ژژنوم به دست آمده با رزکسيون سگمنتال (نمونه)Specimen from jejunum obtained by segmental resection (specimen)807288-003122640006807288
نمونه اي از ايلئوم به دست آمده با رزکسيون سگمنتال (نمونه)Specimen from ileum obtained by segmental resection (specimen)807288-004122641005807288
نمونه برداشتن روده (نمونه)Ileal resection sample (specimen)807288-005309218002807288
نمونه برداشتن روده کوچک (نمونه)Small bowel resection sample (specimen)807288-006309220004807288
نمونه برداشتن ايلئوم ترمينال (نمونه)Terminal ileum resection sample (specimen)807288-007309221000807288
نمونه اي از روده کوچک به دست آمده با رزکسيون سگمنتال (نمونه)Specimen from small intestine obtained by segmental resection (specimen)807288-008397055003807288
نمونه از روده کوچک به دست آمده با برداشتن ويپل (نمونه)Specimen from small intestine obtained by Whipple resection (specimen)807288-009397056002807288
نمونه از پوست به دست آمده با برش بيضوي (نمونه)Specimen from skin obtained by elliptical excision (specimen)807299-025396353007807299
نمونه از پوست به دست آمده با برش گسترده (نمونه)Specimen from skin obtained by wide excision (specimen)807299-026396354001807299
نمونه از پوست به دست آمده با برش (نمونه)Specimen from skin obtained by excision (specimen)807299-027396355000807299
نمونه از پوست به دست آمده با برداشت مجدد (نمونه)Specimen from skin obtained by re-excision (specimen)807299-028396356004807299
نمونه از پوست به دست آمده با برداشت مجدد بيضوي (نمونه)Specimen from skin obtained by elliptical re-excision (specimen)807299-029396357008807299
نمونه از پوست به دست آمده با برداشت مجدد گسترده (نمونه)Specimen from skin obtained by wide re-excision (specimen)807299-030396358003807299
نمونه از پوست به دست آمده با برش اصلاح (نمونه)Specimen from skin obtained by shave excision (specimen)807299-031396483002807299
نمونه از آلت تناسلي به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from penis obtained by biopsy (specimen)807299-032432142005807299
نمونه از گوش به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from ear obtained by biopsy (specimen)807299-033432910000807299
نمونه از پوست به دست آمده از تراشيدن (نمونه)Specimen from skin obtained by scraping (specimen)807299-034446952006807299
نمونه از ناخن به دست آمده از تراشيدن (نمونه)Specimen from nail obtained by scraping (specimen)807299-035447098004807299
نمونه ماده بدن از گوش (نمونه)Body substance specimen from ear (specimen)807299-036447148003807299
نمونه از پوست (نمونه)Specimen from skin (specimen)807299-037608969007807299
نمونه از ضايعه آلت تناسلي به دست آمده با تراشيدن (نمونه)Specimen from lesion of penis obtained by scraping (specimen)807299-038733484007807299
نمونه از کيست اپيدرموئيد (نمونه)Specimen from epidermoid cyst (specimen)807299-039734333000807299
نمونه از کيست سباسه (نمونه)Specimen from sebaceous cyst (specimen)807299-040734334006807299
نمونه از لوزالمعده به دست آمده با برش (نمونه)Specimen from pancreas obtained by excision (specimen)807326-006309490007807326
نمونه‌اي از پانکراس به‌دست‌آمده از پانکراتيکودئودنکتومي پرهيز از پيلور، پانکراتکتومي جزئي (نمونه)Specimen from pancreas obtained by pylorus sparing pancreaticoduodenectomy, partial pancreatectomy (specimen)807326-007396804002807326
نمونه از پانکراس که با پانکراتيکودئودنکتومي، پانکراتکتومي جزئي (نمونه) به دست آمدSpecimen from pancreas obtained by pancreaticoduodenectomy, partial pancreatectomy (specimen)807326-009396806000807326
نمونه از پانکراس به دست آمده با پانکراتيکودئودنکتومي، پانکراتکتومي کامل (نمونه)Specimen from pancreas obtained by pancreaticoduodenectomy, total pancreatectomy (specimen)807326-010396807009807326
نمونه از پانکراس که با پانکراتکتومي جزئي (نمونه) به دست آمدSpecimen from pancreas obtained by partial pancreatectomy (specimen)807326-000122661004807326
نمونه از بدن پانکراس به دست آمده با برداشتن نسبي (نمونه)Specimen from pancreatic body obtained by partial resection (specimen)807326-001122662006807326
نمونه‌اي از پانکراس به‌دست‌آمده از پانکراتيکودئودنکتومي پيلور اسپرينگ، پانکراتکتومي کامل (نمونه)Specimen from pancreas obtained by pylorus sparing pancreaticoduodenectomy, total pancreatectomy (specimen)807326-008396805001807326
نمونه اي از گنبد مثانه به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from dome of urinary bladder obtained by biopsy (specimen)807276-00716213931000119103807276
نمونه تريگون مثانه به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from trigone of urinary bladder obtained by biopsy (specimen)807276-00816214011000119105807276
نمونه اي از ديواره قدامي مثانه به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from anterior wall of urinary bladder obtained by biopsy (specimen)807276-00916214091000119101807276
نمونه سنگ مثانه (نمونه)Bladder stone sample (specimen)807276-000258493006807276
نمونه بافت مثانه (نمونه)Urinary bladder tissue sample (specimen)807276-001309272009807276
نمونه بيوپسي مثانه (نمونه)Bladder biopsy sample (specimen)807276-002309273004807276
نمونه کيورتينگ مثانه (نمونه)Bladder curettings sample (specimen)807276-003309274005807276
نمونه از مثانه (نمونه)Specimen from urinary bladder (specimen)807276-004450872001807276
نمونه از مثانه به دست آمده با سيستکتومي ترانس پيشابراه (نمونه)Specimen from urinary bladder obtained by transurethral cystectomy (specimen)807276-00516212171000119109807276
نمونه اي از ديواره خلفي مثانه به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from posterior wall of urinary bladder obtained by biopsy (specimen)807276-00616213891000119106807276
نمونه بيوپسي صفاقي (نمونه)Peritoneal biopsy sample (specimen)807255-000309207002807255
نمونه از ايمپلنت تومور صفاقي (نمونه)Specimen from peritoneal tumor implant (specimen)807255-001423671006807255
نمونه از صفاق (نمونه)Specimen from peritoneum (specimen)807255-002430250001807255
نمونه از مزانتر به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from mesentery obtained by biopsy (specimen)807255-003432146008807255
نمونه از مزانتر (نمونه)Specimen from mesentery (specimen)807255-004433322004807255
نوک کاتتر Tenckhoff به عنوان نمونه ارسال شد (نمونه)Tenckhoff catheter tip submitted as specimen (specimen)807255-005472936004807255
کاتتر صفاقي به عنوان نمونه ارسال شد (نمونه)Peritoneal catheter submitted as specimen (specimen)807255-006472944004807255
نمونه از ديافراگم به دست آمده با مسواک زدن (نمونه)Specimen from diaphragm obtained by brushing (specimen)807255-00716223771000119107807255
نمونه بورسا (نمونه)Bursa sample (specimen)807187-000309109005807187
نمونه بافت بورسا (نمونه)Bursa tissue sample (specimen)807187-001309110000807187
نمونه بيوپسي بورسا (نمونه)Bursa biopsy sample (specimen)807187-002309111001807187
نمونه بورس بريده شده (نمونه)Excised bursa sample (specimen)807187-003309112008807187
بررسي مرحله اول تالاسمي آلفا براي پدر به همراه فرزند HBA1 and HBA2 genes full mutation analysis-Evaluation of the first stage of alpha thalassemia for father with child(Mutation alpha thallasmia father with child-stage-1)810154-000810154
بررسي ژن CLCN7 در بيماري اسئوپتروز ClCN7 gene full mutation analysis(Mutation CLCN7 osteopetros)055741-00055741810266
نمونه از مقعد به دست آمده با برش ديسک ترانس مقعدي، قطعه قطعه شده (نمونه)Specimen from anus obtained by transanal disk excision, fragmented (specimen)807183-005385340002807183
سيتوپاتولوژي، بررسي اسلايدها و گزارش، مايع مغزي نخاعي (روش)Cytopathology, review of slides and report, cerebrospinal fluid (procedure)807005-352104161009807005
سيتوپاتولوژي، بررسي اسلايدها و گزارش، مايعات، شستشو يا مسواک زدن، توسط پزشک (روش)Cytopathology, review of slides and report, fluids, washings or brushings, by physician (procedure)807005-353359828005807005
نمونه اسمير پاپانيکولائو (نمونه)Papanicolaou smear sample (specimen)807005-34416224251000119106807005
آمپول مواد سيتولوژيک Vater (نمونه)Ampulla of Vater cytologic material (specimen)807005-065116155002807005
مواد سيتولوژيک دستگاه گوارش (نمونه)Gastrointestinal tract cytologic material (specimen)807005-066116156001807005
مواد سيتولوژيک قلب (نمونه)Heart cytologic material (specimen)807005-067116157005807005
مواد سيتولوژيک روده بزرگ (نمونه)Large intestine cytologic material (specimen)807005-068116158000807005
مواد سيتولوژيک دستگاه گوارش فوقاني (نمونه)Upper aerodigestive tract cytologic material (specimen)807005-069116159008807005
مواد سيتولوژيک تيروئيد (نمونه)Thyroid cytologic material (specimen)807005-070116160003807005
مواد سيتولوژيک تيروئيد، پردازش حين عمل (نمونه)Thyroid cytologic material, processed intraoperatively (specimen)807005-071116162006807005
مواد سيتولوژيک تخمدان (نمونه)Ovary cytologic material (specimen)807005-072116213003807005
نمونه به دست آمده توسط آسپيراسيون (نمونه)Specimen obtained by aspiration (specimen)807005-073119295008807005
نمونه مواد مايع (نمونه)Liquid material specimen (specimen)807005-074119315006807005
نمونه چرک (نمونه)Pus specimen (specimen)807005-075119323008807005
نمونه مايع سينوويال (نمونه)Synovial fluid specimen (specimen)807005-076119332005807005
نمونه خلط (نمونه)Sputum specimen (specimen)807005-077119334006807005
نمونه خلط سرفه شده (نمونه)Coughed sputum specimen (specimen)807005-078119335007807005
نمونه صفرا (نمونه)Bile specimen (specimen)807005-079119341000807005
نمونه بزاق (نمونه)Saliva specimen (specimen)807005-080119342007807005
نمونه مايع پانکراس (نمونه)Pancreatic fluid specimen (specimen)807005-081119343002807005
نمونه خون قاعدگي (نمونه)Menstrual blood specimen (specimen)807005-082119345009807005
نمونه مايع مني (نمونه)Seminal fluid specimen (specimen)807005-083119347001807005
نمونه پلاسماي مني (نمونه)Seminal plasma specimen (specimen)807005-084119348006807005
نمونه اسپرم (نمونه)Spermatozoa specimen (specimen)807005-085119349003807005
نمونه مايع بدن (نمونه)Body fluid specimen (specimen)807005-086119372001807005
نمونه مايع آمنيوتيک (نمونه)Amniotic fluid specimen (specimen)807005-087119373006807005
نمونه مايع مغزي نخاعي (نمونه)Cerebrospinal fluid specimen (specimen)807005-088119374000807005
نمونه مايع زجاجيه (نمونه)Vitreous fluid specimen (specimen)807005-089119375004807005
نمونه مايع از زخم (نمونه)Fluid specimen from wound (specimen)807005-090122566000807005
خروج نمونه از زخم (نمونه)Exudate specimen from wound (specimen)807005-091122568004807005
نمونه مايع جنب (نمونه)Pleural fluid specimen (specimen)807005-092122570008807005
نمونه مايع پريکارد (نمونه)Pericardial fluid specimen (specimen)807005-093122571007807005
نمونه مايع کيست سيستم عصبي مرکزي (نمونه)Central nervous system cyst fluid sample (specimen)807005-29416209251000119104807005
نمونه مايع کيست مغزي (نمونه)Brain cyst fluid sample (specimen)807005-29516209291000119109807005
نمونه ترشح چشم (نمونه)Eye discharge specimen (specimen)807005-29616209331000119103807005
t(14;18)(q32;q21.3)(IGH,BCL2)t(14;18)(q32;q21.3)(IGH,BCL2) fusion transcript minor break points [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method021810-70021810-7810062
t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1)بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method021819-80021819-8810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) نمونه خون و بافت روش مولکولارt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) fusion transcript major break points [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method021822-20021822-2810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR)نمونه خون و بافت روش مولکولارt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) fusion transcript minor break points [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method021823-00021823-0810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2+b3a2(نمونه خون يا بافت)t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2+b3a2 fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method042714-60042714-6810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCRt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method046434-70046434-7810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(14;18)(q32;q21.3)(IGH,BCL2) درمغز استخوانt(14;18)(q32;q21.3)(IGH,BCL2) fusion transcript minor break points [Presence] in Bone marrow by Molecular genetics method049794-10049794-1810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e1a2(در خون و بافت) t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e1a2 fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method049795-80049795-8810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2+b3a2(نمونه خون و بافت)t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2+b3a2 fusion transcript [#/volume] in Blood or Tissue by Molecular genetics method049796-60049796-6810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2+b3a2( نمونه مغز استخوان)t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2+b3a2 fusion transcript [Presence] in Bone marrow by Molecular genetics method049797-40049797-4810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR نمونه خون و بافت روش NARATIVEt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) fusion transcript [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative050014-00050014-0810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) نمونه خون و بافت روش FISHt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) fusion transcript [Identifier] in Blood or Tissue by FISH Narrative051867-00051867-0810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR)t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) transcript detection panel - Blood or Tissue by Molecular genetics method052135-10052135-1810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e19a2(درخون و بافت روش مولکولار)t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e19a2 fusion transcript [#/volume] in Blood or Tissue by Molecular genetics method054926-10054926-1810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2+b3a2t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2+b3a2 fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method055147-30055147-3810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(14;18)(q32;q21.3)(IGH,BCL2t(14;18)(q32;q21.3)(IGH,BCL2) fusion transcript minor break points [Presence] in Cerebral spinal fluid by Molecular genetics method060584-00060584-0810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(10;11)(p12;q23)(MLLT10,MLL)t(10;11)(p12;q23)(MLLT10,MLL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method062203-50062203-5810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2+b3a2+e1a2t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2+b3a2+e1a2 fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method063422-00063422-0810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2+b3a2(نمونه خون يا بافت در مقياس استاندارد بين الملل)t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2+b3a2 fusion transcript/control transcript (International Scale) in Blood or Tissue by Molecular genetics method069380-40069380-4810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2(نمونه خون وبافت )t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2 fusion transcript/control transcript (International Scale) in Blood or Tissue by Molecular genetics method069381-20069381-2810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b3a2(نمونه خون يا بافت در مقياس استاندارد بين الملل)t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b3a2 fusion transcript/control transcript (International Scale) in Blood or Tissue by Molecular genetics method069382-00069382-0810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e1a2t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) e1a2 fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Bone marrow by Molecular genetics method069963-70069963-7810062
نمونه از پلک به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from eyelid obtained by biopsy (specimen)807299-04116212771000119105807299
نمونه از پوست به دست آمده توسط جراحي موهس، برش دائمي (نمونه)Specimen from skin obtained by Mohs surgery, permanent section (specimen)807299-04216222251000119102807299
نمونه پوست (بافت) (نمونه)Skin (tissue) specimen (specimen)807299-000119325001807299
نمونه مو (نمونه)Hair specimen (specimen)807299-001119326000807299
نمونه ناخن (نمونه)Nail specimen (specimen)807299-002119327009807299
نمونه از آلت تناسلي (نمونه)Specimen from penis (specimen)807299-003119397002807299
نمونه از گوش (نمونه)Specimen from ear (specimen)807299-004119402003807299
نمونه بافت از گوش (نمونه)Tissue specimen from ear (specimen)807299-005128162003807299
نمونه بافت از آلت تناسلي (نمونه)Tissue specimen from penis (specimen)807299-006128169007807299
نمونه لامپ مو (نمونه)Hair bulb sample (specimen)807299-007258423001807299
نمونه سبوم (نمونه)Sebum sample (specimen)807299-008258432004807299
اسمير پوست شکاف (نمونه)Slit skin smear (specimen)807299-009258489000807299
نمونه پوست (نمونه)Dermatological sample (specimen)807299-010258548000807299
نمونه مقياس پوست (نمونه)Skin scale sample (specimen)807299-011258549008807299
نمونه فيبروبلاست پوست (نمونه)Skin fibroblast sample (specimen)807299-012258569003807299
نمونه دستگاه تناسلي مرد (نمونه)Male genital sample (specimen)807299-013309052008807299
نمونه بافت پوست (نمونه)Skin tissue sample (specimen)807299-014309064000807299
نمونه بيوپسي پوست (نمونه)Skin biopsy sample (specimen)807299-015309066003807299
نمونه از پوست به دست آمده توسط کورتاژ (نمونه)Specimen from skin obtained by curettage (specimen)807299-016309067007807299
نمونه ضايعه پوستي (نمونه)Skin lesion sample (specimen)807299-017309068002807299
نمونه بيوپسي پوست ولو (نمونه)Vulval skin biopsy sample (specimen)807299-018309070006807299
اکسزيون بيوپسي برش پوست (نمونه)Skin excision biopsy sample (specimen)807299-024309506005807299
نمونه بيوپسي پوست آلت تناسلي (نمونه)Penis skin biopsy sample (specimen)807299-019309071005807299
نمونه کيست پوستي (نمونه)Skin cyst sample (specimen)807299-020309075001807299
نمونه گوش (نمونه)Ear sample (specimen)807299-021309165001807299
نمونه بيوپسي پانچ پوست (نمونه)Skin punch biopsy sample (specimen)807299-022309504008807299
اينسزيون بيوپسي برش پوست (نمونه)Skin incision biopsy sample (specimen)807299-023309505009807299
ساير موارد گروه 9 (بررسي 11 تا 25 اگزون)Other Group 9 cases (review of 11 to 25 exons)(ساير موارد گروه 9 (بررسي 11 تا 25 اگزون))810244-000810244
نمونه عاج (نمونه)Dentin specimen (specimen)807250-000119338009807250
نمونه بافت دنداني (نمونه)Dental tissue sample (specimen)807250-001309187005807250
نمونه از دندان (نمونه)Specimen from tooth (specimen)807250-002430319000807250
نمونه از دندان به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from tooth obtained by biopsy (specimen)807250-003432986001807250
نمونه کامل دندان (نمونه)Whole tooth specimen (specimen)807250-004438805006807250
نمونه از آبسه دندان (نمونه)Specimen from abscess of tooth (specimen)807250-0052902187108807250
نمونه کيست دندان (نمونه)Dental cyst sample (specimen)807250-00616210571000119101807250
بررسي موتاسيون تکرار هاي سه نوکلئوتيدي در بيماري فراژايل X FMR1 gene CGG repeat analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method( Repet mutation fragile X disase 3nocleotid)081856-70081856-7810106
نمونه از مقعد به دست آمده با برداشتن پوليپ مقعد (نمونه)Specimen from anus obtained by excision of anal polyp (specimen)807183-006399731009807183
نمونه از ضايعه ناحيه پري مقعد به دست آمده با تراشيدن (نمونه)Specimen from lesion of perianal region obtained by scraping (specimen)807183-007733485008807183
نمونه از ناحيه دور مقعدي که با بيوپسي (نمونه) به دست آمدSpecimen from perianal region obtained by biopsy (specimen)807183-00816223731000119100807183
نمونه بيوپسي مقعد (نمونه)Anal biopsy sample (specimen)807183-000309265008807183
نمونه پوليپ مقعد (نمونه)Anal polyp sample (specimen)807183-001309266009807183
نمونه بافتي که از مقعد به روش پوليپکتومي گرفته شده است (نمونه)Tissue specimen obtained from anus by polypectomy (specimen)807183-002369612001807183
نمونه از مقعد به دست آمده با برش ديسک ترانس مقعدي (نمونه)Specimen from anus obtained by transanal disk excision (specimen)807183-003385338007807183
نمونه از مقعد به دست آمده با برش ديسک ترانس مقعدي، دست نخورده (نمونه)Specimen from anus obtained by transanal disk excision, intact (specimen)807183-004385339004807183
استفاده از micro array براي تشخيص بيماري ها خون يا بافتChromosome analysis in Blood or Tissue by Microarray(ues micro array Diagnosis disase)094087-40094087-4810224
استفاده از micro array براي تشخيص بيماري ها زنجيره کامل Chromosome analysis copy number change panel by Microarray062343-90062343-9810224
اندازه‌گيري کمّي استراديول (E2) ادرارEstradiol (E2) [Mass/volume] in Urine(Es (E2) in Urine)012595-50012595-5801486
بررسي ژن BLM در سندم بلوم BLM gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method(Mutation BLM in syndrom blum)046991-60046991-6810236
اندازه گيري کمّي تري گليسيريد پلورالTriglyceride [Mass/volume] in Pleural fluid(Tg/Pleural )009619-8009619-8800430
اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم لوسين آمينوپپتيداز(LAP) در سرم/پلاسما Cytosol aminopeptidase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma(LAP/ser or pl )002187-3002187-3800610
آزمايش تجسس ميکروسکوپي گسترش خون از نظر انگل‌ تريپانوزوم Trypanosoma sp identified in Blood by Light microscopy(Blood Smear for tripanzom)010729-20010729-2802070
اندازه‌گيري کمّي بتا-2- ميكروگلوبولين ادرار Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Urine( Beta- 2- Microglobulin (Urine))001953-9001953-9802925
تست گلوبال تشخيص آزمايش COVID-19(انجامRT-PCR و استخراج RNA)SARS-CoV-2 (COVID-19) RNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(COVID-19RT-PCR -RNA/gloobal)094309-20094309-2805119
اندازه‌گيري کمّي آلدسترون در سرم/پلاسما (Upright)Aldosterone [Mass/volume] in Serum or Plasma --upright(Aldostrone (Serum) (Upright))001768-1001768-1801535
اندازه‌گيري کمّي انسولين 1ساعته) در سرمInsulin [Units/volume] in Serum or Plasma --1 hour post XXX challenge(Insulin (1 hrs))027379-70027379-7801565
اندازه‌گيري کمّي پتاسيم سينو ويالPotassium [Moles/volume] in Synovial fluid(Synovial K)014172-10014172-1800465
اندازه‌گيري کمّي پتاسيم مايع نخاع Potassium [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid(CSF-K)002819-1002819-1800465
بتا تالاسمي / مرحله دوم تعيين وضعيت جنين(تک قلو)HBB gene full mutation analysis in Amniotic fluid or Chorionic villus sample by Sequencing(Bta-talasmi finale statuse of the fetuse stage 2)090925-90090925-9806505
بتا تالاسمي / مرحله دوم تعيين وضعيت جنين .(چند قلو)Bta-talasmi finale statuse of the fetuse stage 2(Bta-talasmi finale statuse of the fetuse stage 2)806505-001806505
نمونه هيپوفيز (نمونه)Pituitary sample (specimen)807256-000309154006807256
نمونه از معده به دست آمده با گاسترکتومي کامل (نمونه)Specimen from stomach obtained by total gastrectomy (specimen)807330-000122634004807330
نمونه از معده به دست آمده با گاسترکتومي جزئي (نمونه)Specimen from stomach obtained by partial gastrectomy (specimen)807330-001122635003807330
نمونه از ديستال معده که با گاسترکتومي جزئي (نمونه) به دست آمدSpecimen from distal stomach obtained by partial gastrectomy (specimen)807330-003122637006807330
نمونه از معده به دست آمده با گاسترکتومي (نمونه)Specimen from stomach obtained by gastrectomy (specimen)807330-004399629006807330
نمونه بافتي که با ازوفاگوگاسترکتومي به دست آمد (نمونه)Tissue specimen obtained by esophagogastrectomy (specimen)807330-005438351003807330
نمونه از ريه چپ به‌دست‌آمده از روش لاواژ کور برونشيوآلوئولار (نمونه)Specimen from left lung obtained by blind bronchioloalveolar lavage procedure (specimen)807005-29716209691000119106807005
نمونه از ريه راست به‌دست‌آمده با روش کورکور لاواژ برونشيولوآلوئولار (نمونه)Specimen from right lung obtained by blind bronchioloalveolar lavage procedure (specimen)807005-29816209731000119104807005
نمونه از لوب تحتاني چپ ريه که با روش لاواژ برونش آلوئولار (نمونه) به دست آمد.Specimen from left lower lobe of lung obtained by bronchoalveolar lavage procedure (specimen)807005-29916209771000119101807005
نمونه از لوب فوقاني چپ ريه به‌دست‌آمده با روش لاواژ برونش آلوئولار (نمونه)Specimen from left upper lobe of lung obtained by bronchoalveolar lavage procedure (specimen)807005-30016209811000119101807005
نمونه از لوب فوقاني راست ريه که با روش لاواژ برونکوآلوئولار (نمونه) به دست آمد.Specimen from right upper lobe of lung obtained by bronchoalveolar lavage procedure (specimen)807005-30116209851000119100807005
نمونه از لوب مياني راست ريه که با روش لاواژ برونکوآلوئولار (نمونه) به دست آمد.Specimen from right middle lobe of lung obtained by bronchoalveolar lavage procedure (specimen)807005-30216209891000119105807005
نمونه از لوب تحتاني راست ريه که با روش لاواژ برونکوآلوئولار (نمونه) به دست آمد.Specimen from right lower lobe of lung obtained by bronchoalveolar lavage procedure (specimen)807005-30316209931000119102807005
نمونه مايع بدن به دست آمده از لوله سيستوستومي (نمونه)Body fluid specimen obtained via cystostomy tube (specimen)807005-30416210211000119107807005
نمونه مايع بدن به دست آمده از تخليه جکسون پرات (نمونه)Body fluid specimen obtained via Jackson-Pratt drain (specimen)807005-30516210251000119108807005
نمونه مايع معده به دست آمده از زهکشي (نمونه)Gastric fluid specimen obtained by drainage (specimen)807005-30616210291000119103807005
نمونه مايع معده به دست آمده از لوله گاستروستومي (نمونه)Gastric fluid specimen obtained via gastrostomy tube (specimen)807005-30716210331000119109807005
نمونه مايع ژژنوم به دست آمده از زهکشي (نمونه)Jejunal fluid specimen obtained by drainage (specimen)807005-30816210371000119107807005
نمونه مسواک زدن کليه (نمونه)Kidney brushings sample (specimen)807005-30916212371000119106807005
نمونه استفراغ (نمونه)Vomitus specimen (specimen)807005-094122572000807005
نمونه مايع اثني عشر (نمونه)Duodenal fluid specimen (specimen)807005-095122574004807005
نمونه مخاط تناسلي (نمونه)Genital mucus specimen (specimen)807005-096122576002807005
نمونه لوشياي تناسلي (نمونه)Genital lochia specimen (specimen)807005-097122579009807005
نمونه اشک (نمونه)Tears specimen (specimen)807005-098122594008807005
نمونه از ريه به دست آمده با روش شستشوي برونش (نمونه)Specimen from lung obtained by bronchial washing procedure (specimen)807005-099122609004807005
نمونه از جنب که با توراسنتز به دست آمده است (نمونه)Specimen from pleura obtained by thoracentesis (specimen)807005-100122619005807005
نمونه مايع تنفسي فوقاني به دست آمده از آسپيراسيون ناي (نمونه)Upper respiratory fluid specimen obtained by tracheal aspiration (specimen)807005-101122877000807005
نمونه مايع تنفسي (نمونه)Respiratory fluid specimen (specimen)807005-102122878005807005
نمونه مايع صفاقي (نمونه)Peritoneal fluid specimen (specimen)807005-103122882007807005
نمونه آب دوازدهه (نمونه)Duodenal juice sample (specimen)807005-104145365001807005
Saliva sample (specimen)Saliva sample (specimen)807005-105145369007807005
Pericardial fluid sample (specimen)Pericardial fluid sample (specimen)807005-106145373005807005
مايع سينوويال: [منبع] يا [نمونه] (نمونه)Synovial fluid: [source] or [sample] (specimen)807005-107167866000807005
مايع سينوويال مفصل چندگانه (نمونه)Multiple joint synovial fluid (specimen)807005-108167867009807005
مايع سينوويال مفصل شانه (نمونه)Shoulder joint synovial fluid (specimen)807005-109167868004807005
مايع سينوويال مفصل آرنج (نمونه)Elbow joint synovial fluid (specimen)807005-110167869007807005
مايع سينوويال مفصل مچ دست (نمونه)Wrist joint synovial fluid (specimen)807005-111167870008807005
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(X;11)(q13.1;q23)(FOXO4,MLLt(X;11)(q13.1;q23)(FOXO4,MLL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method070275-30070275-3810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(1;11)(p32;q23)(EPS15,MLL)t(1;11)(p32;q23)(EPS15,MLL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method070276-10070276-1810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون(3;5)(q25.1;q35.1)(MLF1,NPM1)( در خون و بافت)t(3;5)(q25.1;q35.1)(MLF1,NPM1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method070277-90070277-9810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(3;5)(q25.1;q35.1)(MLF1,NPM1t(3;21)(q26;q22.3)(MECOM,RUNX1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method070278-70070278-7810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(5;17)(q25.1;q21.1)(NPM1,RARAt(5;17)(q25.1;q21.1)(NPM1,RARA) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method070279-50070279-5810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(6;11)(q27;q23)(MLLT4,MLLt(6;11)(q27;q23)(MLLT4,MLL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method070280-30070280-3810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;9)(q34;q34)(NUP214,SET) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method070281-10070281-1810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;9)(q34;q34)(NUP214,SET)t(9;12)(q34.1;p13)(ABL1,ETV6) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method070282-90070282-9810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(11;17)(q23;q21)(MLL,MLLT6)t(11;17)(q23;q21)(MLL,MLLT6) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method070283-70070283-7810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(11;19)(q23;p13.1)(MLL,ELL)t(11;19)(q23;p13.1)(MLL,ELL) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method070285-20070285-2810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(12;22)(p13;q12.1)(ETV6,MN1)t(12;22)(p13;q12.1)(ETV6,MN1) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method070286-00070286-0810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(16;21)(p11.2;q22.3)(FUS,ERG)t(16;21)(p11.2;q22.3)(FUS,ERG) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method070287-80070287-8810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(17;19)(q22;p13.3)(HLF,TCF3)t(17;19)(q22;p13.3)(HLF,TCF3) fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method070288-60070288-6810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1)(خون و بافت روش مولکولار)t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method072207-40072207-4810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr2t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr2 fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Bone marrow by Molecular genetics method072211-60072211-6810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr1t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr1 fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Bone marrow by Molecular genetics method072212-40072212-4810062
نمونه از پستان به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from breast obtained by biopsy (specimen)807230-000122601001807230
نمونه از پستان به دست آمده با بيوپسي سوزني هسته (نمونه)Specimen from breast obtained by core needle biopsy (specimen)807230-001122737001807230
نمونه به دست آمده از پستان با بيوپسي سوزني هسته هدايت شده استريوتاتيک (نمونه)Specimen obtained from breast by stereotactically guided core needle biopsy (specimen)807230-002122738006807230
نمونه از پستان به دست آمده با بيوپسي برشي از توده پستان (نمونه)Specimen from breast obtained by incisional biopsy of breast mass (specimen)807230-003122739003807230
نمونه از سينه (نمونه)Specimen from breast (specimen)807230-004127456000807230
نمونه بافت از پستان (نمونه)Tissue specimen from breast (specimen)807230-005127457009807230
نمونه بافت پستان (نمونه)Breast tissue sample (specimen)807230-006258416002807230
نمونه بيوپسي برش استخوان سينه (نمونه)Breast tru-cut biopsy sample (specimen)807230-007309058007807230
نمونه مجراي پستان (نمونه)Breast duct sample (specimen)807230-008309548003807230
نمونه از پستان به دست آمده با بيوپسي هسته هدايت شده با تصوير (نمونه)Specimen from breast obtained by image guided core biopsy (specimen)807230-009373102004807230
بررسي بيش از 200 ژن در يک پانل توسط روش هاي NGS (شامل اگزوم)، نفر سوم (مقايسه اي) (اين کد با ساير کدها قابل گزارش و محاسبه نمي باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعايت استانداردهاي ابلاغي وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکي، 90 درصد جزWhole exome sequence analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method-Third person810310-00186205-2810310
نمونه بدن شل مفصل (نمونه)Joint loose body specimen (specimen)807203-000737017003807203
نمونه تاندون (نمونه)Tendon sample (specimen)807209-000309107007807209
نمونه تاندون بريده شده (نمونه)Excised tendon sample (specimen)807209-001309108002807209
نمونه بيوپسي تاندون (نمونه)Tendon biopsy sample (specimen)807209-002309113003807209
نمونه رباط (نمونه)Ligament sample (specimen)807209-003309114009807209
نمونه بيوپسي رباط (نمونه)Ligament biopsy sample (specimen)807209-004309115005807209
نمونه رباط برداشته شده (نمونه)Excised ligament sample (specimen)807209-005309116006807209
سندروم برنارد سوئيلر، بررسي ژنهاي و G9 GP1BB gene full mutation analysis(Mutation brnard syndrom G9)055736-00055736810198
سندروم برنارد سوئيلر، بررسي ژنهاي ، GP1BB GP1BA gene full mutation analysis(Mutation brnard syndrom GP1BB)055737-00055737810198
سندروم برنارد سوئيلر، بررسي ژنهاي GP1BA، GP9 gene full mutation analysis(Mutation brnard syndromGP1BA،)055738-00055738810198
اندازه گيري کمّي اينترلوکين 8 سرمInterleukin 8 [Mass/volume] in Serum or Plasma(Il8 SerPl)033211-40033211-4803565
نمونه بافت از واژن (نمونه)Tissue specimen from vagina (specimen)807173-000128175003807173
ساير موارد گروه 6 (بررسي يک اگزون با روش تعيين توالي)Other cases of group 6 (Examination of an exon by sequencing method)(ساير موارد گروه 6 (بررسي يک اگزون با روش تعيين توالي))810144-000810144
نمونه ماستکتومي (نمونه)Mastectomy sample (specimen)807303-000309060009807303
نمونه سينه لامپکتومي (نمونه)Lumpectomy breast sample (specimen)807303-001309546004807303
نمونه سينه سگمنکتومي (نمونه)Segmentectomy breast sample (specimen)807303-002309547008807303
نمونه از آبسه زخم (نمونه)Specimen from wound abscess (specimen)807181-000119366001807181
نمونه از آبسه (نمونه)Specimen from abscess (specimen)807181-001119371008807181
بافت آبسه (نمونه)Abscess tissue (specimen)807181-002258407001807181
ديواره آبسه (نمونه)Wall of abscess (specimen)807181-003444824001807181
نمونه از آبسه لگن (نمونه)Specimen from pelvic abscess (specimen)807181-0042904187104807181
نمونه از آبسه داخل شکمي (نمونه)Specimen from intra-abdominal abscess (specimen)807181-00516211211000119100807181
نمونه از آندومتر (نمونه)Specimen from endometrium (specimen)807237-000119396006807237
نمونه از آندومتر به دست آمده توسط کورتاژ (نمونه)Specimen from endometrium obtained by curettage (specimen)807237-001122703009807237
نمونه از آندومتر به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from endometrium obtained by biopsy (specimen)807237-002122704003807237
نمونه از آندومتر که با هيسترکتومي به دست آمد (نمونه)Specimen from endometrium obtained by hysterectomy (specimen)807237-003122705002807237
نمونه اي از آندومتر که با هيسترکتومي راديکال به دست آمد (نمونه)Specimen from endometrium obtained by radical hysterectomy (specimen)807237-004122706001807237
نمونه از آندومتر به‌دست‌آمده از بيرون زدگي لگن (نمونه)Specimen from endometrium obtained by pelvic exenteration (specimen)807237-005122707005807237
مونه از رحم (نمونه)Specimen from uterus (specimen)807237-006127479004807237
نمونه بافت از آندومتر (نمونه)Tissue specimen from endometrium (specimen)807237-007128163008807237
نمونه برداشتن آندومتر (نمونه)Endometrial resection sample (specimen)807237-008309289001807237
بافت تروفوبلاستيک به دست آمده از رحم با اتساع و کورتاژ (نمونه)Trophoblastic tissue obtained from uterus by dilation and curettage (specimen)807237-009399396003807237
نمونه از معده به دست آمده با همي گاسترکتومي (نمونه)Specimen from stomach obtained by hemigastrectomy (specimen)807330-00616212251000119107807330
نمونه از پروگزيمال معده که با گاسترکتومي جزئي (نمونه) به دست آمدSpecimen from proximal stomach obtained by partial gastrectomy (specimen)807330-002122636002807330
آنتي بادي پلاکتي به روش الايزا کيفيPlatelet Ab [Presence] in Serum(Platelet Ab Ser Ql)806095-000806095
آنتي بادي پلاکتي به روش الايزا کميPlatelet Ab [Titer] in Serum(Platelet Ab Titr Ser)806095-001806095
آنتي بادي پلاکتي به روش الايزا [Units/volume]Platelet Ab [Units/volume] in Serum(Platelet Ab Ser-aCnc)806095-002806095
SARS-CoV-2 (COVID-19) Ag در نمونه تنفسي با روش ايمونواسي سريعSARS-CoV-2 (COVID-19) Ag [Presence] in Respiratory specimen by Rapid immunoassay094558-40094558-4805120
مايع سينوويال مفصل دست (نمونه)Hand joint synovial fluid (specimen)807005-112167871007807005
مايع سينوويال مفصل انگشت (نمونه)Finger joint synovial fluid (specimen)807005-113167872000807005
مايع سينوويال مفصل ران (نمونه)Hip joint synovial fluid (specimen)807005-114167873005807005
مايع سينوويال مفصل زانو (نمونه)Knee joint synovial fluid (specimen)807005-115167874004807005
مايع سينوويال مفصل مچ پا (نمونه)Ankle joint synovial fluid (specimen)807005-116167875003807005
مايع سينوويال مفصل پا (نمونه)Foot joint synovial fluid (specimen)807005-117167876002807005
مايع سينوويال مفصل انگشت پا (نمونه)Toe joint synovial fluid (specimen)807005-118167877006807005
مايع سينوويال: NOS مفصل (نمونه)Synovial fluid: joint NOS (specimen)807005-119167878001807005
نمونه از لوب فوقاني راست ريه که با روش مسواک زدن برونش (نمونه) به دست آمد.Specimen from right upper lobe of lung obtained by bronchial brushings procedure (specimen)807005-31016212411000119107807005
نمونه از لوب تحتاني چپ ريه به‌دست‌آمده از روش مسواک زدن برونش (نمونه)Specimen from left lower lobe of lung obtained by bronchial brushings procedure (specimen)807005-31116212451000119108807005
نمونه از لوب فوقاني چپ ريه به دست آمده با روش مسواک زدن برونش (نمونه)Specimen from left upper lobe of lung obtained by bronchial brushings procedure (specimen)807005-31216212491000119103807005
نمونه از لوب تحتاني راست ريه که با روش مسواک زدن برونش (نمونه) به دست آمد.Specimen from right lower lobe of lung obtained by bronchial brushings procedure (specimen)807005-31316212531000119103807005
نمونه از لوب مياني راست ريه به‌دست‌آمده از روش مسواک زدن برونش (نمونه)Specimen from right middle lobe of lung obtained by bronchial brushings procedure (specimen)807005-31416212571000119100807005
نمونه مسواک زدن مجاري صفراوي مشترک (نمونه)Common bile duct brushings sample (specimen)807005-31516213691000119107807005
نمونه مايع تناسلي (نمونه)Genital fluid specimen (specimen)807005-31616214171000119101807005
نمونه لوب فوقاني راست ريه که با روش موقعيتي برونش (نمونه) به دست آمد.Specimen from right upper lobe of lung obtained by bronchial washing procedure (specimen)807005-31716215251000119104807005
نمونه از لوب تحتاني راست ريه که با روش موقعيتي برونش (نمونه) به دست آمد.Specimen from right lower lobe of lung obtained by bronchial washing procedure (specimen)807005-31816215291000119109807005
نمونه از لوب فوقاني چپ ريه به دست‌آمده از روش روشي برونش (نمونه)Specimen from left upper lobe of lung obtained by bronchial washing procedure (specimen)807005-31916215331000119103807005
نمونه لوب تحتاني چپ ريه به دست آمده با روش روشي برونش (نمونه)Specimen from left lower lobe of lung obtained by bronchial washing procedure (specimen)807005-32016215411000119104807005
نمونه‌اي از لوب مياني راست ريه به دست‌آمده از روش روشي برونش (نمونه)Specimen from right middle lobe of lung obtained by bronchial washing procedure (specimen)807005-32116215451000119103807005
نمونه لوب فوقاني چپ ريه به دست آمده با روش آسپيراسيون برونش (نمونه)Specimen from left upper lobe of lung obtained by bronchial aspiration procedure (specimen)807005-32216215531000119108807005
نمونه اي از لوب مياني راست ريه به دست آمده از روش آسپيرياسيون برونش (نمونه)Specimen from right middle lobe of lung obtained by bronchial aspiration procedure (specimen)807005-32316215571000119106807005
خون در مايع سينوويال و/يا رنگ آميزي شده (نمونه)Blood in synovial fluid &/or stained (specimen)807005-120167883009807005
نمونه مايع صفراوي، زهکشي (نمونه)Biliary, drainage fluid sample (specimen)807005-121168135007807005
نمونه مايع کولوستومي (نمونه)Colostomy fluid sample (specimen)807005-122168136008807005
نمونه آسپيره معده (نمونه)Gastric aspirate sample (specimen)807005-123168137004807005
نمونه آسپيراسيون لاواژ معده (نمونه)Gastric lavage aspirate sample (specimen)807005-124168138009807005
Peritoneal fluid sample (specimen)Peritoneal fluid sample (specimen)807005-125168139001807005
نمونه مايع بيني (نمونه)Nasal fluid sample (specimen)807005-126168141000807005
نمونه مايع NOS (نمونه)Fluid sample NOS (specimen)807005-127168146005807005
نمونه مايع کيست پستان (نمونه)Breast cyst fluid sample (specimen)807005-128256889002807005
نمونه از پستان به دست آمده با برش (نمونه)Specimen from breast obtained by excision (specimen)807230-010397199005807230
نمونه از سينه مرد (نمونه)Specimen from male breast (specimen)807230-011443458005807230
نمونه از توده پستان (نمونه)Specimen from mass of breast (specimen)807230-012734343002807230
نمونه از سينه راست (نمونه)Specimen from right breast (specimen)807230-013735197003807230
نمونه از سينه چپ (نمونه)Specimen from left breast (specimen)807230-014735198008807230
نمونه کيست پستان (نمونه)Breast cyst sample (specimen)807230-01516210691000119101807230
نمونه از پستان به دست آمده با برداشتن حاشيه خلفي (نمونه)Specimen from breast obtained by resection of posterior margin (specimen)807230-01616211411000119101807230
نمونه از پستان به دست آمده با برداشتن حاشيه فوقاني (نمونه)Specimen from breast obtained by resection of superior margin (specimen)807230-01716211451000119100807230
نمونه از پستان به دست آمده با برداشتن حاشيه جانبي (نمونه)Specimen from breast obtained by resection of lateral margin (specimen)807230-01816211491000119105807230
نمونه از پستان به دست آمده با برداشتن حاشيه تحتاني (نمونه)Specimen from breast obtained by resection of inferior margin (specimen)807230-01916211531000119105807230
نمونه از پستان به دست آمده با برداشتن حاشيه قدامي (نمونه)Specimen from breast obtained by resection of anterior margin (specimen)807230-02016211571000119108807230
نمونه از پستان به دست آمده با برداشتن حاشيه داخلي (نمونه)Specimen from breast obtained by resection of medial margin (specimen)807230-02116211611000119104807230
نمونه بافت خارج رحمي سينه برداشته شده (نمونه)Excised breast ectopic tissue sample (specimen)807230-02216212051000119104807230
نمونه به دست آمده از پستان با بيوپسي سوزني هدايت شده با سونوگرافي (نمونه)Specimen obtained from breast by ultrasound guided needle biopsy (specimen)807230-02316214691000119105807230
نمونه به دست آمده از پستان با بيوپسي سوزني هدايت استريوتاتيک (نمونه)Specimen obtained from breast by stereotactically guided needle biopsy (specimen)807230-02416214971000119103807230
نمونه اي از مجراي پستان که با برداشتن (نمونه)Specimen from breast duct obtained by excision (specimen)807230-02516215491000119108807230
نمونه ارکيدکتومي (نمونه)Orchidectomy sample (specimen)807331-000309138008807331
ساير موارد گروه 10 (بررسي 26 تا 50 اگزون)Other cases of group 10 (review 26 to 50 exons)(ساير موارد گروه 10 (بررسي 26 تا 50 اگزون))810270-000810270
ساختار استخوان ران (ساختار بدن)Bone structure of femur (body structure)807194-00071341001807194
بررسي ژن WAS در سندرم ويسکوت آلدريچ WAS gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal(Mutation Was in syndrom V.alderich)057759-30057759-3810242
کاريوتايپ پرز جفتي Chromosome analysis panel - Chorionic villus sample by G-banded(caryotype A pair of feathers)062350-40062350-4810330
تومور بدخيم لوزه (اختلال)Malignant tumor of tonsil (disorder)807332-000363393007807332
نئوپلاسم زبان (اختلال)Neoplasm of tongue (disorder)807332-001126778001807332
انجماد جنين و تخمک تا سه جنين Freezing of embryos and ovule up to three embryos809030-000809030
نمونه‌اي از ضايعه دهانه رحم به‌دست‌آمده از بيوپسي مخروطي (نمونه)Specimen from lesion of uterine cervix obtained by cone biopsy (specimen)807304-000122699006807304
نمونه بيوپسي مخروط دهانه رحم (نمونه)Cervical cone biopsy sample (specimen)807304-001309284006807304
نمونه برداشتن حلقه دهانه رحم (نمونه)Cervical loop excision sample (specimen)807304-002309285007807304
نمونه از دهانه رحم به دست آمده با برش دهانه رحم (نمونه)Specimen from uterine cervix obtained by excision of cervix (specimen)807304-003396273004807304
نمونه از دهانه رحم به دست آمده با بيوپسي مخروطي (نمونه)Specimen from uterine cervix obtained by cone biopsy (specimen)807304-004399713008807304
بررسي موتاسيون هاي EGFR Investigation of EGFR mutations(بررسي موتاسيون هاي EGFR )021666-30021666-3810058
نمونه بافتي که با بيوپسي از فرج گرفته شده است (نمونه)Tissue specimen obtained from vulva by biopsy (specimen)807278-000369618002807278
نمونه از فرج (نمونه)Specimen from vulva (specimen)807278-001397129002807278
نمونه بافت از فرج (نمونه)Tissue specimen from vulva (specimen)807278-002399486006807278
نمونه از تروفوبلاست (نمونه)Specimen from trophoblast (specimen)807237-010399411006807237
بافت تروفوبلاستيک به دست آمده با هيسترکتومي راديکال (نمونه)Trophoblastic tissue obtained by radical hysterectomy (specimen)807237-011399447007807237
بافت تروفوبلاستيک به دست آمده با اکسانتتراسيون لگن (نمونه)Trophoblastic tissue obtained by pelvic exenteration (specimen)807237-012399502008807237
