به کلینیک تخصصی ما خوش آمدید…

آزمایشگاه آتیه فردا 

 آزمایشگاهی  پاتوبیولوژی آتیه فردا به مدیریت خانم دکتر ریحانه عبداله پوری در سال ۱۳99 افتتاح شد و با تجهیزات مدرن و بکارگیری افراد مجرب و تحصیلکرده، دستگاه ها و متد جدید، پاسخگوی مراجعین عزیز بوده و همواره در جهت ارتقائ کیفیت تلاش نموده و در این راه از هیچ کوششی دریغ ننموده است.این آزمایشگاه خدمات خود را در زمینه آزمایشگاه پزشکی بالینی و آسیب شناسی ارائه می دهد. آزمایشگاه دارای قسمت های پذیرش ، نمونه گیری، جوابدهی، بیوشیمی ، آماده سازی نمونه ، هماتولوژی ، بیولوژی مولکولی ، الکتروفورز، هورمون شناسی ، انگل شناسی ، باکتریولوژی ، قارچ شناسی ، تجزیه ادرار، ایمونولوژی ، سرولوژی ، ایمونوفلورسانس ، پاتولوژی ، سیتولوژی ، ایمونوهیستوشیمی، تضمین کیفیت و IT می باشد. 

مدیریت آزمایشگاه با توجه به اهمیت استقرار و استمرار سیستم های کیفی و با کمک گرفتن از مشاورین با تجربه و حاذق  و با استفاده از تکنولوژی برتر جهانی برای خدمت رسانی در بالاترین سطح علمی و مشتری مداری خود را مسئول و متعهد می داند.

پزشکان مرکز ما