نمونه بافت از تروفوبلاست (نمونه)Tissue specimen from trophoblast (specimen)807237-013399657004807237
بافت تروفوبلاستيک به دست آمده با هيسترکتومي (نمونه)Trophoblastic tissue obtained by hysterectomy (specimen)807237-014399658009807237
نمونه از رحم به دست آمده با اتساع و کورتاژ (نمونه)Specimen from uterus obtained by dilation and curettage (specimen)807237-015399751008807237
نمونه از رحم به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from uterus obtained by biopsy (specimen)807237-016432059003807237
نمونه بافتي از رحم که با کورتاژ به دست آمده است (نمونه)Tissue specimen from uterus obtained by curettage (specimen)807237-017447155001807237
نمونه فاسيا (نمونه)Fascia sample (specimen)807193-000309117002807193
نمونه بيوپسي فاسيا (نمونه)Fascia biopsy sample (specimen)807193-001309118007807193
نمونه فاسياي بريده شده (نمونه)Excised fascia sample (specimen)807193-002309119004807193
نمونه ترکيبي از مواد سيتولوژيک از اندوسرويکس، اکتوسرويکس و فورنيکس واژينال (نمونه)Combined specimen of cytologic material from endocervix, ectocervix, and vaginal fornix (specimen)807026-009430387006807026
نمونه مايع از کيست غده بارتولين (نمونه)Fluid specimen from Bartholin gland cyst (specimen)807026-010446128003807026
نمونه از واژن به دست آمده از آسپيراسيون (نمونه)Specimen from vagina obtained by aspiration (specimen)807026-011447392008807026
نمونه برس اندوسرويکال (نمونه)Endocervical brush specimen (specimen)807026-012718684005807026
نمونه اسمير اندوسرويکال (نمونه)Endocervical smear sample (specimen)807026-01316215131000119100807026
نمونه مايع غده بارتولين (نمونه)Bartholin gland fluid specimen (specimen)807026-01416215211000119100807026
آسپيراسيون اندوسرويکال (نمونه)Endocervical aspirate (specimen)807026-01516216211000119105807026
نمونه کارهاي واژن (نمونه)Vaginal discharge specimen (specimen)807026-01616221011000119101807026
روش سيتوپاتولوژي، تهيه اسمير، منبع تناسلي (روش)Cytopathology procedure, preparation of smear, genital source (procedure)807026-01790226004807026
سيتوپاتولوژي، بررسي اسلايدها و گزارش، سيستم بتسدا، منبع تناسلي، توسط پزشک (روش)Cytopathology, review of slides and report, Bethesda System, genital source, by physician (procedure)807026-018104160005807026
سيتوپاتولوژي، بررسي اسلايدها و گزارش، منبع تناسلي، توسط پزشک (روش)Cytopathology, review of slides and report, genital source, by physician (procedure)807026-01943691007807026
سيتوپاتولوژي، غربالگري اسمير، سيستم بتسدا، منبع تناسلي، توسط سيتوتکنولوژيست (روش)Cytopathology, screening of smear, Bethesda System, genital source, by cytotechnologist (procedure)807026-020104162002807026
سيتوپاتولوژي، غربالگري اسمير، روتين، منبع تناسلي، توسط سيتوتکنولوژيست (روش)Cytopathology, screening of smear, routine, genital source, by cytotechnologist (procedure)807026-02157242004807026
نمونه اسمير واژينال (نمونه)Vaginal vault smear sample (specimen)807026-008312494007807026
مواد سيتولوژيک واژن و دهانه رحم (نمونه)Vaginal and cervical cytologic material (specimen)807026-001110953004807026
نمونه مخاط دهانه رحم (نمونه)Cervical mucus specimen (specimen)807026-002122577006807026
نمونه مايع تناسلي زنانه (نمونه)Female genital fluid specimen (specimen)807026-003122578001807026
نمونه ترشح دهانه رحم (نمونه)Cervical secretion sample (specimen)807026-004258451005807026
نمونه مايع شستشوي واژن (نمونه)Vaginal washout fluid sample (specimen)807026-005258481002807026
نمونه ترشح واژن (نمونه)Vaginal secretion sample (specimen)807026-006258577004807026
نمونه اسمير دهانه رحم (نمونه)Cervical smear sample (specimen)807026-007276446009807026
آسپيراسيون (نمونه)Aspirate (specimen)807005-129258408006807005
آسپيراسيون نازوفارنکس (نمونه)Nasopharyngeal aspirate (specimen)807005-130258411007807005
آسپيراسيون اوروفارنکس (نمونه)Oropharyngeal aspirate (specimen)807005-131258412000807005
نمونه اسمير (نمونه)Smear sample (specimen)807005-132258433009807005
نمونه زجاجيه (نمونه)Vitreous humor sample (specimen)807005-133258438000807005
نمونه افيوژن (نمونه)Effusion sample (specimen)807005-134258440005807005
نمونه اگزودا (نمونه)Exudate sample (specimen)807005-135258441009807005
نمونه مايع (نمونه)Fluid sample (specimen)807005-136258442002807005
Amniotic fluid sample (specimen)Amniotic fluid sample (specimen)807005-137258443007807005
نمونه زلاليه (نمونه)Aqueous humor sample (specimen)807005-138258444001807005
نمونه مايع تاول (نمونه)Blister fluid sample (specimen)807005-139258445000807005
نمونه مايع برونش (نمونه)Bronchial fluid sample (specimen)807005-140258446004807005
نمونه مايع بورسا (نمونه)Bursa fluid sample (specimen)807005-141258448003807005
Cerebrospinal fluid sample (specimen)Cerebrospinal fluid sample (specimen)807005-142258450006807005
نمونه مايع کيلوس (نمونه)Chylous fluid sample (specimen)807005-143258452003807005
نمونه مايع کيست (نمونه)Cyst fluid sample (specimen)807005-144258453008807005
نمونه مايع زهکشي (نمونه)Drainage fluid sample (specimen)807005-145258455001807005
نمونه مايع آمپيما (نمونه)Empyema fluid sample (specimen)807005-146258456000807005
نمونه مايع مدفوع (نمونه)Fecal fluid sample (specimen)807005-147258457009807005
نمونه مايع فيستول (نمونه)Fistula fluid sample (specimen)807005-148258458004807005
نمونه مايع معده (نمونه)Gastric fluid sample (specimen)807005-149258459007807005
شستشوي معده (نمونه)Gastric washings (specimen)807005-150258460002807005
نمونه از لوب تحتاني راست ريه که با روش آسپيراسيون برونش (نمونه) به دست آمد.Specimen from right lower lobe of lung obtained by bronchial aspiration procedure (specimen)807005-32416215611000119102807005
نمونه لوب تحتاني چپ ريه به دست آمده با روش آسپيراسيون برونش (نمونه)Specimen from left lower lobe of lung obtained by bronchial aspiration procedure (specimen)807005-32516215651000119101807005
نمونه لوب فوقاني راست ريه که با روش آسپيراسيون برونش (نمونه) به دست آمد.Specimen from right upper lobe of lung obtained by bronchial aspiration procedure (specimen)807005-32616215691000119106807005
نمونه براشينگ دوازدهه (نمونه)Duodenal brushings sample (specimen)807005-32716216091000119108807005
نمونه به دست آمده از کيسه داگلاس به روش آسپيراسيون (نمونه)Specimen obtained from pouch of Douglas by aspiration (specimen)807005-32816216131000119105807005
نمونه از غذا به دست آمده از آسپيراسيون (نمونه)Specimen from liver obtained by aspiration (specimen)807005-32916216171000119108807005
نمونه ريه به دست آمده از آسپيريشن (نمونه)Specimen from lung obtained by aspiration (specimen)807005-33016216251000119106807005
نمونه اسمير لابيا (نمونه)Labia smear sample (specimen)807005-33116216291000119101807005
نمونه اسمير مايع مغزي نخاعي (نمونه)Cerebrospinal fluid smear sample (specimen)807005-33216216331000119107807005
نمونه اسمير مقعدي (نمونه)Anal smear sample (specimen)807005-33316216371000119105807005
نمونه اسمير ملتحمه (نمونه)Conjunctival smear sample (specimen)807005-33416216411000119106807005
نمونه کولون به دست آمده توسط لاواژ (نمونه)Colonic specimen obtained by lavage (specimen)807005-33516216451000119107807005
نمونه مثانه بدست آمده با لاواژ (نمونه)Urinary bladder specimen obtained by lavage (specimen)807005-33616216491000119102807005
آزمايش\پنل آنتي بادي ها فعال واکنشگر جهت پيوند HLA Ab panel - Serum(Reactive Ab Panel)046993-20046993-2802565
نمونه زخم لابيا (نمونه)Labia ulcer sample (specimen)807278-00316210531000119104807278
نمونه از لابيا به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from labia obtained by biopsy (specimen)807278-00416215051000119107807278
بررسي همزمان ژنهاي BRCA1 و BRCA2 در سرطان پستان وراثتي BRCA1+BRCA2 gene deletion+duplication and full mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method(Determan BRCA1,BRCA2 Mutation)094191-40094191-4810280
بررسي بيماري شوگرن لارسن ژن ALDH3A2 ALDH3A2 gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing(Mutation ALDH3A2 in larcen dis)081833-60081833-6810186
نمونه از تخمدان به دست آمده از رزکسيون (نمونه)Specimen from ovary obtained by resection (specimen)807252-000122710003807252
نمونه از تخمدان به دست آمده با اوفورکتومي ساب توتال راست (نمونه)Specimen from ovary obtained by subtotal right oophorectomy (specimen)807252-001122713001807252
نمونه از تخمدان راست که با اوفورکتومي (نمونه) به دست آمدSpecimen from right ovary obtained by oophorectomy (specimen)807252-002122714007807252
نمونه از تخمدان راست که با سالپنگو اوفورکتومي (نمونه) به دست آمدSpecimen from right ovary obtained by salpingo-oophorectomy (specimen)807252-003122715008807252
نمونه از تخمدان چپ که با اوفورکتومي به دست آمد (نمونه)Specimen from left ovary obtained by oophorectomy (specimen)807252-004122716009807252
نمونه از تخمدان به دست آمده با اوفورکتومي چپ ساب کل (نمونه)Specimen from ovary obtained by subtotal left oophorectomy (specimen)807252-005122717000807252
نمونه از تخمدان چپ به‌دست‌آمده با سالپنگو اوفورکتومي (نمونه)Specimen from left ovary obtained by salpingo-oophorectomy (specimen)807252-006122718005807252
آناليز اسپرم حاصل از RE Analysis of sperm from RE809075-000809075
بررسي موتاسيون هاي KRAS KRAS gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing(Mutation KRAS)082535-60082535-6810052
PGD تعيين جنسيت هر جنين اضافه PGD determin extra fetus(PGD determin extra fetus)810372-000810372
نمونه بافت هموروئيد (نمونه)Hemorrhoid tissue specimen (specimen)807200-000438336007807200
نمونه از سيستم عصبي مرکزي به دست آمده از برداشتن کامل تومور (نمونه)Specimen from central nervous system obtained by total resection of tumor (specimen)807302-000399614009807302
نمونه اي از سيستم عصبي مرکزي که با برداشتن جزئي تومور (نمونه) به دست آمده است.Specimen from central nervous system obtained by partial excision of tumor (specimen)807302-001399732002807302
نمونه از مننژ (نمونه)Specimen from meninges (specimen)807302-002430157009807302
نمونه از مننژ به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from meninges obtained by biopsy (specimen)807302-003432145007807302
نمونه نئوپلاسم مخچه (نمونه)Cerebellar neoplasm sample (specimen)807302-00416210851000119107807302
نمونه بافت نئوپلاسم مغز (نمونه)Brain neoplasm tissue sample (specimen)807302-00516210891000119102807302
نمونه بافتي از آنوريسم به دست آمده با برش جراحي (نمونه)Tissue specimen from aneurysm obtained by surgical excision (specimen)807182-000737016007807182
نمونه استخوان بريده شده (نمونه)Excised bone sample (specimen)807317-00016211651000119103807317
نمونه ماهيچه اسکلتي (نمونه)Skeletal muscle specimen (specimen)807339-000119331003807339
نمونه بيوپسي عضلاني (نمونه)Muscle biopsy sample (specimen)807339-001309507001807339
نمونه اي از عضله اسکلتي که با بيوپسي به دست آمده است (نمونه)Specimen from skeletal muscle obtained by biopsy (specimen)807339-002432058006807339
نمونه عضله (نمونه)Muscle specimen (specimen)807339-003705054005807339
نمونه گيري و جداسازي ميکروارگانيسم هوازي از خون (روش غير دستگاهي) (پشتيباني از مهار مقاومت ميکروبي و مديريت مصرف آنتي بيوتيک-اضافه شدن کد ميکروبشناسي بيمارستاني) (محدود به بيمارستانها و مشروط به رعايت استانداردهاي آزمايشگاه مرجع سلامت و مميزي آزمايشگاههاي ميکروب شناسي) (پوشش بيمه اي منوط به تأييد مراکز پايلوت توسط شوراي عالي بيمه مي باشد)Bacteria identified in Blood by Aerobe culture(sampling & separeated micro organism earobe in blood non insterument)017928-30017928-3804181
بررسي پانل پلي مورفيسم هاي مرتبط با ترومبوفيلي شامل (بررسي فاکتور V، فاکتور Thrombophilia targeted mutation analysis(factor- V)(Panl Ply morfism thrombophili factor V)055729-0005729-0810022
بررسي پانل پلي مورفيسم هاي مرتبط با ترومبوفيلي شامل (بررسي فاکتور ، PAI-1 و .... تا سقف ده موتاسيون در يک پانل) Examination of the panel of thrombophilia-related polymorphisms (examination of factor, PAI-1, etc. up to ten mutations in one panel)(Panl Ply morfism thrombophili factor pa-1)055729-001810022
فيبروز کيستيک يا CF (فقط بررسي جهش هاي شايع) مادر به همراه فرزند Cystic fibrosis or CF (review of common mutations only) mother with child(Mutation fibrocyctic(CF) mather with child(Just delet function))810128-000810128
نمونه از پروستات که با پروستاتکتومي راديکال به دست آمده است (نمونه)Specimen from prostate obtained by radical prostatectomy (specimen)807327-000122725003807327
بررسي مرحله اول SMA-1 براي پدر به همراه فرزند Examining the first stage of SMA-1 for father with child(Mutation SMA father with child-)810158-000810158
بررسي مرحله اول SMA-2 براي پدر به همراه فرزند Examining the first stage of SMA-2 for father with child810158-001810158
نمونه از داخل بيني (نمونه)Specimen from internal nose (specimen)807248-000119388001807248
نمونه بافت از داخل بيني (نمونه)Tissue specimen from internal nose (specimen)807248-001128167009807248
نمونه بيوپسي بيني (نمونه)Nasal biopsy sample (specimen)807248-002309178001807248
نمونه از حفره هاي بيني (نمونه)Specimen from nasal fossae (specimen)807248-003430245007807248
نمونه از حفره هاي بيني به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from nasal fossae obtained by biopsy (specimen)807248-004432608000807248
نمونه بافت از بيني که با اکسيزيون به دست مي آيد (نمونه)Tissue specimen from nose obtained by excision (specimen)807248-005439895009807248
نمونه از بيني (نمونه)Specimen from nose (specimen)807248-006447154002807248
نمونه از چشم (نمونه)Specimen from eye (specimen)807279-000119399004807279
نمونه بافت از چشم (نمونه)Tissue specimen from eye (specimen)807279-001128164002807279
بافت لنز طبيعي (نمونه)Natural lens tissue (specimen)807279-002258425008807279
نمونه چشم پزشکي (نمونه)Ophthalmological sample (specimen)807279-003258598004807279
نمونه لنز (نمونه)Lens sample (specimen)807279-004258601009807279
نمونه لنز داخل چشمي (نمونه)Intraocular lens sample (specimen)807279-005258602002807279
نمونه از چشم به دست آمده توسط انوکلئولاسيون (نمونه)Specimen from eye obtained by enucleation (specimen)807279-006396928004807279
نمونه بافت از شبکيه چشم (نمونه)Tissue specimen from retina (specimen)807279-007399451009807279
نمونه از يووه به دست آمده با افزايش محدود چشم (نمونه)Specimen from uvea obtained by limited exenteration of eye (specimen)807279-008399467003807279
نمونه اي از يووه به دست آمده از بيرون زدگي کامل چشم (نمونه)Specimen from uvea obtained by complete exenteration of eye (specimen)807279-009399499009807279
نمونه اي از شبکيه که از طريق انوکلئولاسيون چشم (نمونه) به دست آمده استSpecimen from retina obtained by enucleation of eye (specimen)807279-010399512001807279
نمونه اي از يووه به دست آمده از هسته چشم (نمونه)Specimen from uvea obtained by enucleation of eye (specimen)807279-011399559008807279
نمونه اي از شبکيه چشم که با اکسنتاسيون کامل چشم (نمونه) به دست آمده استSpecimen from retina obtained by complete exenteration of eye (specimen)807279-012399603006807279
نمونه بافت از uvea (نمونه)Tissue specimen from uvea (specimen)807279-013399619004807279
نمونه اي از شبکيه به دست آمده با افزايش محدود چشم (نمونه)Specimen from retina obtained by limited exenteration of eye (specimen)807279-014399640003807279
نمونه از چشم به دست آمده با افزايش محدود (نمونه)Specimen from eye obtained by limited exenteration (specimen)807279-015399735000807279
نمونه از ناحيه چشم به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from eye region obtained by biopsy (specimen)807279-016431232001807279
نمونه از ناحيه چشم (نمونه)Specimen from eye region (specimen)807279-017433324003807279
بررسي يک واريانت تک نوکلئوتيدي به تنهايي در يک نفر XXX gene variant XXX analysis(vareant one nokliotid only one)055728-00055728810008
نمونه ميوکارد (نمونه)Myocardial specimen (specimen)807281-000119377007807281
نمونه اندوکارد (نمونه)Endocardial specimen (specimen)807281-001119378002807281
نمونه از قلب به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from heart obtained by biopsy (specimen)807281-002122623002807281
اندازه گيري کيفي يا نيمه کمّي آنتي ليستريا به روش ايمونوفلورسانس (IgG)Listeria monocytogenes IgG Ab [Units/volume] in Serum(Anti Listeria Ab. (IgG))026698-10026698-1802885
آزمايش ليز آب قندSucrose hemolysis [Presence] of Blood(Water Sugar Lysis Test)013534-30013534-3802930
آزمايش Ham(Hams test)Acid hemolysis fraction in Blood(Acid hemolysis NF)035702-00035702-0802935
آزمايش کيفي(FTA-ABS)تريپونما پاليدم به روش فلورسنس جذبي(IgG)Treponema pallidum Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence005393-4005393-4803030
آزمايش تشخيص هليكوباكتر به روش ايمنوبلاتينگ Helicobacter pylori IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoblot(H.ylori-ABA)060524-60060524-6803090
تست تاييدي 1,2 HIV به روش تأييدي استاندارد ايمنوبلاتHIV 1 and 2 IgG Ab [Identifier] in Serum or Plasma by Immunoblot077685-60177685-6803235
آزمايش تعيين گروه شيگلا Shigella sp serotype [Identifier] in Isolate by Agglutination(Shigla group)049056-50049056-5804045
آزمايش كشت اختصاصي از نظر عوامل قارچي غيره تنفسيBacteria identified in Specimen by Culture(Fungus identified in Un specimen by Culture)006463-4006463-4804095
آزمايش روتين شامل گلوکز، پروتئين و تجسس ميکروسکوپي و شمارش سلولها درمايع نخاعCell count and Diff panel with Gluc and Prot - Cerebral spinal fluid054230-80054230-8804420
آزمايش بررسي CD مارکر سيتوپلاسميک به روش فلوسايتومتري CD(CD )802591-000802591
RT/PCR کمي براي ژنتيک پزشکي Quantitative RT / PCR for medical genetics(Quantitative RT / PCR for medical genetics)805086-000805086
( Panton-Valentine leukocidin gene )S. aureus gyrB PCR کيفيStaphylococcus aureus Panton-Valentine leukocidin gene [Presence] in Isolate or Specimen by Molecular genetics method048816-30148816-3805097
HPV PAP SMEARHPV PAP SMEAR807025-000807025
نمونه ادرار به دست آمده از کيسه جمع آوري ادرار (نمونه)Urine specimen obtained from urinary collection bag (specimen)807035-028446306009807035
نمونه ادرار از طريق کاتتر ادراري ساکن (نمونه) به دست آمده استUrine specimen obtained via indwelling urinary catheter (specimen)807035-029446846006807035
نمونه ادرار به دست آمده از کليه (نمونه)Urine specimen obtained from kidney (specimen)807035-030446907008807035
نمونه ادرار از مجراي ادرار (کاندويت)Urine specimen from urinary conduit (specimen)807035-031447104008807035
نمونه ادرار سوپراپوبيک (نمونه)Suprapubic urine specimen (specimen)807035-032447488002807035
نمونه ادراري که با کاتتريزاسيون تک مثانه (نمونه) به دست آمده استUrine specimen obtained by single catheterization of bladder (specimen)807035-033447589008807035
اولين نمونه ادرار (نمونه)First stream urine sample (specimen)807035-034698276005807035
نمونه ادرار مياني که با کاتتريزاسيون تک مثانه (نمونه) به دست آمدMid-stream urine specimen obtained by single catheterization of bladder (specimen)807035-035699283007807035
نمونه ادرار اواسط جريان صبح زود که با روش تميز کردن (نمونه) به دست آمدEarly morning mid-stream urine specimen obtained by clean catch procedure (specimen)807035-036699284001807035
نمونه ادرار به دست آمده از مثانه با سيستوسکوپي (نمونه)Urine specimen obtained from bladder by cystoscopy (specimen)807035-037699285000807035
نمونه ادرار به دست آمده از کليه با آسپيراسيون (نمونه)Urine specimen obtained from kidney by aspiration (specimen)807035-038699286004807035
نمونه ادرار از طريق کاتتر ادراري ساکن سوپراپوبيک (نمونه) به دست آمده استUrine specimen obtained via suprapubic indwelling urinary catheter (specimen)807035-039699287008807035
نمونه ادرار دوازده ساعته (نمونه)Twelve hour urine specimen (specimen)807035-040732211001807035
نمونه ادرار هشت ساعته (نمونه)Eight hour urine specimen (specimen)807035-041732217002807035
نمونه ادرار چهل و هشت ساعته (نمونه)Forty eight hour urine specimen (specimen)807035-042732220005807035
نمونه ادرار هفتاد و دو ساعته (نمونه)Seventy two hour urine specimen (specimen)807035-043732222002807035
نمونه ادرار خالي دوم (نمونه)Second void urine specimen (specimen)807035-044733482006807035
نمونه ادرار از حالب به دست آمده با سيستوسکوپي (نمونه)Urine specimen from ureter obtained by cystoscopy (specimen)807035-045734443003807035
بررسي پانل پلي مورفيسم هاي مرتبط با ترومبوفيلي شامل (بررسي فاکتور MTFR A1298C، - .... تا سقف ده موتاسيون در يک پانل) Panel examination of thrombophilia-related polymorphisms (examination of MTFR factor A1298C, - .... up to ten mutations in one panel)(Panl Ply morfism thrombophili factor ، MTFR A1298C)055729-002810022
بررسي پانل پلي مورفيسم هاي مرتبط با ترومبوفيلي شامل (بررسي فاکتور ، THFR C677T، ، و .... تا سقف ده موتاسيون در يک پانل) Panel examination of thrombophilia-related polymorphisms (factor review, THFR C677T,, etc. up to ten mutations in one panel)(Panl Ply morfism thrombophili factorMTHFR C677T)055729-003810022
بررسي پانل پلي مورفيسم هاي مرتبط با ترومبوفيلي شامل (بررسي ، فاکتور II، و .... تا سقف ده موتاسيون در يک پانل) Panel examination of thrombophilia-related polymorphisms (examination, factor II, etc. up to ten mutations in one panel)(Panl Ply morfism thrombophili factor II)055729-004810022
انجماد بافت بيضه Freezing of testicular tissue809080-000809080
اندازه‌گيري کمّي پتاسيم ادرار Potassium [Mass/time] in 24 hour Urine(k/urea)051720-10051720-1800466
بافت دريچه قلب (نمونه)Heart valve tissue (specimen)807243-000258424007807243
پوشش دريچه قلب (نمونه)Vegetation from heart valve (specimen)807243-001258437005807243
نمونه دريچه قلب (نمونه)Heart valve sample (specimen)807243-002258542004807243
نمونه دريچه قلب مصنوعي (نمونه)Prosthetic heart valve sample (specimen)807243-003258543009807243
نمونه دريچه قلب طبيعي (نمونه)Native heart valve sample (specimen)807243-004258544003807243
پوشش گياهي دريچه مصنوعي قلب (نمونه)Vegetation from prosthetic heart valve (specimen)807243-005258545002807243
دريچه قلب بومي (نمونه)Vegetation from native heart valve (specimen)807243-006258546001807243
دريچه مصنوعي قلب به عنوان نمونه (نمونه) ارسال شدProsthetic heart valve submitted as specimen (specimen)807243-0071003713008807243
نمونه از دريچه مصنوعي قلب (نمونه)Specimen from prosthetic heart valve (specimen)807243-0081003714002807243
نمونه از رحم به دست آمده با هيسترکتومي (نمونه)Specimen from uterus obtained by hysterectomy (specimen)807334-000122695000807334
نمونه از رحم به دست آمده با هيسترکتومي راديکال (نمونه)Specimen from uterus obtained by radical hysterectomy (specimen)807334-001122696004807334
نمونه‌اي از رحم به‌دست‌آمده از خارج کردن لگن (نمونه)Specimen from uterus obtained by pelvic exenteration (specimen)807334-002122697008807334
نمونه از دهانه رحم به دست آمده با هيسترکتومي (نمونه)Specimen from uterine cervix obtained by hysterectomy (specimen)807334-003122700007807334
نمونه از دهانه رحم که با هيسترکتومي راديکال به دست آمد (نمونه)Specimen from uterine cervix obtained by radical hysterectomy (specimen)807334-004122701006807334
نمونه از دهانه رحم به دست آمده با اکسانتتراسيون لگن (نمونه)Specimen from uterine cervix obtained by pelvic exenteration (specimen)807334-005122702004807334
نمونه بريده شده رحم و دهانه رحم (نمونه)Excised uterus and cervix sample (specimen)807334-006309282005807334
نمونه هيسترکتومي و سالپنگو اوفورکتومي دوطرفه (نمونه)Hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy sample (specimen)807334-007309287004807334
نمونه برداري هيسترکتومي و سالپنگو اوفورکتومي يک طرفه (نمونه)Hysterectomy and unilateral salpingo-oophorectomy sample (specimen)807334-008309500004807334
نمونه هيسترکتومي (نمونه)Hysterectomy sample (specimen)807334-009309501000807334
نمونه هيسترکتومي و سالپنگوئوفورکتومي چپ (نمونه)Hysterectomy and left salpingo-oophorectomy sample (specimen)807334-010765469005807334
نمونه هيسترکتومي و سالپنگوئوفورکتومي راست (نمونه)Hysterectomy and right salpingo-oophorectomy sample (specimen)807334-011765470006807334
نمونه جنين (نمونه)Fetus specimen (specimen)807323-001309502007807323
نمونه از جنين به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from fetus obtained by biopsy (specimen)807323-002431234000807323
نمونه بيوپسي جنين (نمونه)Embryo biopsy sample (specimen)807323-000258421004807323
PGDتعيين جنسيت تا سقف 4 جنين Gender selection by preimplantation genetic diagnosis (PGD)(PGD determin sex)055742-00055742810370
نمونه Vas deferens (نمونه)Vas deferens sample (specimen)807163-000309139000807163
نمونه اي از روده بزرگ به دست آمده با برداشتن شکمي (نمونه)Specimen from large intestine obtained by abdominoperineal resection (specimen)807319-000122646000807319
نمونه از قلب که با بيوپسي برش ضايعه (نمونه) به دست آمده استSpecimen from heart obtained by excisional biopsy of lesion (specimen)807281-003122624008807281
نمونه از قلب به دست آمده با بيوپسي برش (نمونه)Specimen from heart obtained by incisional biopsy (specimen)807281-004122625009807281
نمونه از قلب (نمونه)Specimen from heart (specimen)807281-005127462005807281
نمونه بافت از قلب (نمونه)Tissue specimen from heart (specimen)807281-006128166000807281
نمونه قلبي عروقي (نمونه)Cardiovascular sample (specimen)807281-007258541006807281
نمونه بيوپسي اندوکارد (نمونه)Endocardium biopsy sample (specimen)807281-00816215731000119104807281
کاريوتايپ خون با حد تفکيک بالا(در صورت استفاده از اين روش اگر نتيجه حاصله به واسطه کاريوتايپ معمولي هم قابل تشخيص باشد بايد کد کاريوتايپ معمولي مورد محاسبه قرار بگيرد) Karyotype [Identifier] in Blood or Tissue by High resolution Nominal(caryotype Blood With Up separation)048818-90048818-9810322
مرحله دوم انجام PGD براي بيماري هاي مولکولي تا 5 جنين (اين کد با ساير کدها قابل گزارش و محاسبه نمي باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعايت استانداردهاي ابلاغي وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکي، 90 درصد جزء فني و 5 درصد جزء حرفه اي قابل محاسبه و پرداخت است.)XXX gene mutation analysis by preimplantation genetic diagnosis (PGD)055744-00055744810378
کاريوتايپ خون با حد تفکيک 400 الي 450 Chromosome analysis panel - Blood by G-banded(caryotype Blood With separation400-450)062348-80062348-8810320
ذوب بافت بيضه و تخمدان Melting testicular and ovarian tissue809115-000809115
خلاصي (رويه)Disarticulation (procedure)807322-00015440009807322
کاريوتايپ بافت هاي solid (توموري و غير توموري شامل بافت جنين سقط شده) Karyotype [Identifier] in Tissue from Fetus Nominal(caryotype solid tissue)048819-70048819-7810334
نمونه به دست آمده از قطع عضو (نمونه)Specimen obtained by amputation (specimen)807305-000408654003807305
واريکوسل (اختلال)Varicocele (disorder)807162-000155480003807162
بررسي يک تغيير تک بازي که در فارماکوژنوميکس نقش دارد به تنهايي XXX gene pharmacogenomics variant XXX analysis(Factor one base only in farmaco geni mix)055727-00055727810004
نمونه بيوپسي دوازدهه (نمونه)Duodenal biopsy sample (specimen)807235-000309216003807235
نمونه از مخاط دوازدهه (نمونه)Specimen from duodenal mucosa (specimen)807235-001734422004807235
نمونه زخم اثني عشر (نمونه)Duodenal ulcer sample (specimen)807235-00216213651000119102807235
تعيين مقاومت ميکروبي(هرديسک) (پشتيباني از مهار مقاومت ميکروبي و مديريت مصرف آنتي بيوتيک-اضافه شدن کد ميکروبشناسي بيمارستاني) (محدود به بيمارستانها و مشروط به رعايت استانداردهاي آزمايشگاه مرجع سلامت و مميزي آزمايشگاههاي ميکروب شناسي) (پوشش بيمه اي منوط به تأييد مراکز پايلوت توسط شوراي عالي بيمه مي باشد)Susceptibility method [Identifier] in Specimen( DETERMINATE Resistans MICRO ORGANISM FOR EACH DISCE)019156-90019156-9804195
نمونه از پستان بدست آمده با ماستکتومي کامل (نمونه)Specimen from breast obtained by total mastectomy (specimen)807318-000122595009807318
نمونه از پستان به دست آمده با برداشتن کامل ضايعه، کمتر از کل ماستکتومي (نمونه)Specimen from breast obtained by complete excision of lesion, less than total mastectomy (specimen)807318-001122596005807318
نمونه از پستان که با برداشتن کامل، کمتر از کل ماستکتومي، با محتويات زير بغل به دست آمده است (نمونه)Specimen from breast obtained by complete excision, less than total mastectomy, with axillary contents (specimen)807318-002122597001807318
نمونه از پستان با برداشتن کامل، کمتر از کل ماستکتومي، بدون محتويات زير بغل (نمونه)Specimen from breast obtained by complete excision, less than total mastectomy, without axillary contents (specimen)807318-003122598006807318
نمونه از پستان بدست آمده با ماستکتومي راديکال (نمونه)Specimen from breast obtained by radical mastectomy (specimen)807318-004122599003807318
نمونه از پستان به‌دست‌آمده با ماستکتومي راديکال اصلاح‌شده (نمونه)Specimen from breast obtained by modified radical mastectomy (specimen)807318-005122600000807318
نمونه از پستان با غدد لنفاوي به دست آمده با ماستکتومي راديکال اصلاح شده (نمونه)Specimen from breast with lymph node obtained by modified radical mastectomy (specimen)807318-00616211731000119101807318
نمونه از پستان به دست آمده با ماستکتومي با محتويات زير بغل (نمونه)Specimen from breast obtained by mastectomy with axillary contents (specimen)807318-00716211771000119103807318
انجماد بافت تخمدان Freezing of ovarian tissue809130-000809130
نمونه بافت چربي (نمونه)Adipose tissue sample (specimen)807289-000258414004807289
نمونه بيماري از طريق کاتتر مستقيم (نمونه) به دست آمده استUrine specimen obtained via straight catheter (specimen)807035-04616221251000119108807035
نمونه بيماري به دست آمده از کيسه جمع آوري بيماري کودکان (نمونه)Urine specimen obtained from pediatric urine collection bag (specimen)807035-04716221371000119107807035
نمونه تخليه ادرار (نمونه)Voided urine specimen (specimen)807035-04816221491000119104807035
مواد سيتولوژيک دستگاه ادراري فوقاني (نمونه)Upper urinary tract cytologic material (specimen)807035-001110946008807035
مواد سيتولوژيک کليه (نمونه)Kidney cytologic material (specimen)807035-002110948009807035
مواد سيتولوژيک مثانه (نمونه)Urinary bladder cytologic material (specimen)807035-003110950001807035
مواد سيتولوژيک دستگاه ادراري (نمونه)Urinary tract cytologic material (specimen)807035-004110958008807035
مواد سيتولوژيک حالب (نمونه)Ureter cytologic material (specimen)807035-005110960005807035
مواد سيتولوژيک دستگاه ادراري تحتاني (نمونه)Lower urinary tract cytologic material (specimen)807035-006110964001807035
نمونه رسوب ادرار (نمونه)Urine sediment specimen (specimen)807035-007122567009807035
نمونه ادرار (نمونه)Urine specimen (specimen)807035-008122575003807035
نمونه ادرار به دست آمده با روش تميز کردن (نمونه)Urine specimen obtained by clean catch procedure (specimen)807035-009122880004807035
رسوب ادرار ريسي شده (نمونه)Spun urinary sediment (specimen)807035-010258434003807035
نمونه مايع لگن کليه (نمونه)Renal pelvis fluid sample (specimen)807035-011258472008807035
نمونه ادرار وسط جريان (نمونه)Mid-stream urine sample (specimen)807035-012258574006807035
نمونه ادرار صبح زود (نمونه)Early morning urine sample (specimen)807035-013258575007807035
نمونه ادرار 24 ساعته (نمونه)24 hour urine sample (specimen)807035-014276833005807035
نمونه ادرار نقطه اي (نمونه)Spot urine sample (specimen)807035-015278020009807035
نمونه ادرار زمان بندي شده (نمونه)Timed urine specimen (specimen)807035-016409821005807035
مواد سيتولوژيک به دست آمده از ادرار (نمونه)Cytologic material obtained from urine (specimen)807035-017430318008807035
نمونه از دستگاه ادراري فوقاني به دست آمده با لاواژ (نمونه)Specimen from upper urinary tract obtained by lavage (specimen)807035-018440675009807035
نمونه ادرار 2 ساعته (نمونه)2 hour urine specimen (specimen)807035-019442043001807035
نمونه ادرار از لوله نفروستومي (نمونه)Urine specimen from nephrostomy tube (specimen)807035-020442173007807035
نمونه ادرار از حالب (نمونه)Urine specimen from ureter (specimen)807035-021444937002807035
نمونه ادرار به دست آمده براي تست استمي (نمونه)Urine specimen obtained for Stamey test (specimen)807035-022445383006807035
نمونه ادرار پس از مقاربت (نمونه)Postcoital urine specimen (specimen)807035-023445742005807035
نمونه ادرار پس از انزال (نمونه)Postejaculation urine specimen (specimen)807035-024445743000807035
نمونه ادرار از مثانه (نمونه)Urine specimen from bladder (specimen)807035-025446130001807035
نمونه ادرار از لوله نفروستومي پس از قرار دادن از راه پوست (نمونه) به دست آمد.Urine specimen obtained from nephrostomy tube after percutaneous insertion (specimen)807035-026446277003807035
نمونه ادرار از مجراي ادرار (نمونه)Urine specimen from urethra (specimen)807035-027446300003807035
آسپيراسيون با سوزن ظريف تيروئيد، مواد سيتولوژيک (نمونه)Fine needle aspirate of thyroid, cytologic material (specimen)807045-001116161004807045
نمونه از ريه به دست آمده با روش آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from lung obtained by fine needle aspiration procedure (specimen)807045-002122614000807045
نمونه از جنب به دست آمده با روش آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from pleura obtained by fine needle aspiration procedure (specimen)807045-003122618002807045
نمونه از کولون بدست آمده با کولکتومي عرضي (نمونه)Specimen from colon obtained by transverse colectomy (specimen)807319-002122649007807319
نمونه از کولون به دست آمده با همي کولکتومي چپ (نمونه)Specimen from colon obtained by left hemicolectomy (specimen)807319-003122650007807319
نمونه از کولون به دست آمده با سيگموئيدکتومي (نمونه)Specimen from colon obtained by sigmoidectomy (specimen)807319-004122651006807319
نمونه از کولون به دست آمده با رزکسيون رکتوم/رکتوسيگموئيد (قدامي پايين) (نمونه)Specimen from colon obtained by rectal/rectosigmoid (low anterior) resection (specimen)807319-005122652004807319
نمونه کولکتومي (نمونه)Colectomy sample (specimen)807319-006309223002807319
نمونه رکتوم بريده شده (نمونه)Excised rectum sample (specimen)807319-007309264007807319
نمونه برداشتن مقعد (نمونه)Anal resection sample (specimen)807319-008309267000807319
نمونه کولکتومي جزئي (نمونه)Partial colectomy sample (specimen)807319-009309488006807319
برداشتن قدامي نمونه رکتوم (نمونه)Anterior resection of rectum sample (specimen)807319-010309489003807319
نمونه از مقعد به دست آمده با رزکسيون شکم پرينه (نمونه)Specimen from anus obtained by abdominoperineal resection (specimen)807319-011399752001807319
نمونه از آپانديس و کولون راست که با آپاندکتومي و همي کولکتومي راست (نمونه) به دست آمد.Specimen from appendix and right colon obtained by appendectomy and right hemicolectomy (specimen)807319-012422991009807319
نمونه از آپانديس و کولون که با آپاندکتومي و کولکتومي راست (نمونه) به دست آمده است.Specimen from appendix and colon obtained by appendectomy and right colectomy (specimen)807319-013423696009807319
نمونه بافت نئوپلاسم اتصال کولورکتال (نمونه)Colorectal junction neoplasm tissue sample (specimen)807319-01415650531000119105807319
نمونه از کولون به دست آمده با همي کولکتومي راست (نمونه)Specimen from colon obtained by right hemicolectomy (specimen)807319-001122648004807319
نقص فاکتور 5 انعقادي، بررسي کامل ژن F5 F5 gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing(Mutation FMutation coagulat factor defition F5)094236-70094236-7810232
بررسي بيش از 200 ژن در يک پانل توسط روش هاي NGS (شامل اگزوم)، نفر دوم (مقايسه اي) (اين کد با ساير کدها قابل گزارش و محاسبه نمي باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعايت استانداردهاي ابلاغي وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکي، 90 درصد جزWhole exome sequence analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method-second person810308-000810308
نمونه برداشتن طحال (نمونه)Spleen resection sample (specimen)807266-000309077009807266
نمونه از طحال (نمونه)Specimen from spleen (specimen)807266-001433308004807266
نمونه از طحال به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from spleen obtained by biopsy (specimen)807266-002433760005807266
بررسي مرحله اول تالاسمي بتا براي مادر به همراه فرزند Evaluation of the first stage of beta thalassemia for mother with child(Mutation Beta thallasmia mather with child-stage-1)810152-000810152
آماده سازي جنين براي انتقال با هر روش Preparing the fetus for transfer by any method809020-000809020
پروسه تلقيح آزمايشگاهي و باروري تخمک براي هر بيمار Laboratory insemination process and egg fertilization for each patient809197-000809197
نمونه از جنب که با بيوپسي به دست آمده است (نمونه)Specimen from pleura obtained by biopsy (specimen)807257-000122615004807257
نمونه اي از جنب که با توراکوتومي باز و بيوپسي (نمونه) به دست آمد.Specimen from pleura obtained by open thoracotomy and biopsy (specimen)807257-001122616003807257
نمونه از جنب به دست آمده با بيوپسي سوزني از راه پوست (نمونه)Specimen from pleura obtained by percutaneous needle biopsy (specimen)807257-002122617007807257
نمونه از پلور که با روش توراکوسکوپي به دست آمده است (نمونه)Specimen from pleura obtained by thoracoscopic procedure (specimen)807257-003122620004807257
نمونه از جنب که با بيوپسي توراکوسکوپي (نمونه) به دست آمده استSpecimen from pleura obtained by thoracoscopic biopsy (specimen)807257-004122621000807257
نمونه اي از جنب که با بيوپسي غدد لنفاوي به دست آمده است (نمونه)Specimen from pleura obtained by lymph node biopsy (specimen)807257-005122622007807257
نمونه از پلور (نمونه)Specimen from pleura (specimen)807257-006127459007807257
نمونه اسکلتي عضلاني (نمونه)Musculoskeletal sample (specimen)807289-001309104000807289
نمونه بافت از زير بغل (نمونه)Tissue specimen from axilla (specimen)807289-002406101006807289
نمونه از اندام تحتاني (نمونه)Specimen from lower limb (specimen)807289-003430214008807289
نمونه از تنه (نمونه)Specimen from trunk (specimen)807289-004430232008807289
نمونه از اندام فوقاني (نمونه)Specimen from upper limb (specimen)807289-005430246008807289
نمونه از تنه به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from trunk obtained by biopsy (specimen)807289-006431412004807289
نمونه از اندام فوقاني به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from upper limb obtained by biopsy (specimen)807289-007431889006807289
نمونه از اندام تحتاني به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from lower limb obtained by biopsy (specimen)807289-008433117007807289
نمونه از خلف صفاق (نمونه)Specimen from retroperitoneum (specimen)807289-009433323009807289
نمونه از خلف صفاق به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from retroperitoneum obtained by biopsy (specimen)807289-010434244002807289
نمونه بافت از خلف صفاق (نمونه)Tissue specimen from retroperitoneum (specimen)807289-011438803004807289
نمونه از حفره سينه (نمونه)Specimen from thoracic cavity (specimen)807289-012443418008807289
نمونه از بافت اطراف کليه (نمونه)Specimen from perirenal tissue (specimen)807289-013608856009807289
نمونه از بافت اطراف حالب (نمونه)Specimen from periureteral tissue (specimen)807289-014608858005807289
نمونه از بافت پريوشيکال (نمونه)Specimen from perivesical tissue (specimen)807289-015608860007807289
نمونه از توده خلفي صفاق (نمونه)Specimen from mass of retroperitoneum (specimen)807289-016734375004807289
نمونه از توده حفره سينه (نمونه)Specimen from mass of thoracic cavity (specimen)807289-017734417004807289
نمونه از ساق پا (نمونه)Specimen from calf of leg (specimen)807289-018734442008807289
جراحي پلاستيک سينه (و ماموپلاستي) (روش)Breast plastic surgery (& mammoplasty) (procedure)807231-000150308007807231
بررسي مرحله اول تالاسمي آلفا براي مادر به همراه فرزند HBA1 and HBA2 genes full mutation analysis-Evaluation of the first stage of alpha thalassemia for mother and child(Mutation alpha thallasmia mather with child-stage-1)810156-000810156
بررسي 51 تا 200 ژن توسط روش هاي NGS (اين کد با ساير کدها قابل گزارش و محاسبه نمي باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعايت استانداردهاي ابلاغي وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکي، 90 درصد جزء فني و 5 درصد جزء حرفه اي قابل محاسبه و پرداخت است.) (قيمت توليد داده خام به عنوان بخشي از جزء فني براساس اعلام رسمي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به صورت دوره اي، قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.)Investigation of 51 to 200 genes by NGS methods (this code can not be reported and calculated with other codes) The percentage of the professional component can be calculated and paid.) (The price of raw data production as a part of the technical component can be calculated and paid periodically based on the official announcement of the Ministry of Health and Medical Education.)810304-000810304
نمونه اي از ايلئوم ديستال بدست آمده با همي کولکتومي راست (نمونه)Specimen from distal ileum obtained by right hemicolectomy (specimen)807264-000122642003807264
نمونه از آمپول Vater به دست آمده با بيوپسي برش (نمونه)Specimen from ampulla of Vater obtained by incisional biopsy (specimen)807264-001122657005807264
نمونه از آمپول Vater به دست آمده با آمپولکتومي (نمونه)Specimen from ampulla of Vater obtained by ampullectomy (specimen)807264-002122658000807264
نمونه از آمپول Vater به‌دست‌آمده از پانکراتيکودئودنکتومي (نمونه)Specimen from ampulla of Vater obtained by pancreaticoduodenectomy (specimen)807264-003122659008807264
نمونه‌اي از آمپول Vater به‌دست‌آمده از پانکراتيکودئودنکتومي با حفظ پيلور (نمونه)Specimen from ampulla of Vater obtained by pylorus-sparing pancreaticoduodenectomy (specimen)807264-004122660003807264
نمونه از آمپول Vater (نمونه)Specimen from ampulla of Vater (specimen)807264-005127467004807264
نمونه بافت از آمپول Vater (نمونه)Tissue specimen from ampulla of Vater (specimen)807264-006127468009807264
نمونه بيوپسي روده (نمونه)Ileal biopsy sample (specimen)807264-007309217007807264
نمونه بيوپسي ژژنوم (نمونه)Jejunal biopsy sample (specimen)807264-008309219005807264
نمونه بيوپسي آمپول Vater (نمونه)Ampulla of Vater biopsy sample (specimen)807264-009309494003807264
ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، هر آنتي‌بادي-تومورهاي نسج نرمايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، هر آنتي‌بادي-تومورهاي نسج نرم(Immunohistochemistry (including tissue immunoperoxide), any antibodies - soft tissue tumors)807135-487807135
آنتي بادي ضد سيتوتوکسيک پدري Anti Paternal Cytotoxic Antibody(APCA)803720-000803720
آزمايش تجسس خون مخفي fit يا fobt يا گاياک آزمايش تجسس خون مخفي fit يا fobt يا گاياک 804105-000804105
نمونه از قلب به دست آمده با روش آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from heart obtained by fine needle aspiration procedure (specimen)807045-004122626005807045
نمونه از کليه به دست آمده با روش آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from kidney obtained by fine needle aspiration procedure (specimen)807045-005122671002807045
آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Fine-needle aspirate (specimen)807045-006258410008807045
نمونه آسپيره سوزني ظريف پستان (نمونه)Breast fine needle aspirate sample (specimen)807045-007309061008807045
نمونه آسپيراسيون با سوزن ظريف تيروئيد (نمونه)Thyroid fine needle aspirate sample (specimen)807045-008309146009807045
ضايعه بافت نرم نمونه آسپيره سوزني ظريف (نمونه)Soft tissue lesion fine needle aspirate sample (specimen)807045-009309508006807045
نمونه از غده تيموس که با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه) به دست آمدSpecimen from thymus gland obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-010396899000807045
نمونه از لوله فالوپ به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from fallopian tube obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-011431233006807045
نمونه از ناي به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from trachea obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-012431235004807045
نمونه از استخوان به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from bone obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-013431404007807045
نمونه اي از تخمدان به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from ovary obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-014431405008807045
نمونه از لوزالمعده به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from pancreas obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-015431406009807045
نمونه از بند ناف اسپرماتيک به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from spermatic cord obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-016431696005807045
نمونه‌اي از کيسه صفرا به‌دست‌آمده از بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from gallbladder obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-017431884001807045
نمونه از ساختار سر و گردن که با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف به دست آمد (نمونه)Specimen from head and neck structure obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-018431886004807045
نمونه از محل نامشخص بدن که با آسپيراسيون با سوزن ظريف به دست آمده است (نمونه)Specimen from unspecified body site obtained by fine needle aspiration (specimen)807045-019431888003807045
نمونه از وزيکول مني به‌دست‌آمده از بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from seminal vesicle obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-020432057001807045
نمونه از رحم به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from uterus obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-021432060008807045
نمونه از مجراي صفراوي به‌دست‌آمده از بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from bile duct obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-022432098008807045
نمونه اي از مثانه به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from bladder obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-023432099000807045
نمونه از پوست به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from skin obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-024432134009807045
نمونه اي از روده کوچک به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from small intestine obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-025432135005807045
نمونه از فرج به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from vulva obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-026432136006807045
نمونه از برونش به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from bronchus obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-027432140002807045
نمونه از غده زير فکي که با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه) به دست آمد.Specimen from submandibular gland obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-056441749007807045
نمونه از ساختار حفره شکمي به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from abdominal cavity structure obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-057441750007807045
نمونه بافت از پلور (نمونه)Tissue specimen from pleura (specimen)807257-007127460002807257
نمونه از پلور که با پلورکتومي به دست آمده است (نمونه)Specimen from pleura obtained by pleurectomy (specimen)807257-008127461003807257
نمونه بيوپسي پلورا (نمونه)Pleura biopsy sample (specimen)807257-009309172000807257
نمونه اي از مزوتليوم قفسه سينه به دست آمده با بيوپسي سوزني از راه پوست (نمونه)Specimen from thoracic mesothelium obtained by percutaneous needle biopsy (specimen)807257-010397455009807257
نمونه از مزوتليوم قفسه سينه که با بيوپسي توراکوسکوپي (نمونه) به دست آمده استSpecimen from thoracic mesothelium obtained by thoracoscopic biopsy (specimen)807257-011397456005807257
نمونه از مزوتليوم قفسه سينه (نمونه)Specimen from thoracic mesothelium (specimen)807257-012397457001807257
نمونه اي از مزوتليوم قفسه سينه که با توراکوتومي باز (نمونه) به دست آمدSpecimen from thoracic mesothelium obtained by open thoracotomy (specimen)807257-013397458006807257
نمونه از پريکارد به دست آمده با رزکسيون پريکارد (نمونه)Specimen from pericardium obtained by pericardial resection (specimen)807257-014397462000807257
نمونه بافت از مزوتليوم قفسه سينه (نمونه)Tissue specimen from thoracic mesothelium (specimen)807257-015399672000807257
نمونه از پريکارد (نمونه)Specimen from pericardium (specimen)807257-016430244006807257
نمونه از پريکارد به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from pericardium obtained by biopsy (specimen)807257-017434250007807257
نمونه بافت از پريکارد (نمونه)Tissue specimen from pericardium (specimen)807257-018699874006807257
نمونه کاتتر ادراري (نمونه)Urinary catheter specimen (specimen)807274-000122565001807274
نمونه بيوپسي حالب (نمونه)Ureter biopsy sample (specimen)807274-001309271002807274
نمونه از حالب (نمونه)Specimen from ureter (specimen)807274-002399402006807274
نمونه بافت از حالب (نمونه)Tissue specimen from ureter (specimen)807274-003399624001807274
لوله نفروستومي به عنوان نمونه (نمونه) ارسال شدNephrostomy tube submitted as specimen (specimen)807274-004473416002807274
نمونه پيوست (نمونه)Appendix sample (specimen)807184-000309222007807184
نمونه از آپانديس که با آپاندکتومي به دست آمد (نمونه)Specimen from appendix obtained by appendectomy (specimen)807184-001421615004807184
Other cases of group four (Investigation of a point mutation globally (family with child or without child)Other cases of group four (Investigation of a point mutation globally (family with child or without child)(ساير موارد گروه چهار (بررسي يک موتاسيون نقطه اي به صورت گلوبال (خانواده با فرزند و يا بدون فرزند))810088-000810088
نقص prothrombinemia بررسي کامل ژن F2 F2 gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing(Mutation full gen F2 in protrominmia)094237-50094237-5810230
کاريوتايپ خون بند ناف Karyotype [Identifier] in Cord blood Nominal(caryotype Blood umbilical cord)048820-50048820-5810324
پي کي يو (فقط بررسي جهش هاي شايع) مادر به همراه فرزند PKU (check for common mutations only) Mother with child(Mutation PKU mather with child)810120-000810120
پي کي يو (فقط بررسي جهش هاي شايع) پدر به همراه فرزند PKU (check for common mutations only) Father with child(Mutation PKU father with child-)810118-000810118
نمونه از زبان (نمونه)Specimen from tongue (specimen)807271-000430249001807271
آزمايش تعيين آنتي بادي بورليا (IgM Borrelia burgdorferi IgM Ab [Titer] in Serum((Anti-Borrelia (IgM )022137-40022137-4803621
پوليپ از معده به دست آمده با پليپکتومي (نمونه)Polyp from stomach obtained by polypectomy (specimen)807259-000122633005807259
نمونه اي از روده کوچک به دست آمده با پليپکتومي (نمونه)Specimen from small intestine obtained by polypectomy (specimen)807259-001397053005807259
کاريوتايپ به منظور بررسي سندروم هاي شکست کروموزومي درهرنمونهChromosome breakage [Interpretation] in Specimen(caryotype chromosome failure syndrom)034730-20034730-2810336
کاريوتايپ به منظور بررسي سندروم هاي شکست کروموزومي درخونChromosome breakage [Units/volume] in Blood by Diepoxybutane034742-70034742-7810336
کاريوتايپ به منظور بررسي سندروم هاي شکست کروموزومي درخون (Diepoxybutane Narrative)Chromosome breakage [Identifier] in Blood by Diepoxybutane Narrative057781-70057781-7810336
بررسي موتاسيون هاي چندگانه سوماتيک ژن هاي دخيل در سرطان (بجز NRAS، KRAS، EGFR) Targeted somatic variants analysis(Multy mutaion gens somatic in cancer Except NRAS، KRAS، EGFR))055732-00055732810050
نمونه بافتي که از روده کوچک با بيوپسي به دست مي آيد (نمونه)Tissue specimen obtained from small intestine by biopsy (specimen)807264-010369611008807264
نمونه از استوماي ژژنوستومي (نمونه)Specimen from jejunostomy stoma (specimen)807264-011734307008807264
بررسي مرحله اول SMA-1 براي مادر به همراه فرزند Evaluation of the first stage of SMA-1 for mother with child(Mutation SMA mather with child-)810160-000810160
بررسي مرحله اولSMA-2 براي مادر به همراه فرزند - روش ژنتيک مولکوليEvaluation of the first stage of SMA-2 for mother with child - Molecular genetic method810160-001810160
بررسي بيماري CF با روش تعيين توالي کل ژن CFTR gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing(Mutation determan squense in CF disase)090256-90090256-9810260
نمونه از ديسک بين مهره اي (نمونه)Specimen from intervertebral disc (specimen)807202-000438960000807202
نقص آلفا 1 – آنتي تريپسين SERPINA1 gene p.Glu342Lys [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method(anti teripsin)(Difitont alpha antitripsin-1)021725-70021725-7810006
نمونه از لوله تراشه (نمونه)Specimen from endotracheal tube (specimen)807232-000119307008807232
نمونه از برونش (نمونه)Specimen from bronchus (specimen)807232-001119391001807232
نمونه بافت از برونش (نمونه)Tissue specimen from bronchus (specimen)807232-002128158009807232
نمونه بيوپسي برونش (نمونه)Bronchial biopsy sample (specimen)807232-003309174004807232
نمونه از برونش که با بيوپسي اندوبرونشيال (نمونه) به دست آمدSpecimen from bronchus obtained by endobronchial biopsy (specimen)807232-00416215091000119102807232
نمونه به دست آمده با برونکوسکوپي (نمونه)Specimen obtained by bronchoscopy (specimen)807232-00516221811000119106807232
نمونه از مغز (نمونه)Specimen from brain (specimen)807301-000119398007807301
نمونه بافت از مغز (نمونه)Tissue specimen from brain (specimen)807301-001128157004807301
نمونه عصبي (نمونه)Neurological sample (specimen)807301-002258592003807301
نمونه از سيستم عصبي مرکزي (نمونه)Specimen from central nervous system (specimen)807301-003399436000807301
نمونه بافت از سيستم عصبي مرکزي (نمونه)Tissue specimen from central nervous system (specimen)807301-004399542003807301
نمونه از سيستم عصبي مرکزي که با بيوپسي باز (نمونه) به دست آمدSpecimen from central nervous system obtained by open biopsy (specimen)807301-005399551006807301
نمونه‌اي از سيستم عصبي مرکزي به‌دست‌آمده با بيوپسي با سوزن مرکزي هدايت‌شده استريوتاکتيک (نمونه)Specimen from central nervous system obtained by stereotactically guided core needle biopsy (specimen)807301-006399728008807301
نمونه از نخاع (نمونه)Specimen from spinal cord (specimen)807301-007430221008807301
نمونه از نخاع به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from spinal cord obtained by biopsy (specimen)807301-008431697001807301
نمونه اي از مغز که با بيوپسي به دست آمده است (نمونه)Specimen from brain obtained by biopsy (specimen)807301-009432139004807301
نمونه از غده صنوبري (نمونه)Specimen from pineal gland (specimen)807301-010443241002807301
نمونه از مخچه (نمونه)Specimen from cerebellum (specimen)807301-011443498007807301
نمونه از آبسه مغز (نمونه)Specimen from abscess of brain (specimen)807301-012446774006807301
کاتتر داخل جمجمه اي به عنوان نمونه ارسال شد (نمونه)Intracranial catheter submitted as specimen (specimen)807301-013472922009807301
کاتتر فشار داخل جمجمه اي به عنوان نمونه ارسال شده است (نمونه)Intracranial pressure catheter submitted as specimen (specimen)807301-014473414004807301
نمونه از سيستم عصبي (نمونه)Specimen from nervous system (specimen)807301-015608852006807301
نوک کاتتر اپيدورال به عنوان نمونه ارسال شد (نمونه)Epidural catheter tip submitted as specimen (specimen)807301-0162898187104807301
نمونه ضايعه اپيدورال (نمونه)Epidural lesion sample (specimen)807301-01716211131000119102807301
نمونه ضايعه اکسترادورال (نمونه)Extradural lesion sample (specimen)807301-01816211251000119101807301
کاريوتايپ مغز استخوان Karyotype in Bone marrow(caryotype Bon marow)081861-70081861-7810326
آناليز اسپرم با روش کروگي Sperm analysis by Krogi method809070-000809070
آزمايش تحمل گلوكاگون Glucose post glucagon stimulation panel - Serum or Plasma(Glocose toleranc)092820-00092820-0801070
آزمايش کورتيزول60دقيقه بعد از کورتيکوتروپين سرم/پلاسماCortisol [Mass/volume] in Serum or Plasma --1 hour post dose corticotropin(Cortisol [Mass/volume] in Serum or Plasma --1 hour post dose corticotropin)026528-00026528-0801550
آزمايش هورمون رشدبعد از استيموليشن در سرم/پلاسما Somatotropin post glucose stimulation panel - Serum or Plasma(GH after stimulation )097533-40097533-4801560
اندازه‌گيري کمّي هورمون هاي ديگري که به روشهاي RIA و الايزا اندازه‌گيري مي‌شوندQuantitative measurement of other hormones measured by RIA and ELISA(ANTI CCP)801610-000801610
اندازه‌گيري کمّي پروتئين در ادرار جمع‌آوري شده در مدت زمان معين 12 ساعت Protein [Mass/volume] in 12 hour Urine(Pro/ 12 h e)012842-10012842-1800225
اندازه‌گيري کمّي پروتئين در ادرار جمع‌آوري شده در مدت زمان معين 24 ساعت Protein [Mass/volume] in 24 hour Urine(Urin/Protein 24h )021482-50021482-5800225
اندازه گيري کمّي هموگلوبين در ادرار به روش غير آنزيمي Hemoglobin [Mass/volume] in Urine(Hb / Urine non enzi)000726-000726-0800235
اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي تيروزين ادرار Tyrosine [Presence] in Urine(Tayrosine urine)013901-40013901-4800270
اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي سيستين و هموسيستين ادرار (24h)Cystine [Presence] in 24 hour Urine(Urine Cystein & Homocystein (24h))026843-30026843-3800275
اندازه گيري هموسيستين در ادرار24ساعتهHomocystine [Presence] in 24 hour Urine(Cys+(Hcys)2 Ur)026809-40026809-4800275
اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسما- 12 شبGlucose [Mass/volume] in Serum or Plasma --12 PM specimen(Blood Glucose (12 MN))048988-00048988-0800400
اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسمامايعات بدنGlucose [Mass/volume] in Body fluid(Body Fluid Glucose)002344-0002344-0800400
اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسما- 11 صبح Glucose [Mass/volume] in Serum or Plasma --11 AM specimen(Blood Glucose (11 AM))016166-10016166-1800400
اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسما-پري کارديالGlucose [Mass/volume] in Pericardial fluid(Pericardial-Glucose)033405-20033405-2800400
اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسما- 5 عصر Glucose [Mass/volume] in Serum or Plasma --5 PM specimen(Blood Glucose (5 PM))016170-30016170-3800400
اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسما-پريتونئالGlucose [Mass/volume] in Peritoneal fluid(Peritoneal-Glucose)002347-3002347-3800400
اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسما - 8 صبحGlucose [Mass/volume] in Serum or Plasma --8 AM specimen(Blood Glucose (8 AM))048986-40048986-4800400
اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسما- 10 عصر Glucose [Mass/volume] in Serum or Plasma --10 PM specimen(Blood Glucose (9 PM))048991-40048991-4800400
اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسما- 4 عصر Glucose [Mass/volume] in Serum or Plasma --4 PM specimen(Blood Glucose (4 PM))016169-50016169-5800400
اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسما- 8 عصر Glucose [Mass/volume] in Serum or Plasma --8 PM specimen(Blood Glucose (8 PM))048990-60048990-6800400
اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسما- 6 صبحGlucose [Mass/volume] in Serum or Plasma --6 AM specimen(Blood Glucose (6 AM))048994-80048994-8800400
اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسما- 6 عصر Glucose [Mass/volume] in Serum or Plasma --6 PM specimen(Blood Glucose (6 PM))048989-80048989-8800400
اندازه گيري کمّي گلوكز ادرار صبحگاهي / قند ادرار ناشتاFasting glucose [Mass/volume] in Urine(U/ Sugar (Fasting))063382-60063382-6800400
اندازه گيري کمّي گلوكز ادرار 30دقيقهGlucose [Mass/volume] in Urine --30 minutes post dose glucose(U/ Glu(30min))025670-10025670-1800400
اندازه گيري کمّي گلوكز ادرار90دقيقهGlucose [Mass/volume] in Urine --1.5 hours post dose glucose(U/ Glu (90min))025687-40025678-4800400
اندازه گيري کمّي گلوكز ادرار 120دقيقه / قند ادرارGlucose [Mass/volume] in Urine --2 hours post dose glucose(U/ Glu(120min))025677-70025667-7800400
اندازه گيري کمّي گلوكزادرار180دقيقه / قند ادرارGlucose [Mass/volume] in Urine --3 hours post dose glucose026540-5 800400
اندازه گيري کمّي كلسترول پلورال Cholesterol [Mass/volume] in Pleural fluid(Cho/Pleural)009618-0009618-0800435
اندازه‌گيري کمّي سديم مايع نخاعSodium [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid(CSF/Na)002948-8002948-8800460
اندازه‌گيري کمّي يون کلر Chloride [Mass/volume] in Specimen(Chloride (Cl-))087475-00087475-0800470
اندازه‌گيري کمّي مايع نخاع Chloride [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid(CSF-Cl)002070-1002070-1800470
اندازه‌گيري کمّي کلر پلورالChloride [Moles/volume] in Pleural fluid(Pleural- Cl)053627-60053627-6800470
نمونه از غده فوق کليوي که با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه) به دست آمدSpecimen from adrenal gland obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-058441792002807045
نمونه از بافت نرم به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from soft tissue obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-059441810001807045
نمونه از غده زيرزباني به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from sublingual gland obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-060441876003807045
نمونه پروستات به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from prostate obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-061441884004807045
نمونه از ساختار لگن به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from pelvic structure obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-062441906003807045
نمونه اي از بافت چربي به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from adipose tissue obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-063442649003807045
مواد سيتولوژيک از غدد لنفاوي گردن به دست آمده از آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Cytologic material from lymph node of neck obtained by fine needle aspiration (specimen)807045-064733105003807045
مواد سيتولوژيک از توده گردن به دست آمده با آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Cytologic material from mass of neck obtained by fine needle aspiration (specimen)807045-065733475007807045
مواد سيتولوژيک از گردن به دست آمده با آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Cytologic material from neck obtained by fine needle aspiration (specimen)807045-066733476008807045
نمونه هيدروسل به دست آمده از آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Hydrocele sample obtained by fine needle aspiration (specimen)807045-06716211091000119104807045
نمونه از ساختار زير بغل به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from axilla structure obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-06816211291000119106807045
نمونه از کبد به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون سوزني (نمونه)Specimen from liver obtained by needle aspiration biopsy (specimen)807045-06916213731000119100807045
نمونه از غدد لنفاوي مدياستن به‌دست‌آمده از بيوپسي آسپيراسيون داخل تراشه (نمونه)Specimen from mediastinal lymph node obtained by endotracheal aspiration biopsy (specimen)807045-08216224131000119105807045
آسپيراسيون با سوزن ظريف با تفسير و گزارش فوري (روش)Fine needle aspirate with immediate interpretation and report (procedure)807045-0838150002807045
آسپيراسيون با سوزن ظريف با تفسير و گزارش روتين (روش)Fine needle aspirate with routine interpretation and report (procedure)807045-08415719007807045
نمونه ريه چپ به دست آمده با روش آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from left lung obtained by fine needle aspiration procedure (specimen)807045-07016214451000119102807045
نمونه از ريه راست به دست آمده با روش آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from right lung obtained by fine needle aspiration procedure (specimen)807045-07116214491000119107807045
نمونه اي از غدد لنفاوي اينگوينال به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from inguinal lymph node obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-07216215771000119101807045
نمونه از کشاله ران به دست آمده با آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from groin obtained by fine needle aspiration (specimen)807045-07316215811000119101807045
نمونه از مغز به دست آمده با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from brain obtained by fine needle aspiration (specimen)807045-07416215851000119100807045
نمونه اي از کيست به دست آمده با آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from cyst obtained by fine needle aspiration (specimen)807045-07516215931000119102807045
هيلوم نمونه ريه به دست آمده با روش آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Hilum of lung specimen obtained by fine needle aspiration procedure (specimen)807045-07616216011000119104807045
نمونه از کيست شکاف شاخه اي به دست آمده با آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from branchial cleft cyst obtained by fine needle aspiration (specimen)807045-07716216051000119103807045
نمونه اي از ضايعه توده بافت نرم به دست آمده از آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from soft tissue mass lesion obtained by fine needle aspiration (specimen)807045-07816221891000119102807045
نمونه زجاجيه به دست آمده با روش آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Vitreous humor specimen obtained by fine needle aspiration procedure (specimen)807045-07916223931000119106807045
نمونه مايع سينوويال به دست آمده با روش آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Synovial fluid specimen obtained by fine needle aspiration procedure (specimen)807045-08016223971000119109807045
نمونه بيوپسي لب (نمونه)Lip biopsy sample (specimen)807246-000309483002807246
نمونه از لب (نمونه)Specimen from lip (specimen)807246-001430133009807246
نمونه از لب به دست آمده با برداشتن گوه (نمونه)Specimen from lip obtained by wedge resection (specimen)807246-00216210411000119108807246
نمونه تشريح بلوک گردن (نمونه)Neck block dissection sample (specimen)807315-000309476009807315
نمونه بافتي که براي بيماري هوچکين با بيوپسي (نمونه) به دست آمدTissue specimen obtained for Hodgkin's disease by biopsy (specimen)807315-001369613006807315
گره لنفاوي از تشريح زير بغل (نمونه)Lymph node from axillary dissection (specimen)807315-002373192005807315
گره لنفاوي از تشريح غدد لنفاوي نگهبان (نمونه)Lymph node from sentinel lymph node dissection (specimen)807315-003373193000807315
گره لنفاوي از تشريح غدد لنفاوي نگهبان و تشريح زير بغل (نمونه)Lymph node from sentinel lymph node dissection and axillary dissection (specimen)807315-004384744003807315
گره لنفاوي از تشريح غدد لنفاوي منطقه اي (نمونه)Lymph node from regional lymph node dissection (specimen)807315-005396359006807315
نمونه از غدد لنفاوي لگن (نمونه)Specimen from pelvic lymph node (specimen)807315-006397135002807315
نمونه از لنفادنکتومي اينگوئينوفمورال (نمونه)Specimen from inguinofemoral lymphadenectomy (specimen)807315-007397136001807315
نمونه به دست آمده توسط لنفادنکتومي (نمونه)Specimen obtained by lymphadenectomy (specimen)807315-008397436009807315
نمونه از غدد لنفاوي به دست آمده با مرحله بندي لاپاراتومي (نمونه)Specimen from lymph node obtained by staging laparotomy (specimen)807315-009397438005807315
نمونه از غدد لنفاوي منطقه اي به دست آمده توسط لنفادنکتومي (نمونه)Specimen from regional lymph node obtained by lymphadenectomy (specimen)807315-010399649002807315
نمونه از لنفادنکتومي لگن (نمونه)Specimen from pelvic lymphadenectomy (specimen)807315-011399661005807315
نمونه بافت از غدد لنفاوي گردن (نمونه)Tissue specimen from cervical lymph node (specimen)807315-013446842008807315
نمونه از توده غدد لنفاوي زير بغل (نمونه)Specimen from mass of axillary lymph node (specimen)807315-014734419001807315
نمونه از توده غدد لنفاوي اينگوينال (نمونه)Specimen from mass of inguinal lymph node (specimen)807315-015734420007807315
نمونه از توده غدد لنفاوي مدياستن (نمونه)Specimen from mass of mediastinal lymph node (specimen)807315-016734421006807315
نمونه از غدد لنفاوي نگهبان پستان (نمونه)Specimen from sentinel lymph node of breast (specimen)807315-01716235301000119101807315
نمونه از غدد لنفاوي نگهبان (نمونه)Specimen from sentinel lymph node (specimen)807315-012441709004807315
نمونه از ريه که با بيوپسي برونکوسکوپي فيبر نوري (نمونه) به دست آمدSpecimen from lung obtained by fiberoptic bronchoscopic biopsy (specimen)807247-000122611008807247
نمونه از ريه به دست آمده از بيوپسي ترانس برونش (نمونه)Specimen from lung obtained by transbronchial biopsy (specimen)807247-001122612001807247
نمونه بيوپسي ريه ترانس برونش (نمونه)Transbronchial lung biopsy sample (specimen)807247-002309173005807247
نمونه از ريه که با بيوپسي سوزني و با استفاده از هدايت توموگرافي کامپيوتري (نمونه) به دست آمد.Specimen from lung obtained by needle biopsy using computed tomography guidance (specimen)807247-003384747005807247
نمونه لوب فوقاني راست ريه که با بيوپسي اندوبرونشيال (نمونه) به دست آمد.Specimen from right upper lobe of lung obtained by endobronchial biopsy (specimen)807247-00416214291000119108807247
نمونه از لينگولا به دست آمده با بيوپسي ترانس برونش (نمونه)Specimen from lingula obtained by transbronchial biopsy (specimen)807247-00516214331000119102807247
نمونه از ريه به دست آمده با بيوپسي سوزني (نمونه)Specimen from lung obtained by needle biopsy (specimen)807247-00616214371000119104807247
نمونه لوب فوقاني چپ ريه که با بيوپسي اندوبرونشيال (نمونه) به دست آمد.Specimen from left upper lobe of lung obtained by endobronchial biopsy (specimen)807247-00716214411000119103807247
نمونه لوب مياني راست ريه که با بيوپسي اندوبرونشيال (نمونه) به دست آمد.Specimen from right middle lobe of lung obtained by endobronchial biopsy (specimen)807247-00816214531000119107807247
انجماد جنين و تخمک بيش از سه جنين Freezing of embryos and ovule of more than three embryos809035-000809035
کروموزوم 13+18+21+X+Y آنيوپلوئيدي در مايع آمنيوتيک يا نمونه پرز کوريوني توسط FISH NominalChromosome 13+18+21+X+Y aneuploidy in Amniotic fluid or Chorionic villus sample by FISH Nominal(Quick detection anioploids fetus by amonioticliquid or pair of feathers byQFPCR،FISH,MLPA)057317-00057317-0810346
نمونه از تخمدان به دست آمده با برداشتن تومور در قطعات (نمونه)Specimen from ovary obtained by removal of tumor in fragments (specimen)807283-000122711004807283
نمونه از تخمدان به دست آمده از هيسترکتومي با سالپنگو اوفورکتومي (نمونه)Specimen from ovary obtained by hysterectomy with salpingo-oophorectomy (specimen)807283-001122712006807283
نمونه از تخمدان به دست آمده از هيسترکتومي با سالپنگو اوفورکتومي راست (نمونه)Specimen from ovary obtained by hysterectomy with right salpingo-oophorectomy (specimen)807283-002397245007807283
نمونه از تخمدان به دست آمده با هيسترکتومي با سالپنگو اوفورکتومي چپ (نمونه)Specimen from ovary obtained by hysterectomy with left salpingo-oophorectomy (specimen)807283-003397246008807283
FXN gene GAA repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics methodFXN gene GAA repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method( Repet mutation fered resh disase 3nocleotid)021762-00021762-0810100
بررسي Inversion22 در هموفيلي A F8 gene intron 22 inversion targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method(Mutation Inversion22 Homophili A)091679-10091679-1810112
بررسي ژن RB1 در رتينوبلاستوما روش مولکوليRB1 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal(Mutation RB1 Retinoblastoma)021731-50021731-5810264
بررسي ژن RB1 در رتينوبلاستوما روش نومينالRB1 gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal021732-30021732-3810264
بررسي ژن RB1 در رتينوبلاستوما RB1 gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method047416-30047416-3810264
نمونه شريان (نمونه)Artery sample (specimen)807217-000309479002807217
نمونه شريان تمپورال (نمونه)Temporal artery sample (specimen)807217-001309481000807217
نمونه از شريان به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from artery obtained by biopsy (specimen)807217-002432097003807217
کاتتر ناف ارسالي به عنوان نمونه (نمونه)Umbilical catheter submitted as specimen (specimen)807217-003472920001807217
نوک کاتتر ناف به عنوان نمونه ارسال شد (نمونه)Umbilical catheter tip submitted as specimen (specimen)807217-004472921002807217
نوک کاتتر عروق محيطي به عنوان نمونه ارسال شد (نمونه)Peripheral vascular catheter tip submitted as specimen (specimen)807217-005472923004807217
نوک کاتتر فلوتاسيون شريان ريوي به عنوان نمونه ارسال شد (نمونه)Pulmonary artery flotation catheter tip submitted as specimen (specimen)807217-006472924005807217
نوک کاتتر شريان نافي به عنوان نمونه ارسال شد (نمونه)Umbilical artery catheter tip submitted as specimen (specimen)807217-007472928008807217
کاتتر عروقي ارائه شده به عنوان نمونه (نمونه)Vascular catheter submitted as specimen (specimen)807217-008472932002807217
کاتتر بطني داخل جمجمه اي به عنوان نمونه ارسال شد (نمونه)Intracranial ventricular catheter submitted as specimen (specimen)807217-009472940008807217
نوک کاتتر بطني داخل جمجمه اي به عنوان نمونه ارسال شد (نمونه)Intracranial ventricular catheter tip submitted as specimen (specimen)807217-010472941007807217
کاتتر شريان نافي به عنوان نمونه ارسال شد (نمونه)Umbilical artery catheter submitted as specimen (specimen)807217-011473408006807217
نمونه بافت از آئورت (نمونه)Tissue specimen from aorta (specimen)807217-012725372003807217
نمونه از آئورت (نمونه)Specimen from aorta (specimen)807217-013734336008807217
کاتتر همودياليز به عنوان نمونه (نمونه) ارسال شدHemodialysis catheter submitted as specimen (specimen)807217-014773611006807217
نمونه بافت از رحم (نمونه)Tissue specimen from uterus (specimen)807220-000127480001807220
آماده سازي اسپرم با روش ساده Sperm preparation by simple method809045-000809045
بررسي حرکت و موتيليتي اسپرم در هيالورونيک اسيد Evaluation of sperm motility and motility in hyaluronic acid809065-000809065
بررسي کانکسين 26 در ناشنوايي مرحله اول براي پدر به همراه فرزند Evaluation of connexin 26 in first stage deafness for father with child(Mutation canecen-26 father with child)810140-000810140
ذخيره سازي اسپرم و SEX به مدت يکسال Sperm and SEX storage for one year809090-000809090
اندازه گيري کلر در مايع پريتونيالChloride [Moles/volume] in Peritoneal fluid033366-60033366-6800470
اندازه گيري کمي پروتئين ادرارProtein [Mass/volume] in Urine(Urine Protein (Random))002888-6002888-6800510
اندازه گيري کمي پروتئين ساليواريProtein [Mass/volume] in Saliva (oral fluid)(Salivary Protein)077359-80077359-8800510
اندازه گيري کمي آلبومين پريکارديالAlbumin [Mass/volume] in Pericardial fluid(Pricardial-Albumin)051693-00051693-0800515
اندازه گيري کمي آلبومين پلورالAlbumin [Mass/volume] in Pleural fluid(Pleural-Albumin)001748-3001748-3800515
اندازه گيري کمي آلبومين سينويالAlbumin [Mass/volume] in Synovial fluid(Synovial Albumin)001752-5001752-5800515
اندازه گيري آلبومين در مايع پريتونيالAlbumin [Mass/volume] in Peritoneal fluid001749-1001749-1800515
اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم كولين استراز خون كامل Cholinesterase [Enzymatic activity/volume] in Blood(Cholinesterase / ful blood)011154-20011154-2800625
اندازه گيري کمّي هومووانيليک اسيد (HVA) در ادرارHomovanillate [Mass/volume] in Urine(HVA/urin )011144-30011144-3800660
اندازه گيري کمّي هومووانيليک اسيد (HVA) در ادرار24ساعتهHomovanillate [Mass/volume] in 24 hour Urine(HVA/urin 24h)053595-50053595-5800660
اندازه گيري کمّي متوکسي ترامين در مايع نخاع3-Methoxytyramine [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid(Methoxytyramine CSF)050139-50050139-5800660
اندازه گيري کمّي متيل دوپا در مايع نخاع3-O-Methyldopa [Moles/volume] in Cerebral spinal fluid(Methyldopa CSF)034596-70034596-7800660
اندازه گيري کمّي متيل دوپا در ادرار3-O-Methyldopa [Moles/volume] in Urine(Methyldopa Urine)050142-90050142-9800660
اندازه گيري کمّي تتراهيدروفوليک در مايع نخاعMethyltetrahydrofolic CSF(Methyltetrahydrofolic CSF)034637-90034637-9800660
اندازه گيري هر آناليت شيمي باليني که در فهرست خدمات مشخص نشده استMeasure any clinical chemistry analytes not specified in the list of services(اندازه گيري هر آناليت شيمي باليني که در فهرست خدمات مشخص نشده است)800665-000800665
اندازه‌گيري کمّي دلتا آمينولوولينيك(Delta-ALA) در ادرار Delta aminolevulinate [Mass/volume] in Urine(Delta-ALA in ur)011215-100800955
اندازه گيري کمّي اسيد لاكتيك خون/پلاسما Lactate [Mass/volume] in Blood(Lacat in ser )059032-30059032-3801015
آتروفي عضلاني اسپينال(SMA) نوع 1/ مرحله دوم تعيين وضعيت جنين (تک قلو)SMN1 gene mutation analysis limited to known familial mutations(ateroph -mouscle spinal taype1 finale statuse of the fetuse)055720-00055720806515
آتروفي عضلاني اسپينال(SMA) نوع 2 / مرحله دوم تعيين وضعيت جنين (تک قلو)SMN2 gene mutation analysis limited to known familial mutations(ateroph -mouscle spinal taype2 finale statuse of the fetuse)055721-00055721806515
آتروفي عضلاني اسپينال(SMA) نوع 2 / مرحله دوم تعيين وضعيت جنين(چند قلو)ateroph -mouscle spinal taype2 finale statuse of the fetuse(ateroph -mouscle spinal taype2 finale statuse of the fetuse)806515-003806515
آنمي داسي شکل ( Sickle Cell Anemia ) / مرحله دوم تعيين وضعيت جنين(چند قلو)( Sickle Cell Anemia stage- 2 finale statuse of the fetuse(( Sickle Cell Anemia stage- 2 finale statuse of the fetuse)806525-001806525
آنمي داسي شکل ( Sickle Cell Anemia ) / مرحله دوم تعيين وضعيت جنين( تک قلو)HBB gene.p.Glu7Val(( Sickle Cell Anemia stage- 2 finale statuse of the fetuse)055722-00055722806525
بيماري هاي ناشي از تکرارها(X) شکننده، هانتينگتون/ مرحله دوم تعيين وضعيت نهايي جنين( تک قلو)HTT gene CAG repeats [Presence] in Amniotic fluid or Chorionic villus sample by Molecular genetics method075393-90075393-9806535
بيماري هاي ناشي از تکرارها(X) شکننده، هانتينگتون،/ مرحله دوم تعيين وضعيت نهايي جنين(چند قلو)haningtonfinale statuse of the fetuse(Multiplication)806535-001806535
بيماري هاي ناشي از تکرارها(X) شکننده،آتاکسي فردريش/ مرحله دوم تعيين وضعيت نهايي جنين(تک قلو)FXN gene GAA repeats [Presence] in Amniotic fluid or Chorionic villus sample by Molecular genetics method075392-00075392-1806535
بيماري هاي ناشي از تکرارها(X) شکننده، آتاکسي فردريش/ مرحله دوم تعيين وضعيت نهايي جنين(چند قلو)Diseases due to fragile recurrences (X), Friedrich ataxia / Stage II determination of final fetal status (multiple)806535-003806535
بيماري هاي ناشي از تکرارها(X) شکننده فراژيل/ مرحله دوم تعيين وضعيت نهايي جنين(تک قلو)FMR1 gene.CGG repeats055723-00055723806535
بيماري هاي ناشي از تکرارها(X) شکننده، فراژيل/ مرحله دوم تعيين وضعيت نهايي جنين(چند قلو)Diseases caused by recurrent (X) fragile, parasitic / second stage determination of final fetal status (multiple)806535-005806535
بيماري هاي ناشي از تکرارها(X) شکننده،ديستروفي، ميوتونيک/ مرحله دوم تعيين وضعيت نهايي جنين(تک قلو)DMPK gene.CTG repeats055724-00055724806535
نمونه از غدد لنفاوي به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون داخل تراشه (نمونه)Specimen from lymph node obtained by endotracheal aspiration biopsy (specimen)807045-08116224091000119108807045
نمونه اي از پاراتيروئيد به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from parathyroid obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-028432141003807045
نمونه اي از آلت تناسلي به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from penis obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-029432143000807045
نمونه از مدياستن به‌دست‌آمده از بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from mediastinum obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-030432144006807045
نمونه از غدد لنفاوي به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from lymph node obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-031432382007807045
نمونه‌اي از طحال به‌دست‌آمده از بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from spleen obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-032432383002807045
نمونه از معده به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from stomach obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-033432384008807045
نمونه از مفصل به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from joint obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-034432419006807045
نمونه از حالب به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from ureter obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-035432420000807045
نمونه از دهان به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from mouth obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-036432607005807045
نمونه اي از روده بزرگ به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from large intestine obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-037432864003807045
نمونه از حنجره به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون سوزني ظريف (نمونه)Specimen from larynx obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-038432865002807045
نمونه اي از اپيديديم به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from epididymis obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-039432980007807045
نمونه از چشم به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from eye obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-040432981006807045
نمونه از صفاق به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون سوزن ظريف (نمونه)Specimen from peritoneum obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-041432982004807045
نمونه اي از غده هيپوفيز که با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه) به دست آمد.Specimen from pituitary gland obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-042432983009807045
نمونه از زبان به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from tongue obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-043432985002807045
نمونه از لب به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from lip obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-044433115004807045
نمونه از کبد به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from liver obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-045433116003807045
نمونه اي از خلف صفاق به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from retroperitoneum obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-046433118002807045
نمونه اي از مجراي ادرار که با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه) به دست آمدSpecimen from urethra obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-047433120004807045
نمونه از حفره هاي بيني به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from nasal fossae obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-048433859006807045
نمونه از سينوس بيني که با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه) به دست آمدSpecimen from nasal sinus obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-049433861002807045
نمونه از مزانتر به‌دست‌آمده از بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from mesentery obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-050434140003807045
نمونه از گوش به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from ear obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-051434249007807045
نمونه از غده بزاقي که با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه) به دست آمدSpecimen from salivary gland obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-052434406008807045
نمونه از لوب تحتاني چپ ريه که با بيوپسي اندوبرونشيال (نمونه) به دست آمد.Specimen from left lower lobe of lung obtained by endobronchial biopsy (specimen)807247-00916214571000119105807247
نمونه لوب تحتاني راست ريه که با بيوپسي اندوبرونشيال (نمونه) به دست آمد.Specimen from right lower lobe of lung obtained by endobronchial biopsy (specimen)807247-01016214611000119101807247
نمونه از لينگولا به دست‌آمده از بيوپسي داخل برونشيال (نمونه)Specimen from lingula obtained by endobronchial biopsy (specimen)807247-01116214651000119100807247
نمونه بافت به دست آمده از بيوپسي ترانس (نمونه)Tissue specimen obtained by transtracheal biopsy (specimen)807247-01216223491000119100807247
تشخيص اسپرم از آسپيراسيون اپيديديم Detection of sperm by epididymal aspiration809025-000809025
نمونه از لوله فالوپ چپ (نمونه)Specimen from left fallopian tube (specimen)807165-000119385003807165
نمونه از لوله فالوپ به دست آمده با برش قطعات لوله (نمونه)Specimen from fallopian tube obtained by excision of tubal fragments (specimen)807165-001122720008807165
نمونه از لوله فالوپ به دست آمده با اکسنتاسيون لگن (نمونه)Specimen from fallopian tube obtained by pelvic exenteration (specimen)807165-002122721007807165
نمونه از لوله فالوپ راست به‌دست‌آمده با سالپنگو اوفورکتومي (نمونه)Specimen from right fallopian tube obtained by salpingo-oophorectomy (specimen)807165-003122722000807165
نمونه از لوله فالوپ چپ به‌دست‌آمده با سالپنگو اوفورکتومي (نمونه)Specimen from left fallopian tube obtained by salpingo-oophorectomy (specimen)807165-004122723005807165
نمونه از لوله فالوپ (نمونه)Specimen from fallopian tube (specimen)807165-005127476006807165
نمونه بافت از لوله فالوپ (نمونه)Tissue specimen from fallopian tube (specimen)807165-006127483004807165
نمونه بيوپسي لوله فالوپ (نمونه)Fallopian tube biopsy sample (specimen)807165-007309290005807165
نمونه از لوله فالوپ راست که با سالپنژکتومي به دست آمد (نمونه)Specimen from right fallopian tube obtained by salpingectomy (specimen)807165-008397333000807165
نمونه از لوله فالوپ چپ که با سالپنژکتومي به دست آمد (نمونه)Specimen from left fallopian tube obtained by salpingectomy (specimen)807165-009397334006807165
نمونه از لوله فالوپ بسته شده (نمونه)Specimen from ligated fallopian tube (specimen)807165-01016223651000119107807165
نمونه بافت آدرنال (نمونه)Adrenal tissue sample (specimen)807310-000303247002807310
نمونه غده فوق کليوي (نمونه)Adrenal gland sample (specimen)807310-001309141004807310
نمونه بيوپسي آدرنال (نمونه)Adrenal biopsy sample (specimen)807310-002309142006807310
نمونه غده فوق کليوي بريده شده (نمونه)Excised adrenal gland sample (specimen)807310-003309143001807310
نمونه از غده فوق کليوي که با بيوپسي سوزني (نمونه) به دست آمده استSpecimen from adrenal gland obtained by needle biopsy (specimen)807310-004396525008807310
نمونه اي از غده فوق کليوي که با آدرنالکتومي جزئي به دست آمد (نمونه)Specimen from adrenal gland obtained by partial adrenalectomy (specimen)807310-005396526009807310
نمونه از غده آدرنال به دست آمده از آدرنالکتومي کامل (نمونه)Specimen from adrenal gland obtained by total adrenalectomy (specimen)807310-006396527000807310
اندازه گيري کمّي كراتينين ادرار 2ساعت بعد از مصرف کلسيمCreatinine [Mass/volume] in Urine --2 hours post XXX challenge(Urine Cr (2 after Ca. Tablet))039986-50039986-5800421
اندازه گيري کمّي كراتينين ادرار 24ساعتهCreatinine [Mass/time] in 24 hour Urine(urin/Cr/ 24 h )002162-6002162-6800421
اندازه گيري کمّي كراتينين ادرار 12ساعتهCreatinine [Mass/time] in 12 hour Urine(Urine/ Cr (12 h))012589-80012589-8800421
اندازه گيري کمّي كراتينين ادرار Creatinine [Mass/volume] in Urine(Urine/ Cr )002161-8002161-8800421
ساختار کانال کارپال (ساختار بدن)Structure of carpal canal (body structure)807188-00064630009807188
نمونه بيوپسي جفت (نمونه)Placenta biopsy sample (specimen)807221-000309293007807221
نمونه از جفت (نمونه)Specimen from placenta (specimen)807285-000119403008807285
نمونه بافت از جفت (نمونه)Tissue specimen from placenta (specimen)807285-001122736005807285
نمونه بافت غشاي جفت (نمونه)Placental membrane tissue sample (specimen)807285-002258426009807285
نمونه از داخل بيني و/يا ناي (نمونه)Specimen from internal nose AND/OR trachea (specimen)807273-000119387006807273
نمونه از ناي (نمونه)Specimen from trachea (specimen)807273-001119390000807273
نمونه بافت از ناي (نمونه)Tissue specimen from trachea (specimen)807273-002128173005807273
نمونه تنفسي فوقاني (نمونه)Upper respiratory sample (specimen)807273-003258604001807273
نمونه بافت تنفسي فوقاني (نمونه)Upper respiratory tissue sample (specimen)807273-004309168004807273
نمونه بيوپسي تراشه (نمونه)Tracheal biopsy sample (specimen)807273-005309169007807273
نمونه از ناي به دست آمده با برش (نمونه)Specimen from trachea obtained by excision (specimen)807273-006438352005807273
نوک کاتتر داخل تراشه به عنوان نمونه ارسال شده (نمونه)Endotracheal catheter tip submitted as specimen (specimen)807273-00716213211000119101807273
بررسي 1 تا 20 ژن به صورت يک پانل توسط روش هاي NGS (اين کد با ساير کدها قابل گزارش و محاسبه نمي باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعايت استانداردهاي ابلاغي وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکي، 90 درصد جزء فني و 5 درصد جزء حرفه اي قابل محاسبه و پرداخت است.) (قيمت توليد داده خام به عنوان بخشي از جزء فني براساس اعلام رسمي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به صورت دوره اي، قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.) Check Panel Mutation1-20 gens by NGS( Check Panel Mutation1-20 gens by NGS)810300-000810300
بررسي ژن TP53 در سندرم Li-Fraumeni TP53 gene deletion+duplication and full mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method(Mutation TP53 in Fraumeni)094217-70094217-7810240
بررسي بيماري PKU با روش تعيين توالي کل ژن براي مادر به همراه فرزند Evaluation of PKU by whole gene sequencing for mother and child(Mutation determan sequens full gen-PKU dis/mather with child)810222-000810222
نمونه از واژن که با واژينکتومي راديکال به دست آمده است (نمونه)Specimen from vagina obtained by radical vaginectomy (specimen)807335-000122694001807335
نمونه از واژن که با واژينکتومي جزئي (نمونه) به دست آمده استSpecimen from vagina obtained by partial vaginectomy (specimen)807335-001397111007807335
نمونه از ولو به دست آمده با برش موضعي (نمونه)Specimen from vulva obtained by local excision (specimen)807335-002397130007807335
نمونه از ولو به دست آمده با برش گسترده (نمونه)Specimen from vulva obtained by wide excision (specimen)807335-003397131006807335
نمونه از ولو به دست آمده با ولوکتومي جزئي (نمونه)Specimen from vulva obtained by partial vulvectomy (specimen)807335-004397132004807335
نمونه از ولو به دست آمده از ولوکتومي کامل (نمونه)Specimen from vulva obtained by total vulvectomy (specimen)807335-005397133009807335
نمونه از ولو به دست آمده با ولوکتومي راديکال (نمونه)Specimen from vulva obtained by radical vulvectomy (specimen)807335-006397134003807335
نمونه از ملتحمه (نمونه)Specimen from conjunctiva (specimen)807191-000119401005807191
نمونه بافت از ملتحمه (نمونه)Tissue specimen from conjunctiva (specimen)807191-001128160006807191
نمونه از ملتحمه به دست آمده از تراشيدن (نمونه)Specimen from conjunctiva obtained by scraping (specimen)807191-002447337004807191
بررسي بيماري PKU با روش تعيين توالي کل ژن براي پدر به همراه فرزند Evaluation of PKU by whole gene sequencing for father with child(Mutation determan sequens full gen-PKU dis/father with child)810220-000810220
آماده سازي اسپرم با روش کمپلکس (گرادينت) Sperm preparation by complex method (gradient)809050-000809050
هچينگ جنين Hatching fetuses809062-000809062
بررسي حذف هاي ژن DMD در بيماران دوشن و بکر DMD gene deletion and duplication mutation analysis in Blood or Tissue by MLPA(Mutation Bker-Doshen DMD/Delete)075385-50075385-5810180
قطع شدن ضربه اي انگشت (اختلال)Traumatic amputation of finger (disorder)807166-000157407004807166
اندازه گيري سديم ادرار ر24 ساعتهSodium [Mass/volume] in 24 hour Urine(Na / Urine (24h))021526-90021526-9800461
کاريوتايپ فيبروبلاست هاي پوستي Chromosome analysis panel - Skin by G-banded(caryotype fibroblast Skin)062353-80062353-8810332
کاتتر وريدي قابل کاشت به عنوان نمونه ارسال شد (نمونه)Implantable venous catheter submitted as specimen (specimen)807164-000119313004807164
نمونه رگ (نمونه)Vein sample (specimen)807164-001309480004807164
نمونه از وريد به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from vein obtained by biopsy (specimen)807164-002432061007807164
سواب از کاتتر وريد مرکزي (نمونه)Swab from central venous catheter (specimen)807164-003472903000807164
بيماري هاي ناشي از تکرارها(X) شکننده، ديستروفي، ميوتونيک/ مرحله دوم تعيين وضعيت نهايي جنين(چند قلو)Diseases caused by recurrent (X) fragile, dystrophic, myotonic / second stage of determining the final status of the fetus (multiple)806535-007806535
بررسي هموفيلي B - مرحله دوم تعيين جنسيت (تک قلو)Evaluation of hemophilia B - the second stage of sex determination (single)(Homophilia coagulatin stage II/B)806545-002806545
بررسي هموفيلي B - مرحله دوم تعيين جنسيت (چند قلو)Evaluation of hemophilia B - the second stage of sex determination (multiple)(Homophilia coagulatin stage II/B)806545-003806545
بررسي هموفيلي A - مرحله سوم تعيين وضعيت نهايي جنين( تک قلو)F8 gene mutation analysis limited to known familial mutations(Homophilia coagulatin the final status of the fetus/A)055719-00055719806550
ببررسي هموفيلي B - مرحله سوم تعيين وضعيت نهايي جنين ( تک قلو)F9 gene mutation analysis limited to known familial mutations in Amniotic fluid or Chorionic villus sample by Molecular genetics method(Homophilia coagulatin the final status of the fetus/B)091681-70091681-7806550
ببررسي هموفيلي B - مرحله سوم تعيين وضعيت نهايي جنين (چند قلو)Evaluation of hemophilia B - the third stage of determining the final status of the fetus (multiple)-F9(Homophilia coagulatin the final status of the fetus/B)806550-003806550
بيماري هايي که با روش حذف ژني قابل بررسي هستند مثل دوشن، بيکر- مرحله دوم تعيين وضعيت نهايي جنين( تک قلو)Sex [Type] in Products of Conception by Molecular genetics method(Dosh-Biker stage2 by belete gen)096985-70096985-7806560
بيماري هايي که با روش حذف ژني قابل بررسي هستند مثل دوشن، بيکر- مرحله دوم تعيين وضعيت جنين نهايي (چند قلو)Dosh-Biker stage2 by blete gen-Multiple twinsn(Dosh-Biker stage2 by belete gen)806560-001806560
بيماري هايي که با روش حذف ژني قابل بررسي هستند مثل دوشن، بيکر- مرحله سوم تعيين وضعيت نهايي جنين( تک قلو)DMD gene deletion and duplication mutation analysis [Identifier] in Amniotic fluid or Chorionic villus sample by MLPA Narrative(Dosh-Biker stage3 by belete gen)075383-00075383-0806565
بيماري هايي که با روش حذف ژني قابل بررسي هستند مثل دوشن، بيکر- مرحله سوم تعيين وضعيت جنين نهايي (چند قلو)Dosh-Biker stage3 by belete gen-Multiple twins(Dosh-Biker stage3 by belete gen)806565-001806565
PKU مرحله دوم (تک قلو)PAH gene mutation analysis limited to known familial mutations(PKU stage 2)055725-00055725806575
PKU مرحله دوم (چند قلو)PKU stage 2-Multiple twins(PKU stage 2)806575-001806575
روش يا خدمات پاتولوژي آناتوميک ويژه، توضيح با گزارش (رويه)Special anatomic pathology procedure or service, explain by report (procedure)807000-001113041004807000
آماده سازي لمسي مواد سيتولوژيک (نمونه)Touch preparation cytologic material (specimen)807005-233430855004807005
مواد سيتولوژيک لب (نمونه)Lip cytologic material (specimen)807005-234431058008807005
نمونه مايع مفصلي (نمونه)Joint fluid specimen (specimen)807005-235431361003807005
مواد سيتولوژيکي به دست آمده از مايع آسيتي (نمونه)Cytologic material obtained from ascitic fluid (specimen)807005-236431771004807005
نمونه ترشح بدن (نمونه)Body secretion specimen (specimen)807005-237432825001807005
مواد سيتولوژيکي به دست آمده از مايع مفصلي (نمونه)Cytologic material obtained from joint fluid (specimen)807005-238432897002807005
نمونه مايع از اسپرماتوسل (نمونه)Fluid specimen from spermatocele (specimen)807005-239438545007807005
نمونه مايع از کيست سباسه (نمونه)Fluid specimen from sebaceous cyst (specimen)807005-240438595008807005
نمونه از حالب به دست آمده با بيوپسي برس (نمونه)Specimen from ureter obtained by brush biopsy (specimen)807005-241440135000807005
نمونه به دست آمده با شستشوي صفاقي (نمونه)Specimen obtained by peritoneal lavage (specimen)807005-242440137008807005
نمونه حاوي کريستال از مفصل سينوويال (نمونه)Specimen containing crystals from synovial joint (specimen)807005-243440138003807005
نمونه به دست آمده توسط لاواژ (نمونه)Specimen obtained by lavage (specimen)807005-244440674008807005
نمونه مايع دهاني (نمونه)Oral fluid specimen (specimen)807005-245441620008807005
نمونه به دست آمده از آسپيراسيون برونش (نمونه)Specimen obtained by bronchial aspiration (specimen)807005-246441903006807005
نمونه بدست آمده با روش لاواژ برونشيوآلوئولار (نمونه)Specimen obtained by bronchioloalveolar lavage procedure (specimen)807005-247441917002807005
نمونه سيال از فضاي ساب دورال (نمونه)Fluid specimen from subdural space (specimen)807005-248444936006807005
نمونه از غدد لنفاوي زير بغل بدست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from axillary lymph node obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-053441694006807045
نمونه از غده پاروتيد به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from parotid gland obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-054441695007807045
نمونه از بيضه به دست آمده با بيوپسي آسپيراسيون با سوزن ظريف (نمونه)Specimen from testis obtained by fine needle aspiration biopsy (specimen)807045-055441710009807045
نمونه از مغز استخوان به دست آمده از آسپيراسيون (نمونه)Specimen from bone marrow obtained by aspiration (specimen)807050-001396997002807050
منبع مغز استخوان (نمونه)Bone marrow source (specimen)807055-001167913002807055
مغز استخوان استرنوم (و نمونه) (نمونه)Sternal bone marrow (& sample) (specimen)807055-002167914008807055
استخوان ايلياک (و تاج) مغز (و نمونه) (نمونه)Iliac bone (& crest) marrow (& sample) (specimen)807055-003167915009807055
مغز استخوان فرآيند خاردار مهره اي (و نمونه) (نمونه)Vertebral spinous process bone marrow (& sample) (specimen)807055-004167916005807055
مغز استخوان دنده (و نمونه) (نمونه)Rib bone marrow (& sample) (specimen)807055-005167917001807055
منبع مغز استخوان NOS (نمونه)Bone marrow source NOS (specimen)807055-006167918006807055
نمونه لخته مغز استخوان (نمونه)Bone marrow clot sample (specimen)807055-007258583001807055
نمونه قطعه مغز استخوان (نمونه)Bone marrow fragment sample (specimen)807055-008258584007807055
نمونه ترفين مغز استخوان (نمونه)Bone marrow trephine sample (specimen)807055-009258585008807055
نمونه مغز استخوان استرنوم (نمونه)Sternal bone marrow sample (specimen)807055-010271514008807055
نمونه مغز استخوان تاج ايلياک (نمونه)Iliac crest bone marrow sample (specimen)807055-011271515009807055
نمونه مغز استخوان فرآيند خاردار مهره اي (نمونه)Vertebral spinous process bone marrow sample (specimen)807055-012271516005807055
نمونه مغز استخوان دنده (نمونه)Rib bone marrow sample (specimen)807055-013271518006807055
نمونه از مغز استخوان به دست آمده از آسپيراسيون و بيوپسي (نمونه)Specimen from bone marrow obtained by aspiration and biopsy (specimen)807055-014396998007807055
نمونه از مغز استخوان به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from bone marrow obtained by biopsy (specimen)807055-015396999004807055
رنگ‌آميزي اختصاصي، گروه 1 براي ميکروارگانيسم‌ها (مانند گريدلي، اسيد فست و مدامين نقره) - بيوپسي کليه، بيوپسي مغز استخوان و آسپيراسيونSpecific staining, group 1 for microorganisms (such as gradley, acid fast and medamine silver) - kidney biopsy, bone marrow biopsy and aspiration807095-001807095
رنگ آميزي اختصاصي، گروه 1 براي ميکروارگانيسم ها (مانند gradley، اسيد فست و متامين نقره) - پوست، بيوپسي معدهSpecific staining, group 1 for microorganisms (such as gradley, acid fast and metamine silver) - skin, stomach biopsy807095-002807095
رنگ‌آميزي اختصاصي، گروه 1 براي ميکروارگانيسم‌ها (مانند گريدلي، اسيد فست و متامفتامين نقره) - بيوپسي کبدSpecific staining, group 1 for microorganisms (such as gradley, acid fast and methamphetamine silver) - liver biopsy807095-003807095
روش رنگ آميزي پرلز (روش)Perls' stain method (procedure)807100-001117241006807100
نمونه فيلم خون (نمونه)Blood film sample (specimen)807120-001807120
لام بدون رنگ از بخش بافت (نمونه)Unstained slide of tissue section (specimen)807120-002807120
اسلايد رنگ آميزي شده از بخش بافت (نمونه)Stained slide of tissue section (specimen)807120-003787150001807120
معاينه ميکروسکوپي و تشخيص نمونه جراحي قبلا پردازش شده (روش)Microscopic examination and diagnosis of previously processed surgical specimen (procedure)807120-004807120
مشاوره پاتولوژي، جامع، سوابق و نمونه با گزارش (رويه)Pathology consultation, comprehensive, records and specimen with report (procedure)807120-005807120
مشاوره آسيب شناسي جراحي در اسلايدها با بررسي و تفسير جامع (روش)Surgical pathology consultation on slides with comprehensive review and interpretation (procedure)807120-006807120
مشاوره آسيب شناسي جراحي و گزارش در مورد اسلايدهاي ارجاعي تهيه شده در جاي ديگر (روش)Surgical pathology consultation and report on referred slides prepared elsewhere (procedure)807120-00759000001807120
نمونه بافت بند ناف (نمونه)Umbilical cord tissue sample (specimen)807285-003258436001807285
نمونه پرز کوريوني (نمونه)Chorionic villi sample (specimen)807285-004258565009807285
نمونه بافت از غشاي آمنيوتيک (نمونه)Tissue specimen from amniotic membrane (specimen)807285-005446837000807285
نمونه بافت جفت ثابت شده با فرمالين (نمونه)Formalin-fixed placenta tissue specimen (specimen)807285-006725957005807285
اسپرماتوسل (اختلال)Spermatocele (disorder)807208-000155936007807208
بررسي مرحله اول تالاسمي بتا براي پدر به همراه فرزند Evaluation of the first stage of beta thalassemia for father with child(Mutation Beta thallasmia father with child-stage-1)810150-000810150
نمونه از واژن (نمونه)Specimen from vagina (specimen)807277-000119394009807277
نمونه از واژن که با بيوپسي برشي (نمونه) به دست آمده استSpecimen from vagina obtained by incisional biopsy (specimen)807277-001122691009807277
نمونه از واژن که با بيوپسي برش ضايعه (نمونه) به دست آمده استSpecimen from vagina obtained by excisional biopsy of lesion (specimen)807277-002122692002807277
نمونه از واژن که با واژينکتومي به دست آمده است (نمونه)Specimen from vagina obtained by vaginectomy (specimen)807277-003122693007807277
نمونه بيوپسي واژينال (نمونه) Vaginal biopsy sample (specimen)807277-004309280002807277
نمونه بيوپسي واژينال (نمونه) درمواردي که هيسترکتومي توتال انجام شده باشد.Vaginal vault biopsy sample (specimen)807277-005309281003807277
اندازه گيري کمّي اسيد اوريك در ادرار 24 ساعته Urate [Mass/volume] in 24 hour Urine(Urine Uric Acid (24 hrs))021587-10021587-1800426
اندازه گيري کمّي اسيد اوريك ادرار Urate [Mass/volume] in Urine(Urine Uric Acid (Random))003086-6003086-6800426
نمونه کيست شکاف شاخه اي (نمونه)Branchial cleft cyst sample (specimen)807270-00016210651000119106807270
ذخيره سازي بافت توليد مثلي (بيضه و تخمدان) Reproductive tissue storage (testis and ovaries)809095-000809095
نمونه پوليپ دهانه رحم (نمونه)Cervical polyp sample (specimen)807258-000309286008807258
نمونه پوليپ آندومتر (نمونه)Endometrial polyp sample (specimen)807258-001309288009807258
نمونه پوليپ اندوسرويکال (نمونه)Endocervical polyp sample (specimen)807258-00216210931000119105807258
ذخيره سازي تخمک براي يکسال ovule storage for one year809100-000809100
(پيلونيدال: [سينوس و/يا کيست] يا [آبسه]) يا (گودي - پاراساکرال) (اختلال)(Pilonidal: [sinus &/or cyst] or [abscess]) or (dimple - parasacral) (disorder)807205-000156320006807205
نمونه لارنگکتومي (نمونه)Laryngectomy sample (specimen)807313-000309183009807313
نمونه بافت از حنجره به دست آمده با برداشتن کامل (نمونه)Tissue specimen from larynx obtained by total resection (specimen)807313-00116213851000119101807313
بررسي فاکتور V، ليدن به تنهايي F5 gene p.Arg506Gln [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method(Factor V liden only)021668-90021668-9810000
تعيين وضعيت نهايي جنين براي ساير بيماري ها (تک قلو)XXX gene mutation analysis limited to known familial mutations( the final status of the fetus other disease)055726-00055726806580
تعيين وضعيت نهايي جنين براي ساير بيماري ها (چند قلو) the final status of the fetus other disease( the final status of the fetus other disease)806580-001806580
نمونه از مجراي ادرار (نمونه)Specimen from urethra (specimen)807275-000119393003807275
نمونه از دستگاه ادراري (نمونه)Specimen from urinary tract (specimen)807275-001127471001807275
نمونه بافت از دستگاه ادراري (نمونه)Tissue specimen from urinary tract (specimen)807275-002127472008807275
نمونه بافت از مجراي ادرار (نمونه)Tissue specimen from urethra (specimen)807275-003128174004807275
نمونه سنگ کليه (نمونه)Renal stone sample (specimen)807275-004258495004807275
نمونه سنگ حالب (نمونه)Ureteric stone sample (specimen)807275-005258496003807275
نمونه بيوپسي مجراي ادرار (نمونه)Urethra biopsy sample (specimen)807275-006309277003807275
سوند ادراري ارائه شده به عنوان نمونه (نمونه)Urinary catheter submitted as specimen (specimen)807275-007773630006807275
نمونه بافت از قرنيه (نمونه)Tissue specimen from cornea (specimen)807192-001128161005807192
نوک کاتتر وريد ناف به عنوان نمونه ارسال شد (نمونه)Umbilical vein catheter tip submitted as specimen (specimen)807164-004472925006807164
نوک کاتتر وريد مرکزي به عنوان نمونه ارسال شد (نمونه)Central venous catheter tip submitted as specimen (specimen)807164-005472929000807164
نوک کاتتر وريد مرکزي از وريد ساب ترقوه به عنوان نمونه ارسال شده است (نمونه)Central venous catheter tip from subclavian vein submitted as specimen (specimen)807164-006472935000807164
کاتتر وريد مرکزي به عنوان نمونه ارسال شد (نمونه)Central venous catheter submitted as specimen (specimen)807164-007473409003807164
کاتتر عروق محيطي به عنوان نمونه ارسال شده است (نمونه)Peripheral vascular catheter submitted as specimen (specimen)807164-008473410008807164
کاتتر وريد مرکزي از وريد ژوگولار داخلي به عنوان نمونه ارسال شد (نمونه)Central venous catheter from internal jugular vein submitted as specimen (specimen)807164-009473413005807164
نوک کاتتر وريد مرکزي وارد شده به صورت محيطي به عنوان نمونه (نمونه) ارسال شدPeripherally inserted central venous catheter tip submitted as specimen (specimen)807164-01016223251000119109807164
بررسي ژن CDH1 در Hereditary Diffuse Gastric Cancer CDH1 gene deletion+duplication and full mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method(Mutation CDH1 Cancer in Hereditary Diffuse Gastric Cancer)094240-90094240-9810238
بررسي موتاسيون هاي ALK ALK gene rearrangements [Interpretation] in Blood or Tissue by FISH Narrative(Mutation ALK)078210-20078210-2810056
‍اندازه گيري پروتئين P16Protein-P16(P16)803570-000803570
نمونه بيوپسي زبان (نمونه)Tongue biopsy sample (specimen)807272-000309189008807272
نمونه بيوپسي لوزه (نمونه)Tonsil biopsy sample (specimen)807272-001309191000807272
نمونه از لوزه (نمونه)Specimen from tonsil (specimen)807272-002430222001807272
PGD براي بيماري هاي مولکولي مرحله اول شامل تاييد موتاسيون و بررسي خانوادگي موتاسيون، بررسي بيش از 6 ماركر در فرد مبتلا و در خانواده و موارد مشترك مانند استخراج و غيره و گاهي بررسي هويت افراد و تفسير (اين کد با ساير کدها قابل گزارش و محاسبه نمي باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعايت استانداردهاي ابلاغي وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکي، 90 درصد جزء فني و 5 درصد جزء حرفه اي قابل محاسبه و پرداخت است.) (قيمت توليد داده خام به عنوان بخشي از جزء فني براساس اعلام رسPGD ??for first stage molecular diseases including mutation confirmation and family examination of the mutation, examination of more than 6 markers in the affected person and in the family and common cases such as extraction, etc. and sometimes examination of individuals' identity and interpretation (this code can be reported and calculated with other codes 90% of the technical component and 5% of the professional component can be calculated and paid only if the sample is sent abroad, only subject to compliance with the standards issued by the Ministry of Health and Medical Education. From the technical component, based on the official announcement of the Ministry of Health and Medical Education, it can be calculated and paid periodically.)810376-000810376
قطع انگشت (روش)Amputation of finger (procedure)807241-000150259005807241
نمونه بافت از اسکار (نمونه)Tissue specimen from scar (specimen)807170-000733103005807170
نمونه از اسکار (نمونه)Specimen from scar (specimen)807170-001734335007807170
بررسي موتاسيون هاي NRAS NRAS gene [VCF] in Cancer specimen by Sequencing(Mutation NRAS)083060-40083060-4810054
کشت IVM (In Vitro Maturation) Cultivation IVM (In Vitro Maturation)809061-000809061
نمونه پاراتيروئيد (نمونه)Parathyroid sample (specimen)807254-000309149002807254
نمونه بافت پاراتيروئيد (نمونه)Parathyroid tissue sample (specimen)807254-001309150002807254
نمونه بيوپسي پاراتيروئيد (نمونه)Parathyroid biopsy sample (specimen)807254-002309151003807254
نمونه پاراتيروئيد بريده شده (نمونه)Excised parathyroid sample (specimen)807254-003309153000807254
نمونه بافت از مجراي صفراوي خارج کبدي (نمونه)Tissue specimen from extrahepatic bile duct (specimen)807306-010399541005807306
نمونه از کبد پيوندي که با بيوپسي (نمونه) به دست آمدSpecimen from transplanted liver obtained by biopsy (specimen)807306-011438543000807306
نمونه از کبد به دست آمده با بيوپسي گوه اي (نمونه)Specimen from liver obtained by wedge biopsy (specimen)807306-012438659007807306
نمونه صفرا از مجراي صفراوي مشترک (نمونه)Bile specimen from common bile duct (specimen)807306-013446129006807306
نمونه از آبسه کبد (نمونه)Specimen from abscess of liver (specimen)807306-014446674003807306
نمونه مايع از فضاي اپيدورال (نمونه)Fluid specimen from epidural space (specimen)807005-249444965000807005
نمونه مايع مغزي نخاعي از بطن مغز (نمونه)Cerebrospinal fluid specimen from ventricle of brain (specimen)807005-250445372002807005
نمونه از ناي به دست آمده از آسپيراسيون (نمونه)Specimen from trachea obtained by aspiration (specimen)807005-251445447003807005
مواد سيتولوژيک حنجره (نمونه)Laryngeal cytologic material (specimen)807005-013110908001807005
مواد سيتولوژيک تارهاي صوتي (نمونه)Vocal cord cytologic material (specimen)807005-014110909009807005
مواد سيتولوژيک ريه (نمونه)Lung cytologic material (specimen)807005-015110910004807005
مواد سيتولوژيک برونش (نمونه)Bronchial cytologic material (specimen)807005-016110912007807005
مواد سيتولوژيک پلور (نمونه)Pleural cytologic material (specimen)807005-017110913002807005
مواد سيتولوژيک برونش لوب فوقاني راست (نمونه)Right upper lobe bronchus cytologic material (specimen)807005-018110914008807005
مواد سيتولوژيک جنب راست (نمونه)Right pleural cytologic material (specimen)807005-019110915009807005
مواد سيتولوژيک برونش لوب تحتاني راست (نمونه)Right lower lobe bronchus cytologic material (specimen)807005-020110916005807005
مواد سيتولوژيک پلور چپ (نمونه)Left pleural cytologic material (specimen)807005-021110917001807005
مواد سيتولوژيک برونش لوب فوقاني چپ (نمونه)Left upper lobe bronchus cytologic material (specimen)807005-022110918006807005
مواد سيتولوژيک پريکارد (نمونه)Pericardial cytologic material (specimen)807005-023110919003807005
مواد سيتولوژيک ناي (نمونه)Tracheal cytologic material (specimen)807005-024110920009807005
مواد سيتولوژيک برونش لوب مياني راست (نمونه)Right middle lobe bronchus cytologic material (specimen)807005-025110921008807005
مواد سيتولوژيک از برونش اصلي چپ (نمونه)Cytologic material from left main bronchus (specimen)807005-026110922001807005
مواد سيتولوژيک برونش لوب تحتاني چپ (نمونه)Left lower lobe bronchus cytologic material (specimen)807005-027110923006807005
مواد سيتولوژيک از برونش اصلي سمت راست (نمونه)Cytologic material from right main bronchus (specimen)807005-028110924000807005
مواد سيتولوژيک دهان (نمونه)Cytologic material of mouth (specimen)807005-029110925004807005
مواد سيتولوژيکي کيسه صفرا (نمونه)Gallbladder cytologic material (specimen)807005-030110926003807005
مواد سيتولوژيک کبد (نمونه)Liver cytologic material (specimen)807005-031110927007807005
مواد سيتولوژيک مجراي صفراوي (نمونه)Bile duct cytologic material (specimen)807005-032110928002807005
مواد سيتولوژيک پانکراس (نمونه)Pancreatic cytologic material (specimen)807005-033110929005807005
مواد سيتولوژيک غدد بزاقي (نمونه)Salivary gland cytologic material (specimen)807005-034110930000807005
مواد سيتولوژيک آلت تناسلي (نمونه)Penis cytologic material (specimen)807005-035110931001807005
مواد سيتولوژيک غده پاروتيد (نمونه)Parotid gland cytologic material (specimen)807005-036110932008807005
مواد سيتولوژيک پروستات (نمونه)Prostate cytologic material (specimen)807005-037110933003807005
نمونه مايع از فضاي ساب فرنيک (نمونه)Fluid specimen from subphrenic space (specimen)807005-253445745007807005
نمونه مايع تخليه پس از قرار دادن درن (نمونه) با جراحيDrainage fluid specimen obtained after surgical placement of drain (specimen)807005-254446211008807005
نمونه از ملتحمه به دست آمده توسط لاواژ (نمونه)Specimen from conjunctiva obtained by lavage (specimen)807005-255446235003807005
نمونه به دست آمده از آسپيراسيون ترانس برونش (نمونه)Specimen obtained by transbronchial aspiration (specimen)807005-256446299006807005
نمونه به دست آمده از آسپيراسيون از طريق تراکئوستومي (نمونه)Specimen obtained by aspiration via tracheostomy (specimen)807005-257446305008807005
نمونه بافت پارافين ثابت شده با فرمالين (نمونه)Formalin-fixed paraffin-embedded tissue specimen (specimen)807125-001441652008807125
نمونه بلوک بافتي تعبيه شده با پارافين (نمونه)Paraffin embedded tissue block specimen (specimen)807125-0023040001000004107807125
اسلايد تعبيه شده پارافين (نمونه)Paraffin embedded slide (specimen)807125-00315650671000119107807125
تکنيک بخش منجمد بافت (روش)Tissue frozen section technique (procedure)807130-005817011007807130
نمونه مثانه بخش منجمد (نمونه)Frozen section bladder sample (specimen)807130-001309276007807130
نمونه غدد لنفاوي بخش منجمد (نمونه)Frozen section lymph node sample (specimen)807130-002309482007807130
نمونه برش بافت منجمد (نمونه)Frozen tissue section sample (specimen)807130-00316214131000119104807130
نمونه پوست به دست آمده با برش، بخش منجمد (نمونه)Skin sample obtained by excision, frozen section (specimen)807130-00416222091000119100807130
(IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry (IHC)((IHC))807135-000807135
ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، هر آنتي‌بادي- معده، پروستاتايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، هر آنتي‌بادي- معده، پروستات(Immunohistochemistry (including tissue immunoperoxide), any gastric antibody, prostate)807135-154807135
مطالعه ايمونوفلوئورسانس، هرآنتي بادي، روش مستقيم (ايمنو هيستوشيمي) مطالعه ايمونوفلوئورسانس، هرآنتي بادي، روش مستقيم (ايمنو هيستوشيمي) 807140-000807140
مطالعه ايمونوفلوئورسانس، هرآنتي بادي، روش مستقيم (ايمنو هيستوشيمي) پوست مطالعه ايمونوفلوئورسانس، هرآنتي بادي، روش مستقيم (ايمنو هيستوشيمي) پوست 807140-001807140
مطالعه ايمونوفلوئورسانس، هرآنتي بادي، روش مستقيم (ايمنو هيستوشيمي) پيوند کليهمطالعه ايمونوفلوئورسانس، هرآنتي بادي، روش مستقيم (ايمنو هيستوشيمي) پيوند کليه807140-003807140
مطالعه ايمونوفلوئورسانس، هرآنتي بادي، روش مستقيم (ايمنو هيستوشيمي) بيماري کليوي ( گلومرولي )مطالعه ايمونوفلوئورسانس، هرآنتي بادي، روش مستقيم (ايمنو هيستوشيمي) بيماري کليوي ( گلومرولي )807140-002807140
ميکروسکوپ الکتروني و/يا مورفومتري (روش)Electron microscopy AND/OR morphometry (procedure)807150-000108258006807150
تجزيه و تحليل مورفومتريک (رويه)Morphometric analysis (procedure)807155-00060374009807155
تالاسمي آلفا / مرحله دوم تعيين وضعيت جنين(تک قلو)HBA1 and HBA2 gene full mutation analysis in Amnio fld/CVS by Molgen(Alpa-talasmi finale statuse of the fetuse stage 2)055709-00055709806507
تالاسمي آلفا / مرحله دوم تعيين وضعيت جنين .(چند قلو)Alpa-talasmi finale statuse of the fetuse stage 2(Alpa-talasmi finale statuse of the fetuse stage 2)806507-001806507
آپانديس بيضه (ساختار بدن)Appendix of testis (body structure)807210-000279601003807210
نقص فاکتور 11 انعقادي، بررسي ژن F11 F11 gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing(Mutation coagulat factor defition F11)094239-10094239-1810234
پوست ختنه گاه (ساختار بدن)Skin of foreskin (body structure)807161-00039059001807161
نمونه‌اي از لوله فالوپ به‌دست‌آمده از هيسترکتومي با سالپنگو اوفورکتومي (نمونه)Specimen from fallopian tube obtained by hysterectomy with salpingo-oophorectomy (specimen)807239-000122719002807239
نمونه از لوله فالوپ راست که با هيسترکتومي با سالپنگو اوفورکتومي (نمونه) به دست آمد.Specimen from right fallopian tube obtained by hysterectomy with salpingo-oophorectomy (specimen)807239-001397326000807239
نمونه‌اي از لوله فالوپ چپ به‌دست‌آمده از هيسترکتومي با سالپنگو اوفورکتومي (نمونه)Specimen from left fallopian tube obtained by hysterectomy with salpingo-oophorectomy (specimen)807239-002399388008807239
نمونه بافت حاملگي خارج رحمي (نمونه)Tissue specimen from ectopic pregnancy (specimen)807239-003440469007807239
قطع عضو تروماتيک (ناهنجاري مورفولوژيک)Traumatic amputation (morphologic abnormality)807219-00071613007807219
نمونه از حالب به‌دست‌آمده با يورترکتومي (نمونه)Specimen from ureter obtained by ureterectomy (specimen)807291-000399407000807291
نمونه از حالب به‌دست‌آمده با نفروورترکتومي (نمونه)Specimen from ureter obtained by nephroureterectomy (specimen)807291-001399440009807291
نمونه تراشيدن قرنيه (نمونه)Corneal scraping sample (specimen)807192-002258485006807192
نمونه بافت از لبه قرنيه دهنده (نمونه)Tissue specimen from donor corneal rim (specimen)807192-003447403008807192
نمونه بافت از قرنيه اهدا کننده (نمونه)Tissue specimen from donor cornea (specimen)807192-00416212811000119105807192
نمونه از زخم قرنيه (نمونه)Specimen from corneal ulcer (specimen)807192-00516212851000119106807192
نمونه از قرنيه (نمونه)Specimen from cornea (specimen)807192-000119400006807192
بررسي بيش از 200 ژن در يک پانل توسط روش هاي NGS (شامل اگزوم) (اين کد با ساير کدها قابل گزارش و محاسبه نمي باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعايت استانداردهاي ابلاغي وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکي، 90 درصد جزء فني و 5 درصد جزء حرWhole exome sequence analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method810306-000810306
نمونه پوليپ بيني (نمونه)Nasal polyp sample (specimen)807206-000309179009807206
نمونه بيوپسي حنجره (نمونه)Larynx biopsy sample (specimen)807245-000309182004807245
نمونه بيوپسي تارهاي صوتي (نمونه)Vocal cord biopsy sample (specimen)807245-001309184003807245
نمونه از حنجره (نمونه)Specimen from larynx (specimen)807245-002430144001807245
بررسي CNV به روش NGS با قدرت تفکيک و عمق بالاCNV analysis by NGS method( DetermianCNV by NGS up separeation & over deep)055746-00055746810384
اخته کردن مرد (روش)Male castration (procedure)807172-000275234001807172
نمونه از آبسه غده بارتولين (نمونه)Specimen from abscess of Bartholin gland (specimen)807186-00016215171000119102807186
کشت تخمک و جنين Cultivation of ovule and embryos809060-000809060
نمونه از کليه راست به دست آمده با نفرکتومي راديکال (نمونه)Specimen from right kidney obtained by radical nephrectomy (specimen)807312-000122674005807312
نمونه از کليه راست به‌دست‌آمده از نفرکتومي راديکال آدرنال (نمونه)Specimen from right kidney obtained by adrenal sparing radical nephrectomy (specimen)807312-001122675006807312
نمونه از کليه راست که با نفرکتومي جزئي (نمونه) به دست آمدSpecimen from right kidney obtained by partial nephrectomy (specimen)807312-002122676007807312
نمونه از کليه راست، قطب مياني بدست آمده با نفرکتومي جزئي (نمونه)Specimen from right kidney, middle pole obtained by partial nephrectomy (specimen)807312-004122678008807312
نمونه از کليه راست، قطب فوقاني که با نفرکتومي جزئي (نمونه) به دست آمدSpecimen from right kidney, superior pole obtained by partial nephrectomy (specimen)807312-005122679000807312
نمونه از کليه چپ بدست آمده با نفرکتومي راديکال (نمونه)Specimen from left kidney obtained by radical nephrectomy (specimen)807312-006122680002807312
نمونه از کليه چپ به‌دست‌آمده از نفرکتومي راديکال آدرنال (نمونه)Specimen from left kidney obtained by adrenal sparing radical nephrectomy (specimen)807312-007122681003807312
نمونه از کليه چپ که با نفرکتومي جزئي (نمونه) به دست آمدSpecimen from left kidney obtained by partial nephrectomy (specimen)807312-008122682005807312
نمونه از کليه چپ، قطب تحتاني که با نفرکتومي جزئي به دست آمد (نمونه)Specimen from left kidney, inferior pole obtained by partial nephrectomy (specimen)807312-009122683000807312
نمونه از کليه چپ، قطب مياني بدست آمده با نفرکتومي جزئي (نمونه)Specimen from left kidney, middle pole obtained by partial nephrectomy (specimen)807312-010122684006807312
نمونه از کليه چپ، قطب فوقاني که با نفرکتومي جزئي به دست آمد (نمونه)Specimen from left kidney, superior pole obtained by partial nephrectomy (specimen)807312-011122685007807312
نمونه از کليه راست که با نفرکتومي راديکال و آدرنالکتومي به دست آمد (نمونه)Specimen from right kidney obtained by radical nephrectomy and adrenalectomy (specimen)807312-012122689001807312
نمونه از کليه چپ به‌دست‌آمده از نفرکتومي راديکال و آدرنالکتومي (نمونه)Specimen from left kidney obtained by radical nephrectomy and adrenalectomy (specimen)807312-013122690005807312
نمونه نفرکتومي کامل (نمونه)Total nephrectomy sample (specimen)807312-014309497005807312
نمونه نفرکتومي جزئي (نمونه)Partial nephrectomy sample (specimen)807312-015309498000807312
نمونه از کليه که با نفرکتومي راديکال به دست آمد (نمونه)Specimen from kidney obtained by radical nephrectomy (specimen)807312-016399741007807312
نمونه از دستگاه صفراوي (نمونه)Specimen from biliary system (specimen)807306-015447881000807306
نمونه بيوپسي کبد (نمونه)Liver biopsy sample (specimen)807306-002309203003807306
نمونه از کبد (نمونه)Specimen from liver (specimen)807306-000119383005807306
نمونه بافت از کبد (نمونه)Tissue specimen from liver (specimen)807306-001128168004807306
نمونه بافت مجاري صفراوي (نمونه)Biliary tract tissue sample (specimen)807306-003309491006807306
نمونه بيوپسي مجراي صفراوي (نمونه)Bile duct biopsy sample (specimen)807306-004309493009807306
نمونه بافتي که از مجاري صفراوي خارج کبدي با بيوپسي (نمونه) به دست آمده استTissue specimen obtained from extrahepatic bile ducts by biopsy (specimen)807306-005369614000807306
نمونه بافت به دست آمده از مجاري صفراوي خارج کبدي با برداشتن کيست کلدوک (نمونه)Tissue specimen obtained from extrahepatic bile ducts by choledochal cyst resection (specimen)807306-006369615004807306
نمونه‌اي از مجراي صفراوي خارج کبدي به‌دست‌آمده از پانکراتيکودئودنکتومي (نمونه)Specimen from extrahepatic bile duct obtained by pancreaticoduodenectomy (specimen)807306-007397482001807306
نمونه اي از مجراي صفراوي خارج کبدي که با برداشتن سگمنتال مجاري صفراوي (نمونه) به دست آمده است.Specimen from extrahepatic bile duct obtained by segmental resection of bile ducts (specimen)807306-008397483006807306
نمونه از مجراي صفراوي خارج کبدي (نمونه)Specimen from extrahepatic bile duct (specimen)807306-009399460001807306
نمونه کيست گانگليون (نمونه)Ganglion cyst specimen (specimen)807198-000432657002807198
نمونه غدد لنفاوي (نمونه)Lymph node sample (specimen)807296-000258589002807296
نمونه بافت غدد لنفاوي (نمونه)Lymph node tissue sample (specimen)807296-001309078004807296
نمونه بيوپسي غدد لنفاوي (نمونه)Lymph node biopsy sample (specimen)807296-002309079007807296
ساير موارد گروه 5 (بررسي 2 تا 10 موتاسيون شايع در يک منطقه و يا شناسايي جهش هاي ديناميک)Other cases of group 5 (investigation of 2 to 10 common mutations in an area or identification of dynamic mutations)(ساير موارد گروه 5 (بررسي 2 تا 10 موتاسيون شايع در يک منطقه و يا شناسايي جهش هاي ديناميک))810130-000810130
فيبروز کيستيک يا CF (فقط بررسي جهش هاي شايع) پدر به همراه فرزند Cystic fibrosis or CF (check for common mutations only) father with child(Mutation fibrocyctic(CF) father with child(Just delet function))810126-000810126
ذوب جنين Melt the fetus809105-000809105
آناليز کروموزوم پانل متافاز - Blood by FISHChromosome analysis.metaphase panel - Blood by FISH(Metaphase FISH each probe)062344-70062344-7810344
آناليز کروموزوم پانل متافاز - مايع آمنيوتيک توسط FISHChromosome analysis.metaphase panel - Amniotic fluid by FISH062354-60062354-6810344
نمونه از مري که با بيوپسي برشي (نمونه) به دست آمده استSpecimen from esophagus obtained by incisional biopsy (specimen)807238-000122628006807238
نمونه از مري که با بيوپسي برش ضايعه (نمونه) به دست آمده استSpecimen from esophagus obtained by excisional biopsy of lesion (specimen)807238-001122629003807238
نمونه از مري (نمونه)Specimen from esophagus (specimen)807238-002127463000807238
نمونه بافت از مري (نمونه)Tissue specimen from esophagus (specimen)807238-003127464006807238
نمونه بيوپسي مري (نمونه)Esophageal biopsy sample (specimen)807238-004309209004807238
نمونه بافت Uvula بدست آمده با برش ساده (نمونه)Uvula tissue specimen obtained by simple excision (specimen)807238-00516222771000119104807238
بررسي آکندروپلازي FGFR3 gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative(Mutation akondroplasia)038413-10038413-1810084
بررسي سيکل سل مرحله اول براي مادر به همراه فرزند HBB gene.p.Glu7Val-Evaluation of the first stage tuberculosis cycle for mother with child(Mutation Cycle cell mather with child- 1)810082-000810082
کاريوتايپ اضافي براي هر مطالعهcaryotype for each tudy(caryotype for each tudy)810360-000810360
تومور بدخيم روده کوچک (اختلال)Malignant tumor of small intestine (disorder)807328-000363509000807328
نمونه از روده بزرگ (نمونه)Specimen from large intestine (specimen)807234-000119381007807234
نمونه از کولون (نمونه)Specimen from colon (specimen)807234-001119382000807234
نمونه از مقعد (نمونه)Specimen from anus (specimen)807234-002119392008807234
نمونه مايع بدن به دست آمده از لوله کوله سيتوزومي (نمونه)Body fluid specimen obtained via cholecytosomy tube (specimen)807005-258446561003807005
نمونه مايع بدن به دست آمده از تخليه سامپ (نمونه)Body fluid specimen obtained via sump drain (specimen)807005-259446562005807005
نمونه از مفصل زانو به دست آمده از آسپيراسيون (نمونه)Specimen from knee joint obtained by aspiration (specimen)807005-260446675002807005
نمونه مايع پروستات به‌دست‌آمده براي تست استمي (نمونه)Prostatic fluid specimen obtained for Stamey test (specimen)807005-261446700001807005
نمونه صفرا از کيسه صفرا (نمونه)Bile specimen from gallbladder (specimen)807005-262446817004807005
نمونه به دست آمده توسط تله برونش (نمونه)Specimen obtained by bronchial trap (specimen)807005-263446838005807005
نمونه مايع مغزي نخاعي به دست آمده از طريق شانت بطني (نمونه)Cerebrospinal fluid specimen obtained via ventriculoperitoneal shunt (specimen)807005-264446861007807005
نمونه مايع ژژنوم از ژژنوستومي (نمونه)Jejunal fluid specimen from jejunostomy (specimen)807005-265446906004807005
نمونه مايع از موکوسل کيسه اشکي (نمونه)Fluid specimen from mucocele of lacrimal sac (specimen)807005-266446908003807005
نمونه از آبسه به دست آمده توسط آسپيراسيون (نمونه)Specimen from abscess obtained by aspiration (specimen)807005-267446972001807005
نمونه صفرا به‌دست‌آمده با قرار دادن از راه کبد درن صفراوي (نمونه)Bile specimen obtained by percutaneous transhepatic insertion of biliary drain (specimen)807005-268447158004807005
نمونه اسمير بيني (نمونه)Nasal smear specimen (specimen)807005-269447339001807005
نمونه صفرا به دست آمده از لوله T صفراوي (نمونه)Bile specimen obtained via biliary T-tube (specimen)807005-270447341000807005
نمونه مايع برونش به دست آمده از تله برونش (نمونه)Bronchial fluid specimen obtained from bronchial trap (specimen)807005-271447345009807005
نمونه مايع از سروما (نمونه)Fluid specimen from seroma (specimen)807005-252445744006807005
مواد سيتولوژيک حلقي (نمونه)Pharyngeal cytologic material (specimen)807005-038110934009807005
مواد سيتولوژيک بيضه (نمونه)Testis cytologic material (specimen)807005-039110935005807005
مواد سيتولوژيک معده (نمونه)Gastric cytologic material (specimen)807005-040110936006807005
مواد سيتولوژيک وزيکول مني (نمونه)Seminal vesicle cytologic material (specimen)807005-041110937002807005
مواد سيتولوژيک دوازدهه (نمونه)Duodenal cytologic material (specimen)807005-042110938007807005
مواد سيتولوژيک واز دفران (نمونه)Vas deferens cytologic material (specimen)807005-043110939004807005
مواد سيتولوژيک ايلئال (نمونه)Ileal cytologic material (specimen)807005-044110940002807005
واد سيتولوژيک اپيديديم (نمونه)Epididymis cytologic material (specimen)807005-045110941003807005
مواد سيتولوژيک رکتوم (نمونه)Rectal cytologic material (specimen)807005-046110942005807005
مواد سيتولوژيک صفاقي (نمونه)Peritoneal cytologic material (specimen)807005-047110944006807005
مواد سيتولوژيک ولو (نمونه)Vulva cytologic material (specimen)807005-048110945007807005
مواد سيتولوژيک غده زير فکي (نمونه)Submaxillary gland cytologic material (specimen)807005-049110952009807005
مواد سيتولوژيک روده کوچک (نمونه)Small intestine cytologic material (specimen)807005-050110954005807005
مواد سيتولوژيک آندومتر (نمونه)Endometrium cytologic material (specimen)807005-051110955006807005
مواد سيتولوژيک کولون (نمونه)Colonic cytologic material (specimen)807005-052110956007807005
مواد سيتولوژيک لوله فالوپ (نمونه)Fallopian tube cytologic material (specimen)807005-053110957003807005
مواد سيتولوژيک جفت (نمونه)Placenta cytologic material (specimen)807005-054110959000807005
مواد سيتولوژيک کوريون (نمونه)Chorion cytologic material (specimen)807005-055110961009807005
نمونه بافت مفصلي برداشته شده (نمونه)Resected articular tissue sample (specimen)807244-003309127008807244
نمونه بيوپسي مشترک (نمونه)Joint biopsy sample (specimen)807244-000309124001807244
نمونه مشترک (نمونه)Joint sample (specimen)807244-001309125000807244
نمونه بافت مفصلي (نمونه)Articular tissue sample (specimen)807244-002309126004807244
ذخيره سازي جنين براي يکسال Embryo storage for one year809085-000809085
نمونه پاروتيدکتومي کامل (نمونه)Total parotidectomy sample (specimen)807287-008399693002807287
نمونه از غده بزاقي (نمونه)Specimen from salivary gland (specimen)807287-009399747006807287
نمونه غده بزاقي بريده شده (نمونه)Excised salivary gland sample (specimen)807287-000309190004807287
نمونه پاروتيدکتومي (نمونه)Parotidectomy sample (specimen)807287-001309484008807287
نمونه غده زير زباني برداشته شده (نمونه)Excised sublingual gland sample (specimen)807287-002309485009807287
نمونه غده زير فکي بريده شده (نمونه)Excised submandibular gland sample (specimen)807287-003309486005807287
نمونه غدد بزاقي کوچک (نمونه)Minor salivary gland sample (specimen)807287-004309549006807287
نمونه پاروتيدکتومي سطحي (نمونه)Superficial parotidectomy sample (specimen)807287-005399484009807287
نمونه از غده بزاقي اصلي (نمونه)Specimen from major salivary gland (specimen)807287-006399526005807287
نمونه بافت از غده بزاقي اصلي (نمونه)Tissue specimen from major salivary gland (specimen)807287-007399645008807287
نمونه پروستات که با برداشتن پيشابراه (نمونه)Specimen from prostate obtained by transurethral resection (specimen)807261-000384820007807261
بررسي موتاسيون هاي شايع هموکروماتوز ارثي (HFE) HFE gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative(mutation gen HFE i)034519-90034519-9810026
آزمايش هاي غربالگري بيماري هاي متابوليک Test Metabolic Disorders Screening (by TMS Method) براي 25 بيماري Metabolic Disorders Screening Tests Metabolic Disorders Screening (by TMS Method) for 25 patients( براي 25 بيماري Metabolic Disorders Screening Test (By TMS Method))801260-000801260
بررسي بيش از 50 اگزون با روش تعيين توالي Check Mutation more than 50 exogen by determan squense( Check Mutation more than 50 exogen bay determan squense)810282-000810282
نمونه از تخمدان به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from ovary obtained by biopsy (specimen)807253-000122708000807253
نمونه از تخمدان به دست آمده با بيوپسي برش (نمونه)Specimen from ovary obtained by incisional biopsy (specimen)807253-001122709008807253
نمونه بافت از تخمدان (نمونه)Tissue specimen from ovary (specimen)807253-002127482009807253
نمونه از تخمدان (نمونه)Specimen from ovary (specimen)807253-003128155007807253
نمونه کيست تخمدان (نمونه)Ovarian cyst sample (specimen)807253-004309291009807253
XXX gene gross rearrangements analysisXXX gene gross rearrangements analysis(Mutationcomplex/Delet or inverted)055734-00055734810110
نمونه غضروف (نمونه)Cartilage sample (specimen)807189-000309101008807189
نمونه بيوپسي غضروف (نمونه)Cartilage biopsy sample (specimen)807189-001309102001807189
نمونه غضروف بريده شده (نمونه)Excised cartilage sample (specimen)807189-002309103006807189
نمونه اي از غضروف مفصلي که با برش ريش تراشيده شده است (نمونه)Specimen from joint cartilage obtained by shave excision (specimen)807189-00316211371000119102807189
نمونه از غضروف به دست آمده با برش اصلاح (نمونه)Specimen from cartilage obtained by shave excision (specimen)807189-00416212971000119107807189
ساير موارد گروه 8 (بررسي 6 تا 10 اگزون با تعيين توالي)Other cases of group 8 (examination of 6 to 10 exons by sequencing)(ساير موارد گروه 8 (بررسي 6 تا 10 اگزون با تعيين توالي))810200-000810200
نمونه بيوپسي امنتوم (نمونه)Omentum biopsy sample (specimen)807251-000309208007807251
نمونه بافت امنتوم (نمونه)Omentum tissue sample (specimen)807251-001309495002807251
نمونه برداري اومنتکتومي (نمونه)Omentectomy sample (specimen)807251-002309496001807251
نمونه از امنتوم (نمونه)Specimen from omentum (specimen)807251-003433309007807251
نمونه از کليه راست، قطب تحتاني که با نفرکتومي جزئي به دست آمد (نمونه)Specimen from right kidney, inferior pole obtained by partial nephrectomy (specimen)807312-003122677003807312
ذوب تخمک Melting the ovule809125-000809125
نمونه پروستات به دست آمده با بيوپسي سوزني (نمونه)Specimen from prostate obtained by needle biopsy (specimen)807260-001384819001807260
نمونه نمونه برداري از پروستات (نمونه)Prostate tru-cut biopsy sample (specimen)807260-000309134005807260
نمونه از کليه که با بيوپسي (نمونه) سوزني (نمونه) به دست آمده استSpecimen from kidney obtained by (core) needle biopsy (specimen)807295-000122670001807295
نمونه از کليه که با بيوپسي برشي (نمونه) به دست آمده استSpecimen from kidney obtained by incisional biopsy (specimen)807295-001122672009807295
نمونه از کليه به دست آمده با بيوپسي گوه اي (نمونه)Specimen from kidney obtained by wedge biopsy (specimen)807295-002122673004807295
نمونه از کليه (نمونه)Specimen from kidney (specimen)807295-003127473003807295
نمونه بافت از کليه (نمونه)Tissue specimen from kidney (specimen)807295-004127474009807295
نمونه بيوپسي کليه (نمونه)Kidney biopsy sample (specimen)807295-005309269002807295
نمونه از کليه به دست آمده با برش (نمونه)Specimen from kidney obtained by excision (specimen)807295-006309270001807295
نمونه از لگن کليه به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from renal pelvis obtained by biopsy (specimen)807295-007397221008807295
نمونه از لگن کليه به‌دست‌آمده با نفروورترکتومي (نمونه)Specimen from renal pelvis obtained by nephroureterectomy (specimen)807295-008397232008807295
نمونه از لگن کليه (نمونه)Specimen from renal pelvis (specimen)807295-009397233003807295
نمونه از لگن کليه به‌دست‌آمده با نفرو اورترکتومي جزئي (نمونه)Specimen from renal pelvis obtained by partial nephroureterectomy (specimen)807295-010397234009807295
نمونه از لگن کليه که با نفروورترکتومي کامل به دست آمد (نمونه)Specimen from renal pelvis obtained by complete nephroureterectomy (specimen)807295-011397235005807295
نمونه بافت از لگن کليه (نمونه)Tissue specimen from renal pelvis (specimen)807295-012399532000807295
نمونه از کليه پيوندي که با بيوپسي (نمونه) به دست آمدSpecimen from transplanted kidney obtained by biopsy (specimen)807295-013438661003807295
نمونه بافت کليه پيوندي (نمونه)Tissue specimen from transplanted kidney (specimen)807295-014438804005807295
بررسي يک موتاسيون سوماتيک در نمونه هاي سرطاني (مواردي همانند JAK2، BRAF و ...)(بررسي فقط يک موتاسيون به تنهايي) BRAF gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method(mutation somatice cancer JAK2)053844-70053844-7810020
بررسي يک موتاسيون سوماتيک در نمونه هاي سرطاني (مواردي همانند ، BRAF و ...)(بررسي فقط يک موتاسيون به تنهايي) BRAF gene V600 mutations [Identifier] in Tissue by Molecular genetics method Nominal(mutation somatice cancer BRAF)097025-10097025-1810020
محصولات نمونه بافت لقاح (نمونه)Products of conception tissue sample (specimen)807216-000258428005807216
نمونه بافت سينوويال (نمونه)Synovial tissue sample (specimen)807268-000309121009807268
نمونه بيوپسي سينوويوم (نمونه)Synovium biopsy sample (specimen)807268-001309122002807268
نمونه سينوويال (نمونه)Synovial sample (specimen)807268-002309123007807268
بررسي ژن APC در پوليپوزيس وراثتي APC gene deletion+duplication and full mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method(Mutation وراثتي)094188-00294188-0810226
نقص فاکتور 7 انعقادي، بررسي کامل ژن F7 F7 gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing(Mutation coagulat factor defition F7)094235-90094235-9810194
ذوب بافت بيضه يا اسپرم Melting testicular tissue or sperm809120-000809120
نمونه بيوپسي بافت نرم (نمونه)Soft tissue biopsy sample (specimen)807329-000309074002807329
نمونه از چشم به دست آمده با خارج کردن کامل (نمونه)Specimen from eye obtained by complete exenteration (specimen)807329-001399443006807329
نمونه بافت نرم به دست آمده از برش (نمونه)Soft tissue specimen obtained by excision (specimen)807329-002440502004807329
نمونه از توده بافت زير جلدي (نمونه)Specimen from mass of subcutaneous tissue (specimen)807329-003734377007807329
نمونه بافت از روده بزرگ (نمونه)Tissue specimen from large intestine (specimen)807234-003122643008807234
نمونه اي از روده بزرگ که با بيوپسي برشي (نمونه) به دست آمده استSpecimen from large intestine obtained by incisional biopsy (specimen)807234-004122644002807234
پوليپ از روده بزرگ که با پليپکتومي (نمونه) به دست مي آيدPolyp from large intestine obtained by polypectomy (specimen)807234-005122645001807234
نمونه از رکتوم که با برداشتن ديسک ترانس مقعدي (نمونه) به دست آمده استSpecimen from rectum obtained by transanal disk excision (specimen)807234-006122653009807234
نمونه از رکتوم به دست آمده با برش ديسک ترانس مقعدي، دست نخورده (نمونه)Specimen from rectum obtained by transanal disk excision, intact (specimen)807234-007122654003807234
نمونه از رکتوم به دست آمده با برش ديسک ترانس مقعدي، قطعه قطعه شده (نمونه)Specimen from rectum obtained by transanal disk excision, fragmented (specimen)807234-008122655002807234
نمونه بافت از مقعد (نمونه)Tissue specimen from anus (specimen)807234-009128156008807234
نمونه بافت از کولون (نمونه)Tissue specimen from colon (specimen)807234-010128159001807234
نمونه برش رکتوم (نمونه)Rectal snip sample (specimen)807234-012258430007807234
خراش هاي رکتوم (نمونه)Rectal scrapes (specimen)807234-013258556002807234
برش هاي رکتوم (نمونه)Rectal snips (specimen)807234-014258557006807234
نمونه بافت رکتوم (نمونه)Rectal tissue sample (specimen)807234-015309200000807234
نمونه نوار کولون (نمونه)Colon strip sample (specimen)807234-016309224008807234
نمونه بيوپسي کولون (نمونه)Colonic biopsy sample (specimen)807234-017309225009807234
نمونه پوليپ کولون (نمونه)Colonic polyp sample (specimen)807234-018309226005807234
نمونه پوليپ کولون سيگموئيد (نمونه)Sigmoid colonic polyp sample (specimen)807234-019309227001807234
نمونه بيوپسي کولون سيگموئيد (نمونه)Sigmoid colon biopsy sample (specimen)807234-020309260003807234
نمونه بيوپسي رکتوم (نمونه)Rectal biopsy sample (specimen)807234-021309262006807234
نمونه پوليپ رکتوم (نمونه)Rectal polyp sample (specimen)807234-022309263001807234
نمونه از راست روده (نمونه)Specimen from rectum (specimen)807234-023447955000807234
نمونه بيوپسي کولون رکتوزيگموئيد (نمونه)Rectosigmoid colon biopsy sample (specimen)807234-02416213331000119104807234
نمونه بيوپسي خمشي قولنج چپ (نمونه)Left colic flexure biopsy sample (specimen)807234-02516213371000119101807234
نمونه بيوپسي کولون صعودي (نمونه)Ascending colon biopsy sample (specimen)807234-02616213411000119100807234
نمونه بيوپسي کوليک فلکسور راست (نمونه)Right colic flexure biopsy sample (specimen)807234-02716213451000119104807234
نمونه بيوپسي سکوم (نمونه)Cecum biopsy sample (specimen)807234-02816213491000119109807234
نمونه بيوپسي کولون نزولي (نمونه)Descending colon biopsy sample (specimen)807234-02916213531000119109807234
نمونه بيوپسي دريچه ايلئوسکال (نمونه)Ileocecal valve biopsy sample (specimen)807234-03016213571000119107807234
نمونه خراش رکتوم (نمونه)Rectal scrape sample (specimen)807234-011258429002807234
نمونه هيدروسل (نمونه)Hydrocele sample (specimen)807169-000309135006807169
نمونه از هيدروسل طناب اسپرماتيک (نمونه)Specimen from hydrocele of spermatic cord (specimen)807169-001432436003807169
نمونه از هيدروسل تونيکا واژيناليس (نمونه)Specimen from hydrocele of tunica vaginalis (specimen)807169-002432441006807169
بررسي موتاسيون تکرار هاي سه نوکلئوتيدي در انواعSCA1SCA1 gene CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method( Repet mutation ScA each tyep disase 3nocleotid)021765-30021765-3810108
بررسي موتاسيون تکرار هاي سه نوکلئوتيدي در انواع SCA2SCA2 gene CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method021766-10021766-1810108
بررسي موتاسيون تکرار هاي سه نوکلئوتيدي در انواع SCA7 SCA7 gene CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method021767-90021767-9810108
مواد سيتولوژيک مري (نمونه)Esophageal cytologic material (specimen)807005-056110962002807005
مواد سيتولوژيک مقعد (نمونه)Anal cytologic material (specimen)807005-057110963007807005
مواد سيتولوژيک مجراي ادرار (نمونه)Urethra cytologic material (specimen)807005-058110965000807005
مواد سيتولوژيک ژژنوم (نمونه)Jejunal cytologic material (specimen)807005-059110966004807005
مواد سيتولوژيک آمنيون (نمونه)Amnion cytologic material (specimen)807005-060110967008807005
مواد سيتولوژيک جنين (نمونه)Fetal cytologic material (specimen)807005-061110968003807005
مواد سيتولوژيک مايع مغزي نخاعي (نمونه)Cerebrospinal fluid cytologic material (specimen)807005-062110969006807005
مواد سيتولوژيکي مايع بطن مغزي (نمونه)Cerebroventricular fluid cytologic material (specimen)807005-063110970007807005
مواد سيتولوژيک مايع نخاعي (نمونه)Spinal fluid cytologic material (specimen)807005-064110971006807005
نمونه از پستان به دست آمده توسط آسپيراسيون (نمونه)Specimen from breast obtained by aspiration (specimen)807005-272447357000807005
نمونه از آندومتر به دست آمده از آسپيراسيون (نمونه)Specimen from endometrium obtained by aspiration (specimen)807005-273447358005807005
نمونه از مري به دست آمده از آسپيراسيون (نمونه)Specimen from esophagus obtained by aspiration (specimen)807005-274447359002807005
نمونه مايع بدن به دست آمده از لوله قفسه سينه (نمونه)Body fluid specimen obtained via chest tube (specimen)807005-275447375004807005
نمونه از حلق به دست آمده از آسپيراسيون (نمونه)Specimen from pharynx obtained by aspiration (specimen)807005-276447391001807005
نمونه مايع مغزي نخاعي به دست آمده از مخزن ريکهام (نمونه)Cerebrospinal fluid specimen obtained from Rickham reservoir (specimen)807005-277473405009807005
مايع مغزي نخاعي چرخانده شده (نمونه)Spun cerebrospinal fluid (specimen)807005-278703691002807005
آسپيراسيون مايع کيسه اي رکتوترين (نمونه)Rectrouterine pouch fluid aspirate (specimen)807005-279807005
نمونه اسمير قالب گيري بافتي (نمونه)Tissue impression smear sample (specimen)807005-280708285007807005
نمونه ترشح از آلت تناسلي (نمونه)Discharge specimen from penis (specimen)807005-281732295009807005
نمونه مايع از کيست تخمدان (نمونه)Fluid specimen from cyst of ovary (specimen)807005-282732972008807005
نمونه مايع از اپيديديم (نمونه)Fluid specimen from epididymis (specimen)807005-283732975005807005
نمونه مايع از مجراي شنوايي خارجي (نمونه)Fluid specimen from external auditory canal (specimen)807005-284732976006807005
نمونه مايع از گوش (نمونه)Fluid specimen from ear (specimen)807005-285733056005807005
نمونه مايع از ناحيه پريرنال (نمونه)Fluid specimen from perirenal region (specimen)807005-286733101007807005
نمونه از گوش به دست آمده از آسپيراسيون (نمونه)Specimen from ear obtained by aspiration (specimen)807005-287734425002807005
نمونه از ژژنوم به دست آمده از آسپيراسيون (نمونه)Specimen from jejunum obtained by aspiration (specimen)807005-288734426001807005
نمونه اثني عشر به دست آمده از آسپيراسيون (نمونه)Specimen from duodenum obtained by aspiration (specimen)807005-289734427005807005
نمونه اسمير خون (نمونه)Blood smear specimen (specimen)807005-290737535000807005
نمونه در مايع نگهدارنده غير ثابت (نمونه)Specimen in non-fixative preservation fluid (specimen)807005-291787152009807005
نمونه مايع از ناحيه گوش (نمونه)Fluid specimen from ear region (specimen)807005-292840395001807005
شستشوي دهان و حلق (نمونه)Oropharyngeal washings (specimen)807005-2931149105007807005
مواد سينوويال سيتولوژيک (نمونه)Synovial cytologic material (specimen)807005-001110895009807005
مواد سيتولوژيک زير جلدي (نمونه)Subcutaneous cytologic material (specimen)807005-002110896005807005
مواد سيتولوژيک غدد لنفاوي (نمونه)Lymph node cytologic material (specimen)807005-003110898006807005
نمونه از حفره شکمي (نمونه)Specimen from abdominal cavity (specimen)807251-004443654002807251
نمونه لخته خون (نمونه)Blood clot sample (specimen)807211-000258582006807211
نمونه ترومبوس (نمونه)Thrombus sample (specimen)807211-001309478005807211
PGS با روش array، NGS و يا امثالهم به ازاي هر جنين (اين کد با ساير کدها قابل گزارش و محاسبه نمي باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعايت استانداردهاي ابلاغي وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکي، 90 درصد جزء فني و 5 درصد جزء حرفه اي قابل محاسبه و پرداخت است.) (قيمت توليد داده خام به عنوان بخشي از جزء فني براساس اعلام رسمي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به صورت دوره اي، قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.)Preimplantation genetic screening (PGS)055745-00055745810382
نمونه بيوپسي ليپوم (نمونه)Lipoma biopsy sample (specimen)807265-000309073008807265
Co-Culture تخمک يا جنين Co-Culture Ovum or embryo809063-000809063
بررسي حضور يا عدم حضور ژن SRY(فقط در مورد مشکلات ابهام جنسي) SRY gene deletion in Blood or Tissue by FISH(Gen SRY perecent/non percent in sex)082257-70082257-7810030
بررسي موتاسيون تکرار هاي سه نوکلئوتيدي در بيماري ديستروفي ميوتونيک DMPK gene CTG repeat analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method( Repet mutation Distrophi mayotonic disase 3nocleotid)081855-90081855-9810102
نمونه بيوپسي پوست ختنه گاه (نمونه)Foreskin biopsy sample (specimen)807167-000309499008807167
بررسي سندروم ولفرام، ژن WFS1 WFS1 gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by MWFS1(Mutation WFS1 in wolfram)040475-60040475-6810192
بررسي سندروم ولفرام، ژنWFS1 روش(Molecular genetics method Nominal) WFS1 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal041042-30041042-3810192
نمونه از پانکراس که با بيوپسي برشي (نمونه) به دست آمده استSpecimen from pancreas obtained by incisional biopsy (specimen)807284-000122667000807284
نمونه از پانکراس (نمونه)Specimen from pancreas (specimen)807284-001127469001807284
نمونه بافت از پانکراس (نمونه)Tissue specimen from pancreas (specimen)807284-002127470000807284
نمونه سنگ پانکراس (نمونه)Pancreatic stone sample (specimen)807284-003258494000807284
نمونه بيوپسي پانکراس (نمونه)Pancreas biopsy sample (specimen)807284-004309206006807284
نمونه از لوزالمعده به دست آمده با بيوپسي برش (نمونه)Specimen from pancreas obtained by excisional biopsy (specimen)807284-005415563002807284
تومور ادنتوژنيک (ناهنجاري مورفولوژيک)Odontogenic tumor (morphologic abnormality)807282-0003833004807282
نمونه نوروما (نمونه)Neuroma sample (specimen)807204-000309131002807204
نمونه سر استخوان ران (نمونه)Head of femur sample (specimen)807240-000309120005807240
بررسي موتاسيون با روش کمي Investigation of mutations by quantitative methods(بررسي موتاسيون با روش کمي )810060-000810060
نمونه اي از مثانه که با سيستکتومي جزئي (نمونه) به دست آمده استSpecimen from urinary bladder obtained by partial cystectomy (specimen)807333-001122686008807333
نمونه اي از مثانه به دست آمده با سيستکتومي کامل (نمونه)Specimen from urinary bladder obtained by total cystectomy (specimen)807333-002122687004807333
نمونه اي از مثانه به دست آمده با سيستوپروستاتکتومي راديکال (نمونه)Specimen from urinary bladder obtained by radical cystoprostatectomy (specimen)807333-003122688009807333
نمونه سيستکتومي (نمونه)Cystectomy sample (specimen)807333-004309275006807333
نمونه اي از مثانه به دست آمده با سيستکتومي راديکال (نمونه)Specimen from urinary bladder obtained by radical cystectomy (specimen)807333-005396685001807333
نمونه به دست آمده توسط سيستوپروستاتکتومي (نمونه)Specimen obtained by cystoprostatectomy (specimen)807333-00616211331000119100807333
نمونه از مثانه به دست آمده با اکسنتاسيون قدامي (نمونه)Specimen from urinary bladder obtained by anterior exenteration (specimen)807333-000122669002807333
اندازه‌گيري کمّي فنيل آلانين يا تيروزين به روش شيميايي در ادرار Phenylalanine [Mass/volume] in Urine( tyr/Phe in urin)002766-4002766-4801001
نمونه اي از تيروئيد به دست آمده از تيروئيدکتومي کامل (نمونه)Specimen from thyroid obtained by total thyroidectomy (specimen)807290-000122731000807290
نمونه از تيروئيد که با لوبکتومي (نمونه) به دست آمده استSpecimen from thyroid obtained by lobectomy (specimen)807290-001122732007807290
نمونه تومور دسموئيد (نمونه)Desmoid tumor sample (specimen)807329-00416210811000119106807329
نمونه از ريه به دست آمده با رزکسيون گوه اي (نمونه)Specimen from lung obtained by wedge resection (specimen)807280-000122604009807280
نمونه از ريه به دست آمده با برداشتن راه هوايي اصلي (نمونه)Specimen from lung obtained by major airway resection (specimen)807280-001122608007807280
نمونه از ريه به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from lung obtained by biopsy (specimen)807280-002122610009807280
نمونه از ريه که با بيوپسي مدياستينوسکوپي (نمونه) به دست آمدSpecimen from lung obtained by mediastinoscopic biopsy (specimen)807280-003122613006807280
نمونه از ريه (نمونه)Specimen from lung (specimen)807280-004127458004807280
نمونه تنفسي تحتاني (نمونه)Lower respiratory sample (specimen)807280-005258606004807280
نمونه بافت تنفسي تحتاني (نمونه)Lower respiratory tissue sample (specimen)807280-006309170008807280
نمونه از ريه به دست آمده با بيوپسي گوه اي (نمونه)Specimen from lung obtained by wedge biopsy (specimen)807280-007384746001807280
نمونه از ريه پيوندي که با بيوپسي به دست آمد (نمونه)Specimen from transplanted lung obtained by biopsy (specimen)807280-008438454007807280
نمونه از آبسه ريه (نمونه)Specimen from abscess of lung (specimen)807280-0092901187100807280
نمونه هماتوم (نمونه)Hematoma sample (specimen)807199-000258588005807199
PGD براي بررسي ترانسلوکاسسيون هر جنين حداکثر تا 8 جنين Translocation analysis by preimplantation genetic diagnosis (PGD)(PGD determin each fetus( maxmom 8 fetus ))055743-00055743810374
بررسي کانکسين 26 در ناشنوايي مرحله اول براي مادر به همراه فرزند Evaluation of connexin 26 in first stage deafness for mother with child(Mutation canecen-26 mather with child)810142-000810142
کاريوتايپ مايع آمنيون Chromosome analysis panel - Amniotic fluid by G-banded(caryotype Aminiotic liquid)062351-20062351-2810328
بررسي موتاسيون هاي بيماري CAH (ژن CYP21A2) CYP21A2 gene deletion+duplication and full mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method(Mutation CYP21-A2) in CAH)094197-10094197-1810182
PGDبراي بيماري هاي مولکولي مرحله دوم، هر جنين اضافه PGD determin molcular disease extra fetus stage 2810380-000810380
کيست هيداتيد مورگاني (اختلال)Cyst of hydatid of Morgagni (disorder)807201-000204920009807201
نمونه گانگليون (نمونه)Ganglion sample (specimen)807171-000309106003807171
نمونه از گانگليون عصب سمپاتيک (نمونه)Specimen from sympathetic nerve ganglion (specimen)807171-001430132004807171
نمونه از گانگليون عصب سمپاتيک به دست آمده با بيوپسي (نمونه)Specimen from sympathetic nerve ganglion obtained by biopsy (specimen)807171-002432385009807171
عقده عصبيNerve ganglion specimen (specimen)807171-003433799002807171
نمونه از معده (نمونه)Specimen from stomach (specimen)807267-000119379005807267
نمونه محتويات معده (نمونه)Gastric contents specimen (specimen)807267-001122573005807267
نمونه از معده به دست آمده با بيوپسي برش (نمونه)Specimen from stomach obtained by incisional biopsy (specimen)807267-002122632000807267
نمونه بافت از معده (نمونه)Tissue specimen from stomach (specimen)807267-003128171007807267
نمونه بيوپسي معده (نمونه)Gastric biopsy sample (specimen)807267-004309211008807267
نمونه بيوپسي آنترال معده (نمونه)Gastric antral biopsy sample (specimen)807267-005309212001807267
نمونه بيوپسي فوندوس معده (نمونه)Gastric fundus biopsy sample (specimen)807267-006309214000807267
نمونه زخم معده (نمونه)Gastric ulcer sample (specimen)807267-007309215004807267
لوله گاستروستومي به عنوان نمونه (نمونه) ارسال شدGastrostomy tube submitted as specimen (specimen)807267-008732964006807267
ساير آزمايش‌هاي مربوط به انعقاد که در فهرست خدمات مشخص نشده اندOther coagulation tests not specified in the list of services(ساير آزمايش‌هاي مربوط به انعقاد که در فهرست خدمات مشخص نشده اند)802375-000802375
بررسي حذف نواحي AZF در کروموزوم Y (صرفا براساس استانداردهاي ابلاغي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي قابل محاسبه و گزارش مي باشد)Y chromosome AZFa region deletion [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative(Delete in chromsom Y)071359-40071359-4810028
بررسي موتاسيون تکرار هاي سه نوکلئوتيدي در انواع SCA genes CAGSCA genes CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method021769-50021769-5810108
بررسي موتاسيون تکرار هاي سه نوکلئوتيدي در انواع SCA8SCA8 gene CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method027984-40027984-4810108
بررسي موتاسيون تکرار هاي سه نوکلئوتيدي در انواع SCA12SCA12 gene CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method034203-00034203-0810108
بررسي موتاسيون تکرار هاي سه نوکلئوتيدي در انواع SCA10 gene ATTCT SCA10 gene ATTCT repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method034494-50034494-5810108
بررسي موتاسيون تکرار هاي سه نوکلئوتيدي در انواعSCA15SCA15 gene CAG repeats [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method049015-10049015-1810108
بررسي تمام اگزون ها در بيماري هموفيلي B F9 gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing(Mutation exisions hmophlia- B)093811-80093811-8810184
بررسي يک واريانت متيله در يک نفر به تنهايي XXX gene methylated variant XXX analysis(vVareant-metyle one onle)055730-00055730810034
بررسي سندروم SLOS ژن DHCR7 DHCR7 gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method(Mutation DHCR7 in SLOS sandrom)055195-20055195-2810190
آنتي بادي بروسلا به روش ايمونوکپچر (اين کد همزمان با کد کومبس رايت بروسلا قابل محاسبه و گزارش نمي باشد) Brucella sp Ab [Titer] in Serum by Immunocapture agglutination( Ab brosela )091876-30091876-3802836
نمونه از مري که با برداشتن مري (نمونه) به دست آمده استSpecimen from esophagus obtained by esophageal resection (specimen)807321-000122630008807321
نمونه از مري که با ازوفاگوگاسترکتومي به دست آمده است (نمونه)Specimen from esophagus obtained by esophagogastrectomy (specimen)807321-001122631007807321
نمونه از گلو (نمونه)Specimen from throat (specimen)807249-000119389009807249
نمونه بافت از گلو (نمونه)Tissue specimen from throat (specimen)807249-001128172000807249
نمونه بيوپسي نازوفارنکس (نمونه)Nasopharyngeal biopsy sample (specimen)807249-002309180007807249
نمونه بيوپسي حلق (نمونه)Pharyngeal biopsy sample (specimen)807249-003309193002807249
نمونه از ساختار نازوفارنکس (نمونه)Specimen from nasopharyngeal structure (specimen)807249-004430248009807249
ذوب اسپرم و يا مايع مني Melting sperm or semen809110-000809110
آتروما (ناهنجاري مورفولوژيک)Atheroma (morphologic abnormality)807185-00048434008807185
بررسي مرحله اولSMA-2 براي مادر به همراه فرزند ASPA gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal(Mutation ASPA in canavan dis)021081-50021081-5810188
بررسي بيماري کاناوان ژن ASPA روش نومينالASPA gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal021623-40021623-4810188
بررسي بيماري کاناوان ژن ASPA روش ژنتيک مولکوليASPA gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method046990-80046990-8810188
نقص فاکتور 10 انعقادي، بررسي ژن F10 F10 gene full mutation analysis in Blood or Tissue by Sequencing(Mutation coagulat factor defition F10)092990-10092990-1810196
نمونه بافت عصبي (نمونه)Nerve tissue sample (specimen)807341-000309129006807341
نمونه بيوپسي عصب (نمونه)Nerve biopsy sample (specimen)807341-001309130001807341
نمونه از عصب (نمونه)Specimen from nerve (specimen)807341-002430236006807341
نمونه از عصب واگ (نمونه)Specimen from vagus nerve (specimen)807341-003438542005807341
روش هاي نواربندي اختصاصي غير از G-band(شامل مواردي همانند C-band، R-Band، NOR-Band و Q-band اين روش ها فقط در صورتي که مطابق با استانداردهاي آزمايشگاه سيتوژنتيک مورد نياز باشند قابل محاسبه هستند) Karyotype by XXX banding method062359-50062359-5810340
APC gene mutation analysis limited to known familial mutations in Blood or Tissue by Molecular genetics methodAPC gene mutation analysis limited to known familial mutations in Blood or Tissue by Molecular genetics method(Mutation Known familial))066503-40066503-4810086
F9 gene mutation analysis limited to known familial mutations in Blood or Tissue by Molecular genetics methodF9 gene mutation analysis limited to known familial mutations in Blood or Tissue by Molecular genetics method069483-60069483-6810086
مواد سيتولوژيک نوک پستان (نمونه)Breast nipple cytologic material (specimen)807005-004110899003807005
مواد سيتولوژيک عضلات اسکلتي (نمونه)Skeletal muscle cytologic material (specimen)807005-00511098807005
مواد سيتولوژيک استخوان (نمونه)Bone cytologic material (specimen)807005-006110901007807005
مواد سيتولوژيک دستگاه تنفسي فوقاني (نمونه)Upper respiratory tract cytologic material (specimen)807005-007110902000807005
مواد سيتولوژيک بيني (نمونه)Nasal cytologic material (specimen)807005-008110903005807005
مواد سيتولوژيک جانبي سينوس (نمونه)Accessory sinus cytologic material (specimen)807005-009110904004807005
مواد سيتولوژيک نازوفارنکس (نمونه)Nasopharyngeal cytologic material (specimen)807005-010110905003807005
مواد سيتولوژيک دستگاه تنفس تحتاني (نمونه)Lower respiratory tract cytologic material (specimen)807005-011110906002807005
مواد سيتولوژيک اپي گلوت (نمونه)Epiglottic cytologic material (specimen)807005-012110907006807005
مواد سيتولوژيکي به دست آمده از مايع آمنيوتيک (نمونه)Cytologic material obtained from amniotic fluid (specimen)807005-231430389009807005
مواد سيتولوژيک به دست آمده از مايع جنب (نمونه)Cytologic material obtained from pleural fluid (specimen)807005-232430408004807005
نمونه مجراي صفراوي مشترک به دست آمده با لاواژ (نمونه)Common bile duct specimen obtained by lavage (specimen)807005-33716216531000119102807005
نمونه مري به دست آمده با لاواژ (نمونه)Esophageal specimen obtained by lavage (specimen)807005-33816216571000119104807005
نمونه دريچه آئورت به دست آمده با لاواژ (نمونه)Aortic valve specimen obtained by lavage (specimen)807005-33916216611000119108807005
نمونه مايع کيست پانکراس (نمونه)Pancreas cyst fluid sample (specimen)807005-34016220931000119104807005
نمونه مايع از کيست کليه (نمونه)Specimen of fluid from cyst of kidney (specimen)807005-34116220971000119101807005
نمونه محتويات سينوس بيني (نمونه)Nasal sinus contents sample (specimen)807005-34216223051000119101807005
آسپيراسيون ناسوتراشه (نمونه)Nasotracheal aspirate (specimen)807005-34316224171000119108807005
نمونه مايع هيدروسل (نمونه)Hydrocele fluid sample (specimen)807005-151258461003807005
نمونه مايع ايلئوستومي (نمونه)Ileostomy fluid sample (specimen)807005-152258462005807005
نمونه مايع ژژنوم (نمونه)Jejunal fluid sample (specimen)807005-153258463000807005
Synovial fluid sample (specimen)Synovial fluid sample (specimen)807005-154258464006807005
نمونه مايع اشکي (نمونه)Lacrimal fluid sample (specimen)807005-155258465007807005
نمونه مايع گوش مياني (نمونه)Middle ear fluid sample (specimen)807005-156258466008807005
شستشوي نازوفارنکس (نمونه)Nasopharyngeal washings (specimen)807005-157258467004807005
نمونه مايع ادم (نمونه)Edema fluid sample (specimen)807005-158258468009807005
شستشوي حلق (نمونه)Pharyngeal washings (specimen)807005-159258469001807005
نمونه مايع پروستات (نمونه)Prostatic fluid sample (specimen)807005-160258470000807005
نمونه مايع ماساژ پروستات (نمونه)Prostatic massage fluid sample (specimen)807005-161258471001807005
نمونه مايع سينوسي (نمونه)Sinus fluid sample (specimen)807005-162258474009807005
شستشوي سينوسي (نمونه)Sinus washings (specimen)807005-163258475005807005
نمونه مايع زير شبکيه (نمونه)Subretinal fluid sample (specimen)807005-164258476006807005
نمونه مايع اشک آور (نمونه)Tear fluid sample (specimen)807005-165258477002807005
شستشوي گلو (نمونه)Throat washings (specimen)807005-166258478007807005
نمونه مايع بينابيني (نمونه)Interstitial fluid specimen (specimen)807005-167258479004807005
نمونه آسپيره ترانس تراشه (نمونه)Transtracheal aspirate sample (specimen)807005-168258480001807005
نمونه از لوب راست تيروئيد به دست آمده با برداشتن لوب (نمونه)Specimen from right lobe of thyroid obtained by lobe resection (specimen)807290-002122733002807290
نمونه از لوب چپ تيروئيد که با برداشتن لوب (نمونه) به دست آمد.Specimen from left lobe of thyroid obtained by lobe resection (specimen)807290-003122734008807290
نمونه اي از تيروئيد به دست آمده توسط ايستمکتومي (نمونه)Specimen from thyroid obtained by isthmectomy (specimen)807290-004122735009807290
نمونه از تيروئيد (نمونه)Specimen from thyroid (specimen)807290-005127477002807290
نمونه بافت از غده تيروئيد (نمونه)Tissue specimen from thyroid gland (specimen)807290-006127478007807290
نمونه لوب تيروئيد (نمونه)Thyroid lobe sample (specimen)807290-007309144007807290
نمونه از تيروئيد که با تيروئيدکتومي به دست آمده است (نمونه)Specimen from thyroid obtained by thyroidectomy (specimen)807290-008399689008807290
نمونه از تيروئيد که با بيوپسي (نمونه) به دست آمده استSpecimen from thyroid obtained by biopsy (specimen)807290-009432984003807290
نمونه بافت نئوپلاسم تيروئيد (نمونه)Thyroid neoplasm tissue sample (specimen)807290-01015650601000119102807290
تشخيص تخمک از مايع فوليکولي Detection of oocytes from follicular fluid809015-000809015
پروسه ميکروانجکشن تخمک براي هر بيمار ovule microinjection process for each patient809196-000809196
آزمايش تعيين آنتي بادي بر عليه کيست هيداتيک (IgM) Echinococcus sp IgM Ab [Units/volume] in Serum(Echinococcus granulosus IgM )016794-00016794-0803172
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr3t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr3 fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Bone marrow by Molecular genetics method072213-20072213-2810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون ( خون و بافت)t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr3t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr3 fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method072214-00072214-0810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr2 نمونه مغز استخوانt(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr2 fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method072215-70072215-7810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr1 t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) bcr1 fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method072216-50072216-5810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خون(نمونه خون و بافت)t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA)t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method072274-40072274-4810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(1;19)(q23.3;p13.3)(PBX1,TCF3)t(1;19)(q23.3;p13.3)(PBX1,TCF3) fusion transcript/control transcript [# Ratio] in Blood or Tissue by Molecular genetics method072312-20072312-2810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(11;14)(q13;q32)(CCND1,IGH در مغز استخوان-روش مولکولارt(11;14)(q13;q32)(CCND1,IGH) fusion transcript [Presence] in Bone marrow by Molecular genetics method072368-40072368-4810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(11;14)(q13.2;q32)(MYEOV,IGH)t(11;14)(q13.2;q32)(MYEOV,IGH) fusion transcript [Identifier] in Blood or Tissue by FISH Nominal072725-50072725-5810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(4;14)(p16;q32)(FGFR3,IGHt(4;14)(p16;q32)(FGFR3,IGH) fusion transcript [Identifier] in Blood or Tissue by FISH Nominal072726-30072726-3810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونBCR-ABL1 p210 Major Molecular Response (MMRBCR-ABL1 p210 Major Molecular Response (MMR) [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method --post treatment074041-50074041-5810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA)(نمونه مغز استخوان)t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) fusion transcript [Presence] in Bone marrow by Molecular genetics method075011-70075011-7810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(4;11)(q21.3;q23)(AFF1,MLLt(4;11)(q21.3;q23)(AFF1,MLL) fusion transcript [Presence] in Bone marrow by Molecular genetics method075012-50075012-5810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1)_(در مغز استخوان)t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusion transcript [Presence] in Bone marrow by Molecular genetics method075013-30075013-3810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;12)(q34.1;p13)(ABL1,ETV6)t(9;12)(q34.1;p13)(ABL1,ETV6) fusion transcript [Presence] in Bone marrow by Molecular genetics method075014-10075014-1810062
بررسي ترانسلوکاسيون در سرطان هاي خونt(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2(نمونه خون وبافت روش مولکولار)t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2 fusion transcript [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method075015-80075015-8810062
بررسي حذف نواحي AZF-b در کروموزوم Y Y chromosome AZFb region deletion [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative071360-20071360-2810028
بررسي حذف نواحي AZF-c در کروموزوم Y Y chromosome AZFc region deletion [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Narrative071361-00071361-0810028
ساختار مجراي دفران (ساختار بدن)Vas deferens structure (body structure)807174-00057671007807174
اندازه گيري کمّي كلسيم ادرار Calcium [Mass/volume] in Urine(Urine/ Ca (Random))017862-40017862-4800486
بررسي 21 تا 50 ژن توسط روش هاي NGS (اين کد با ساير کدها قابل گزارش و محاسبه نمي باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعايت استانداردهاي ابلاغي وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکي، 90 درصد جزء فني و 5 درصد جزء حرفه اي قابل محاسبه و پرداخت است.) (قيمت توليد داده خام به عنوان بخشي از جزء فني براساس اعلام رسمي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به صورت دوره اي، قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.)Investigation of 21 to 50 genes by NGS methods (this code can not be reported and calculated with other codes) The percentage of the professional component can be calculated and paid.) (The price of raw data production as a part of the technical component can be calculated and paid periodically based on the official announcement of the Ministry of Health and Medical Education.)810302-000810302
اندازه‌گيري کمي MASSـMBـCPKQuantitative measurement of MASS-MB-CPK(اندازه‌گيري کمي MASSـMBـCPK)800571-000800571
نمونه بافت از ريه (نمونه)Tissue specimen from lung (specimen)807325-000122603003807325
نمونه‌اي از ريه به‌دست‌آمده با قطعه‌برداري (نمونه)Specimen from lung obtained by segmentectomy (specimen)807325-001122605005807325
نمونه از ريه به دست آمده با لوبکتومي (نمونه)Specimen from lung obtained by lobectomy (specimen)807325-002122606006807325
نمونه از ريه که با پنومونکتومي به دست آمده است (نمونه)Specimen from lung obtained by pneumonectomy (specimen)807325-003122607002807325
نمونه ريه برداشته شده (نمونه)Resected lung sample (specimen)807325-004309175003807325
نمونه از ريه پيوندي که با برداشتن (نمونه) به دست آمده استSpecimen from transplanted lung obtained by excision (specimen)807325-005440472000807325
برداشتن اگزوستوز استخوان (روش)Excision of exostosis of bone (procedure)807218-000392033004807218
فتق (ناهنجاري مورفولوژيک)Hernia (morphologic abnormality)807168-00014778003807168
بررسي ساير پانل هاي داراي 2 تا 10 واريانت براي يک نفر به تنهايي بر اساس ليست آزمايشگاه مرجع سلامت Gene XXX targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method(Panel 2-10vareant only one assay)035474-60035474-6810032
نمونه از دستگاه ادراري به دست آمده با برش از طريق پيشابراه (نمونه)Specimen from urinary tract obtained by transurethral excision (specimen)807292-000122668005807292
نمونه از پروستات که با پروستاتکتومي ساب توتال (نمونه) به دست آمدSpecimen from prostate obtained by subtotal prostatectomy (specimen)807286-00716222611000119100807286
نمونه از پروستات (نمونه)Specimen from prostate (specimen)807286-000119386002807286
نمونه اي از پروستات به دست آمده از انوکلئولاسيون (نمونه)Specimen from prostate obtained by enucleation (specimen)807286-001122724004807286
نمونه پروستات که با رزکسيون رتروپوبيک (نمونه) به دست آمده استSpecimen from prostate obtained by retropubic resection (specimen)807286-002122726002807286
نمونه اي از پروستات که با برداشتن سوپراپوبيک (نمونه) به دست آمده استSpecimen from prostate obtained by suprapubic resection (specimen)807286-003122727006807286
نمونه بافت از پروستات (نمونه)Tissue specimen from prostate (specimen)807286-004128170008807286
نمونه بيوپسي پروستات (نمونه)Prostate biopsy sample (specimen)807286-005309132009807286
نمونه پروستات برداشته شده (نمونه)Resected prostate sample (specimen)807286-006309133004807286
اندازه‌گيري کمّي کلر در ادرار 24 ساعته Chloride [Moles/volume] in 24 hour Urine(Urine/Cl (24h))021194-60021194-6800471
بررسي نقص آدنوزين دآميناز ژن ADA ADA gene full mutation analysis(Mutation ADA hn defition Adonesin diaminase)055740-00055740810228
بررسي موزاييسم (مطالعه بيش از 20 سلول تا سقف 100 سلول) Mosaicism detected(determan mosaism over 20cell-100 cell)062363-70062363-7810338
نمونه برداشتن لوزه (نمونه)Tonsillectomy sample (specimen)807212-000309192007807212
بررسي دوپليکاسيون PMP22 در شارکوت ماري توث PMP22 gene deletion and duplication mutation analysis in Blood or Tissue by MLPA(Mutation doblcationPMP22 hn sharcoot)075384-80075384-8810162
CK 5/2 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryCK 5/2 (IHC)(CK 5/2 (IHC))807135-051807135
CK 8 & 18 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryCK 8 & 18 (IHC)(CK 8 & 18 (IHC))807135-052807135
CK10 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryCK10 (IHC)(CK10 (IHC))807135-053807135
ACTH (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry ACTH (IHC)(ACTH (IHC))807135-001807135
AFP (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry AFP (IHC)(AFP (IHC))807135-002807135
CK19 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryCK19 (IHC)(CK19 (IHC))807135-054807135
CK20 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryCK20 (IHC)(CK20 (IHC))807135-055807135
CK5/6 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryCK5/6 (IHC)(CK5/6 (IHC))807135-056807135
CK7 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryCK7 (IHC)(CK7 (IHC))807135-057807135
C-Kit (CD117) (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryC-Kit (CD117) (IHC)(C-Kit (CD117) (IHC))807135-058807135
CMV (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryCMV (IHC)(CMV (IHC))807135-059807135
C-MYC (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryC-MYC (IHC)(C-MYC (IHC))807135-060807135
Collagen IV (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryCollagen IV (IHC)(Collagen IV (IHC))807135-061807135
Cox-2 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryCox-2 (IHC)(Cox-2 (IHC))807135-062807135
Cycline D1 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryCycline D1 (IHC)(Cycline D1 (IHC))807135-063807135
Cytokeratin (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryCytokeratin (IHC)(Cytokeratin (IHC))807135-064807135
DBA44 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryDBA44 (IHC)(DBA44 (IHC))807135-065807135
Desmin (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryDesmin (IHC)(Desmin (IHC))807135-066807135
DOG1 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryDOG1 (IHC)(DOG1 (IHC))807135-067807135
E-Cadherin (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryE-Cadherin (IHC)(E-Cadherin (IHC))807135-068807135
EGF1-Receptor (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryEGF1-Receptor (IHC)(EGF1-Receptor (IHC))807135-069807135
EMA (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryEMA (IHC)(EMA (IHC))807135-070807135
EP 161 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryEP 161 (IHC)(EP 161 (IHC))807135-071807135
EP 175 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryEP 175 (IHC)(EP 175 (IHC))807135-072807135
ER- Esterogen Receptor (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryER- Esterogen Receptor (IHC)(ER- Esterogen Receptor (IHC))807135-073807135
Estrogen Receptor beta (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryEstrogen Receptor beta (IHC)(Estrogen Receptor beta (IHC))807135-074807135
Factor VIII (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryFactor VIII (IHC)(Factor VIII (IHC))807135-075807135
Fascin (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryFascin (IHC)(Fascin (IHC))807135-076807135
Gamma light Chain (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryGamma light Chain (IHC)(Gamma light Chain (IHC))807135-077807135
GATA3 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryGATA3 (IHC)(GATA3 (IHC))807135-078807135
GCDFP-15 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryGCDFP-15 (IHC)(GCDFP-15 (IHC))807135-079807135
GFAP (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryGFAP (IHC)(GFAP (IHC))807135-080807135
GIST (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryGIST (IHC)(GIST (IHC))807135-081807135
Glypican3 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryGlypican3 (IHC)(Glypican3 (IHC))807135-082807135
Hairy Cell (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryHairy Cell (IHC)(Hairy Cell (IHC))807135-083807135
HBME-1 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryHBME-1 (IHC)(HBME-1 (IHC))807135-084807135
Hep Par1 (HSA) (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryHep Par1 (HSA) (IHC)(Hep Par1 (HSA) (IHC))807135-085807135
Hepatocyte (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryHepatocyte (IHC)(Hepatocyte (IHC))807135-086807135
HHV-8 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryHHV-8 (IHC)(HHV-8 (IHC))807135-087807135
HMB-45 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryHMB-45 (IHC)(HMB-45 (IHC))807135-088807135
HMWK (BE12) (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryHMWK (BE12) (IHC)(HMWK (BE12) (IHC))807135-089807135
Human growth hormone (HGH) (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryHuman growth hormone (HGH) (IHC)(Human growth hormone (HGH) (IHC))807135-090807135
Ig j chain (SP105) (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryIg j chain (SP105) (IHC)(Ig j chain (SP105) (IHC))807135-091807135
IgD (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryIgD (IHC)(IgD (IHC))807135-092807135
IgG4 (ep138) (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryIgG4 (ep138) (IHC)(IgG4 (ep138) (IHC))807135-093807135
Inhibin (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryInhibin (IHC)(Inhibin (IHC))807135-094807135
INI_1 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryINI_1 (IHC)(INI_1 (IHC))807135-095807135
Kappa light Chain (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryKappa light Chain (IHC)(Kappa light Chain (IHC))807135-096807135
Ki67 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryKi67 (IHC)(Ki67 (IHC))807135-097807135
Lambda (IHC) slide onlyايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryLambda (IHC) slide only(Lambda (IHC) slide only)807135-098807135
Leukocyte common antigen LCA (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryLeukocyte common antigen LCA (IHC)(Leukocyte common antigen LCA (IHC))807135-099807135
LEV1 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryLEV1 (IHC)(LEV1 (IHC))807135-100807135
LH (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryLH (IHC)(LH (IHC))807135-101807135
Mamoglobulin (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryMamoglobulin (IHC)(Mamoglobulin (IHC))807135-102807135
MDM 2 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryMDM 2 (IHC)(MDM 2 (IHC))807135-103807135
Melan A (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryMelan A (IHC)(Melan A (IHC))807135-104807135
MIC2 (CD99) (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryMIC2 (CD99) (IHC)(MIC2 (CD99) (IHC))807135-105807135
MLH 1 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryMLH 1 (IHC)(MLH 1 (IHC))807135-106807135
MPO (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryMPO (IHC)(MPO (IHC))807135-107807135
MS1 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryMS1 (IHC)(MS1 (IHC))807135-108807135
MSA (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry MSA (IHC)(MSA (IHC))807135-109807135
MSH 2 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryMSH 2 (IHC)(MSH 2 (IHC))807135-110807135
MSH 6(IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryMSH 6(IHC)(MSH 6(IHC))807135-111807135
MUC 5 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryMUC 5 (IHC)(MUC 5 (IHC))807135-112807135
Muc-1 glycoprotein (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryMuc-1 glycoprotein (IHC)(Muc-1 glycoprotein (IHC))807135-113807135
MUC-2 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryMUC-2 (IHC)(MUC-2 (IHC))807135-114807135
MUM1 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryMUM1 (IHC)(MUM1 (IHC))807135-115807135
Myeloperoxidase (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryMyeloperoxidase (IHC)(Myeloperoxidase (IHC))807135-116807135
Myo D1 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry Myo D1 (IHC)(Myo D1 (IHC))807135-117807135
myogenin (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry myogenin (IHC)(myogenin (IHC))807135-118807135
Myoglobin (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry Myoglobin (IHC)(Myoglobin (IHC))807135-119807135
Napsin A (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry Napsin A (IHC)(Napsin A (IHC))807135-120807135
Naspin A (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry Naspin A (IHC)(Naspin A (IHC))807135-121807135
Neurofilament (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry Neurofilament (IHC)(Neurofilament (IHC))807135-122807135
NSE (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryNSE (IHC)(NSE (IHC))807135-123807135
OCT3/4 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry OCT3/4 (IHC)(OCT3/4 (IHC))807135-124807135
Olig 2 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry Olig 2 (IHC)(Olig 2 (IHC))807135-125807135
P16 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry P16 (IHC)(P16 (IHC))807135-126807135
P53 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry P53 (IHC)(P53 (IHC))807135-127807135
p63 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry p63 (IHC)(p63 (IHC))807135-128807135
Pan CK(AE1/AE3) (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry Pan CK(AE1/AE3) (IHC)(Pan CK(AE1/AE3) (IHC))807135-129807135
Pancytokeratin (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry Pancytokeratin (IHC)(Pancytokeratin (IHC))807135-130807135
PAX-5 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryPAX-5 (IHC)(PAX-5 (IHC))807135-131807135
PAX-8 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryPAX-8 (IHC)(PAX-8 (IHC))807135-132807135
PC (Plasma Cell) IHCايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry PC (Plasma Cell) IHC(PC (Plasma Cell) IHC)807135-133807135
PDL1 or PD1 (IHCايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryPDL1 or PD1 (IHC)(PDL1 or PD1 (IHC))807135-134807135
Placental alkaline phosphatase (PLAP) (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry Placental alkaline phosphatase (PLAP) (IHC)(Placental alkaline phosphatase (PLAP) (IHC))807135-135807135
PMS 2 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry PMS 2 (IHC)(PMS 2 (IHC))807135-136807135
Prostatic Acid phosphatase (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry Prostatic Acid phosphatase (IHC)(Prostatic Acid phosphatase (IHC))807135-137807135
PR-Progestrone Receptor(IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryPR-Progestrone Receptor(IHC)(PR-Progestrone Receptor(IHC))807135-138807135
PSA (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryPSA (IHC)(PSA (IHC))807135-139807135
Racemase (AMACR) (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryRacemase (AMACR) (IHC)(Racemase (AMACR) (IHC))807135-140807135
RCC (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryRCC (IHC)(RCC (IHC))807135-141807135
S-100 (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistry S-100 (IHC)(S-100 (IHC))807135-142807135
Smooth Muscle Actin SMA (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistrySmooth Muscle Actin SMA (IHC)(Smooth Muscle Actin SMA (IHC))807135-143807135
Synaptophysin (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistrySynaptophysin (IHC)(Synaptophysin (IHC))807135-144807135
TdT (IHC)ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، Imono hostochistryTdT (IHC)(TdT (IHC))807135-145807135
آزمايش تجسس ميکروسکوپي مستقيم و رنگ آميزي ترشحات چشم راستDirect microscopic examination and staining of right eye secretions(Microscopic observation in Right Eye by Gram stain)014364-40014364-4,18944008804425
آزمايش تجسس ميکروسکوپي مستقيم و رنگ آميزي ترشحات چشم چپDirect microscopic examination and staining of left eye secretions(Microscopic observation in Left Eye by Gram stain)014364-40114364-4804425
آزمايش تجسس ميکروسکوپي مستقيم و رنگ آميزي ترشحات دستگاه تناسلي Microscopic observation [Identifier] in Genital specimen by Gram stain(Gram Stn Genital-Microscopic observation [Identifier] in Genital specimen by Gram stain)048712-40048712-4804425
آزمايش تجسس ميکروسکوپي مستقيم و رنگ آميزي ترشحات دستگاه تنفسي تحتانيMicroscopic observation [Identifier] in Lower respiratory specimen by Gram stain(Gram Stn Lower Resp-Microscopic observation [Identifier] in Lower respiratory specimen by Gram stain)088632-50088632-5804425
آزمايش تجسس ميکروسکوپي مستقيم و رنگ آميزي ترشحات نازوفارنکسMicroscopic observation [Identifier] in Nasopharynx by Gram stain(Gram Stn Nph-Microscopic observation [Identifier] in Nasopharynx by Gram stain)088149-00088149-0804425
آزمايش تجسس ميکروسکوپي مستقيم و رنگ آميزي ترشحات بيني Microscopic observation [Identifier] in Nose by Gram stain(Gram Stn Nose-Microscopic observation [Identifier] in Nose by Gram stain)032026-70032026-7804425
آزمايش تجسس ميکروسکوپي مستقيم ترشحات و رنگ آميزي Ocular fluidMicroscopic observation [Identifier] in Ocular fluid by Gram stain(Gram Stn Ocflu-Microscopic observation [Identifier] in Ocular fluid by Gram stain)088158-10088158-1804425
آزمايش تجسس ميکروسکوپي مستقيم ترشحات پريکارديالMicroscopic observation [Identifier] in Pericardial fluid by Gram stain(Gram Stn in Pericardial fluid by Gram stain)088147-40088147-4804425
آزمايش تشخيصي از لكه‌هاي خون Diagnostic test for blood stains806005-000806005
اندازه‌گيري کمّي منيزيم يونيزه خون به روش اسپكتروفتومتري Magnesium Ionized [Mass/volume] in Serum or Plasma(Mg Ionized SerPl-)032698-30032698-3800815
اندازه گيري کيفي اوروبيلينوژن ادرار Urobilinogen [Presence] in 24 hour Urine(Urobil / Urine by strip)012269-70012269-7800240
PCR کيفي براي HSV در مايع نخاعHerpes simplex virus 1+2 DNA [Presence] in Cerebral spinal fluid by NAA with probe detection(HSV1+2 DNA CSF QL)032141-40032141-4805096
PCR کيفي براي HSV هرنمونه غير اختصاصيHerpes simplex virus 1+2 DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(HSV1+2 DNA XXX QL)020444-60020444-6805096
استفاده از RT/PCR کمي براي تعيين بار HIV HIV 1 RNA [#/volume] (viral load) in Serum or Plasma by NAA with probe detection(-HIV 1 RNA PCR)020447-90020447-9805081
اندازه‌گيري کمّي زمان ترومبين (TT) Thrombin time(Thrombin time (TT))003243-3003243-3802240
آزمايش کيفي/نيمه کمّي براي غربالگري الکاپتونوري (تجسس اسيد هموژنتيسيك) در ادرار Homogentisate [Presence] in Urine(Homogentisate Ur Ql)002432-3002432-3800260
پذيرش و ثبت نمونه هاي آزمايشگاهي Acceptance regestration Of laboratory sampies(Acceptance regestration Of laboratory sampies)800005-000800005
اندازه‌گيري کمّي (CEA(کارسينو امبريونيک آنتي ژن 199در مايعات بدن Carcinoembryonic Ag [Mass/volume] in Body fluid(CEA in Body Fluid)012515-30012515-3801806
HLAABDR به روش PCR با 96 پرايمر گيرندهHLA ABDR by PCR with 96 receptor primers(HLAABDR PCR 96praymer)805105-000805105
آزمايش تعيين آنتي بادي روبلا (IgG) مايعات بدنRubella virus IgG Ab [Units/volume] in Body fluid(RUBV IgG)029343-10029343-1803000
آزمايش تعيين آنتي بادي روبلا (IgG) سرم/پلاسماRubella virus IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay(RUBV IgG)005334-8005334-8803000
آزمايش تعيين آنتي بادي هليكوباكتر (IgM) Helicobacter pylori IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Helicobacter IgM)005177-1005177-1803085
اندازه گيري آريل سولفاتاز.A در ادرار Cerebroside sulfatase [Enzymatic activity/volume] in Urine(Arylsulfatase A Ur-cCnc)002061-0002061-0801191
اندازه گيري آريل سولفاتازB در ادرار N-Acetylgalactosamine-4-Sulfatase [Enzymatic activity/volume] in Urine(Arylsulfatase B Ur-cCnc)021413-00021413-0801191
اندازه‌گيري کمّي آنتي ترومبينIII يا ساير مهاركننده‌هاي فاكتور انعقادي و ضد انعقادي و فون‌ويلبراند فاكتور Antithrombin [Units/volume] in Platelet poor plasma by Chromogenic method(Antithrombin III)003174-0003174-0802290
اندازه‌گيري کمّي پورفيرين در ادرار 24ساعتهPorphyrins [Mass/volume] in 24 hour Urine(Porphyrins 24 h Ur)056970-70056970-7800960
سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: پانکراس، رزکسيون توتال/ساب توتال -807135-298807326
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: مري، بيوپسي -807135-218807238
تشخيص CO در نمونه خون جسد Detection of CO in a blood sample of a corpse806030-000806030
آزمايش حل شدن فيبرين Dissolving Fibren(DF)802230-000802230
آنتي بادي هيستون IgGHistone IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Histone IgG Ab)029996-60029996-6803713
بررسي هموفيلي A - مرحله سوم تعيين وضعيت نهايي جنينHomophilia coagulatin defitioncy disease the final status of the fetus/A806550-000806550
بررسي هموفيلي A - مرحله سوم تعيين وضعيت نهايي جنين(چند قلو)Evaluation of hemophilia A - the third stage of determining the final status of the fetus (multiple)- F8(Homophilia coagulatin the final status of the fetus/A)806550-001806550
بررسي مرحله اول تالاسمي آلفا براي پدر به همراه فرزند Mutation alpha thallasmia father with child-stage-1807135-407810154
بررسي خويشاوندي از طريق بررسي YSTR به ازاي هر نفر Kinship testing by YSTR per person806060-000806060
بررسي خويشاوندي از طريق بررسي DNA ميتوکندري به ازاي هر نفر Evaluation of kinship by examination of mitochondrial DNA per person806055-000806055
آزمايش تعيين آنتي بادي Anti-Smith Smith extractable nuclear Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(SEN-Ab)043182-50043182-5803345
اندازه‌گيري کمّي کلر خون/سرم/پلاسما Chloride [Moles/volume] in Blood(Cl/ser or pl)002069-3002069-3800470
اندازه‌گيري کمّي يون کلر Chloride (Cl-)002069-301800470
اندازه‌گيري کمّي مايع نخاع CSF-Chloride002069-302800470
اندازه‌گيري کمّي کلر مايع مفصليSynovial Chloride(Synovial -Cl)002069-303800470
اندازه‌گيري کمّي کلر پلورالPleural-Chloride002069-304800470
اندازه‌گيري کمّي کلر خون پريکارديال Pericardial-Chloride(Pericardial-Cl)002069-305800470
اندازه‌گيري کمّي کلر آسيتAscitic-Chloride(Ascitic-Cl)002069-306800470
سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: شريان، بيوپسي -807135-205807217
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: آندوسرويکس، کورتاژ/بيوپسي -807135-216807236
تعيين گروه خوني اسپرم Determination of sperm blood group806090-000806090
آزمايش آنتي ژن HIV- P24HIV 1 p24 Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay(HIV- p24 Ag)018396-20018396-2803190
اندازه‌گيري کمّي تستوسترون سرم/پلاسما Testosterone [Mass/volume] in Serum or Plasma(Testosteronein Serum)002986-8002986-8801455
سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: ليوميوم، ميومکتومي رحمي-بدون رحم -807135-208807220
نمونه هسته بلوک بافتي (نمونه)Core sample of tissue block (specimen)807125-000430970004807125
سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: زبان/لوزه- رزکسيون به علت تومور -807135-304807332
AdenovirusPCR کيفي Adenovirus DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(Adenovirus DNA NAA+probe QlPCR)039528-50039528-5805097
کاريوتايپ مغز استخوان caryotype Bon marow807135-455810326
اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي تيروزين ادرار اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي تيروزين ادرار 800270-000800270
سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: هيداتيد مورگاگني -807135-192807201
آنتي بادي سانترومر Centromere Ab [Units/volume] in Serum(Centromere Ab)008068-9008068-9803435
سرمPCR کيفي براي MTB Mycobacterium tuberculosis complex DNA [Presence] in Sputum or Bronchial by NAA with probe detection(M TB Cmplx DNA PCRQL)085362-20085362-2805092
ساير نمونه هاPCR کيفي براي MTB Mycobacterium tuberculosis complex DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(M TB Cmplx DNA XXX QL )038379-40038379-4805092
مايع نخاعPCR کيفي براي MTB Mycobacterium tuberculosis DNA [Presence] in Cerebral spinal fluid by NAA with probe detection(M tb DNA CSF QL )014561-50014561-5805092
سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: غضروف، تراشيدن -807135-181807189
آنتي بادي گيرنده Anti-NMDA در مايع نخاعNMDAR IgG Ab [Titer] in Cerebral spinal fluid by Immunofluorescence(NMDAR IgG Titr CSF IF)080220-70080220-7803714
آنتي بادي گيرنده Anti-NMDA سرمNMDAR IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence(NMDAR IgG Titr Ser IF)080221-50080221-5803714
اندازه‌گيري کمّي باربيتورات ها به طريق شيميايي Barbiturates [Mass/volume] in Specimen(Barbiturates XXX in Unspecified specimen)043827-50043827-5800835
اندازه گيري کمّي نسبت زنجيره‌هاي گلوبين به روش بيوسنتز In vitro Chian Hb methodbiosantesis in vitro (Chian Hbin vitro )800720-000800720
اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي RPR براي غربالگري سيفليس Reagin Ab [Presence] in Serum by RPR(RPR))020507-00020507-0802825
اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي VDRL براي غربالگري سيفليس Reagin Ab [Presence] in Serum by VDRL(VDRL)005292-8005292-8802825
اندازه‌گيري کيفي/نيمه کمّي RFدر سرم/ پلاسما Rheumatoid factor [Titer] in Serum(RF)017857-40017857-4802810
آزمايش اشباع ترانسفرين سرم Iron saturation [Mass Fraction] in Serum or Plasma(Iron Satn MFr Ser Pl)002502-3002502-3801150
اندازه‌گيري کمّي كرايوفيبرينوژن Cryofibrinogen [Presence] in Plasma(cryofibrinogen (Quantitative))011043-70011043-7803320
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: غده پاراتيروئيد -807135-234807254
آزمايش كشت خون و آنتي بيوگرام، هر نوبت Bacteria identified in Blood by Culture( Blood Culture)000600-700600-7804010
بررسي Inversion22 در هموفيلي A Mutation Inversion22 Homophili A807135-394810112
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: تخمدان همراه يا بدون لوله، غير نئوپلاستيک -807135-232807252
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: مجراي تيروگلوس/کيست شکاف برانکيال -807135-250807270
اندازه‌گيري کمّي C9– ترانسفرين به روش RID و EIA Complement C9 [Mass/volume] in Serum or Plasma(C9-transferrin)004510-4004510-4803289
آنتي بادي گيرنده استيل کولينAcetyl coline receptor Ab(Acetyl coline receptor Ab)803532-000803532
آزمايش DQ/DR HLA Typing تنها يك آنتي ژن DQ/DR HLA Typing 1Antigen(DQ/DR HLA Typing 1Ag)802595-000802595
اندازه‌گيري کمّي هورمون پاراتيروتيد سرم /پلاسما Parathyrin.C-terminal [Mass/volume] in Serum or Plasma(PTH)002730-0002730-0801500
اندازه‌گيري کمّي هورمون پاراتيروتيد Intact PTH سرم /پلاسما Parathyrin.intact [Mass/volume] in Serum or Plasma( Intact PTH (I. PTH))002731-8002731-8801500
سطح 5-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: سرويکس، کونيزاسيون(برداشتن مخاطي) -807135-280807304
اندازه‌گيري کمّي پتاسيم خون/سرم/پلاسما Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma(k/Ser or pl)002823-3002823-3800465
اندازه‌گيري کمّي پتاسيم مايع نخاع CSF-K002823-301800465
اندازه‌گيري کمّي پتاسيم سينو ويالSynovial K002823-302800465
اندازه‌گيري کمّي پتاسيم پلورالPleural-K(Pleural-K)002823-303800465
اندازه‌گيري کمّي پتاسيم پريکارديالPericardial-K(Pericardial-K)002823-304800465
تشخيص عوامل ويروسي با استفاده از كشت سلولي آنفلوانزاInfluenza virus identified in Specimen by Organism specific culture(-Influenza virus i Organism Unspecified specific culture)006604-3006604-3804125
تشخيص عوامل ويروسي با استفاده از كشت سلولي پليو ويروسPolio virus identified [Type] in Isolate by Organism specific culture(Polio virus Nom (Isol) by Organism specific culture)060546-90060546-9804125
تشخيص عوامل ويروسي با استفاده از كشت سلولي ويروس پليو اختصاصي Polio virus identified in Stool by Organism specific culture(Polio virus Nom (Stl)by Organism specific culture)053645-80053645-8804125
تشخيص عوامل ويروسي با استفاده از كشت سلولي ويروس پليو غير اختصاصيPolio virus identified in Specimen by Organism specific culture(Polio virusNom (Unsp spec)- by specific culture)073907-80073907-8804125
تشخيص عوامل ويروسي با استفاده از كشت سلولي ,ويروس روبلاRubella virus identified in Serum by Organism specific culture(Rubella virus identified Org specific cx Nom (S) specific culture)006548-2006548-2804125
تشخيص عوامل ويروسي با استفاده از كشت سلولي Virus identified in Specimen by Culture(-Virus identified in Unspecified specimen by Culture)006584-7006584-7804125
تشخيص عوامل ويروسي با استفاده از كشت سلولي انترو ويروسEnterovirus identified in Specimen by Organism specific culture(Enterovirus identifiedby Organism specific culture)005843-8005843-8804125
آزمايش تعيين آنتي بادي بر عليه کيست هيداتيک (IgG) Echinococcus granulosus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Echinococcus granulosus IgG )047308-20047308-2803170
اندازه‌گيري کمّي تيروزين و فنيل آلانين به صورت همزمان به روش اچ پي ال سي سرم/پلاسما (تاييد تشخيص و پايش) (در صورت غربالگري، کد * محسوب مي گردد)Phenylalanine/tyr [Mass/volume] in Serum or Plasma(tyr/phe-HPLC)801182-000801182
اندازه‌گيري کمّي دي اكسيدكربن يا بيكربنات Bicarbonate [Moles/volume] in Specimen(HCO3/Bic/)022735-50022735-5800475
آزمايش Current Immuno Electrophoresis) CCIE Counter) آزمايش Current Immuno Electrophoresis) CCIE Counter) ( CCIE)800770-000800770
اندازه گيري کيفي يا نيمه کمّي ANA (به روش ايمونوفلورسانس Nuclear Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence(ANA IF)005048-4005048-4802880
آزمايش جذب دي گزيلوز سرم Xylose absorption [Interpretation] in Urine and Serum or Plasma Narrative(Xyloseptio] in Serum or Plasma Narrative)049241-30049241-3801060
آزمايش جذب دي گزيلوز ادرارXylose Absorption Ur+SerPl-Imp-Xylose absorption [Interpretation] in Urine Narrative(Xyloseptio] in Urine Narrative)049241-301801060
آنمي داسي شکل ( Sickle Cell Anemia ) / مرحله دوم تعيين وضعيت جنين( Sickle Cell Anemia stage- 2 finale statuse of the fetuse806525-000806525
آزمايش كامل ادرار با استفاده از نوار ادراري يا قرص‌هاي دارويي براي تعيين بيليروبين، قند، هموگلوبين، كتون‌ها، لوكوسيت‌ها، نيتريت، PH، وزن مخصوص، اوروبيلينوژن و غيره به صورت ماكروسكوپي با يا بدون استفاده از دستگاه خودکار شامل گزارش ويژگي هاي ماکروسکوپي و تجسس ميكروسكوپي / عاديUrinalysis complete panel - Urine(Urinalysis ( U/A))024356-80024356-8800200
آزمايش كامل اول ادرار با استفاده از نوار ادراري يا قرص‌هاي دارويي براي تعيين بيليروبين، قند، هموگلوبين، كتون‌ها، لوكوسيت‌ها، نيتريت، PH، وزن مخصوص، اوروبيلينوژن و غيره به صورت ماكروسكوپي با يا بدون استفاده از دستگاه خودکار شامل گزارش ويژگي هاي ماکروسکوپي و تجسس ميكروسكوپي / قسمت اولFirst Voided /Urinalysis complete pnl Ur-Urinalysis complete panel - Urine(First Voided U/A )024356-801800200
آزمايش كامل قسمت دوم ادرار با استفاده از نوار ادراري يا قرص‌هاي دارويي براي تعيين بيليروبين، قند، هموگلوبين، كتون‌ها، لوكوسيت‌ها، نيتريت، PH، وزن مخصوص، اوروبيلينوژن و غيره به صورت ماكروسكوپي با يا بدون استفاده از دستگاه خودکار شامل گزارش ويژگي هاي ماکروسکوپي و تجسس ميكروسكوپي/ قسمت دوم Second Voided/Urinalysis complete pnl Ur-Urinalysis complete panel - Urine(Second Voided U/A )024356-802800200
آزمايش كامل قسمت سوم ادرار با استفاده از نوار ادراري يا قرص‌هاي دارويي براي تعيين بيليروبين، قند، هموگلوبين، كتون‌ها، لوكوسيت‌ها، نيتريت، PH، وزن مخصوص، اوروبيلينوژن و غيره به صورت ماكروسكوپي با يا بدون استفاده از دستگاه خودکار شامل گزارش ويژگي هاي ماکروسکوپي و تجسس ميكروسكوپي / قسمت سومThird Voided/Urinalysis complete pnl Ur-Urinalysis complete panel - Urine(Third Voided U/A )024356-803800200
آزمايش كشت ادرار، كلني كانت و آنتي بيوگرام، از نظر عوامل ميکروبي Urine culture, colony count and antibiogram test for microbial agents(Urine Culture & Sensitivity)000630-400804000
آزمايش كشت ادرار، كلني كانت و آنتي بيوگرام، از نظر عوامل ميکروبي- قسمت اول First /Urine Culture-Bacteria identified in Urine by Culture(First Voided Urine Culture)000630-401804000
آزمايش كشت ادرار، كلني كانت و آنتي بيوگرام، از نظر عوامل ميکروبي - قسمت دومSecond Urine Culture-Bacteria identified in Urine by Culture(Second Voided Urine Culture)000630-402804000
آزمايش كشت ادرار، كلني كانت و آنتي بيوگرام، از نظر عوامل ميکروبي- قسمت سومThird/Urine Culture-Bacteria identified in Urine by Culture(Third Voided Urine Culture)000630-403804000
آزمايش تعيين آنتي بادي ليستريا (IgM) به روش الايزا Listeria monocytogenes O4b IgM Ab [Titer] in Serum(Anti-Listeria IgM )045139-30045139-3803492
آزمايش کروموگرانين - آ به روش الايزا سرمChromogranin A [Mass/volume] in Serum or Plasma(Chromogranin A)009811-1009811-1801857
اندازه‌گيري کمّي فنيل آلانين يا تيروزين به روش شيميايي در سرم/پلاسما tyr/Phe in ser( tyr/Phe in ser)801000-000801000
نمونه گيري و جداسازي ميکروارگانيسم هوازي در کشت نمونه مدفوع (پشتيباني از مهار مقاومت ميکروبي و مديريت مصرف آنتي بيوتيک-اضافه شدن کد ميکروبشناسي بيمارستاني) (محدود به بيمارستانها و مشروط به رعايت استانداردهاي آزمايشگاه مرجع سلامت و مميزي آزمايشگاههاي ميکروBacteria identified in Stool by Culture(sampling & separeated micro organism earobe/stool)804185-000804185
شستشوي خون هر واحد Blood Washing each unit(BW)802650-000802650
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: دريچه قلب -807135-223807243
سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: بافت نرم، دبريدمان -807135-198807207
اندازه گيري کمّي Osteocalcin Osteocalcin [Mass/volume] in Serum or Plasma(Osteocalcin)002697-1002697-1803440
آزمايش بررسي اتوايمون آنتي بادي در سرم بيماران auto imune Antibady Assessment(auto imune Antibady)802630-000802630
آزمايش تيتراسيون رايت Brucella sp Ab [Titer] in Cerebral spinal fluid by Agglutination(Wright)058806-10058806-1802830
اندازه گيري کمّي اوره ادرار 24 ساعتهUrea [Mass/time] in 24 hour Urine(Urea/urin 24h)048999-70048999-7800416
اندازه گيري کمّي نيتروژن ادرار Urea nitrogen [Mass/time] in 24 hour Urine (Bun/urin 24h)003096-5003096-5800416
بررسي موتاسيون هاي NRAS Mutation NRAS807135-356810054
اندازه گيري کمّي( فوليك اسيد)فولات سرم/پلاسما Folate [Mass/volume] in Serum or Plasma(Folate in ] in Serum or Plasma)002284-8002284-8801125
اندازه گيري کمّي فوليك اسيد گلبول قرمزFolate [Mass/volume] in RBC(Folate in RBC)002284-801801125
اندازه‌گيري کمّي پروتئين C Protein C [Units/volume] in Platelet poor plasma by Coagulation assay(Protein C)006007-9006007-9802280
سطح 6-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: عصب، بيوپسي تشخيص مديکال-807135-309807341
اندازه‌گيري کمّي استريول (E3) سرم/ پلاسما Estriol (E3) [Mass/volume] in Serum or Plasma(Es (E3) in Serum or Plasma)002251-7002251-7801490
اندازه‌گيري کمّي کلسي تونين سرم/پلاسما Calcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma(Calcitonin)001992-7001992-7801505
لوكوفرزيس درماني (هزينه ست مطابق قيمت اعلامي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به صورت جداگانه قابل محاسبه مي باشد)lECO FRESIS(lf)802670-000802670
اندازه‌گيري کيفي/ نيمه کمّي فعاليت آنزيم تريپسين در مايع دوازدهــه Trypsin [Enzymatic activity/volume] in Duodenal fluid(Trypsin Duod fl-cCnc)003059-3003059-3801210
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: پوليپ، سرويکال/آندومتريال -807135-238807258
اندازه‌گيري کمّي ميزان فاکتور انعقادي II Prothrombin activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay(Coagulation factor II)003289-6003289-6802246
اندازه گيري کمّي كلسيم سرم/پلاسما Calcium [Mass/volume] in Serum or Plasma(Ca/ser or pl)017861-60017861-6800485
اندازه‌گيري کمّي LDL- Cholesterol در سرم/پلاسما Cholesterol in LDL [Mass/volume] in Serum or Plasma by Direct assay(LDLc/ Ser or Pl)018262-60018262-6800445
آزمايش HBsAgHepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay(HBS Ag)005196-1005196-1803205
اندازه‌گيري کمّي سرولوپلاسمين به روش شيميايي در سرم/پلاسما Ceruloplasmin [Mass/volume] in Serum or Plasma(Ceruloplasmin / ser)002064-4002064-4801005
اندازه‌گيري کمّي سرولوپلاسمين به روش شيميايي ادرار24ساعتهUrine 24 h Ceruloplasmin(Ceruloplasmin Urine 24 h )002064-401801005
اندازه‌گيري کمّي سرولوپلاسمين به روش شيميايي ادرار رندومUrine Ceruloplasmin Random(Urine Ceruloplasmin Random)002064-402801005
آزمايش تعيين آنتي بادي بر عليه آميبياز ( انتامبا (IgM) Entamoeba histolytica IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Entamoeba.H IgM )009523-2009523-2803166
اندازه‌گيري کمّي C7– ترانسفرين به روش RID و EIA Complement C7 [Mass/volume] in Serum or Plasma(C7-transferrin)004508-8004508-8803287
آزمايش اندازه گيري کيفي يا نيمه کمّي نيترو بلو تترا زوليوم Nitroblue Tetrazolium Test (NBT) [Units/volume] in Blood((NBT)050609-70050609-7802900
اندازه‌گيري کمّي هر يك از آپوليپوپروتئين‌ ب-100 سرم/پلاسما Apolipoprotein B-100 [Mass/volume] in Serum or Plasma(ALP- B-100. mv/ser)001871-3001871-3801200
اندازه‌گيري کمّي هر يك از آپوليپوپروتئين‌آ سرم/پلاسما Apolipoprotein LPA [Mass/volume] in Serum or Plasma( LP-A.mv/ser)001881-2001881-2801200
اندازه‌گيري کمّي هر يك از آپوليپوپروتئين‌آ-1سرم/پلاسما Apolipoprotein A-I [Mass/volume] in Serum or Plasma(ALP-A-1/ser.mv)001869-7001869-7801200
اندازه‌گيري کمّي هر يك از آپوليپوپروتئين‌ ب سرم/پلاسما Apolipoprotein B [Mass/volume] in Serum or Plasma(ALP-B/ser mv)001884-6001884-6801200
اندازه‌گيري کمّي مواد حاصل از تخريب فيبرين (FDP) (کد 802330 همزمان قابل گزارش و اخذ نمي‌باشد)Fibrin+Fibrinogen fragments [Mass/volume] in Platelet poor plasma(FDP)030226-50030226-5802255
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: ناي(تراشه)، بيوپسي -807135-253807273
آزمايش تعيين آنتي بادي Anti-Parietal Parietal cell Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence(Parietal cell Ab)005271-2005271-2803355
ميکروسکوپ الکتروني، اسکنينگ -807135-156807155
اندازه‌گيري کيفي/ نيمه کمّي فعاليت آنزيم تريپسين در مدفــوع Trypsin [Enzymatic activity/volume] in Stool(Trypsin Stl-cCnc)003063-5003063-5801210
آزمايش تعيين آنتي بادي Measles (IgG) Measles virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(MeV IgG)005244-9005244-9803115
بررسي موتاسيون تکرار هاي سه نوکلئوتيدي در بيماري آتاکسي فردريش Repet mutation fered resh disase 3nocleotid807135-388810100
اندازه‌گيري کمي ايزو آنزيم کراتين فسفوکيناز MB در سرم/پلاسما Creatine kinase.MB [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma(-Creatine kinase.MB e/ ser& pl)032673-60032673-6800570
آزمايش هموليز سوکروز Sucrose hemolysis [Presence] of Red Blood Cells(Sucrose Hemolysis Test)012260-60012260-6802930
آزمايش ليز آب قندWater Sugar Lysis Test012260-601802930
اندازه گيري کمّي تيروزين به روش HPLC ادرار 24ساعتهTyrosine [Mass/time] in 24 hour Urine(Tyrosine 24h Ur-mRate)003081-7003081-7801176
آزمايش تجسس خون مخفي در مدفوع هر نوبت Hemoglobin.gastrointestinal [Presence] in Stool002335-8002335-8804105
اندازه گيري کيفي يا نيمه کمّي پروتئين بنس جونز در ادرار به روش شيميايي و حرارتي Immunoglobulin light chains [Presence] in Urine(B.J. Protein in Urine)001928-1001928-1800230
آزمايش الکتروفورزيس پروتئين هاي ادرار Protein electrophoresis panel - Urine(Prot Elph Pnl Ur Elph)034539-70034539-7800740
آزمايش الکتروفورزيس آلبومين و پره البومين ادرار u-Prealbumin & Albumin(ur-Pre & total Albumin)034539-701800740
آزمايش الکتروفورزيسA1گلبولين ادرار u-A1 Globulin(ur-A1 Globulin)034539-702800740
آزمايش الکتروفورزيسA2گلبولين ادرار u-A2 Globulin(ur-A2 Globulin)034539-703800740
آزمايش الکتروفورزيس پبتا گلبولين ادرار u-Beta Globulin(ur-Beta Globulin)034539-704800740
آزمايش الکتروفورزيس گاما ادرار u-Gamma Globulin(ur-Gamma Globulin)034539-705800740
آزمايش آنتي بادي HIVدر بزاقHIV 1 Ab [Presence] in Saliva (oral fluid) by Immunoassay(HIV Ab)035437-30035437-3803186
آزمايش الکتروفورزيس آپوليپوپروتئين ها سرم electrophoresisApo-pro/ser(Apo-pro/ser)800755-000800755
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: آندومتر، کورتاژ/بيوپسي -807135-217807237
اندازه گيري کمّي (T3 Uptake (T3RU سرم/پلاسما Triiodothyronine resin uptake (T3RU) in Serum or Plasma( (T3 Uptake (T3RU)003050-2003050-2801410
جستجو و تعيين مقدارWarfarin در /ادرار Warfarin [Presence] in Urine(Warfarin Ur Ql)012282-000806000
جستجو و تعيين مقدار APAP /ادرارAcetaminophen [Presence] in Urine(APAP Ur Ql)003299-500806000
جستجو و تعيين مقدارAlpraz /ادرارAlprazolam [Presence] in Urine(Alpraz Ur Ql)009351-800806000
جستجو و تعيين مقدار Amitrip /ادرارAmitriptyline [Presence] in Urine(Amitrip Ur Ql)003334-000806000
جستجو و تعيين مقدار Anabasine /ادرارAnabasine [Mass/volume] in Urine(Anabasine)033915-000806000
جستجو و تعيين مقدار Atenolol /ادرارAtenolol [Presence] in Urine(Atenolol Ur Ql)003360-500806000
جستجو و تعيين مقدار BrodifacoumBrodifacoum [Mass/mass] in Unspecified specimen(Brodifacoum XXX-mCnt)087612-800806000
جستجو و تعيين مقدارBrodifacoum در سرم Brodifacoum [Mass/volume] in Serum or Plasma(Brodifacoum SerPl-mCnc)012426-300806000
جستجو و تعيين مقدارCarbamazepine در ادرار Carbamazepine [Presence] in Urine(Carbamazepine Ur Ql)012363-800806000
جستجو و تعيين مقدار درChlordiazep ادرار Chlordiazepoxide [Presence] in Urine(Chlordiazep Ur Ql)003458-700806000
جستجو و تعيين مقدار Chlorpromazineدر / ادرار Chlorpromazine [Presence] in Urine(Chlorpromazine Ur Ql)003472-800806000
جستجو و تعيين مقدارClonazepam در / ادرار Clonazepam [Presence] in Urine(Clonazepam Ur Ql)019245-000806000
جستجو و تعيين مقدارCotinine در / ادرار Cotinine [Mass/volume] in Urine(Cotinine)010366-300806000
جستجو و تعيين مقدارCyanide در / خونCyanide [Presence] in Blood(Cyanide Bld Ql)046698-700806000
جستجو و تعيين مقدارDiazepam در / ادرار Diazepam [Presence] in Urine(Diazepam Ur Ql)003550-100806000
جستجو و تعيين مقدارDipyridamole در / سرم Dipyridamole [Mass/volume] in Serum or Plasma(Dipyridamole SerPl-mCnc)010536-100806000
جستجو و تعيين مقدار DipyridamoleDipyridamole [Mass/volume] in Unspecified specimen(Dipyridamole XXX-mCnc)009748-500806000
جستجو و تعيين Ethano در / خونEthanol [Presence] in Blood(Ethanol Bld Ql)005639-000806000
جستجو و تعيين مقدارEthano در / سرم Ethanol [Presence] in Serum or Plasma(Ethanol SerPl Ql)005642-400806000
جستجو و تعيين مقدارEthano در / ادرار Ethanol [Presence] in Urine(Ethanol Ur Ql)005644-000806000
جستجو و تعيين مقدارEthylene Glycol Moles در / سرم Ethylene glycol [Moles/volume] in Serum or Plasma(Ethylene Glycol SerPl-sCnc)014721-500806000
جستجو و تعيين Ethylene Glycol در / سرمEthylene glycol [Presence] in Serum or Plasma(Ethylene Glycol SerPl Ql)023713-100806000
جستجو و تعيين مقدار Ethylene Glycolدر / ادرار Ethylene glycol [Presence] in Urine(Ethylene Glycol Ur Ql)029279-700806000
جستجو و تعيين مقدارHaloperidol در / ادرار Haloperidol [Presence] in Urine(Haloperidol Ur Ql)003670-700806000
جستجو و تعيين مقدارImipramin در / ادرار Imipramine [Presence] in Urine(Imipramine Ur Ql)003691-300806000
جستجو و تعيين مقدارLamotrigine در / ادرار Lamotrigine [Moles/volume] in Urine(Lamotrigine Ur-sCnc)059919-100806000
جستجو و تعيين مقدارLevetiracetamدر / ادرار Levetiracetam [Presence] in Urine by Screen method(Levetiracetam Ur Ql Scn)042249-300806000
جستجو و تعيين مقدارMeperidine در / سرم Meperidine [Presence] in Serum, Plasma or Blood by Screen method(Meperidine SerPlBld Ql Scn)087497-400806000
جستجو و تعيين مقدارMethanol در /سرم Methanol [Mass/volume] in Serum or Plasma(Methanol SerPl-mCnc)005693-700806000
جستجو و تعيينMethanol مقدار در /ادرار Methanol [Mass/volume] in Urine(Methanol Ur-mCnc)005695-200806000
جستجو و تعيين مقدارMethanol در /خونMethanol [Presence] in Blood(Methanol Bld Ql)005690-300806000
جستجو و تعيين مقدارMe-phenidate در /ادرار Methylphenidate [Presence] in Urine(Me-phenidate Ur Ql)003808-300806000
اندازه‌گيري کمّي لاكتات در سرم/پلاسما Lactate [Mass/volume] in Serum or Plasma(Lactate/ Serum or Plasma)014118-40014118-4800640
آزمايش تعيين آنتي بادي هرپس ويروس2/ IgMHerpes simplex virus 2 IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(HSV2 IgM )005210-0005210-0803025
آزمايش تعيين آنتي بادي هرپس ويروس6/(IgG) Herpes virus 6 IgG Ab [Units/volume] in Serum(HSV6 (IgG) )005211-8005211-8803025
آزمايش تعيين آنتي بادي هرپس ويروس 1/ IgM Herpes simplex virus 1 IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(HSV1 IgM )005207-6005207-6803025
آزمايش تعيين آنتي بادي هرپس ويروس1+2/(IgG)Herpes simplex virus 1+2 IgG Ab [Presence] in Body fluid(HSV2+1 (IgG) )044482-80044482-8803025
آزمايش تعيين آنتي بادي هرپس ويروس1+2/(Igm)Herpes simplex virus 1+2 IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(HSV2+1 (Igm))041399-70041399-7803025
بررسي موتاسيون تکرار هاي سه نوکلئوتيدي در بيماري هانتينگتون Repet mutation Hnington disase 3nocleotid807135-390810104
اندازه گيري کمّي اوروبيلينوژن در مدفوع 24ساعتهUrobilinogen [Mass/time] in 24 hour Stool(Urobilinogen 24 h hour /Stool)006893-2006893-2800996
اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم كولين استراز سرم Cholinesterase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma(Cholinesterase / Serum or Plasma)002098-2002098-2800620
بيماري هايي که با روش حذف ژني قابل بررسي هستند مثل دوشن، بيکر- مرحله دوم تعيين نوع جنسيتDosh-Biker stage2 by blete gen806560-000806560
آنتي بادي پروتئيناز -3 (c-ANCA Proteinase 3 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Proteinase 3 Ab (c-ANCA))046267-10046267-1803455
اندازه‌گيري کمّي IمهارکنندهAInhibin A [Mass/volume] in Serum or Plasma(Inhibin A)023883-20023883-2803535
آماده سازي (گرم کردن) هر واحد پلاسماي تازه heat frish frozen plasma (FFP)802550-000802550
آزمايش Xylocaine Xylocaine Test( Xylocaine Test)803680-000803680
جستجو و تعيين مقدارNortrip در /ادرار Nortriptyline [Presence] in Urine(Nortrip Ur Ql)003874-500806000
جستجو و تعيين مقدار درOxazepam /ادرار Oxazepam [Presence] in Urine(Oxazepam Ur Ql)012361-200806000
جستجو و تعيين مقدار درOxcarbazepine /ادرار Oxcarbazepine [Moles/volume] in Urine(Oxcarbazepine Ur-sCnc)059947-200806000
جستجو و تعيين مقدار Phenobarbدر /ادرار Phenobarbital [Presence] in Urine(Phenobarb Ur Ql)003949-500806000
جستجو و تعيين مقدار درPhenothiaz /ادرار Phenothiazines [Presence] in Urine(Phenothiaz Ur Ql)003953-700806000
جستجو و تعيين مقدار درPEMA /ادرار Phenylethylmalonamide [Presence] in Urine(PEMA Ur Ql)029289-600806000
جستجو و تعيين مقدار درPhenytoin /ادرار Phenytoin [Presence] in Urine(Phenytoin Ur Ql)012310-900806000
جستجو و تعيين مقدارPropranolol در /ادرار Propranolol [Presence] in Urine(Propranolol Ur Ql)003993-300806000
جستجو و تعيين مقدارTheophylline در /ادرار Theophylline [Presence] in Urine by Screen method(Theophylline Ur Ql Scn)033323-700806000
جستجو و تعيين مقدارTriFperazine در /ادرار Trifluoperazine [Presence] in Urine(TriFperazine Ur Ql)012321-600806000
جستجو و تعيين مقدارValproate در /ادرار Valproate [Mass/volume] in Urine(Valproate Ur-mCnc)017762-600806000
آزمايش غربالگري آنتي بادي Blood group antibody screen [Presence] in Serum or Plasma(Ab Screening)000890-400890-4802535
آتروفي عضلاني اسپينال(SMA) نوع 1/ مرحله دوم تعيين وضعيت جنينateroph -mouscle spinal taype1 finale statuse of the fetuse806515-000806515
آتروفي عضلاني اسپينال(SMA) نوع 1/ مرحله دوم تعيين وضعيت جنين .(چند قلو)ateroph -mouscle spinal taype1 finale statuse of the fetuse(ateroph -mouscle spinal taype1 finale statuse of the fetuse)806515-001806515
آزمايش مصرف پروترومبين Thrombin Consumption (TH.C)802235-000802235
سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: اندامها، ديس آرتيکولاسيون -807135-294807322
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: جفت، سه ماهه سوم -807135-265807285
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: تخمدان با يا بدون لوله، نئوپلاستيک -807135-263807283
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: تومور ادونتوژنيک -807135-262807282
اندازه‌گيري کمي کربوکسيل انتهايي تلوپپتيد) Collagen crosslinked C-telopeptide [Mass/volume] in Serum or Plasma(CTX )041171-00041171-0803450
آنتي بادي گانکلوزيد GM1 IgG Asialoganglioside GM1 IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Anti-GM1, Anti-Ganglioside)044708-60044708-6803525
RT/PCR کيفي براي ويروس هپاتيت C Hepatitis C virus RNA [Presence] in Serum or Plasma by NAA with probe detection(HCV /PCR/RTQL)011259-90011259-9805102
تشخيص فنوتيپيک ESBL Beta lactamase.extended spectrum [Susceptibility](B-Lactamase Extended Susc Islt)006984-9006984-9804196
اندازه گيري کمّي ديگوکسين(Digoxin ) سرم/پلاسما Digoxin [Mass/volume] in Serum or Plasma(Digoxin Level)010535-30010535-3801165
اندازه گيري کمّي ديگوکسين سينس(Digoxin ) سرم/پلاسما -Last Dose-Digoxin Since [Mass/volume] in Serum or PlasmaLast Dose(Digoxin-Last Dose)010535-301801165
اندازه گيري کمّي ديگوکسين-سينس سرم/پلاسما 24hr-DigoxinSince [Mass/volume] in Urine 24hr(Digoxin-Since)010535-302801165
اندازه گيري کمّي ديگوکسين-سينس سرم/پلاسما 24hr-DigoxinSince [Mass/volume] in Urine 24hr010535-303801165
اندازه گيري کمّي ديگوکسين سينس(Digoxin ) سرم/پلاسما -Last Dose-Digoxin Since [Mass/volume] in Serum or PlasmaLast Dose010535-304801165
سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: آدرنال، رزکسيون -807135-284807310
آزمايش تعيين آنتي بادي گلايدين (IgM) سرمGliadin IgM Ab [Units/volume] in Serum(Gliadin IgM Ab)008070-5008070-5803377
آنتي بادي نورون اسپي سيفيک انولاز سرمEnolase.neuron specific [Mass/volume] in Serum or Plasma(Neuron Specific Enolase (NSE))015060-70015060-7801856
گلبول قرمز شسته شده Blood Washed(Blood Washed)802676-000802676
اندازه گيري کمّي گالاكتوز ادرار Galactose [Mass/volume] in Urine(Galactose Ur-mCnc-Galactose [Mass/volume] in Urine)002310-1002310-1801056
سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: وازدفران، به جز عقيمي -807135-160807163
PCR/RT کيفي براي HIV HIV 1 RNA [Presence] in Serum or Plasma by NAA with probe detection(HIV /PCR/RTQL)025835-00025835-0805100
پذيرش نمونه‌هاي سيتوپاتولوژي شامل ثبت و دريافت نمونه و گزارش و نگهداري آن Cytopathology procedure or service (procedure)807000-00077485009807000
اندازه‌گيري کمّي فاكتورهاي انعقادي II,X,VII (هپاتوكمپلكس) hepato complex. Mass. Volume/ factorII,X,VII(factorII,X,VII)802370-000802370
اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسما- 1 ساعتهGlucose [Mass/volume] in Serum or Plasma --1 hour post meal(Blood Glucose (1hr pp))002345-72510449-7800405
اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسما-1ساعت بعد از نهارGlucose [Mass/volume] in Serum or Plasma --1 hour post mea- lunch(Blood Glucose after lunch)002345-72610449-7,1541000175107800405
اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسما-1ساعت بعد از شامGlucose [Mass/volume] in Serum or Plasma --1 hour post meal-Dinner(Blood Glucose after diner)002345-72710449-7,1521000175104800405
اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسما، 2 ساعت پس از صرف صبحانه (2hpp) Glucose [Mass/volume] in Serum or Plasma --2 hours post meal(Glucose post meal (2 hpp))001521-4001521-4800405
آزمايش تعيين آنتي بادي مايكو پلاسما (IgG)پنوموني Mycoplasma pneumoniae IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Mycoplasma pneumoniae IgG )005255-5005255-5803065
اندازه‌گيري کمّي زمان پروتومبين (PT ) با تعيين ميزان INR Prothrombin time (PT)(prothrombin time (PT) by determining the INR)005902-2005902-2802215
آزمايش تعيين آنتي بادي لشمانيوز احشايي (کالاآزار) (IgM) Leishmania donovani IgM Ab [Units/volume] in Serum(Leishmania donovani IgM )013257-10013257-1803161
اندازه گيري کمّي نوراپي نفرين در خون/سرم/پلاسما Norepinephrine [Mass/volume] in Plasma(Norepineph Pl/ser)002666-6002666-6800872
اندازه‌گيري کمّي اسيدآسكوربيك (ويتامينC) سرم/پلاسما Ascorbate [Mass/volume] in Serum or Plasma(Ascorbate in Serum or Plasma)001903-4001903-4801110
خونگيري با استفاده از لوله خلاء از کودکان زير 5 سال Blood collection using vacuum tube from children under 5 years800017-000800017
آزمايش شمارش سلول هاي خون(هموگلوبين، هماتوكريت، شمارش گلبول قرمز و سفيد و پلاكت، انديس‌هاي سلولي) و شمارش افتراقي گلبولهاي سفيد CBC W Differential panel, method unspecified - Blood(CBC (Hb-Hct-Plat-Diff-…))069742-50069742-5802000
اندازه گيري کمّي كلسترول در خون/سرم/پلاسما Cholesterol [Mass/volume] in Serum or Plasma(Cho/ser or pl)002093-3002093-3800435
اندازه گيري کمّي کلسترول پلورال Pleural Cholesterol002093-301800435
اندازه گيري گازهاي خوني شامل (PH, PO2, PCO2, CO2, HCO3)، محاسبه اشباع O2، همراه با سديم، پتاسيم، کلسيم، هموگلوبين، هماتوکريت، گلوکز و لاکتات خون در شريانMeasurement of blood gases including (PH, PO2, PCO2, CO2, HCO3), calculation of O2 saturation, along with sodium, potassium, calcium, hemoglobin, hematocrit, glucose and blood lactate in the artery(ABG.elc)801082-001801082
اندازه گيري گازهاي خوني شامل (PH, PO2, PCO2, CO2, HCO3)، محاسبه اشباع O2، همراه با سديم، پتاسيم، کلسيم، هموگلوبين، هماتوکريت، گلوکز و لاکتات خون در وريدMeasurement of blood gases including (PH, PO2, PCO2, CO2, HCO3), calculation of O2 saturation, along with sodium, potassium, calcium, hemoglobin, hematocrit, glucose and blood lactate in the vein(VBG.elc)801082-002801082
اندازه گيري کمّي لکتين باند شده به مانوز ) به روش ايمونواسي Mannose-binding protein [Mass/volume] in Serum(Mannose-BP Ser-mCnc)030152-30030152-3803716
آزمايش واکنش ترکيب شده آنتي گلوبين IgA) MAR )Spermatozoa IgA Ab/100 spermatozoa in Serum by Immunobead( MAR IgA)047007-00047007-0803590
اندازه‌گيري (PVO-ELT) Post Venous Occlusion Euglobulin Lysis Time (PVO-ELT) Post Venous Occlusion Euglobulin Lysis Time(PVO-ELT)802335-000802335
آزمايش شمارش افتراقي ائوزينوفيل درساير مايعات بدن Eosinophils/100 leukocytes in Body fluid(Eosinophil leukocytes in Body fluid)026452-30026452-3802045
آزمايش شمارش افتراقي ائوزينوفيل در ترشحات بيني Eosinophils/100 leukocytes in Nose(Eosinophil leukocytes in Nose)030378-40030378-4802045
آزمايش شمارش افتراقي ائوزينوفيل در ترشحات بيني و ساير مايعات بدن Eosinophils/100 leukocytes in Sputum(Eosinophil leukocytes in Sputum)030381-80030381-8802045
آزمايش شمارش افتراقي ائوزينوفيل درمدفوعEosinophils/100 leukocytes in Stool(Eosinophil leukocytes in Stool)030382-60030382-6802045
كشت ترشح گلو از نظر ديفتري Corynebacterium diphtheriae [Presence] in Specimen by Organism specific culture(C diphtheriae XXX Ql Cult)016676-90016676-9804150
اندازه گيري کمّي مِت هموگلوبين خون Methemoglobin/Hemoglobin.total in Blood(Methemoglobin/Hemoglobin in Blood)002614-6002614-6801030
اندازه گيري کمّي هموگلوبين در ادرار به روش غير آنزيمي Hb Ur-mCnc-Citrate [Mass/volume] in Urine038251-501800235
اندازه گيري کمّي ، اگزالات، کلسيم اگزالات در ادرار به روش غير آنزيمي 24 ساعت CaOx 24h Ur-mRate-Calcium oxalate [Mass/time] in 24 hour Urine(CaOx Urine 24h/ non enz)038251-502800235
اندازه گيري کمّي سيترات در ادرار به روش غير آنزيمي 24 ساعت Citrate 24h Ur-mCnc-Citrate [Mass/volume] in 24 hour Urine(Citrate Urine 24h/ non enz)021203-503800235
اندازه گيري کمّي پنتوز در ادرار به روش غير آنزيمي 24 ساعت Pentoses [Mass/time] in 24 hour Urine(PentosesUrine 24h/ non enz)002734-2002734-2800235
سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: بيضه، تومور -807135-303807331
آزمايش کيفي/نيمه کمّي منو تست در سرم/ پلاسما Heterophile Ab [Presence] in Serum( Mono test)031418-70031418-7802820
آنتي باديانسولين Insulin Ab [Units/volume] in Serum(Insulin Ab in Serum Ab)008072-1008072-1803699
آزمايش كامل سم شناسي روي مواد غذايي يا امعاء و احشاء Complete toxicology test on food or viscera806010-000806010
آزمايش كامل مايع مني (Semen Analysis) شامل ارزيابي حجم، شمارش، حرکت و مورفولوژي اسپرم بطور کامل بطور کامل دستگاه خودکار Semen analysis fertility panel(Semen Analysis by Automatic device)054231-60054231-6804405
اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي سيستين و هموسيستين ادرار Cystine+Homocystine [Presence] in Urine(Urine Cystein & Homocystein Random)016711-40016711-4800275
اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي سيستين و هموسيستين ادرار (24h)Cys+(Hcys)2 Ur Ql-Cystine+Homocystine [Presence] in Urine(24h)016711-401800275
سطح 6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: رحم، با يا بدون لوله و تخمدانها-807135-306807334
آنتي باديترانس گلوتاميناز بافتيIgGTissue transglutaminase IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(TT IgG)056537-40056537-4803626
اندازه گيري کمّي هموسيستئين ادرار Homocysteine [Mass/volume] in Urine(Hcys Ur-mCnc-Homocysteine [Mass/volume] in Urine)012470-10012470-1801051
آزمايش تعيين آنتي بادي سيتومگال ويروس سرمCytomegalovirus IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay(CMV IgG)005124-3005124-3803010
آزمايش تعيين آنتي بادي سيتومگال ويروساويدي تي-Cytomegalovirus IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay005124-301803010
نمونه گيري و جداسازي ميکروارگانيسم هوازي در کشت زخم(حداقل چهار محيط) (پشتيباني از مهار مقاومت ميکروبي و مديريت مصرف آنتي بيوتيک-اضافه شدن کد ميکروبشناسي بيمارستاني) (محدود به بيمارستانها و مشروط به رعايت استانداردهاي آزمايشگاه مرجع سلامت و مميزي آزمايشگاهBacteria identified in Wound by Aerobe culture(sampling & separeated micro organism earobe culture Wounds 4turn)804183-000804183
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: پريتوان(صفاق)، بيوپسي -807135-235807255
اندازه‌گيري کمّي دي دايمرDeprecated Fibrin D-dimer [Units/volume] in Platelet poor plasma(D-Dimer )007799-0007799-0802330
اندازه‌گيري کمّي ساب کلاس هاي ايمونوگلوبولين IgG4 IgG subclass 4 [Mass/volume] in Serum(IgG 4 Subclass)002469-5002469-5803303
اندازه‌گيري کمّي زمان ترومبوپلاستين نسبي (PTT يا aPTT) aPTT in Platelet poor plasma by Coagulation assay(PTT يا aPTT)014979-90014979-9802220
اندازه‌گيري کمّي زمان ترومبوپلاستين نسبي PTT MIX) PTT MIX in Platelet poor plasma by Coagulation assay(PTT MIX)014979-901802220
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: مفصل، رزکسيون -807135-224807244
اندازه گيري کمّي ريبوفلاوين (ويتامين B2) گلبول قرمز/سرم/پلاسما Riboflavin [Mass/volume] in Blood(RiboflavinB2 in Blood)006695-1006695-1801120
سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: مثانه، رزکسيون پارشيال/توتال -807135-305807333
اندازه گيري PH مايعات بدن pH of Body fluid(pH of Body fluid)002748-2002748-2800680
اندازه گيري PH مايع معده pH of Gastric fluid(pH of Gastric fluid)002749-0002749-0800680
اندازه گيري PH مدفوعpH of Stool(pH of Stool)002755-7002755-7800680
اندازه‌گيري هماتوكريت Hematocrit [Volume Fraction] of Blood(Hct)020570-80020570-8802015
اندازه‌گيري کمّي اوروليموس در خونEverolimus [Mass/volume] in Blood(-Everolimus in Blood)050544-60050544-6800847
اندازه‌گيري کمّي تاکروليموس در سرم پلاسما Tacrolimus [Mass/volume] in Serum or Plasma(Tacrolimus SerPl)032721-30032721-3800847
آزمايشMIF (فاكتور مهاركننده مهاجرت) MIF (Migration Inhibitory Factor) (MIF )803310-000803310
آزمايش تجسس ميکروسکوپي BK (باسيل کخ) به روش اسيد فست تغيير يافته(.Kinyoun modified) Isospora belli [Presence] in Specimen by Acid fast stain.Kinyoun modified(Bacil koKhAcid fast stain)010853-00010853-0804075
آزمايش تجسس ميکروسکوپي BK (باسيل کخ) به روش اسيد فست در خلطMicroscopic observation [Identifier] in Sputum by Acid fast stain.Ziehl-Neelsen(Bacil koKh -Microscopic observation in Sputu)000647-800647-8804075
آزمايش تجسس ميکروسکوپي BK (باسيل کخ) به روش اسيد فست در ساير نمونه هاMicroscopic observation [Identifier] in Specimen by Acid fast stain(Bacil koKh -Microscopic observation Unspecified specimen)011545-10011545-1804075
تعيين گروه ABH Determining the ABH group806045-000806045
آزمايش آلرژن تنفسي با 20 نوع آلرژن repiratory system20 type Alergen(20 type Alergen)803385-000803385
بررسي مرحله اول SMA براي مادر به همراه فرزند Mutation SMA mather with child-807135-410810160
Insulin-like growth factor-I (IGF-1)اندازه‌گيري کمّيInsulin-like growth factor-I [Mass/volume] in Serum or Plasma(IGF-1)002484-4002484-4801615
Insulin-like growth factor-I (IGF-1) (1hpp)اندازه‌گيري کمّيInsulin-like growth factor-I (IGF-1) (1hpp)(IGF-1 (1hpp))002484-401801615
Insulin-like growth factor-I (IGF-1) (2hpp)اندازه‌گيري کمّيInsulin-like growth factor-I (IGF-1) (2hpp)ا(IGF-1 (2hpp))002484-402801615
اندازه گيري کمّي ميوگلوبين ادرار Myoglobin [Mass/volume] in Urine(Myoglobin in Urine)002641-9002641-9801026
تشخيص فنوتيپيک باکتري هاي هوازي گرم منفي با رشد سريع(به روشهايي نظير Microwell strip) (پشتيباني از مهار مقاومت ميکروبي و مديريت مصرف آنتي بيوتيک-اضافه شدن کد ميکروبشناسي بيمارستاني) (محدود به بيمارستانها و مشروط به رعايت استانداردهاي آزمايشگاه مرجع سلامت و مميزي آزمايشگاههاي ميکروب شناسي) (پوشش بيمه اي منوط به تأييد مراکز پايلوت توسط شوراي عالي بيمه مي باشد)Determinat bactria Phenotype earobe/Gram negative fast grouth/ by Microwell strip(Determinat bactria Phenotype earobe/Gram negative fast grouth/ by Microwell strip)804191-000804191
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: حنجره، بيوپسي -807135-225807245
آزمايش تيتراسيون كومبس رايت Brucella abortus Ab [Titer] in Cerebral spinal fluid by Antihuman globulin(Coombs Wright)063435-20063435-2802835
هپاتيت Aآنتي بادي Hepatitis A virus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay((Anti-HAV (IgM )013950-10013950-1803500
اندازه گيري کمّي كراتينين مايعات بدنCreatinine [Mass/volume] in Body fluid(Creat Fld)012190-50012190-5800420
اندازه گيري کمّي كراتينين خون/سرم/پلاسما Creatinine [Mass/volume] in Serum or Plasma(Creat Ser/Pl)002160-0002160-0800420
اندازه گيري کمّي کراتينين خون/سرم/پلاسما بعد از دياليزCreat SerPl-mCnc-Creatinine [Mass/volume] in Serum or Plasma After Dialysis002160-001800420
تست آلرژن 30 پانلي ALERGEN 30 PANL TEST(ALERGEN 30 PANL TEST)803686-000803686
آزمايش تيتراسيون ويدال Salmonella sp Ab [Titer] in Serum(Widal)022527-60022527-6802845
بررسي موتاسيون تکرار هاي سه نوکلئوتيدي در بيماري فراژايل X Repet mutation fragile X disase 3nocleotid807135-391810106
اندازه‌گيري کمّي ميزان فاكتور انعقادي X Coagulation factor X activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay(Coagulation factor X)003218-5003218-5802251
تجسس کيفي و تشخيص مواد مخدرآمفتامين در ادرارAmphetamines Ur Ql-Amphetamines [Presence] in Urine(Amphetamines Ur Ql)003826-501800821
تجسس کيفي و تشخيص مواد مخدر کانابينوئيد در ادرارCannabinoids Ur Ql-Cannabinoids [Presence] in Urine(Cannabinoids Ur Ql)003826-503800821
تجسس و تشخيص مواد مخدرکوتينين در ادارار-Cotinine [Presence] in Urine(-Cotinine in Urine)003826-505800821
تجسس و تشخيص مواد مخدرمپريدين در خون/سرم/پلاسما Meperidine [Presence] in SER/PLAS(Meperidine [Presence] in SER/PLAS)003826-506800821
تجسس و تشخيص مواد مخدرمتامفتامين در خون/سرم/پلاسما Methamphetr Ql-Methamphetamine [Presence] in SER/PLAS (Methamphetr Ql-Methamphetamine [Presence] in SER/PLAS )003826-507800821
تجسس و تشخيص مواد مدما در خون/سرم/پلاسما MDMA Ur Ql-Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in SER/PLAS(MDMA Ur Ql-Methylenedioxymethamphetamine [Presence] in SER/PLAS)003826-508800821
تجسس و تشخيص مواد مخدر مورفين در خون/سرم/پلاسما Morphine Ur Ql-Morphine [Presence] inSER/PLAS003826-509800821
تجسس و تشخيص مواد مخدرترامادول در خون/سرم/پلاسما Tramadol Ql-Tramadol [Presence] in SER/PLAS(Tramadol Ql-Tramadol [Presence] in SER/PLAS)003826-510800821
تجسس و تشخيص مواد مخدربوپرونورفيلين در ادرار Buprenorphine [Presence] in Urine(Buprenorphine Ur Ql-)003414-0003414-0800821
تجسس و تشخيص مواد مخدرکدئئين در ادرار Codeine [Presence] in Urine(-Codeine [Presence] in Urine)003507-1003507-1800821
تجسس و تشخيص مواد مخدرمپريدين در ادرارMeperidine [Presence] in Urine(Meperidine [Presence] inSER/PLAS)003746-5003746-5800821
تجسس و تشخيص مواد مخدرمتامفتامين در ادرارMethamphetamine [Presence] in Urine(MethamphetSER/PLAS Ql-)003779-6003779-6800821
تجسس و تشخيص مواد مدما در ادرارMethylenedioxymethamphetamine [Presence] in Urine(MDMA SER/PLAS Ql-)014267-90014267-9800821
تجسس و تشخيص مواد مخدر مورفين درادرارMorphine [Presence] in Urine(Morphine SER/PLAS Ql)003830-7003830-7800821
تجسس و تشخيص مواد مخدرترامادول در ادرارtraMADol [Presence] in Urine(TramadolSER/PLAS Ql)043219-50043219-5800821
اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي هموسيستين ادرار Homocystine [Presence] in Urine((Hcys)2 in Ur Ql)014053-30014053-3800280
اندازه گيري کمّي تري گليسيريد در خون/سرم/پلاسما Triglyceride [Mass/volume] in Serum or Plasma(Tg/ser or pl)002571-8002571-8800430
اندازه گيري کمّي تري گليسيريد پلورالPleural Triglyceride002571-801800430
تشخيص مولکولي VRE (پشتيباني از مهار مقاومت ميکروبي و مديريت مصرف آنتي بيوتيک-اضافه شدن کد ميکروبشناسي بيمارستاني) (محدود به بيمارستانها و مشروط به رعايت استانداردهاي آزمايشگاه مرجع سلامت و مميزي آزمايشگاههاي ميکروب شناسي) (پوشش بيمه اي منوط به تأييد مراکز پايلوت توسط شوراي عالي بيمه مي باشد)Detrminate molcular VRE(VRE)804202-000804202
آزمايش شكنندگي گلبول‌هاي قرمز Osmotic fragility of Red Blood Cells(Osmotic Fragility Test)004667-2004667-2802055
آزمايش تجمع پلاكت‌ها به ازاي هر معرف (Platelet aggregation) (براي پايش مقاومت به آسپرين و پلاويکس و در بيماران قلبي و سکته مغزي دارد به ازاء هر فاکتور) (صرفا در موارد بستري و بستري موقت قابل گزارش و اخذ مي باشد) Platelet aggregation moniterig resistans Asperin, plavix in heart patient & strokes(Platelet aggregation)802295-000802295
نتي باديبورگ درفري بورلياBorrelia burgdorferi IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay( Anti Lyme (IgM))005064-1005064-1803551
كرايوي خون krayo blood(krayo blood)802658-000802658
بررسي تمام اگزون ها در بيماري هموفيلي B Mutation exisions hmophlia- B807135-416810184
اندازه گيري کيفي يا نيمه کمّي آنتي ليستريا به روش ايمونوفلورسانس (IgM)Listeria sp Ab [Titer] in Serum(Anti Listeria Ab.(IgM))051461-20051461-2802885
اندازه گيري کيفي يا نيمه کمّي آنتي ليستريا به روش ايمونوفلورسانس (IgG)Listeria Ab Titr Ser-Listeria sp Ab [Titer] in Serum051461-201802885
آزمايش تشخيص پارگي کيسه آب جنينCERVICAL RUPURE TEST(CRS)804435-000804435
پولد پلاكت با حذف لكوسيت puld platlet poor WBC(puld platlet poor WBC)802662-000802662
اندازه‌گيري کمّي حجم ادرار جمع‌آوري شده در مدت زمان معين Urin valume800030-000800030
اندازه‌گيري کمّي حجم ادرار جمع‌آوري شده در مدت زمان معين 12 ساعت Urin valume/12h(Urin valume/12h)800030-001800030
اندازه‌گيري کمّي حجم ادرار جمع‌آوري شده در مدت زمان معين 24 ساعت Urin valume/24h(Urin valume/24h)800030-002800030
آزمايش آنتي بيوگرام ميكروب سـل Mycobacterial susceptibility panel by Method for Slow-growing mycobacteria(Mycobacterial Susc Pnl Islt)029579-00029579-0804085
آزمايش سنجش IgM در سرم يا پلاسما به روش الايزا‌ IgM [Mass/volume] in Serum or Plasma(IgM in Serum by EIA )002472-9002472-9803283
آزمايش سنجش IgM در مايع نخاع به روش الايزا‌ IgM insalivary by EIA (IgM insalivary by EIA )002472-901803283
آزمايش سنجش IgM در بزاق به روش الايزا‌ IgM insalivary by EIA 002472-902803283
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: ريه، بيوپسي ترانس برونشيال -807135-227807247
سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: فوراسکين (پره پوس)، نوزاد -807135-164807167
سطح 5-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: کبد، بيوپسي-سوزني/گوه اي(وج)-807135-282807306
آزمايش تعيين آنتي بادي فاسيولا (IgG) Fasciola sp IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Fascio IgG)025407-80025407-8803095
آزمايش كروماتوگرافي لايه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابوليت آن ها در خون Thin layer chromatographic examination of psychotropic substances, narcotics and drugs and their metabolites in the blood( croThin laye/blood)800796-000800796
اندازه‌گيري کمّي پروتئين در ادرار جمع‌آوري شده در مدت زمان معين 12 ساعت Prot 24h Ur-mRate-Protein [Mass/time] in 12 hour Urine002889-401800225
اندازه‌گيري کمّي پروتئين در ادرار جمع‌آوري شده در مدت زمان معين 24 ساعت Prot 24h Ur-mRate-Protein [Mass/time] in 24 hour Urine002889-402800225
اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي مواد احيا كننده درمدفوعReducing substances [Presence] in Stool(Reducing Subs Stl Ql)011060-10011060-1800295
اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي مواد احيا كننده در ادرار Reducing substances [Presence] in Urine(Reducing Subs Ur Ql)005809-9005809-9800295
اندازه گيري کمّي هموسيستئين سرم/پلاسما Homocysteine [Mass/volume] in Serum or Plasma(-Homocysteine [Mass/volume] in Sser/pl)002428-1002428-1801050
جمع‌آوري شيره معده يک نوبت GastricJuice Sampling(GastricJuice Sampling)800035-000800035
جمع‌آوري شيره دوازدهه يک نوبت Duedenal Sampling(Duedenal Sampling)800035-001800035
اندازه‌گيري کمّي ميزان فاكتور انعقادي IX Coagulation factor IX activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay(Coagulation factor IX)003187-2003187-2802250
اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم لاکتات دهيدروژناز ((LD LDH در سرم/پلاسما Lactate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma by Pyruvate to lactate reaction(LDH Serum)014805-60014805-6800555
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: غده بزاقي، بيوپسي -807135-242807262
آزمايش آنتي بادي هتروفيل(آزمايش پل بونل) Heterophile Ab [Titer] in Serum(Paul Baunel)043020-70043020-7802855
سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: ريه، رزکسيون توتال/لوب/سگمنت -807135-297807325
آزمايش تعيين آنتي بادي كلاميديا (IgA) تراکماتيسChlamydia trachomatis IgA Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Chlamydia trachomatis IgA)045006-40045006-4803055
آزمايش تعيين آنتي بادي كلاميديا (IgA) پنومونيChlamydophila pneumoniae IgA Ab [Units/volume] in Serum(Chlamydia pneumoniae IgA)031300-70031300-7803055
آزمايش تعيين آنتي بادي كلاميديا (IgA) پسيتاسياChlamydophila psittaci IgA Ab [Units/volume] in Serum(Chlamydia psittaci IgA)031306-40031306-4803055
سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: آنوس(مقعد)، تگ(زائده) -807135-175807183
آزمايش تعيين آنتي بادي تيروگلوبولين Thyroglobulin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma(Thyroglobulin Ab )008098-6008098-6803155
اندازه‌گيري کمّي آهن سرم/پلاسما Iron [Mass/volume] in Serum or Plasma(Fe/Iron/ser or pl)002498-4002498-4800500
اندازه‌گيري کمّي C3– به روش RID و EIA Complement C3 [Mass/volume] in Serum or Plasma(C3-transferrin)004485-9004485-9803284
اندازه گيري سديمانتاسيون گلبولهاي قرمز-يک ساعته Erythrocyte sedimentation rate(ESR 1st hr)030341-20030341-2802030
اندازه گيري سديمانتاسيون گلبولهاي قرمز- دو ساعته ESR-Erythrocyte sedimentation rate2h(ESR 2nd hr)030341-201802030
آنتي بادي سين سيتيال ويروس IgG در مايع نخاعRespiratory syncytial virus IgG Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid(RSV IgG Qn (CSF))031583-80031583-8803720
آنتي بادي اکتين IgG در سرمActin IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma(Actin IgG Ab)034661-90034661-9803720
پنل روتاويروس - ادنو ويروس- نورو ويروس آنتي ژن- رپيدAdenovirus and Norovirus and Rotavirus Ag panel - Stool by Rapid immunoassay(Adenovirus and Norovirus and Rotavirus Ag panel IA.rapid (Stl))080374-20080374-2803720
آنتي بادي ادنو ويروس /سرم IgGAdenovirus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(HAdV IgG Ser IA-aCnc)051822-50051822-5803720
آنتي بادي ادنو ويروس /سرم IgMAdenovirus IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(HAdV IgM Ser IA-aCnc)051823-30051823-3803720
اناپلاسما فاگوسايتو فيليوم IgGAnaplasma phagocytophilum IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence(Anaplasma phagocytophilum IgG)023877-40023877-4803720
اناپلاسما فاگوسايتو فيليوم IgmAnaplasma phagocytophilum IgM Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence(Anaplasma phagocytophilum IgM)023878-20023878-2803720
بيبسيا ميکروتيا آنتي بادي IgGسرمBabesia microti IgG Ab [Titer] in Serum(Babesia microti IgG Ab [Titer] in Serum)016117-40016117-4803720
بيبسيا ميکروتيا آنتي بادي IgMسرمBabesia microti IgM Ab [Titer] in Serum(Babesia microti IgM Ab [Titer] in Serum)016118-20016118-2803720
باسيلوس آنتراسيس آنتي ژن Bacillus anthracis Ag [Presence] in Specimen(B. anthracis Ag Ql (Unsp spec))031726-30031726-3803720
بارتونلا کواينتانا IgGBartonella quintana IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(B quintana IgG Ser IA-aCnc)051816-70051816-7803720
بارتونلا کواينتانا IgMBartonella quintana IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(B quintana IgM Ser IA-aCnc)051821-70051821-7803720
بلاستومايسزدرماتيتيس IgG Blastomyces dermatitidis IgG Ab [Units/volume] in Serum(B dermat IgG Ser-aCnc)009494-6009494-6803720
بلاستومايسزدرماتيتيس IgMBlastomyces dermatitidis IgM Ab [Presence] in Serum(B dermat IgM Ser Ql)018200-60018200-6803720
آنتي ژن بوردوتلا پرتوسيس Bordetella pertussis Ag [Presence] in Specimen by Immunofluorescence(Bordetella pertussis Ag )000550-400550-4803720
آنتي باديبوردوتلا پرتوسيس IgGBordetella pertussis IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Bordetella pertussis IgG)042330-10042330-1803720
آنتي بادي بوردوتلا پرتوسيس IgMBordetella pertussis IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(B pert IgM Ser IA-aCnc)042329-30042329-3803720
آنتي بادي بوردوتلا بورگ دورفريا Borrelia burgdorferi Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay(Borrelia burgdorferi Ab)006318-0006318-0803720
آنتي بادي کازئين IgG در سرمCasein IgG Ab [Mass/volume] in Serum(Casein IgG Ab)053829-80053829-8803720
آنتي بادي پروتئين B سانترومرCentromere protein B Ab [Units/volume] in Serum(Centromere protein B Ab)053982-50053982-5803720
چيکونگونيا ويروس IgGChikungunya virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay(CHIKV IgG IA Ql (S))088630-90088630-9803720
چيکونگونيا ويروس IgMChikungunya virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay(CHIKV IgM IA Ql (S))088629-10088629-1803720
آنتي بادي کروماتين سرمChromatin Ab [Units/volume] in Serum or Plasma(Chromatin Ab)051775-50051775-5803720
توکسين کلستروديم بوتلنيوم مدفوع به روش Mouse bioassay neutralizationClostridium botulinum toxin [Identifier] in Stool by Mouse bioassay neutralization(C. botulinum toxin Mouse bioassay neutralization Nom (Stl))088578-00088578-0803720
توکسين کلستريديوم بوتولينوم در نمونه مشخص نشدهClostridium botulinum toxin [Identifier] in Specimen(C. botulinum toxin Nom (Unsp spec))044796-10044796-1803720
توکسين کلستروديم بوتلنيوم تنفسي به روش تلقيح حيواناتClostridium botulinum toxin [Identifier] in Specimen by Animal inoculation(C. botulinum toxin Animal inoculation Nom (Unsp spec))020706-80020706-8803720
توکسين کلستروديم بوتلنيوم تنفسي به روش ImmunoassayClostridium botulinum toxin [Presence] in Specimen by Immunoassay(C. botulinum toxin IA Ql (Unsp spec))045039-50045039-5803720
توکسين کلستروديم بوتلنيوم (کيفي) مدفوعClostridium botulinum toxin [Units/volume] in Stool(C. botulinum toxin Qn (Stl))011470-20011470-2803720
اندازه گيري کمّي پورفوبيلينوژن ادرار 24ساعتهPorphobilinogen [Mass/volume] in 24 hour Urine(PBG 24 h Ur mCnc)027382-10027382-1800990
سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: فورسکين (پره پوس)، به جز نوزاد -807135-158807161
آزمايش اسيد معده شامل اندازه گيري کمّي اسيد کلريدريک آزاد، اسيديته توتال، براي هر نمونه Acidity.total [Moles/volume] in Gastric fluid(Total Acidity Gast- in Gastric fluid)033767-50033767-5800935
آنتي بادي Anti MCV Mutated citrullinated vimentin Ab [Units/volume] in Serum(Anti MCV ENA Ab )054022-90054022-9803426
برداشت از واژنVag/Sampling(Vag/Sampling)800020-001800020
برداشت از پروستاتProstat/ sampling(Prostat/ sampling)800020-002800020
برداشت از مجراUrethral/ Sampling(Urethral/ Sampling)800020-003800020
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: توده بافت نرم(به جز ليپوم)- بيوپسي / (اکسيژن) برداشتن ساده -807135-269807289
آزمايش شستشوي اسپرم Swim Down Method(Sperm Washing (Swim Down Method(SW-DOWN)803610-000803610
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: تخمدان، بيوپسي/رزکسيون گوه اي(وج) -807135-233807253
اندازه‌گيري کمّي هورمون تيروتروپين سرم/پلاسما Thyrotropin releasing hormone [Mass/volume] in Plasma(TRH)003018-9003018-9801430
بررسي بيماري PKU با روش تعيين توالي کل ژن براي پدر به همراه فرزند Mutation determan sequens full gen-PKU dis/father with child807135-425810220
بررسي Metaphase FISH به ازاي هرپروب Metaphase FISH each probe807135-464810344
بررسي اثر فيبرينوژن بر پروسه انغقاد خون به روش ترومبوالاستومتري fibrenogen assy cougulatio tromboelastometry method(Fac)802223-000802223
اندازه‌گيري کمّي هيدروكسي پرولين آزاد در ادرار Hydroxyproline Free [Mass/time] in 24 hour Urine(OH-Proline Free 24 h Ur)002450-5002450-5800910
آزمايش تعيين آنتي بادي لشمانيوز احشايي (کالاآزار) (IgG) Leishmania donovani IgG Ab [Units/volume] in Serum(Leishmania donovani IgG)013256-30013256-3803160
بتا تالاسمي / مرحله دوم تعيين وضعيت جنينBta-talasmi finale statuse of the fetuse stage 2806505-000806505
اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي متادون در خون/سرم/پلاسما Methadone [Presence] in Serum or Plasma(Methadone SerPl Ql)003771-3003771-3801245
آزمايش پانل سل (تشخيص آنتي باديهاي غير طبيعي در سرم) Blood group antibodies identified in Serum or Plasma(Blood group)000888-800888-8802510
سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: مخاط واژن، تصادف -807135-170807173
تجسس کريپتوکوکوس نئوفورمنس به روش لاتکس سيستم تنفسيCryptococcus sp Ag [Presence] in Specimen(Cryptoc Ag XXX Ql)029533-70029533-7803698
تجسس کريپتوکوکوس نئوفورمنس به روش لاتکس مايع نخاعCryptococcus sp Ag [Titer] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay(Cryptoc Ag Titr CSF IA)009817-8009817-8803698
تجسس کريپتوکوکوس نئوفورمنس به روش لاتکس سرمCryptococcus sp Ag [Titer] in Serum by Immunoassay(Cryptoc Ag Titr Ser IA)009818-6009818-6803698
تجسس کريپتوکوکوس پراويوم به روش لاتکس مدفوعCryptosporidium parvum Ag [Presence] in Stool by Immunoassay(Cryptosporidium parvum Ag IN STOOL)041487-00041487-0803698
تجسس کريپتوکوکوس اسپورديوم به روش لاتکس مدفوعCryptosporidium sp Ag [Presence] in Stool by Immunoassay(Cryptosporidium in stool AG)006371-9006371-9803698
آزمايش كش کشت خون از نظر عوامل قارچي Fungus identified in Blood by Culture(Fungus identified i Blood Culture)000601-500601-5804095
آزمايش كشت از نظر عوامل قارچي ايزوله شده Fungus identified in Isolate by Culture(Fungus identified in Isolate by Culture)015378-30015378-3804095
آزمايش كشت پوست از نظر عوامل قارچي Fungus identified in Skin by Culture(Fungus identified in Skin by Culture)000575-100575-1804095
آزمايش کشت اختصاصي از نظر عوامل قارچي غيره تنفسي-Fungus identified in Unspecified specimen by Culture000580-100804095
آزمايش تعيين آنتي بادي روبلا (IgM) سرمRubella virus IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(RUBV Igm)005335-5005335-5803005
اندازه‌گيري کمّي لوتين هورمون ( لوتروپين LH)در خونLutropin [Units/volume] in Serum or Plasma(LH)010501-50010501-5801445
اندازه‌گيري کمّي فنيل آلانين به روش HPLC تحريک عمقي مغزPhenylalanine [Mass/volume] in DBS(Phe DBS-mCnc)029572-50029572-5801180
اندازه‌گيري کمّي فنيل آلانين به روش HPLC سرم/پلاسما Phenylalanine [Mass/volume] in Serum or Plasma(Phe SerPl-mCnc)002765-6002765-6801180
اندازه گيري کمّي اسمولاليته مايعات بدن Osmolality of Body fluid(Osmolality Fld Body )015200-90015200-9801100
اندازه گيري کمّي اسمولاليته پلاسما Osmolality of Serum or Plasma(-Osmolality of Serum or Plasma)002692-2002692-2801100
اندازه گيري کمّي كتكول آمين‌هاي در خون/سرم/پلاسما Catecholamines [Mass/volume] in Blood(Catechols in Blood)002055-2002055-2800870
اندازه گيري کمّي دوپامين در خون/سرم/پلاسما DOPamine [Mass/volume] in Serum or Plasma(Dopamine Ser /Pl)002216-0002216-0800870
کوکسي يديز ايميتيسIgG AbCoccidioides immitis IgG Ab [Units/volume] in Serum(C immitis IgG Ser-aCnc)007826-1007826-1803720
کوکسي يديز ايميتيسIgM AbCoccidioides immitis IgM Ab [Units/volume] in Serum(C immitis IgM Ser-aCnc)007827-9007827-9803720
کوکسيلا بورنتيIgG Ab سرمCoxiella burnetii IgG Ab [Units/volume] in Serum(C. burnetii IgG Qn (S))016677-70016677-7803720
کوکسيلا بورنتيIgm Ab سرمCoxiella burnetii IgM Ab [Units/volume] in Serum(C. burnetii IgM Qn (S))016678-50016678-5803720
آنتي بادي ککساکي ويروس IgG -ACoxsackievirus A IgG Ab [Units/volume] in Serum(Coxsackievirus A IgG Qn (S))016680-10016680-1803720
آنتي بادي ککساکي ويروس IgM -ACoxsackievirus A IgM Ab [Units/volume] in Serum(Coxsackievirus A IgM Qn (S))016681-90016681-9803720
آنتي بادي ککساکي ويروس IgG -BCoxsackievirus B IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Coxsackievirus B IgG IA Qn (S))051817-50051817-5803720
آنتي بادي ککساکي ويروس IgM -BCoxsackievirus B IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Coxsackievirus B IgM IA Qn (S))051818-30051818-3803720
تب کريمه کنگو خونريزي دهنده IgGCrimean-Congo hemorrhagic fever virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay(Crimean-Congo virus IgG Ser Ql IA)088191-20088191-2803720
تب کريمه کنگو خونريزي دهنده IgMCrimean-Congo hemorrhagic fever virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay(Crimean-Congo virus IgM Ser Ql IA)088190-40088190-4803720
سيترولينات پپتيد IgACyclic citrullinated peptide IgA Ab [Units/volume] in Serum or Plasma(cCP IgA SerPl-aCnc)082576-00082576-0803720
سيترولينات پپتيد IgGCyclic citrullinated peptide IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma033935-80033935-8803720
دنگو ويروس ايمونولوژي ويروس IgGDengue virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(DENV IgG Ser IA-aCnc)023991-30023991-3803720
دنگو ويروس ايمونولوژي ويروسIgM,IgGDengue virus IgG and IgM [Identifier] in Serum, Plasma or Blood by Rapid immunoassay(DENV IgG+IgM SerPlBld IA.rapid)075223-80075223-8803720
دنگو ويروس ايمونولوژي ويروس IgMDengue virus IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(DENV IgM Ser IA-aCnc)023992-10023992-1803720
دنگو ويروس ايمونولوژي ويروس NS1 AgDengue virus NS1 Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay(DENV NS1 Ag SerPl Ql IA)091064-60091064-6803720
آنتي ژن دنگو ويروس ايمونولوژي ويروس NS1 Dengue virus NS1 Ag [Presence] in Serum, Plasma or Blood by Rapid immunoassay(DENV NS1 Ag SerPlBld Ql IA.rapid)075377-20075377-2803720
اکو ويروس IgG Echovirus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Echovirus IgG IA Qn (S))059401-00059401-0803720
اکو ويروس IgM Echovirus IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Echovirus IgM IA Qn (S))053583-10053583-1803720
ارليچيا کافن سيس IgGEhrlichia chaffeensis IgG Ab [Titer] in Serum(Ehrlichia chaffeensis IgG)009783-2009783-2803720
ارليچيا کافن سيس IgMEhrlichia chaffeensis IgM Ab [Titer] in Serum(Ehrlichia chaffeensis IgM)009784-0009784-0803720
الستاز پانکراتيت در مدفوعElastase.pancreatic [Mass/mass] in Stool(Elastase.pancreatic)025907-70025907-7803720
انترو ويروس IgGEnterovirus IgG Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay(Enterovirus IgG IA Ql)070011-20070011-2803720
انترو ويروس IgMEnterovirus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay(Enterovirus IgM IA Ql)070009-60070009-6803720
تيک بورن انسفاليت ويروس IgG در سرمEuropean tick borne encephalitis virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(European tick borne encephalitis virus IgG IA Qn (S))026059-60026059-6803720
تيک بورن انسفاليت ويروس IgM در سرمEuropean tick borne encephalitis virus IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(European tick borne encephalitis virus IgM IA Qn (S))026060-40026060-4803720
فراسنسيال تولارنسيس IgGFrancisella tularensis IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma(F. tularensis IgG Qn)070121-90070121-9803720
فراسنسيال تولارنسيس IgMFrancisella tularensis IgM Ab [Units/volume] in Serum(F. tularensis IgM Qn (S))016878-10016878-1803720
آنتي بادي گلوتن IgGGluten IgG Ab [Mass/volume] in Serum(Gluten IgG Ab)063091-30063091-3803720
آنتي ژن هموفيلوس آنفلوانزا در مايع نخاعHaemophilus influenzae Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid(H. influenzae Ag Ql (CSF))032139-80032139-8803720
آنتي ژن هموفيلوس آنفلوانزا در ادرارHaemophilus influenzae Ag [Presence] in Urine(H. influenzae Ag Ql (U))040771-80040771-8803720
آنتي بادي هموفيلوس آنفلوانزا IgG -B Haemophilus influenzae B IgG Ab [Mass/volume] in Serum(Haemophilus influenzae B IgG)011256-50011256-5803720
آنتي بادي هانتا ويروس IgGHantavirus IgG Ab [Units/volume] in Serum(Hantavirus IgG Qn (S))035392-00035392-0803720
آنتي بادي هانتا ويروس IgMHantavirus IgM Ab [Units/volume] in Serum(Hantavirus IgM Qn (S))035393-80035393-8803720
آنتي بادي ويروس هپاتيت IgM EHepatitis E virus IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay(HEV IgM IA Ql)083128-90083128-9803720
آنتي ژن هيستوپلاسما کپسولاتوم در سرمHistoplasma capsulatum Ag [Presence] in Serum by Immunoassay(Histoplasma capsulatum Ag)044525-40044525-4803720
هيستوپلاسما کپسولاتومIgG / سرمHistoplasma capsulatum IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay(H capsul IgG Ser IA-aCnc)009529-9009529-9803720
اندازه‌گيري کمّي17-هيدروکسي پروژسترون 17-OH- خون، سرم/پلاسما 17-Hydroxyprogesterone [Mass/volume] in Serum or Plasma( 17-OH-Progesteron)001668-3001668-3801480
كشت بروسلا روي محيط كاستانيدا Brucella sp identified in Specimen by Organism specific culture(Brucella XXX Cult)000552-000552-0804160
اندازه گيري کمّي کوبالامين (ويتامين B12) گلبول قرمز/سرم/پلاسما Cobalamin (Vitamin B12) [Mass/volume] in Serum or Plasma(Cobalamin (Vitamin B12) in Serum or Plasma)002132-9002132-9801130
آزمايش تعيين زنجيره‌هاي سبك كاپا و لامبدا در سرمKappa light chains [Mass/volume] in Serum or Plasma(Kappa and Lambda light chains in Serum)011050-20011050-2803175
آزمايش تعيين زنجيره‌هاي سبك كاپا و لامبدا در ادرارKappa light chains [Mass/volume] in Urine(Kappa and Lambda light chains in Urine)027365-60027365-6803175
اندازه گيري کمي پروتئين توتال سرم/پلاسماProtein [Mass/volume] in Serum or Plasma(Total/ Pro)002885-2002885-2800510
اندازه گيري کمي پروتئين پريکارديالPericardial-Protein(Pericardial-Protein)002885-201800510
اندازه گيري کمي پروتئين آسيتيکAscitic-Protein(Ascitic-Protein)002885-202800510
اندازه گيري کمي پروتئين ساليواريSalivary Protein002885-203800510
اندازه گيري کمي پروتئين ادرارUrine Protein (Random)002885-204800510
اندازه‌گيري کمّي هپارينHeparin unfractionated [Units/volume] in Platelet poor plasma(UFH PPP-aCnc)066483-90066483-9802365
اندازه‌گيري کمّي LMWهپارين LMW Heparin [Units/volume] in Platelet poor plasma(LMWH PPP-aCnc)032684-30032684-3802365
سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: نوروما-مورتون/تروماتيک -807135-195807204
اندازه‌گيري کمّي Clq Complement C1q [Mass/volume] in Serum or Plasma(C1q)004478-4004478-4803290
اندازه‌گيري کمّي CA 19-9 در مايعات بدن Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Body fluid(CA 19-9 in Body fluid)026924-10026924-1801835
اندازه‌گيري کمّي CA 19-9 در سرم/ پلاسما Cancer Ag 19-9 [Units/volume] in Serum or Plasma(CA 19-9 in serum)024108-30024108-3801835
اندازه‌گيري کمّي ساب کلاس هاي ايمونوگلوبولين IgG2 IgG subclass 2 [Mass/volume] in Serum(IgG 2 Subclass)002467-9002467-9803301
بررسي بيماري PKU با روش تعيين توالي کل ژن براي مادر به همراه فرزند Mutation determan sequens full gen-PKU dis/mather with child807135-426810222
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: پروستات، تي يوآر(TUR) -807135-241807261
اندازه گيري کمّي اپي نفرين در خون/سرم/پلاسما EPINEPHrine [Mass/volume] in Plasma(Epineph Plas in Plasma)002230-1002230-1800870
اندازه‌گيري هموگلوبين Hemoglobin [Mass/volume] in Blood(Hb)000718-700718-7802010
اندازه‌گيري کمّي اوروپورفيرين ادرار 24ساعتهUroporphyrin [Mass/volume] in 24 hour Urine(Uropor 24 h Ur)032216-40032216-4800970
اندازه‌گيري کمّي گلوکاگن در سرم/پلاسما Glucagon [Mass/volume] in Serum or Plasma(Glucagon)002338-2002338-2801575
آزمايش پوستي توبركولوز با استفاده از PPD L. reaction wheal 3 days post 0.1 mL leishmanin intradermal (Skin) [Diam]-Leishmania reaction wheal [Diameter] --3 days post 0.1 mL leishmanin intradermal(PPD)023151-400802860
آزمايش تعيين آنتي بادي (GBM Ab) Glomerular basement membrane IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(GBM Ab)030343-80030343-8803360
اندازه‌گيري فعال کننده پلاسمينوژن بافتي(TPA) Plasminogen activator tissue type [Units/volume] in Platelet poor plasma by Chromogenic method(TPA (Tissue Plasminogen Activator) )005986-5005986-5802345
اندازه گيري کمّي کراتينين ادرار Urine/ Cratinin 002160-004800421
اندازه گيري کمّي کراتينين ادرار 12ساعتهUrine Creatinine (12 hrs)002160-002800421
اندازه گيري کمّي کراتينين ادرار 2ساعت بعد از مصرف کلسيمUrine Cr (2 hrs after Ca. Tablet)002160-003800421
اندازه گيري کمّي کراتينين ادرار 24ساعتهCreat 24h Ur-mRate-Creatinine [Mass/time] in 24 hour Urine002162-603800421
تشخيص مولکولي ESBL (پشتيباني از مهار مقاومت ميکروبي و مديريت مصرف آنتي بيوتيک-اضافه شدن کد ميکروبشناسي بيمارستاني) (محدود به بيمارستانها و مشروط به رعايت استانداردهاي آزمايشگاه مرجع سلامت و مميزي آزمايشگاههاي ميکروب شناسي) (پوشش بيمه اي منوط به تأييد مراکز پايلوت توسط شوراي عالي بيمه مي باشد)Detrminate molcula ESBL(ESBL)804204-000804204
اندازه‌گيري کمّي فنيل آلانين به روش HPLC ادرار 24ساعتهPhenylalanine [Mass/time] in 24 hour Urine(Phe 24h Ur-mRate)002767-2002767-2801181
اندازه‌گيري کمّي هورمون آلدسترون کورتيکو تروپين (ACTH) در پلاسما Corticotropin [Mass/volume] in Plasma(ACTH)002141-0002141-0801545
آزمايش تعيين آنتي بادي سيتومگال ويروس1Herpes simplex virus 1 IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(HSV1 (IgG) )005206-8005206-8803020
هيستوپلاسما کپسولاتومIgM / سرمHistoplasma capsulatum IgM Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay(H capsul IgM Ser IA-aCnc)009530-7009530-7803720
متاپنمو ويروس انسانيIgGHuman metapneumovirus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay(hMPV IgG IA Ql (S))040980-50040980-5803720
اندازه گيري ايمنو کمپلکس / سرمImmune complex [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay(IC SerPl IA-mCnc)052971-90052971-9803720
آنتي ژن A+B ويروس تنفسيInfluenza virus A+B Ag [Presence] in Specimen by Immunoassay(Influenza virus A+B Ag)006437-8006437-8803720
آنتي ژن لاسا ويروس/سرمLassa virus Ag [Presence] in Serum by Immunoassay(Lassa virus Ag IA Ql (S))007946-7007946-7803720
آنتي ژن لاسا ويروس/سرمIgGLassa virus IgG Ab [Units/volume] in Serum(Lassa virus IgG Qn (S))031452-60031452-6803720
آنتي ژن لاسا ويروسIgMLassa virus IgM Ab [Units/volume] in Serum(Lassa virus IgM Qn (S))031453-40031453-4803720
آنتي ژن لژيونلا پنوموفيلا (کيفي) در ساير نمونه‌هاLegionella pneumophila Ag [Presence] in Sputum(L. pneumophila Ag Ql (Unsp spec))031869-10031869-1803720
آنتي ژن لژيونلا پنوموفيلا (کيفي) در خلطLegionella pneumophila Ag [Presence] in Specimen(L. pneumophila Ag Ql (Sput))017057-10017057-1803720
آنتي ژن لژيونلا پنوموفيلا (کيفي) ادرارLegionella pneumophila Ag [Presence] in Urine by Immunoassay(L. pneumophila Ag IA Ql (U))006447-7006447-7803720
آنتي ژن لژيونلا پنوموفيلا IgGLegionella pneumophila IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(L. pneumophila IgG IA Qn (S))029955-20029955-2803720
آنتي ژن لژيونلا پنوموفيلا IgMLegionella pneumophila IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(L. pneumophila IgM IA Qn (S))051814-20051814-2803720
لپتوسپيرا آنتي ژن در ادرارLeptospira sp Ag [Presence] in Urine(Leptospira sp Ag Ql (U))031872-50031872-5803720
لمفوسيتيک کريوم مننژيتيس ويروسIgG در مايعات بدنLymphocytic choriomeningitis virus IgG Ab [Presence] in Body fluid(Lymphocytic choriomeningitis virus IgG Ql (Body fld))045278-90045278-9803720
لمفوسيتيک کريوم مننژيتيس ويروسIgG در مايع نخاعLymphocytic choriomeningitis virus IgG Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid(Lymphocytic choriomeningitis virus IgG Qn (CSF))031492-20031492-2803720
لمفوسيتيک کريوم مننژيتيس ويروسIgG در سرمLymphocytic choriomeningitis virus IgG Ab [Units/volume] in Serum(Lymphocytic choriomeningitis virus IgG Qn (S))031493-00031493-0803720
لمفوسيتيک کريوم مننژيتيس ويروسIgM در مايعات بدنLymphocytic choriomeningitis virus IgM Ab [Presence] in Body fluid(Lymphocytic choriomeningitis virus IgM Ql (Body fld))045277-10045277-1803720
لمفوسيتيک کريوم مننژيتيس ويروسIgM در مايع نخاعLymphocytic choriomeningitis virus IgM Ab [Units/volume] in Cerebral spinal fluid(Lymphocytic choriomeningitis virus IgM Qn (CSF))031494-80031494-8803720
لمفوسيتيک کريوم مننژيتيس ويروسIgM در سرمLymphocytic choriomeningitis virus IgM Ab [Units/volume] in Serum(Lymphocytic choriomeningitis virus IgM Qn (S))031495-50031495-5803720
ماربرگ ويروس آنتي ژنMarburg virus Ag [Presence] in Specimen by Immunoassay(Marburg virus Ag IA Ql (Unsp spec))071708-20071708-2803720
ماربرگ ويروس IgGMarburg virus IgG Ab [Titer] in Serum by Immunoassay(Marburg virus IgG IA (S) [Titer])071707-40071707-4803720
ماربرگ ويروس IgMMarburg virus IgM Ab [Titer] in Serum by Immunoassay(Marburg virus IgM IA (S) [Titer])071706-60071706-6803720
اندازه گيري ميلين بلاستيک مايع نخاعMyelin basic protein [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid(Myelin basic protein)002638-5002638-5803720
آنتي ژن نايسريا مننژيتيس Neisseria meningitidis Ag [Presence] in Specimen(N. meningitidis Ag Ql (Unsp spec))031912-90031912-9803720
آنتي ژن نايسريا مننژيتيس پلي والنت در مايع نخاعNeisseria meningitidis polyvalent Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid(N. meningitidis polyvalent Ag Ql (CSF))017332-80017332-8803720
اندازه گيري پروتئين وابسته به پاراتيرين Parathyrin related protein [Mass/volume] in Serum or Plasma(PTH Related Prot SerPl-mCnc)002729-2002729-2803720
رابيز ويروس آنتي ژن /مغزRabies virus Ag [Presence] in Brain by Immunoassay(Rabies virus Ag IA Ql (Brain))023389-00023389-0803720
رابيز ويروس آنتي ژن /مايع نخاعRabies virus Ag [Presence] in Cerebral spinal fluid by Immunoassay(Rabies virus Ag IA Ql (CSF))088211-80088211-8803720
آنتي ژن رابيز ويروس در بزاقRabies virus Ag [Presence] in Saliva (oral fluid) by Immunoassay(Rabies virus Ag IA Ql (Sal))091075-20091075-2803720
آنتي ژن رسپيريتور سين سيتيال ويروس در نازوفارنکسRespiratory syncytial virus Ag [Presence] in Nasopharynx by Rapid immunoassay(RSV Ag IA.rapid Ql (Nph))072885-70072885-7803720
آنتي ژن رسپيريتور سين سيتيال ويروس در ساير نمونه‌هاRespiratory syncytial virus Ag [Presence] in Specimen by Immunoassay(RSV Ag IA Ql (Unsp spec))005876-8005876-8803720
رسپيريتور سين سي تيال ويروس IgG/ سرمRespiratory syncytial virus IgG Ab [Units/volume] in Serum(RSV IgG Qn (S))007991-3007991-3803720
رسپيريتور سين سي تيال ويروس IgM/ سرمRespiratory syncytial virus IgM Ab [Units/volume] in Serum(RSV IgM Qn (S))007992-1007992-1803720
آنتي بادي ريبونکلئوپروتئين استخراج از هستهRibonucleoprotein extractable nuclear Ab [Units/volume] in Serum(Ribonucleoprotein)029374-60029374-6803720
گروه رکتزيا IgG Rickettsia spotted fever group IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(R. spotted fever group IgG IA Qn (S))005312-4005312-4803720
آزمايش تعيين آنتي بادي سيتومگال ويروسCytomegalovirus IgM Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay(CMV Igm)005126-8005126-8803015
اندازه‌گيري کمّي آنتي مهارکننده مولريان Mullerian inhibiting substance [Mass/volume] in Serum or Plasma(Anti Mullerian inhibitor )038476-80038476-8803510
اندازه‌گيري کمّي HDL-Cholesterol در سرم/پلاسما Cholesterol in HDL [Mass/volume] in Serum or Plasma(HDLc/ Ser or Pl)002085-9002085-9800440
آزمايش كراس ماچ استاندارد Major crossmatch [Interpretation](crossmatch)001250-0001250-0802515
بررسي سيکل سل مرحله اول براي مادر به همراه فرزند Mutation Cycle cell mather with child- 1807135-384810082
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: پروستات، بيوپسي سوزني -807135-240807260
آنتي بادي (بروسلا IgA Brucella sp IgA Ab [Units/volume] in Serum(Brucella IgA Ab)013211-80013211-8803495
پي کي يو (فقط بررسي جهش هاي شايع) مادر به همراه فرزند Mutation PKU mather with child807135-396810120
اندازه‌گيري کيفي/نيمه کمّي CRP در سرم/ پلاسما C reactive protein [Titer] in Serum or Plasma(CRP)014634-00014634-0802800
آزمايش ركالسيفيكاسيون پلاسما (PRT) Recalcification time in Platelet poor plasma by Coagulation assay(Recalcification time in Platelet)003242-5003242-5802305
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: بافت نرم، به جز تومور/توده/ليپوم/دبريدمان -807135-245807265
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: لوله فالوپ، حاملگي نابجا و يا تشخيصي -807135-219807239
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار غيره اختصاصيHHV 6Herpes virus 6 DNA [Identifier] in Specimen by NAA with probe detection(HHV 6 DNA NAA PCR)038348-90038348-9805079
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار ا HIV 1در خونHIV 1 proviral DNA [#/volume] (viral load) in Blood by NAA with probe detection(HIV 1 pro PCR)074854-10074854-1805079
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار اندام تنفسي تحتاني Legionella Legionella sp DNA [Identifier] in Lower respiratory specimen by NAA with probe detection(Legionella (Lower resp)- PCR)088588-90088588-9805079
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار غير اختصاصي Legionella Legionella sp DNA [Identifier] in Specimen by NAA with probe detection(Legionella sp DNA PCR)049616-60049616-6805079
استفاده از PCR کمي براي تعيين غيره اختصاصيN. MeningitidisNeisseria meningitidis DNA [Identifier] in Specimen by NAA with probe detection(N. meningitidis DNA NAA PCR)071788-40071788-4805079
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار Rickettsia Rickettsia sp DNA [Identifier] in Specimen by NAA with probe detection(Rickettsia sp PCR)067726-00067726-0805079
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار اS. pneumoniae Streptococcus pneumoniae serotype [Identifier] in Specimen by NAA with probe detection(S. pneumoniae serotype PCR)085496-80085496-8805079
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار ibrio spVibrio sp DNA [Identifier] in Specimen by NAA with probe detection(Vibrio sp DNA NAA+ PCR)049609-10049609-1805079
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار Adenovirus Adenovirus DNA [Identifier] in Specimen by NAA with probe detection(Adenovirus DNA NAA PCR)040976-30040976-3805079
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار B. AnthracisBacillus anthracis DNA [Identifier] in Specimen by NAA with probe detection(B. anthracis DNA NAA PCR)041622-20041622-2805079
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار -BK virusسرم BK virus DNA [#/volume] (viral load) in Serum or Plasma by NAA with probe detection(-BK virus DNA PCR/ser)041479-70041479-7805079
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار -BK virusادرار BK virus DNA [#/volume] (viral load) in Urine by NAA with probe detection(-BK virus DNA [PCR/ur)041480-50041480-5805079
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار Borrelia مايع نخاعBorrelia sp DNA [Identifier] in Cerebral spinal fluid by NAA with probe detection(Borrelia sp DNA NAA PCR/csf)088581-40088581-4805079
آزمايش تعيين آنتي بادي هرپس ويروس1+2Herpes simplex virus 1+2 IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(HSV2+1 (IgG) )027948-90027948-9803020
آزمايش تعيين آنتي بادي هرپس ويروس2Herpes simplex virus 2 IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(HSV (IgG)2 )005209-2005209-2803020
آزمايش تعيين آنتي فسفوليپيد (IgG) Phospholipid IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(PPL-IgG)003286-2003286-2803130
آزمايش تعيين آنتي بادي بر عليه کيست هيداتيک (IgM) Echinococcus granulosus IgM 803172-000803172
اندازه‌گيري کمّي RF در سرم/ پلاسما Rheumatoid factor [Units/volume] in Serum or Plasma(Quantitative RF)011572-50011572-5802815
اندازه‌گيري کمّي مس ادرار 24 ساعته Copper [Mass/volume] in 24 hour Urine(Copper in 24 hour Urine)021219-10021219-1800266
اندازه‌گيري کمّي مس ادرار Copper Ur-mCnc-Copper [Mass/volume] in Urine(Copper Urine (Random))021219-101800266
آزمايش کراس مچ 'گلبول هاي سفيد خون جهت پيوند crosmach wBC(crosmach)802560-000802560
آنتي بادي بروسلاIgGBrucella sp IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Brucella IgG Ab)056630-70056630-7803496
اندازه‌گيري کمّي اسيد موكوپلي ساكاريدهاي (گلوکرآمينوگلوکزان) ادرار Glycosaminoglycans [Mass/volume] in Urine(GAG in Urine)002399-4002399-4800930
آزمايش تعيين آنتي فسفوليپيد (IgM) Phospholipid IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(PPL-Igm)003287-0003287-0803131
آزمايش تعيين آنتي بادي گلايدين (IgG) سرمGliadin IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Gliadin IgG Ab)020496-60020496-6803376
اندازه‌گيري کمّي بيليروبين سرم/پلاسما (شامل بيليروبين توتال و مستقيم) Bilirubin direct and total panel [Mass/volume] - Serum or Plasma(Total Bili /ser)034543-90034543-9800525
اندازه‌گيري کمّي بيليروبين پاشنه پاBilirubin Total (Heel)800525-000800525
اندازه‌گيري کمّي آلفا فتوپروتئين در مايع آمنيون Alpha-1-Fetoprotein [Units/volume] in Amniotic fluid( AFP in Amniotic fluid)019171-80019171-8801815
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: اورترا(مجراي ادرار)، بيوپسي -807135-255807275
اندازه گيري کمّي TNF-A Tumor necrosis factor.alpha [Mass/volume] in Serum or Plasma(A-Tumor Necrosis Fact SerPl-mCnc)003074-2003074-2803711
آزمايش تجسس ميكروسكوپي ادرار به تنهايي Microscopic observation [Identifier] in Urine sediment by Light microscopy( Urine/ microscopy)012235-80012235-8800210
نمونه گيري و جداسازي ميکروارگانيسم بي هوازي در نمونه هاي باليني (پشتيباني از مهار مقاومت ميکروبي و مديريت مصرف آنتي بيوتيک-اضافه شدن کد ميکروبشناسي بيمارستاني) (محدود به بيمارستانها و مشروط به رعايت استانداردهاي آزمايشگاه مرجع سلامت و مميزي آزمايشگاههاي ميکروب شناسي) (پوشش بيمه اي منوط به تأييد مراکز پايلوت توسط شوراي عالي بيمه مي باشد)Bacteria identified in Specimen by Anaerobe culture(sampling & separeated micro organism an-earobe/e.ct sampel )804189-000635-3804189
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: برونش، بيوپسي -807135-212807232
آنتي بادي رسپتور کيناز اختصاصي عضلهMuscle specific receptor tyrosine kinase Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Anti MuSK (Muscle-Specific Kinase) )057436-80057436-8803531
اندازه‌گيري کمّي C6– ترانسفرين به روش RID و EIA Complement C6 [Mass/volume] in Serum or Plasma(C6-transferrin)004507-0004507-0803286
گروه رکتزيا IgM Rickettsia spotted fever group IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(R. spotted fever group IgM IA Qn (S))005314-0005314-0803720
رکتزيا تيفي IgGRickettsia typhi IgG Ab [Units/volume] in Serum(R. typhi IgG Qn (S))008007-7008007-7803720
رکتزيا تيفي IgMRickettsia typhi IgM Ab [Units/volume] in Serum(R. typhi IgM Qn (S))008008-5008008-5803720
ريفت واليي ويروس آنتي ژنRift valley fever virus Ag [Presence] in Specimen(Rift valley fever virus Ag Ql (Unsp spec))031951-70031951-7803720
ريفت واليي ويروس IgGRift valley fever virus IgG Ab [Titer] in Serum by Immunoassay(Rift valley fever virus IgG IA (S) [Titer])071784-30071784-3803720
ريفت واليي ويروس IgMRift valley fever virus IgM Ab [Titer] in Serum by Immunoassay(Rift valley fever virus IgM IA (S) [Titer])071779-30071779-3803720
آنتي ژن روتا ويروس در مدفوعRotavirus Ag [Presence] in Stool by Rapid immunoassay(Rotavirus Ag IA.rapid Ql (Stl))072174-60072174-6803720
وست نايل ويروسIgGWest Nile virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(West Nile virus IgG IA Qn (S))038997-30038997-3803720
وست نايل ويروسIgMWest Nile virus IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(West Nile virus IgM IA Qn (S))038166-50038166-5803720
يلوفيور ويروسIgGYellow fever virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Yellow fever virus IgG IA Qn (S))006592-0006592-0803720
يلوفيور ويروسIgMYellow fever virus IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Yellow fever virus IgM IA Qn (S))006593-8006593-8803720
آنتي بادي يرسينيا پستيس تيترYersinia pestis Ab [Titer] in Serum by Immunoassay(Y. pestis Ab IA (S) [Titer])033690-90033690-9803720
آنتي بادي زيکا ويروس تيترIgGZika virus IgG Ab [Titer] in Serum by Immunofluorescence(ZIKV IgG IF (S) [Titer])089590-40089590-4803720
آنتي بادي زيکا ويروس تيتر IgMZika virus IgM Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay(ZIKV IgM IA Qn)080619-00080619-0803720
آنتي بادي زيکا ويروس non-structural protein 1Zika virus non-structural protein 1 IgG Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay(ZIKV NS1 IgG SerPl IA-aCnc)083069-50083069-5803720
توکسين شيگا اشرشيا کولي در مد فوعEscherichia coli shiga-like toxin [Presence] in Stool by Immunoassay021262-10021262-1803720
تجسس اسپرم در البسه و سواب‌ها Sperm detection in clothing and swabs806085-000806085
ساير آزمايش هاي مربوط به بانک خون که در فهرست خدمات مشخص نشده اندOther blood bank tests not listed in the Service List802679-000802679
آزمايش حلاليت براي تشخيص کم‌خوني سلول داسي رپيدHemoglobin S [Presence] in Blood by Solubility test(Hbs in Blood by Solubility test)006864-3006864-3801140
اندازه‌گيري کمّي مهار کننده پلاسمينPlasmin inhibitor [Units/volume] in Platelet poor plasma by Chromogenic method(Plasm Inhib PPP Chro-aCnc)005965-9005965-9802360
PCRA. phagocytophilum کيفي Anaplasma phagocytophilum DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(A. phagocytophilum DNA NAA+probe Ql PCR)029560-00029560-0805097
PCR B. anthracis کيفيBacillus anthracis DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(B. anthracis DNA NAA+probe Q lPCR)041623-00041623-0805097
PCRBKV+JCPyV کيفي ساير نمونه ها BK virus + JC virus DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(BKV+JCPyV DNA XXX Ql PCR)090440-90090440-9805097
PCR BKV DNA کيفي BK virus DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(BKV DNA XXX Ql PCR)047251-40047251-4805097
PCR B. pertussis کيفي نمونه نازل فارانکسBordetella pertussis DNA [Presence] in Nasopharynx by NAA with probe detection(B. pertussis DNA NAA+probe Ql PCR)043913-30043913-3805097
PCR B. pertussis کيفي Bordetella pertussis DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(B. pertussis DNA NAA+probe Ql PCR)023826-10023826-1805097
PCR B. burgdorferiکيفي در خون Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Blood by Probe with amplification(B. burgdorferi DNA Probe amp Ql (BPCR)010846-40010846-4805097
B. burgdorferi PCR کيفي مايع نخاع Borrelia burgdorferi DNA [Presence] in Cerebral spinal fluid by Probe with amplification(B. burgdorferi DNA Probe amp Ql (CSF)-PCR)011551-90011551-9805097
PCR B. burgdorferi کيفي ساير نمونهBorrelia burgdorferi DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(B. burgdorferi DNA NAA+probe QlPCR)004991-6004991-6805097
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار Borrelia Borrelia sp DNA [Identifier] in Specimen by NAA with probe detection(Borrelia sp DNA NAA PCR)049615-80049615-8805079
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار ساير عوامل بيماري زا BurkholderiaBurkholderia sp DNA [Identifier] in Specimen by NAA with probe detection(Burkholderia sp PCR)041629-70041629-7805079
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار CampylobacterCampylobacter sp DNA [Identifier] in Specimen by NAA with probe detection(Campylobacter sp PCR)049614-10049614-1805079
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار C. perfringens toxinClostridium perfringens toxin gene [Identifier] in Specimen by NAA with probe detection(C. perfringens toxin/PCR)046706-80046706-8805079
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار اپشتنبار ويروسEpstein Barr virus DNA [#/volume] (viral load) in Specimen by NAA with probe detection(-Epstein Barr virus PCR)032585-20032585-2805079
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار E. coli O157Escherichia coli O157:H7 DNA [Identifier] in Specimen by NAA with probe detection(E. coli O157:H7 DNA NAA PCRn)044088-30044088-3805079
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار E. coli stx1Escherichia coli Stx1 and Stx2 toxin stx1 and stx2 and H7 flagellar fliC genes [Identifier] in Specimen by NAA with probe detection(E. coli stx1 and stx2 PCR)053947-80053947-8805079
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار F. tularensis subtypeFrancisella tularensis subtype [Identifier] in Specimen by NAA with probe detection(F. tularensis subtype NAA PCR)046732-40046732-4805079
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار H. influenzaeHaemophilus influenzae serotype DNA [Identifier] in Specimen by NAA with probe detection(H. Influenzae PCR)058473-00058473-0805079
آزمايش كشت هرنمونه غير اختصاصي مايكوپلاسما Mycoplasma sp and Ureaplasma sp [Identifier] in Specimen by Organism specific culture(Ureaplasma sp Culture for Mycoplasma)000687-400687-4804070
آزمايش كشت واژن براي اوره آ پلاسماVaginal Culture for Ureaplasma(Vaginal Culture for Ureaplasma)000687-401804070
آزمايش كشت ادرار يوريا پلاسماUrethral Culture for Ureaplasma(Urethral Culture for Ureaplasma)000687-403804070
آزمايش كشت پروستات مايكوپلاسما Prostatic Secretions / ( Mycoplasma Culture )(Prostatic Secretions / ( Mycoplasma Culture ))000687-404804070
آزمايش كشت ادرار مايكوپلاسما Urine / ( Mycoplasma Culture )(Urine / Mycoplasma Culture )000687-405804070
آزمايش كشت مايع مني جهت مايكوپلاسما Semen / ( Mycoplasma Culture )(Semen / Mycoplasma Culture )000687-407804070
آزمايش كشت مايع مني جهت اوره آ پلاسماSemen / ( Ureaplasma Culture )(Semen / Ureaplasma Culture )000687-408804070
آزمايش تعيين RF-IgM Rheumatoid factor IgM [Units/volume] in Serum by Immunoassay(RF IgM )009338-5009338-5802817
آزمايش تعيين آنتي بادي ليستريا به روش الايزا IgG Listeria monocytogenes IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Anti-Listeria IgG )051820-90051820-9803491
آزمايش همولايزين سرد سرم Hemolysin cold [Mass/volume] in Plasma(Hemolysin Cold Plas)004640-9004640-9802945
آزمايش Cmv-PP65 AG روش ايمنوفلوروسنسCytomegalovirus pp65 Ag/100000 PMN cells in Blood by Immunofluorescence(Cytomegalovirus pp65 Ag)078001-50078001-5803650
اشعه دادن فرآورده هاي خوني Irradiation of Blood(Irb)802664-000802664
اندازه‌گيري کمّي C1 Inhibitor Complement C1 esterase inhibitor [Mass/volume] in Serum or Plasma(C1 Inhibitor)004477-6004477-6803330
آزمايش تعيين گروه خون ABO,Rh,Du ABO and Rh group [Type] in Blood(BG-RH )000882-100882-1802500
آزمايش تعيين گروه خون ABO,Rh,Du نوزادABO and Rh group [Type] in Blood(New Born)(BG-RH (New Born))000882-101802500
آزمايش 50 CH به روش هموليزين (RBC حساس‌شده گوسفند) Complement total hemolytic CH50 [Units/volume] in Serum or Plasma(CH50 test by hemolysin method (RBC sensitized sheep))004532-8004532-8803270
آنتي بادي پنل گانگليوزيدGanglioside Ab panel - Serum(Gangl Ab Pnl Ser IA)082455-70082455-7803709
آزمايش تعيين آنتي باديcapsid EBV (IgM) Epstein Barr virus capsid IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(EBV (IgM) )005159-9005159-9803121
آزمايش تعيين آنتي بادي EBV (IgM)earlyEpstein Barr virus early IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay( EBV (IgM))056598-60056598-6803121
آزمايش تعيين آنتي بادي EBV (IgM) nuclear Epstein Barr virus nuclear IgM Ab [Units/volume] in Serum( EBV (IgM))031375-90031375-9803121
B. Burgdorferi PCR کيفي در درارBorrelia burgdorferi DNA [Presence] in Urine by Probe with amplification(B. burgdorferi DNA Probe amp Ql PCR)019052-00019052-0805097
Bruce PCR کيفي ساير نمونه ها Brucella sp DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(Brucella sp DNA NAA+probe Ql PCR)041626-30041626-3805097
PCR BTD gene کيفي در خونBTD gene targeted mutation analysis in Blood or Tissue by Molecular genetics method(BTD gene QL PCR)053845-40053845-4805097
Campylobacte PCR کيفي در مدفوعCampylobacter sp DNA.diarrheagenic [Presence] in Stool by NAA with probe detection(Campylobacter sp DNA.diarrheagenic NAA+probe Ql PCR)071429-50071429-5805097
PCR Campylobacterکيفي براي ساير نمونه هاCampylobacter sp identified in Specimen by Organism specific culture(Campylobacter sp identified Org specificPCR )006332-1006332-1805097
PCRC chlamydia trachomatisکيفي ساير نمونه ها Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(-Chlamydia trachomatis DNA PCR)021613-50021613-5805097
Chlamydia trachomatisPCR کيفي در ادرار Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Urine by NAA with probe detection(-Chlamydia trachomatis DNA [Presence] in Urine by NAA with probe detection)006357-8006357-8805097
PCR C. pneumoniae کيفي براي ساير نمونه هاChlamydophila pneumoniae DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(C. pneumoniae DNA NAA+probe Ql PCR)034645-20034645-2805097
PCR C. psittaciکيفي براي سايرنمونه ها Chlamydophila psittaci DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(C. psittaci DNA NAA+probe Ql PCR)023001-10023001-1805097
PCR Clostridium difficileکيفي براي ساير بيماري هاClostridioides difficile DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(-Clostridium difficile DNA PCR)061367-90061367-9805097
Clostridium difficilePCR کيفي در مدفوع Clostridioides difficile toxin genes [Presence] in Stool by NAA with probe detection(-Clostridium difficile toxin genes PCR)054067-40054067-4805097
C. Burnetii PCR کيفي درخونCoxiella burnetii DNA [Presence] in Blood by NAA with probe detection(C. burnetii DNA NAA+probe Ql PCR)088177-10088177-1805097
C. Burnetii PCR کيفي براي سايرنمونه هاCoxiella burnetii DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(C. burnetii DNA NAA+probe Ql PCR)023024-30023024-3805097
PCR C ryptosporidium کيفي در مدفوع Cryptosporidium sp DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection(Cryptosporidium sp DNA NAA+probe Ql PCR)088928-70088928-7805097
Cryptosporidium PCR کيفي براي سايرنمونه هاCryptosporidium sp DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(Cryptosporidium sp DNA NAA+probe Ql PCR)060545-10060545-1805097
PCR Ehrlichia کيفي براي سايرنمونه هاEhrlichia sp DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(Ehrlichia sp DNA NAA+probe Ql PCR)048866-80048866-8805097
PCR Ehistolytica کيفي براي ساير نمونه هاEntamoeba histolytica DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(E. histolytica DNA NAA+probe Ql PCR)006396-6006396-6805097
E. Histolytica PCR کيفي براي ساير نمونه هاEntamoeba histolytica+Entamoeba dispar+Entamoeba ecuadoriensis+Entamoeba nuttalli DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(E. histolytica+E. dispar+E. ecuadoriensis+E. nuttalli DNA NAA+probe Ql PCR)070293-60070293-6805097
PCR Epstein BarrکيفيEpstein Barr virus DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(-Epstein Barr virus DNA PCR)005005-4005005-4805097
F. tularensisPCR کيفي براي نمونه هاي بافتيFrancisella tularensis DNA [Presence] in Tissue by NAA with probe detection(F. tularensis DNA NAA+probe QlPCR)023130-80023130-8805097
PCRF. tularensis کيفي براي ساير نمونه هاFrancisella tularensis DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(F. tularensis DNA NAA+probe Ql PCR)033679-20033679-2805097
G. Lambl PCR کيفي براي ساير نمونه ها Giardia lamblia DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(G. lamblia DNA NAA+probe Ql PCR)060544-40060544-4805097
Giardia spPCR کيفي در مدفوع Giardia sp DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection(Giardia sp DNA NAA+probe Ql PCR)090299-90090299-9805097
PCR -Haemophilusکيفي براي ساير نمونه هاHaemophilus ducreyi DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(-Haemophilus ducreyi DNA PCR)029559-20029559-2805097
PCR H. influenzae کيفي براي ساير نمونه هاHaemophilus influenzae DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(H. influenzae DNA NAA+probe PCR)061366-10061366-1805097
HHV 6 PCR کيفيHerpes virus 6 DNA [#/volume] (viral load) in Specimen by NAA with probe detection(HHV 6 DNA NAA+PCR)038349-70038349-7805097
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: بيضه، به جز تومور/ بيوپسي/اخته کردن(کاستراسيون) -807135-249807269
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: کولون، بيوپسي -807135-214807234
آزمايش بررسي فعاليت آنزيم G6PD گلبول قرمز Glucose-6-Phosphate dehydrogenase [Enzymatic activity/mass] in Red Blood Cells(G-6PD/RBC)032546-40032546-4800580
نمونه پستان بخش منجمد (نمونه)Frozen section breast sample (specimen)807130-000309059004807130
اندازه‌گيري کمّي دي هيدرو اپي اندروسترون سولفات سرم/پلاسما Dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) [Mass/volume] in Serum or Plasma(DHEA-S)002191-5002191-5801465
آزمايش تيتراژ ايمونوآنتي A Isohemagglutinin titer (Anti A)(Isohemagglutinin titer (Anti A))802625-001802625
آزمايش تيتراژ ايمونوآنتي B Isohemagglutinin titer (Anti B)(Isohemagglutinin titer (Anti B))802625-002802625
آزمايش تيتراژ ايمونوآنتيA+BIsohemagglutinin titer (AntiA+B)(Isohemagglutinin titer (AntiA+B))802625-003802625
آزمايش مواد نامعلوم از نظر نوع و سميت Testing of unknown substances in terms of type and toxicity806015-000806015
بررسي مسير خارجي انعقاد به روش ترومبوالاستومتري Exter pathway cougulatio tromboelastometry method(EPC)802222-000802222
استخراج RNA EXTRACTION RNA(E/RNA)805005-000805005
تشخيص فنوتيپيک کارباپنمازCarbapenemase [Presence] in Isolate(Carbapenemase Islt Ql)086930-50086930-5804197
PKU مرحله دومPKU stage 2806575-000806575
آزمايش تعيين آنتي بادي فاسيولا (IgM) Fasciola antibody (IgM) test(Fascio Igm)803096-000803096
PCR HHV 6 کيفيHerpes virus 6 DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(HHV 6 DNA NAA+probe Ql PCR)029495-90029495-9805097
HIV 1 PCR کيفي در خونHIV 1 proviral DNA [Presence] in Blood by NAA with probe detection(HIV 1 pro DNA Bld Ql PCR)044871-20044871-2805097
PCRJCPyV کيفيJC virus DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(JCPyV DNA XXX Ql PCR)042921-70042921-7805097
PCR Leptospira کيفي در خونLeptospira sp DNA [Presence] in Blood by NAA with probe detection(Leptospira sp DNA NAA+probe PCR)052989-10052989-1805097
PCR Leptospiraکيفي مايع نخاعLeptospira sp DNA [Presence] in Cerebral spinal fluid by NAA with probe detection(Leptospira sp DNA NAA+probe Ql (CSF)-PCR)052988-30052988-3805097
PCRLeptospira کيفي ساير نمونه هاLeptospira sp DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(Leptospira sp DNA NAA+probe Ql PCR)035491-00035491-0805097
PCRLeptospira کيفي در ادرارLeptospira sp DNA [Presence] in Urine by NAA with probe detection(Leptospira sp DNA NAA+probe Ql PCR)052990-90052990-9805097
Microsporidia PCR کيفي Microsporidia DNA [Presence] in Stool by NAA with probe detection(Microsporidia DNA NAA+probe Ql PCR)088925-30088925-3805097
PCR M. tuberculosis کيفي MTB complex DNA and rpoB RIF resistance mutation panel [Presence](M. tuberculosis complex DNA and rpoB RIF resistance mutation panel Ql PCR)089371-90089371-9805097
MTB complex PCR کيفي MTB complex rifAMPin and isoniazid resistance panel by Molecular genetics method(MTB complex rifampin and isoniazid resistance panel Molgen PCR)089876-70089876-7805097
M. Tuberculosis PCR کيفيMycobacterium tuberculosis complex rpoB gene rifAMPin resistance mutation [Presence] by Molecular method(M. tuberculosis complex rpoB gene rifampin resistance mutation Molgen Ql PCR)089372-70089372-7805097
M. Hominis PCR کيفي Mycoplasma hominis DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(M. hominis DNA NAA+probe Ql (Unsp spec)-PCR)068546-10068546-1805097
PCR -Mycoplasma pneumoniae کيفيMycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(-Mycoplasma pneumoniae DNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection)029257-30029257-3805097
PCR Mycoplasma sp کيفي Mycoplasma sp DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(-Mycoplasma sp DNA PCR)023301-50023301-5805097
PCRMycoplasma sp+U. urealyticum کيفيMycoplasma sp+Ureaplasma urealyticum DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(Mycoplasma sp+U. urealyticum DNA NAA+probe Ql PCR)059836-70059836-7805097
PCR N. Gonorrhoeae کيفي براي نمونه ژنيتال Neisseria gonorrhoeae [Presence] in Genital specimen by Organism specific culture(N. gonorrhoeae Org specific cx Ql PCR)000691-600691-6805097
PCR N. Gonorrhoeae کيفي از طريق کشت Neisseria gonorrhoeae [Presence] in Specimen by Organism specific culture(N. gonorrhoeae Org specific cx Ql PCR)000698-100698-1805097
PCR N. Gonorrhoeae کيفي از طريق پروبNeisseria gonorrhoeae DNA [Presence] in Genital specimen by NAA with probe detection(N. gonorrhoeae DNA NAA+probe Ql PCR)047387-60047387-6805097
N. Meningitidis PCR کيفي در خونNeisseria meningitidis DNA [Presence] in Blood by NAA with probe detection(N. meningitidis DNA NAA+probe QlPCR)053606-00053606-0805097
PCR کيفي مايع نخاعNeisseria meningitidis DNA [Presence] in Cerebral spinal fluid by NAA with non-probe detection(N. meningitidis DNA NAA+non-probe Ql (CSF)-PCR)082185-00082185-0805097
N. Meningitidis PCR کيفي براي ساير نمونه ها Neisseria meningitidis DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(N. meningitidis DNA NAA+probe Ql PCR)049671-10049671-1805097
PCR Rickettsia spکيفي Rickettsia sp DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(Rickettsia sp DNA NAA+probe QlPCR)048869-20048869-2805097
PCR R. spotted feverکيفي R. spotted fever group DNA NAA+probe Ql (Unsp spec)-Rickettsia spotted fever group DNA [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection(R. spotted fever group DNA NAA+probe Ql PCR)048869-201805097
PCR R. typhusکيفي Rickettsia typhus group DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(R. typhus group DNA NAA+probe QlPCRn)048871-80048871-8805097
PCR Salmonellکيفي Salmonella sp DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(Salmonella sp DNA NAA+probe QlPCR)049612-50049612-5805097
PCR S. typhiکيفي درخونSalmonella typhi DNA [Presence] in Blood by NAA with probe detection(S. typhi DNA NAA+probe Ql PCR)070021-10070021-1805097
PCR Shigella کيفي Shigella sp DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(Shigella sp DNA NAA+probe Ql (PCR)046455-20046455-2805097
سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: اسپرماتوسل -807135-199807208
اندازه گيري کمّي اسيد لاكتيك مايع مغزي نخاعي Lactate [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid(Lactate CSFin Cerebral spinal fluid)027941-40027941-4801016
آزمايش تعيين ژنوتيپ Rh (E ,e,C,c)؛ هر کدام Rh group Ag [Type] on Red Blood Cells(Rh group Ag)088027-80088027-8802505
آزمايش اوره تنفسي (UBT (Urea Breath Test با استفاده از کربن13 يا 14 براي هليکوباکتر پيلوريHelicobacter pylori [Presence] in Stomach by urea breath test( (UBT (Urea Breath Test)029891-90029891-9804165
آزمايش تعيين آنتي بادي IgM) لپتوز پيرا) به روش الايزا Leptospira sp IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Anti-Leptospira IgM )051819-10051819-1803494
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: طحال -807135-246807266
آزمايش تشخيص آنتي بادي ضد پلاكتي به روشIF Platelet Ab [Presence] in Serum by Immunofluorescence(Platelet Ab in Serum by IF)057440-00057440-0802325
نمونه مغز استخوان (نمونه)Bone marrow specimen (specimen)807055-000119359002807055
آنتي بادي گلوتامات دکربوکسيلاز65 Glutamate decarboxylase 65 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Anti GAD Ab)056540-80056540-8803701
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: دئودونوم، بيوپسي -807135-215807235
PCR Shigella species+EIECکيفي Shigella species+EIEC invasion plasmid antigen H ipaH gene [Presence] in Stool by NAA with probe detection(Shigella species+EIEC invasion plasmid antigen H ipaH gene NAA+probe QL PCR)070242-30070242-3805097
S. Aureus PCR کيفي Staphylococcus aureus DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(S. aureus DNA NAA+probe Ql PCR)061404-00061404-0805097
PCRS. aureus enterotoxin A کيفي Staphylococcus aureus enterotoxin A sea gene [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(S. aureus enterotoxin A sea gene NAA+probe Ql PCR)044878-70044878-7805097
PCR S. aureus enterotoxin B کيفيStaphylococcus aureus enterotoxin B seb gene [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(S. aureus enterotoxin B seb gene NAA+probe QlPCR)044880-30044880-3805097
PCR S. aureus enterotoxin CکيفيStaphylococcus aureus enterotoxin C sec gene [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(S. aureus enterotoxin C sec gene NAA+probe QlPCR)072823-80072823-8805097
PCR S. aureus enterotoxin D کيفيStaphylococcus aureus enterotoxin D sed gene [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(S. aureus enterotoxin D sed gene NAA+probe Ql PCR)072822-00072822-0805097
PCR S. aureus enterotoxin EکيفيStaphylococcus aureus enterotoxin E see gene [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(S. aureus enterotoxin E see gene NAA+probe QlPCR)044879-50044879-5805097
S. aureus exfoliative toxin APCR کيفيStaphylococcus aureus exfoliative toxin A eta gene [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(S. aureus exfoliative toxin A eta gene NAA+probe Ql PCR)071786-80071786-8805097
PCR S. aureus exfoliative toxin BکيفيStaphylococcus aureus exfoliative toxin B etb gene [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(S. aureus exfoliative toxin B etb gene NAA+probe Ql PCR)071787-60071787-6805097
S. aureus gyrB PCRبررسي در بيمان با کشت مثبت Staphylococcus aureus gyrB gene [Presence] by Probe in Positive blood culture(S. aureus gyrB gene Probe QlPCR)088269-60088269-6805097
PCR S. aureus PantonکيفيS. aureus Panton-Valentine leukocidin gene NAA+probe Ql (Unsp spec)-Staphylococcus aureus Panton-Valentine leukocidin gene [Presence] in Unspecified specimen by NAA with probe detection(S. aureus Panton-Valentine leukocidin gene NAA+probe Ql PCR)048816-300805097
S. aureus toxic shock PCR کيفيStaphylococcus aureus toxic shock syndrome toxin gene [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(S. aureus toxic shock syndrome toxin gene NAA+probe QlPCR)044881-10044881-1805097
PCR S. pneumoniaeکيفيStreptococcus pneumoniae DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(S. pneumoniae DNA NAA+probe Ql PCR)049672-90049672-9805097
VZV DNA PCR کيفيVaricella zoster virus DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(VZV DNA NAA+probe Ql PCR)011483-50011483-5805097
VZV strain DNA PCR کيفيVaricella zoster virus strain DNA [Type] in Specimen by NAA with probe detection(VZV strain DNA NAA PCR)086502-20086502-2805097
Variola virus/کيفي براي PCRVariola virus DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(Variola virus DNA NAA+probe Ql PCR)041856-60041856-6805097
V. choleraeکيفي براي/PCR Vibrio cholerae DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(V. cholerae DNA NAA+probe Ql PCR)061371-10061371-1805097
V. cholerae toxin/کيفي برايPCR Vibrio cholerae toxin ctx gene [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(V. cholerae toxin ctx gene NAA+probe Ql PCR)053942-90053942-9805097
/ در مدفوعV. cholerae toxin/کيفي برايPCR Vibrio cholerae toxin ctxA gene [Presence] in Stool by NAA with probe detection(V. cholerae toxin ctxA gene NAA+probe QlPCR)080680-20080680-2805097
V. Parahaemolyticus /PCR کيفي Vibrio parahaemolyticus DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(V. parahaemolyticus DNA NAA+probe Ql PCR)041857-40041857-4805097
Other microorg microorg/PCR کيفي /سرمXXX microorganism DNA [Presence] in Serum or Plasma by NAA with probe detection(Other microorg DNA SerPl Ql PCR)040972-20040972-2805097
Other microorg /PCR کيفي براي ساير عوامل بيماري زا XXX microorganism DNA [Presence] in Specimen by NAA with probe detection(Other microorg DNA XXX Ql PCR)035691-50035691-5805097
Other microorg/ Ur /PCR کيفي ادرارXXX microorganism DNA [Presence] in Urine by NAA with probe detection(Other microorg DNA Ur Ql PCR)040971-40040971-4805097
Y. enterocoliticaPCR کيفي مدفوعYersinia enterocolitica recN gene [Presence] in Stool by NAA with probe detection(Y. enterocolitica recN gene NAA+probe Ql PCR)079385-10079385-1805097
Activated protein CPCR کيفي در خونActivated protein C resistance [Presence] in Blood by NAA with probe detection(-Activated protein C resistancePCR)013589-70013589-7805097
آزمايش تحمل تالبوتاميد talbotamid toleranc(talbotamid toleranc)801075-000801075
تطبيق نمونه‌ها از طريق DNA Typing به ازاي هر نمونه Matching the samples by DNA typing per sample806065-000806065
اندازه‌گيري کمّي پتاسيم ادرار 24 ساعتهPotassium [Moles/volume] in 24 hour Urine(k/urea/24h)021476-70021476-7800466
اندازه‌گيري کمّي پتاسيم ادرار 24 ساعتهPotassium 24h Ur-sCnc-Potassium [Moles/volume] in 24 hour Urine021476-702800466
اندازه‌گيري کمّي رتينول (ويتامين A) سرم Retinol [Mass/volume] in Serum or Plasma(Retino Vit-A in Serum or Plasma)002923-1002923-1801135
اندازه‌گيري کمّي ميزان فاکتور انعقادي V Coagulation factor V activity actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay(Coagulation factor V)003193-0003193-0802247
بررسي متيلاسيون به روش PCR Determinat metilation(DM)805015-000805015
اندازه گيري کمّي کاتالاز در خون يا ادرار Catalase [Enzymatic activity/volume] in Plasma(Catalase Plas-cCnc)054368-60054368-6801270
آزمايش ايمونو الكتروفورزيس سرم Immunoelectrophoresis panel - Serum(IEP Pnl Ser)029586-50029586-5800760
آزمايش عملکرد پروتئين انعقاديFunctional Clotting Protein (Functional Clotting Protein )802355-000802355
آزمايش تشخيص فنوتيپ B-cell و T-cell به روش فلوسايتومتري phenotype B-cell & T-cell flowcaytometer(phenotype B-cell & T-cell flo)802975-000802975
اندازه گيري کمّي اسيد استيل سالسيليك (آسپيرين) Salicylates [Moles/volume] in Specimen(Salicylates XXX in Unspecified specimen)022732-20022732-2800830
آزمايش تيتراسيون 2ME 2ME titration test(2ME )802840-000802840
بررسي موتاسيون هاي شايع هموکروماتوز ارثي (HFE) mutation gen HFE i807135-348810026
اندازه‌گيري کمّي هورمون رشد انساني در سرم/پلاسما سطح پايه Somatotropin [Mass/volume] in Serum or Plasma --baseline(Fast State GH)012253-10012253-1801555
اندازه‌گيري کمّي هورمون رشد انساني (8صبح در سرم/پلاسما GH (8 AM)(GH (8 AM))012253-101801555
اندازه‌گيري کمّي هورمون رشد انساني (4بعد از ظهر) در سرم/پلاسما GH (4 PM) (GH (4 PM) )012253-102801555
اندازه‌گيري کمّي متانفرين در ادرار 24ساعته Metanephrines [Mass/time] in 24 hour Urine(-Metanephrines [Mass/time] in 24 hour Urine)021019-504800876
زائده هسته اي درام استيک (يافت)Drumstick nuclear appendage (finding)807020-000250282006807020
آزمايش شمارش مطلق ائوزينوفيل در ادرار Eosinophils [#/volume] in Body fluid by Manual count(Eosinophil leukocytes in Urine sediment)040569-60040569-6802050
اندازه گيري کمّي فسفر سرم/پلاسما Phosphate [Mass/volume] in Serum or Plasma(Ph/ser or pl)002777-1002777-1800495
سطح 5-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: پستان، ماستکتومي-پارشيال/ساده -807135-279807303
آزمايش 1 و 3 بتاگلوكان 1,3 beta glucan [Mass/volume] in Serum(1,3 beta glucan )042176-80042176-8803392
تشخيص سريع آنيوپلوئيدي هاي جنين(اين آزمايش بر روي نمونه جنيني شامل پرز جفتي و يا مايع آمنيون قابل انجام است و با يکي از روش هاي QFPCR، FISH و يا MLPA قابل انجام است. قابل توجه است که در صورت مثبت شدن جواب بايد بدون اخذ هزينه اضافه نتيجه حاصله با يکي ديگر از اين سه روش تاييد شود.) Quick detection anioploids fetus by amonioticliquid or pair of feathers byQFPCR،FISH,MLPA807135-465810346
بررسي موتاسيون هاي شايع ژن MEFV در بيماري FMF mutation gen MEFV in disase fmf807135-347810024
سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: وريد، واريکوزيتي -807135-161807164
آزمايش سنجش IgA در سرم يا پلاسما به روش الايزا‌ IgA [Mass/volume] in Serum or Plasma(IgA in Serum by EIA )002458-8002458-8803282
آزمايش سنجش IgA در مايع نخاع به روش الايزا‌ IgA in Cerebral spinal fluid by EIA (IgA in Cerebral spinal fluid by EIA )002458-801803282
آزمايش سنجش IgA در بزاق به روش الايزا‌ IgA insalivary by EIA (IgA insalivary by EIA )002458-802803282
آنتي Against neuronal antigen (12آنتي ژن ) Antibodies against neuronal antigen-12(against neuronal antigen)803715-000803715
اندازه گيري کيفي/نيمه کمي اوروپورفيرين در ادرار Uroporphyrin [Presence] in 24 hour Urine(Uropor 24h Ur Ql)012270-50012270-5800965
HCVبررسي ژنوتيپ Hepatitis C virus genotype [Identifier] in Serum or Plasma by NAA with probe detection(HCV Genotyping )032286-70032286-7803470
تعيين توالي نوکلئوتيدها در هر نمونه Nucleotide sequencing in each sample806075-000806075
کاريوتايپ بافت هاي solid (توموري و غير توموري شامل بافت جنين سقط شده) caryotype solid tissue807135-459810334
اندازه‌گيري ظرفيت اتصال آهن (TIBC) Iron binding capacity [Mass/volume] in Serum or Plasma(TIBC)002500-7002500-7800505
آزمايش تعيين آنتي بادي توکسوکارا (IgG) Toxocara canis IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(T canis IgG)009718-8009718-8803100
تطبيق نمونه‌ها از طريق Y-STR به ازاي هر نمونه Matching samples via Y-STR per sample806070-000806070
آزمايش سنجش IgD به روش الايزا‌ IgD [Mass/volume] in Serum(IgD by EIA )002460-4002460-4803280
آزمايش تعيين آنتي بادي Anti-Sm/RNP وanti-Smith Smith extractable nuclear Ab+Ribonucleoprotein extractable nuclear Ab [Units/volume] in Serum(Anti-Sm/RNP و Anti-Smith )027048-80027048-8803410
اندازه‌گيري کمّي دي هيدرو اپي اندروسترون A سرم/پلاسما Dehydroepiandrosterone (DHEA) [Mass/volume] in Serum or Plasma(DHEA)002193-1002193-1801470
تريپل ماركر براي غربالگري سندروم داون (aFP+Beta titer+unconjocated Estriol) T repel marker screen Dons sandrom(aFP+Beta titer+unconjocated Estriol) (Dons sandrom(aFP+Beta titer+unconjocated Estriol))806205-000806205
بررسي تكرارهاي ژنومي Determinat repet genum(DRG)805045-000805045
آنتي باديبورگ درفري بورليا IggBorrelia burgdorferi IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay( Anti Lyme (IgG))005062-5005062-5803550
اندازه‌گيري کمّي بتا هاش سي جي در سرم/پلاسما با تيتراژ حداقل با سه رقت Choriogonadotropin.beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma(Beta-HCG quantitative- circulation at least three dilutions)021198-70021198-7801595
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: مثانه، بيوپسي -807135-256807276
اندازه‌گيري کمّي پروژسترون سرم/پلاسما Progesterone [Mass/volume] in Serum or Plasma(Progesterone)002839-9002839-9801475
تشخيص مولکولي کارباپنماز Carbapenem resistance genes [Identifier] by NAA with probe detection(CPR genes Islt NAA+probe)063368-50063368-5804203
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: پستان، بيوپسي -807135-210807230
سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: ملتحمه، بيوپسي -807135-183807191
آزمايش\پنل آنتي بادي ها فعال واکنشگر جهت پيوند Reactive Ab Panel test 802565-000802565
بررسي موتاسيون هاي ALK Mutation ALK807135-357810056
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: تومور هيپوفيز -807135-236807256
ساير آزمايش هاي خون شناسي که در فهرست خدمات مشخص نشده اندOther hematological tests not listed in the Service List802095-000802095
آزمايش تعيين آنتيبادي Mumps (IgG) Mumps virus IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(MuV IgG)025418-50025418-5803110
اندازه‌گيري کمّي آمونياك خون/پلاسما Ammonia [Mass/volume] in Plasma(-Ammonia in Plasma)022763-70022763-7801010
اندازه گيري کمّي هومووانيليک اسيد (HVA) به روش HPLC در ادرارHVA/urin HPLC(HVA/urin HPLC)800660-000800660
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: پوليپ، معده/روده کوچک -807135-239807259
اندازه گيري کمّي گلوتاتيون ردوكتاز (GSH) در خون Glutathione.reduced [Units/mass] in Red Blood Cells(GSH RBC-aCnt)048112-70048112-7801280
بررسي هموفيلي A با روش تعيين توالي کل ژن determan squense hemophili-A807135-439810262
آزمايش HLA Typing كلاس I HLA A,B, C Typing class I ( HLA A,B, C Typing class I )802580-000802580
اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم آدنوزين دي آميناز مايع نخاع CSF- Adenosine Deaminase(CSF- ADA)009404-501800631
اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم آدنوزين دي آميناز (ADA) پريکارديالPericardial Adenosine Deaminase(Pericardial /ADA)009404-502800631
اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم آدنوزين دي آميناز (ADA) پلورالPleural Fluid Adenosine Deaminase(Pleural Fluid /ADA)009404-503800631
اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم آدنوزين دي آميناز (ADA) آسيتAscitic-Adenosine Deaminase(Ascitic-ADA)009404-504800631
اندازه‌گيري کمّي استراديول (E2) ادراراندازه‌گيري کمّي استراديول (E2) ادرار801486-000801486
تشخيص فنوتيپيک باکتري هاي هوازي گرم منفي با رشد سريع(روش Traditional) (پشتيباني از مهار مقاومت ميکروبي و مديريت مصرف آنتي بيوتيک-اضافه شدن کد ميکروبشناسي بيمارستاني) (محدود به بيمارستانها و مشروط به رعايت استانداردهاي آزمايشگاه مرجع سلامت و مميزي آزمايشگاههاي ميکروب شناسي) (پوشش بيمه اي منوط به تأييد مراکز پايلوت توسط شوراي عالي بيمه مي باشد)Determinat bactria Phenotype earobe/Gram negative fast grouth (Determinat bactria Phenotype earobe/Gram negative fast grouth )804190-000804190
تعيين پرايمرها با استفاده از PCR براي تشخيص آلل هاي ,DQAL,HLA هر يک به تنهايي گيرنده,DQAL,HLA Determane prymer byPCR/ one only(,DQAL,HLA/PCR )805107-000805107
تعيين پرايمرها با استفاده از PCR براي تشخيص آلل هاي DQBI,,HLA هر يک به تنهايي دهندهQBI,,HLA Determane prymer byPCR/ one only(DQBI,,HLA/PCR )805107-001805107
اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسما -ناشتاFasting glucose [Mass/volume] in Serum or Plasma(Fasting Blood Sugar)001558-6001558-6800400
اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسما - راندومGlucose [Mass/volume] in Serum or Plasma(Blood Sugar (Random))002345-7002345-7800400
اندازه گيري کمّي گلوکز خون/سرم/پلاسما- 6 صبحBlood Glucose (6 AM)002345-706800400
اندازه گيري کمّي گلوکز خون/سرم/پلاسما - 8 صبحBlood Glucose (8 AM)002345-708800400
اندازه گيري کمّي گلوکز خون/سرم/پلاسما- 11 صبح Blood Glucose (11 AM)002345-711800400
اندازه گيري کمّي گلوکز خون/سرم/پلاسما- 4 عصر Blood Glucose (4 PM)002345-716800400
اندازه گيري کمّي گلوکز خون/سرم/پلاسما- 5 عصر Blood Glucose (5 PM)002345-717800400
اندازه گيري کمّي گلوکز خون/سرم/پلاسما- 6 عصر Blood Glucose (6 PM)002345-718800400
اندازه گيري کمّي گلوکز خون/سرم/پلاسما- 8 عصر Blood Glucose (8 PM)002345-720800400
اندازه گيري کمّي گلوکز خون/سرم/پلاسما- 9 عصر Blood Glucose (9 PM)002345-721800400
اندازه گيري کمّي گلوکز خون/سرم/پلاسما- 12 شبBlood Glucose (12 MN)002345-724800400
اندازه گيري کمّي گلوکز خون/سرم/پلاسما-پري کارديالPericardial-Glucose002345-728800400
اندازه گيري کمّي گلوکز خون/سرم/پلاسما-آسيتيکAscitic-Glucose002345-729800400
اندازه گيري کمّي گلوکز خون/سرم/پلاسمامايعات بدنBody Fluid Glucose002345-730800400
اندازه گيري کمّي گلوکز خون/سرم/پلاسما-ادرار صبحگاهيUrine Sugar (Fasting)002345-731800400
اندازه گيري کمّي گلوکز خون/سرم/پلاسما-ادرار 30دقيقهUrine Glucose(30min)002345-732800400
اندازه گيري کمّي گلوکز خون/سرم/پلاسما--ادرار90دقيقهUrine Glucose (90min)002345-733800400
اندازه گيري کمّي گلوکز خون/سرم/پلاسما--ادرار 120دقيقهUrine Glucose(120min)002345-734800400
اندازه گيري کمّي گلوکز خون/سرم/پلاسما--ادرار180دقيقهUrine Glucose (180min)002345-735800400
آنتي بادي(IgA) بتا-2 گليکوپروتئين 1Beta 2 glycoprotein 1 IgA Ab [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay(Beta 2 glycoprotein 1 IgA Ab)044447-10044447-1803430
اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم ايزوسيترات دهيدروژناز در سرم/پلاسما Isocitrate dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma(Isocitrate Dehydrog Se / Pl)002506-4002506-4800595
سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: فمور، به جز شکستگي -807135-186807194
آزمايش الكتروفورزيس پروتئين‌هاي سرم Protein electrophoresis panel - Serum or Plasma(Prot Elph Pnl SerPl)024351-90024351-9800735
سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: جفت، به جز سه ماهه سوم -807135-209807221
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: پانکراس بيوپسي -807135-264807284
اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم سوربيتول دهيدروژناز در سرم/پلاسما L-iditol dehydrogenase [Enzymatic activity/volume] in Serum(L-Iditol Dehydrog Ser)002517-1002517-1800600
اندازه‌گيري کيفي/ نيمه کمّي منواكسيد كربن يا كربوكسي هموگلوبين درسرم Carboxyhemoglobin [Presence] in Blood by Screen method(CO-Hb in Blood by Screen method)032160-40032160-4801090
سطح 5-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: لنف نود، بيوپسي -807135-274807296
آزمايش كروماتوگرافي كاغذي دو بعدي Two-dimensional paper chromatographic experiment(Cro two dim )800790-000800790
اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم فسفاتاز قليايي (ALP) در سرم/پلاسما Alkaline phosphatase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma(ALP (ALK))006768-6006768-6800540
اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم ((AST SGOT در سرم/پلاسما Aspartate aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma(AST (SGOT))001920-8001920-8800530
تعيين نوع دارو و ماده مخدر در خون جسد Determining the type of drug and narcotics in the blood of the corpse806040-000806040
سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: کلسته آتوما -807135-182807190
فرآورده CMV-Negative (هزينه ست مطابق قيمت اعلامي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به صورت جداگانه قابل محاسبه مي باشد)Prodact CMV-Negative(Prodact CMV-Negative)802674-000802674
آزمايش DQ/DR Typing HLA چند آنتي ژن DQ/DR HLA Typing molti Antigen(DQ/DR HLA Typing molti Ag)802600-000802600
اندازه‌گيري کمّي استراديول (E2) سرم/پلاسما Estradiol (E2) [Mass/volume] in Serum or Plasma(Es (E2) in Serum or Plasma)002243-4002243-4801485
پلاكت رندم platlet random(platlet random)802654-000802654
رنگ آميزي هيستوشيميايي با بخش منجمد (روش)Histochemical stain with frozen section (procedure)807105-00043554009807105
کاريوتايپ فيبروبلاست هاي پوستي caryotype fibroblast Skin807135-458810332
تشخيص فنوتيپيک باکتري هاي هوازي گرم مثبت (پشتيباني از مهار مقاومت ميکروبي و مديريت مصرف آنتي بيوتيک-اضافه شدن کد ميکروبشناسي بيمارستاني) (محدود به بيمارستانها و مشروط به رعايت استانداردهاي آزمايشگاه مرجع سلامت و مميزي آزمايشگاههاي ميکروب شناسي) (پوشش بيمه اي منوط به تأييد مراکز پايلوت توسط شوراي عالي بيمه مي باشد)Determinat bactria Phenotype earobe/Gram positive (Determinat bactria Phenotype earobe/Gram positive )804193-000804193
کاريوتايپ خون بند ناف caryotype Blood umbilical cord807135-454810324
خونگيري وريدي يا مويرگي يک يا چند بار با لوله خلاء Intravenous or capillary blood draw one or more times with a vacuum tube800012-000800012
اندازه‌گيري کمّي زمان سيلان خون (BT) Bleeding time(BT)011067-60011067-6802200
آزمايش تجسس ميکروسکوپي مستقيم و كشت هليكوباكتر Helicobacter pylori [Presence] in Tissue by Organism specific culture(H pylori Tiss Ql Cult by Organism specific culture)087953-60087953-6804060
آزمايش تجسس ميکروسکوپي مستقيم و كشت کاپيلوباکتر در مدفوعCampylobacter sp identified in Stool by Organism specific culture(Campylobacte rin Stool H pylori )006331-3006331-3804060
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: غده بزاقي -807135-267807287
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: سرويکس، بيوپسي -807135-213807233
آزمايش تجسس ميکروسکوپي گسترش خون از نظر انگل‌مالارياParasite Malaria Mar Micro-Parasite identified in Blood Smear for Malaria(Blood Smear for Malaria)053609-400802070
آزمايش تجسس ميکروسکوپي گسترش خون از نظر انگل‌ بورليا، Parasite Borrelia Mar Micro-Parasite identified in Blood Smear for Borrelia(Blood Smear for Borrelia)017784-401802070
آزمايش تجسس ميکروسکوپي گسترش خون از نظر انگل‌ تريپانوزوم Parasitetripanzom Mar Micro-Parasite identified inBlood Smear for tripanzom017784-402802070
تالاسمي آلفا / مرحله دوم تعيين وضعيت جنينAlpa-talasmi finale statuse of the fetuse stage 2806507-000806507
آزمايش چالش گلوکز (GCT) Glucose [Mass/volume] in Serum or Plasma - challenge(GCT )012646-60012646-6800675
آزمايش روتين : شامل گلوکز، پروتئين و تجسس ميکروسکوپي و شمارش سلولها در مايع مغزي نخاع-Cerebrospinal Fluid Panel(-Cerebrospinal Fluid Panel)804420-100804420
آزمايش روتين : شامل گلوکز، پروتئين و تجسس ميکروسکوپي و شمارش سلولها در مايع پري کارديال-Pericardial Fluid Panel(-Pericardial Fluid Panel)804420-200804420
آزمايش روتين : شامل گلوکز، پروتئين و تجسس ميکروسکوپي و شمارش سلولها در مايع پريتونيال-Peritoneal Fluid Panel(-Peritoneal Fluid Panel)804420-300804420
آزمايش روتين شامل گلوکز، پروتئين و تجسس ميکروسکوپي و شمارش سلولها در مايع پلورالPleural Fluid Panel(-Pleural Fluid Panel)804420-400804420
آزمايش روتين شامل گلوکز، پروتئين و تجسس ميکروسکوپي و شمارش سلولها در ساير مايعات مايع بدن Other Body Fluids Panel(-Other Body Fluids Panel)804420-500804420
آزمايش روتين شامل گلوکز، پروتئين و تجسس ميکروسکوپي و شمارش سلولها در ساير مايع مفصليSynovial Fluid Panel(Synovial Fluid Panel)804420-501804420
آزمايش روتين شامل گلوکز، پروتئين و تجسس ميکروسکوپي و شمارش سلولها درمايع آسيتAscitic Fluid Panel(Ascitic Fluid Panel)804420-502804420
اندازه گيري کمّي آمينواسيدها به ازاي يک يا چند آمينواسيد در سرم/پلاسما Amino acids panel [Moles/volume] - Serum or Plasma(Amino acids/ Pnl Se & rPl)035083-50035083-5800670
آزمايش کيفي کلريد فريک براي غربالگري بيماريهاي متابوليک ژنتيکي از جمله PKU (تجسس اسيد فنيل پيرويک) در ادرار Clorid fredrik/pku /urin(Clorid fredrik/pku /urin)800255-000800255
آزمايش 2و4 دينتروفنل هيدرازين در ادرار2,4-Dinitrophenylhydrazine reacting substances [Presence] in Urine(DNPH Urine)009308-8009308-8803380
آنتي بادي فاکتور داخلي در سرمIntrinsic factor blocking Ab [Presence] in Serum by Radioimmunoassay (RIA)(Intrinsic factor blocking Ab)009537-2009537-2803700
تجسس ميکروسکوپي گلبول قرمز ديسمورفيك در ادرار Erythrocytes.dysmorphic/100 erythrocytes in Urine sediment by Light microscopy(Dysmorphic RBC/in urea)053967-60053967-6800290
سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: مري، رزکسيون پارشيال/توتال -807135-293807321
آزمايش كشت بيهوازي (مانند مايع آسيت و مايع پلور) Bacteria identified in Unspecified specimen by Anaerobe culture(Pleural Fluid Anaerobe Culture)000635-300804030
آزمايش كشت بيهوازي ازر آبسه Abcess Anaerobe Culture(Abcess Anaerobe Culture)000635-301804030
آزمايش كشت بيهوازي Elbow FluidElbow Fluid Anaerobe Culture (Elbow Fluid Anaerobe Culture )000635-302804030
آزمايش كشت بيهوازي مايع سينو ويال) Synovial Fiuid Anaerobe Culture(Synovial Fiuid Anaerobe Culture)000635-303804030
آزمايش كشت بيهوازي Ulcer Ulcer Anaerobe Culture (Ulcer Anaerobe Culture )000635-304804030
آزمايش كشت بيهوازي بند ناف Umblical Cord Anaerobe Culture(Umblical Cord Anaerobe Culture)000635-305804030
آزمايش تعيين آنتي بادي بر عليه آميبياز انتامبا (IgG) Entamoeba histolytica IgG Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Entamoeba.H IgG )009522-4009522-4803165
سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: حلق، رزکسيون پارشيال/توتال به همراه عقده هاي لنفاوي ناحيه -807135-296807324
سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: کولون، رزکسيون توتال -807135-292807320
سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: سقط-خودبخود/فراموش شده -807135-204807216
اندازه‌گيري کمّي آنتي ژن اختصصاصي پروستات در سرم/ پلاسما Prostate specific Ag [Mass/volume] in Serum or Plasma(PSA)002857-1002857-1801820
آزمايش تعيين آنتي بادي مايكو پلاسما (IgM) پنومونيMycoplasma pneumoniae IgM Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Mycoplasma pneumoniae Igm)005256-3005256-3803070
آزمايش الكـتروفورز همـوگلوبين به روش سيترات آگار به منظور افتراق هموگلوبين‌هاي غيرطبيعي Hemoglobin pattern [Interpretation] in Blood by Electrophesis citrate agar(Hb Fract Bld Elph Citrate-Imp-)049323-90049323-9800710
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: حالب، بيوپسي -807135-254807274
آزمايشA,B,C HLA Typing چند آنتي ژن HLA A,B, C Typing molti Antigen (HLA molti Ag)802575-000802575
آنتي باديAnti- HDV/ IgGHepatitis D virus IgG Ab [Presence] in Serum by Immunoassay(Anti- HDV/IgG)035273-20035273-2803251
آنتي باديAnti- HDV/IgmHepatitis D virus IgM Ab [Presence] in Serum by Immunoassay(Anti- HDV)044938-90044938-9803251
آزمايش نوار چسب اسكاچ Enterobius vermicularis [Presence] in Specimen by Pinworm exam(-Enterobius vermicularis by Pinworm exam)000675-900675-9804110
اندازه‌گيري کمّي اندروستنديون سرم/پلاسما Androstenedione [Mass/volume] in Serum or Plasma(Androstenedione)001854-9001854-9801495
سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: ترومبوس يا آمبولي -807135-202807211
فصد خون Blood Clot(Blood Clot (fasd))802635-000802635
شمارش پلاكت‌ها Platelets [#/volume] in Blood(Plat)026515-70026515-7802025
اندازه گيري کمي پرولاکتين در سرم/پلاسماProlactin [Mass/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay(Prolactin)020568-20020568-2801450
آزمايش عصاره هستهENA Ab Extractable nuclear Ab [Units/volume] in Serum(ENA Ab )030342-00030342-0803420
آزمايش کيلينگKilling test802905-000802905
آنتي بادي رسپتور TSH Thyrotropin receptor Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Anti TSH receptor Ab )057416-00057416-0803702
اندازه‌گيري کمّي بتا-2- ميكروگلوبول بتا2 سرمBeta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Serum or Plasma(Beta- 2- Microglobulin (Serum))001952-1001952-1802925
اندازه‌گيري کمّي بتا-2- ميکروگلوبولين ادرار -Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in urin001952-101802925
بررسي موتاسيون تکرار هاي سه نوکلئوتيدي در انواع SCA Repet mutation ScA each tyep disase 3nocleotid807135-392810108
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: چشم، انوکليشن -807135-259807279
سطح 5-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: استخوان، بيوپسي يا کورتاژ -807135-276807300
آزمايش آنتي ژن P24 و آنتي بادي HIVHIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay(HIV Ab. & HIV p24 Ag.)056888-10056888-1803185
اندازه‌گيري کمّي High Sensitive CRP C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma by High sensitivity method(High Sensitive CRP )030522-70030522-7803325
اندازه‌گيري کمّي بتا هاش-سي-جي آزاد در سرم/پلاسما Choriogonadotropin.beta subunit free [Moles/volume] in Serum or Plasma(Free Beta-HCG)002115-4002115-4801620
سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: کليه، نفروکتومي توتال/پارشيال-807135-285807312
اندازه گيري کمّي آمفتامين به روش HPLC در سرم/پلاسما Amphetamines [Mass/volume] in Serum or Plasma(Amphetamines Ser/Pl-mv)008147-1008147-1801235
اندازه گيري کمّي فريتين سرم/پلاسما Ferritin [Mass/volume] in Serum or Plasma(Ferritin)002276-4002276-4801170
اندازه‌گيري کمّي زمان انعقاد خون (CT) Clotting time of Blood by Lee White method(CT)003183-1003183-1802210
آزمايش كروماتوگرافي لايه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابوليت آن ها در ادرار و مايعات بدن croThin laye/ur fiu( croThin laye/ur fiu)800799-000800799
تست تاييدي HCV به روش تأييدي استاندارد وسترن بلاتHepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by (Western Blot)(HCV Ab. Confirmatory (Western Blot))005199-500803235
تست تاييدي HCV به روش تأييدي استاندارد راديو ايمنو بلاتHepatitis C virus Ab [Presence] in Serum by Immunoblot(HCV Confirmatory RIBA method)005199-5015199-5803235
تست تاييدي HIV1,2 به روش تأييدي استاندارد وسترن بلاتHIV 1 & 2 IgG SerPl IB-HIV 1 and 2 IgG Ab [Identifier] in Serum or Plasma by Western Blotting)(HIV Confirmatory (Western Blotting))077685-600803235
تست تاييدي 2 HIV به روش تأييدي استاندارد ايمنوبلاتHIV 2 Ab [Presence] in Serum by Immunoblot(HIV confirmatory Test Immunoblot)005225-8005225-8803235
اندازه‌گيري کمّي سديم ادرار Sodium [Moles/volume] in Urine(Na / Urine)002955-3002955-3800461
اندازه گيري سديم ادرار ر24 ساعتهSodium 24h Ur-sCnc-Sodium [Moles/volume] in 24 hour Urine002955-302800461
اندازه گيري کمّي هموگلوبين جنيني (HbF) به روش شيميايي Hemoglobin F/Hemoglobin.total in Blood(Hb F MFr Blood)004576-5004576-5800725
سرمPCR کيفي براي HBV Hepatitis B virus DNA [Presence] in Serum or Plasma by NAA with probe detection(HBV DNA QL )029610-30029610-3805094
تجسس آنتي ژن H pylori در مدفوع Helicobacter pylori Ag [Presence] in Stool by Immunoassay(H pylori Ag in Stool)017780-80017780-8803560
خونگيري وريدي از کودکان زير 5 سال Intravenous blood sampling of children under 5 years800015-000800015
تجسس پروتئين ماتريکس هسته22Nuclear matrix protein 22 [Presence] in Urine(NMP22 Ur Ql)050666-70050666-7803665
آنتي بادي دسمژلين 3 به روش الايزا‌ Desmoglein 3 Ab [Units/volume] in Serum by Immunoassay(Desmoglein 3 Ab Ser IA-aCnc)057412-90057412-9803368
سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميکروسکوپي)شامل: سرفمور، شکستگي -807135-220807240
اندازه‌گيري کمّي زمان رپتيلاز Reptilase time(Reptilase time)006683-7006683-7802245
آزمايش اپوزنينOpsonin test(OP.t)802915-000802915
کاريوتايپ به منظور بررسي سندروم هاي شکست کروموزومي caryotype chromosome failure syndrom807135-460810336
پلاکت فرزيس (هزينه ست مطابق قيمت اعلامي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به صورت جداگانه قابل محاسبه مي باشد)Plate Fresis(PL.F)802668-000802668
سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: بورسا، کيست -807135-179807187
آزمايش فاگوسيتوز Phagocytosis test(fagocytise)802920-000802920
بيماري هاي ناشي از تکرارها(X) شکننده، هانتينگتون، ديستروفي، ميوتونيک/ مرحله دوم تعيين وضعيت نهايي جنينDistroPhe myotonice,repedX,haningtonfinale statuse of the fetuse806535-000806535
استفاده از PCR کمي براي تعيين بار CMV Cytomegalovirus DNA [#/volume] (viral load) in Specimen by NAA with probe detection033006-80033006-8805083
اندازه گيري کيفي اوروبيلينوژن ادرار Urobilinogen [Mass/volume] in Urineکيفي(Urobil / ur )800250-000800250
آنتي بادي پروتئين باندينگ کلسيمB- S-100 در سرم و پلاسماS100 calcium binding protein B [Mass/volume] in Serum(S100 Ca binding protein B Ser-mCnc)047275-30047275-3803707
تيتر آنتي ژن در بافت براي S-100 S-100 Ag [Presence] in Tissue by Immune stain(S100 Ag Tiss Ql ImStn)010510-60010510-6803707
S-100پروتيين Bباند شده به کلسيم در مايع نخاعS100 calcium binding protein B [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid(S100 Ca binding protein B CSF-mCnc)047274-60047274-6803707
اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم ((ALT SGPT در سرم/پلاسما Alanine aminotransferase [Enzymatic activity/volume] in Serum or Plasma(ALT (SGPT))001742-6001742-6800535
سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميکروسکوپي) شامل: انگشتان دست/پا، آمپوتاسيون، تروماتيک -807135-163807166